Gewijzigde vaststelling 3e herziening bestemmingsplan Buitengebied - strandslaaphuisjes, gemeente Sluis
Logo Sluis
Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 16 juli 2015 de 3e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied - strandslaaphuisjes gewijzigd heeft vastgesteld.
De gewijzigde vaststelling heeft betrekking op een uitbreiding van de toelichting. Voor een exact overzicht van de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen verwijzen wij u naar het vastgestelde bestemmingsplan.
Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.
Ter inzage
Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening liggen met ingang van 1 oktober 2015 voor een periode van zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl. Het gewijzigde vastgestelde plan is beschikbaar gesteld op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.1714.3eherzbpbui15-VG01. Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevr. A. de Feijter van de afdeling Externe dienstverlening, tel. 0117 - 457 000.
Beroep
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door degene die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. Daarnaast kan iedereen bedenkingen naar voren brengen tegen de wijzigingen zoals die door de raad zijn aangebracht.
Tegelijkertijd kan binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De werking van het besluit van de gemeenteraad wordt dan in ieder geval opgeschort tot de beslissing door de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak op dat verzoek is genomen.
Oostburg, 30 september 2015
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS
S.I. de Kievit - Minnaert, secretaris
mr. A.M.M. Jetten MSc, burgemeester
Naar boven