Ontwerpbestemmingsplan Dorpen Archeologie
Logo Littenseradiel
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Littenseradiel maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat met ingang van 10 september 2015 het ontwerpbestemmingsplan “Dorpen Archeologie” ter inzage ligt.
 
Informatie over het ontwerpbestemmingsplan:
De afgelopen jaren heeft de gemeente Littenseradiel haar bestemmingsplannen voor de grotere kernen geactualiseerd en binnenkort wordt een geactualiseerd bestemmingsplan voor het buitengebied vastgesteld. In dit laatste bestemmingsplan zijn de kleine kernen meegenomen. In de periode voorafgaand aan het opstellen van het bestemmingsplan Bûtengebiet, maar na de vaststelling van de plannen voor de grote kernen, heeft de gemeente archeologiebeleid (de Nota Archeologie) vastgesteld. Dit recente archeologiebeleid is opgenomen in het bestemmingsplan Bûtengebiet. Daarbij zijn niet alleen de bekende gebieden met hoge archeologische waarden van een dubbelbestemming voorzien, maar ook de gebieden met verwachtingswaarden.
 
Tot nu toe werd steeds met een voorbereidingsbesluit gewerkt om op een goede wijze de regels voor archeologie toe te passen. Met dit bestemmingsplan wil de gemeente ervoor zorgen dat het archeologiebeleid binnen de gehele gemeente op een gelijke wijze planologisch wordt vastgelegd en wil de gemeente voorkomen dat zij ieder jaar opnieuw een voorbereidingsbesluit moet nemen. Het plangebied van dit bestemmingsplan betreft de plangebieden van alle bestemmingsplannen voor de grotere kernen van de gemeente Littenseradiel. Binnen die plangebieden zijn met dit plan dubbelbestemmingen voor de bescherming van de archeologische waarden opgenomen op dezelfde wijze als dat in het bestemmingsplan Bûtengebied is gebeurd.
 
Ontwerpbestemmingsplan ter inzage:
Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende zes weken, met ingang van 10 september tot en met 21 oktober 2015, ter inzage in het gemeentehuis (afdeling Vergunningen en Handhaving), Keatsebaen 1 te Wommels. De openingstijden van het gemeentehuis zijn: maandag t/m vrijdag van 09:00 – 12:00 uur, woensdag eveneens van 14:00 – 16:00 uur. Het plan is ook als pdf-bestand te raadplegen via de gemeentelijke website: www.littenseradiel.nl (onder Actueel, Bekendmakingen, Bestemmingsplannen) en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (tabblad Bestemmingsplannen). Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0140.LITTARCH-ON01.
 
Gedurende de terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad van de gemeente Littenseradiel, Postbus 1, 8730 AA, Wommels. Een schriftelijke zienswijze moet minimaal voorzien zijn van: naam en adres van indiener, dagtekening, gronden van de zienswijze en ondertekening. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht na telefonische afspraak met behandelend ambtenaar mevr. S. Mollema via telefoonnummer 0515-334474. Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.
 
Wommels, 9 september 2015.
 
Burgemeester en wethouders voornoemd,
dr. J. Liemburg , burgemeester.
drs. J. Folkerts , secretaris.
Naar boven