N794; verkeersbesluit diverse maatregelen in de gemeenten Epe en Heerde
Logo Gelderland
VERKEERSBESLUIT ZAAKNUMMER 2014 - 006058 , D.D . 26 AUGUSTUS 2015
Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen een verkeersbesluit op de provinciale weg N794 (Heerderweg/Eperweg) in de gemeenten Epe en Heerde, voor het realiseren van diverse maatregelen om de verkeersveiligheid van het traject te verbeteren.
Aanleiding
De provinciale weg N794 vormt een verbinding tussen de kernen Epe en Heerde. Ter hoogte van kilometer 16.5 – 16.8 sluit de N794 aan op de Rijksweg A50. De N794 is een gebiedsontsluitingsweg met een stedelijke ontsluitingsfunctie. De weg is tevens onderdeel van de Veluwelijn, een hoogwaardig openbaar vervoerverbinding tussen Apeldoorn en Zwolle.
Naast een belangrijke functie voor gemotoriseerd verkeer heeft de N794 ook een grote functie voor het fietsverkeer tussen Epe en Heerde. Veel scholieren maken gebruik van de weg evenals recreatief fietsverkeer.
De weg bestaat uit een hoofdrijbaan met één rijstrook per richting. In beide richtingen is de weg voorzien van een (brom-)fietspad. Aan weerszijden ligt het (brom-)fietspad dicht tegen de hoofdrijbaan, gescheiden door smalle betonbanden, waardoor er gevaarlijke verkeerssituaties kunnen ontstaan.
De weg wordt door aanwonenden als onveilig ervaren, vanwege onjuist rijgedrag (hoge snelheden en inhaalmanoeuvres). Ook wordt de scheiding tussen het huidige (brom-) fietspad en de hoofdrijbaan als hinderlijk ervaren bij het afslaan en het oversteken.
Uit onderzoek is gebleken dat in de periode 2007-2011 op deze weg 40 ongevallen zijn geregistreerd, waarvan 1 dodelijk ongeval en 8 met letsel. In totaal raakten 10 personen gewond.
Bij 20% van de ongevallen waren (brom-)fietsers betrokken, waaronder 3 letselongevallen waarbij de (brom-)fietser gewond raakte.
De huidige maximumsnelheid op het traject is 80 kilometer per uur. Uit metingen is gebleken dat de maximumsnelheid door 30 tot 50% van het verkeer wordt overschreden.
In 2015 is groot onderhoud gepland op de N794. Ter voorbereiding hierop heeft de provincie Gelderland in 2012 een trajectverkenning uitgevoerd om de mogelijkheden voor vrijliggende (brom-)fietspaden, op grotere afstand van de hoofdrijbaan, te onderzoeken. In 2013 is vervolgens een haalbaarheidsstudie uitgevoerd en is het ontwerp met vrijliggende (brom-) fietspaden nader uitgewerkt.
Met het verleggen van de (brom-)fietspaden wordt ook de hoofdrijbaan aangepast ter verbetering van de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid. Daartoe worden onder andere middengeleiders aangebracht ter hoogte van enkele kruispunten en wordt op delen van het traject doorgetrokken asmarkering aangebracht om inhalen tegen te gaan.
Voor het verbeteren van de veiligheid in de S-bocht in het traject, ter hoogte van de aansluitingen Vijfpotenweg, Norelweg, Vemderweg, wordt op dit deeltraject een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur ingesteld.
Ten behoeve van het openbaar vervoer wordt de bushalte op de N794 ten noorden van het kruispunt met de Plekweversweg, ter hoogte van kilometer 14.05, circa 100 meter verplaatst, zodat deze net ten zuiden van het kruispunt met de Plekweversweg komt te liggen, tegenover de bestaande bushalte in tegengestelde richting. Op de wijze komen de in- en uitstaphalte voor reizigers dichter bij elkaar te liggen.
De halte tussen de aansluitingen Hoefijzerweg en Burgemeester Diepenhorstlaan (kilometer 14,55) komt in beide richtingen te vervallen.
Als wegbeheerder is de provincie Gelderland verplicht om voor het verleggen van het (brom-) fietspad, met bijbehorende voorrangsregeling ter hoogte van de zijwegen, voor het verlagen van de maximumsnelheid en voor het instellen van een verplichte rijrichting langs de middengeleiders een verkeersbesluit te nemen. Ook voor het opheffen van genoemde bushaltes moet de provincie Gelderland het verkeersbesluit nemen. De nieuwe (te verplaatsen) bushalte wordt gerealiseerd op het gemeentelijk wegennet. Daarvoor zal de gemeente Epe als wegbeheerder het verkeersbesluit te nemen.
Juridisch Kader
Wettelijke grondslag:
Dit besluit wordt genomen conform:
 • -
  artikel 2, lid 1, onder a Wegenverkeerswet 1994;
 • -
  artikel 15, lid 1 en 2 Wegenverkeerswet 1994;
 • -
  artikel 18, lid 1, onder b Wegenverkeerswet 1994;
 • -
  artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;
 • -
  afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht;
 • -
  het Algemeen Reglement Mandaat Provincie Gelderland.
Procedure totstandkoming
Tijdens de procedure heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente Epe en de gemeente Heerde. Tevens heeft overleg plaatsgevonden met het openbaar vervoerbedrijf Syntus en met de korpschef van de Politie, Eenheid Oost-Nederland.
Daarnaast zijn diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd en gesprekken gevoerd met aanwonenden en andere belanghebbenden.
Zienswijzen
Op het ontwerp-verkeersbesluit, dat ter visie heeft gelegen van 28 mei tot en met 9 juli 2015, zijn geen zienswijzen ingediend.
Beleidskader
In de omgevingsvisie is opgenomen dat personen zich vlot en veilig kunnen bewegen. Hierbij wordt bij knelpunten op het gebied van wegen gekeken naar het voorkomen en benutten alvorens er nieuwe infrastructuur wordt aangelegd. Dit sluit aan op de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik. De provincie is daarbij verantwoordelijk voor het op peil houden van en verbeteren van de kwaliteit van de bestaande wegen, waterwegen en fietspaden in provinciaal beheer. Om veilig te kunnen bewegen over de weg wordt dit volgens Duurzaam Veilig gedachte nader uitgewerkt. De essentie van het Duurzaam Veilig beleid is het voorkomen van verkeersonveiligheid. Volgens de Duurzaam Veilig-gedachte wordt een weg afgestemd en zichtbaar ingericht op het dagelijkse en gewenste gebruik van de weg, waarbij deze zorgvuldig wordt ingepast in de omgeving.
Grondbeginselen voor een Duurzaam Veilig wegennet zijn:
 • -
  het voorkomen van onbedoeld gebruik van de weg;
 • -
  het voorkomen van grote snelheids- en richtingsverschillen;
 • -
  het voorkomen van onzeker gedrag bij de gebruikers van de weg.
Hiervoor dient het wegbeeld eenduidig en uniform te zijn. Dit kan slechts bereikt worden door te streven naar een beperkt aantal functies. Bij het toekennen van functies aan wegen wordt (conform het landelijk beleid) een driedeling onderkend, namelijk stromen (stroomweg), ontsluiten (gebiedsontsluitingsweg) en toegang bieden (erftoegangsweg).
De N794 is een gebiedsontsluitingsweg. Met de uitvoering van de plannen in het kader van groot onderhoud wordt de vormgeving beter afgestemd op deze functie, conform het Duurzaam Veilig beleid.
Belangenafweging
Het belangrijkste doel van de maatregelen is het verbeteren van de verkeersveiligheid voor weggebruikers en de leefbaarheid voor aanwonenden. Daarnaast wordt met de nieuwe vormgeving het comfort voor fietsers, bromfietsers en openbaarvervoerreizigers verbeterd.
De huidige (brom-)fietspaden liggen dicht tegen de hoofdrijbaan, gescheiden door smalle betonnen geleiders. Hierdoor rijdt gemotoriseerd verkeer met hoge snelheid dicht langs de fietsers en bromfietsers op het (brom-)fietspad. Dit voldoet niet aan de principes van Duurzaam Veilig Verkeer. Het grote snelheidsverschil, in combinatie met het verschil in massa, kan door (brom-)fietsers als bedreigend worden ervaren en het kan leiden tot onveilige situaties. Door de (brom-)fietspaden verder van de hoofdrijbaan te leggen, wordt de afstand tot het parallel rijdende gemotoriseerd verkeer groter. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid en het comfort op het traject verbeterd.
Bij de inpassing van de nieuwe (brom-)fietspaden is zo veel mogelijk rekening gehouden met de bomen langs het traject, de Ecologische Hoofdstructuur en de aangrenzende particuliere terreinen (voortuinen, uitritten, parkeergelegenheid). Hierin is op basis van onderzoek en overleg gezocht naar maatwerkoplossingen. Aanwonenden zijn nauw bij dit proces betrokken, onder andere met betrekking tot grondaankoop en goede en veilige bereikbaarheid van het eigen terrein.
Ten noorden van de Vijfpotenweg wordt een (brom)fietsoversteek op de N794 gerealiseerd, voor (brom)fietsers in twee richtingen (van en naar de Vijfpotenweg). Om deze oversteek te bereiken worden fietsers en bromfietsers vanaf de Vijfpotenweg middels een figuratief bord verwezen naar het (brom)fietspad aan de noordwestzijde van de N794. Tussen de Vijfpotenweg en de oversteek wordt dit (brom)fietspad ingericht voor twee richtingen. De breedte van het (brom)fietspad wordt hiervoor aangepast en met verkeersborden en asmarkering wordt het tweerichtingstraject herkenbaar vormgegeven. Het betreft een lengte van 15 á 20 meter.
Nabij de aansluiting van de Zwarteweg wordt een gedeelte van het (brom)fietspad aan de zuidoostzijde van de N794 voor twee richtingen ingesteld. Ten zuiden van de Zwarteweg wordt op de N794 een oversteek voor fietsers en bromfietsers aangebracht (twee richtingen) en iets noordelijker, ter hoogte van kilometer 16,4, een eenrichtingsoversteek. Tussen beide oversteken wordt het (brom)fietspad aan de zuidoostzijde van de N794 uitgevoerd voor twee richtingen. Op deze wijze zijn de (horeca)bestemmingen aan deze zijde van de weg goed en veilig bereikbaar voor (brom)fietsers.
Fietsers en bromfietsers die de N794 willen oversteken, moeten voorrang verlenen aan het verkeer op de hoofdrijbaan. De (brom-)fietsers op de N794 (parallel aan de hoofdrijbaan) houden ter hoogte van de zijwegen voorrang ten opzichte van het verkeer op de zijwegen, net als in de huidige situatie. Dit wordt vormgegeven door bebording en haaientanden. Doordat de (brom)-fietspaden verder van de hoofdrijbaan worden gesitueerd, wordt de kans kleiner dat verkeer uit de zijwegen, dat voorrang moet verlenen aan verkeer op de hoofdrijbaan van de N794, het (brom-)fietspad blokkeert. De hinder voor het doorgaande (brom)-fietsverkeer wordt daarmee beperkt.
Bij enkele kruispunten, (brom)fietsoversteken en ter hoogte van de grens van de bebouwde kom worden op de hoofdrijbaan middengeleiders aangebracht. Deze worden voorzien van verkeersborden die de verplichte rijrichting, rechts langs de middengeleiders, aanduiden (borden model D2 conform bijlage I van het RVV 1990). De middengeleiders accentueren de komgrens en de betreffende kruispunten en werken snelheid remmend. Gemotoriseerd verkeer op de N794 kan daardoor beter anticiperen op de situatie ter plaatse. Ter hoogte van de kruispunten wordt met de middengeleiders tevens de oversteekbaarheid verbeterd. De middengeleiders worden voldoende breed uitgevoerd voor (brom-)fietsers om zich tussen, of op, de geleiders veilig te kunnen opstellen. Dit biedt de mogelijkheid voor (brom-)fietsverkeer om de N794 in twee fasen over te steken. Ook voetgangers kunnen via de middengeleiders de weg in twee keer (per rijbaan) oversteken.
Om verkeersonveilige situaties ten gevolge van inhaalmanoeuvres tegen te gaan, worden de rijrichtingen op delen van de hoofdrijbaan van elkaar gescheiden door een dubbele doorgetrokken asstreep. Hiermee is inhalen op de betreffende trajecten niet meer toegestaan. Het betreft de wegvakken tussen de Plekweversweg (kilometer 13,9) en kilometer 15,2 en tussen kilometer 16,1 en 16,3.
Het tracé van de N794 ligt tussen kilometer 14,74 (ten oosten van de Vijfpotenweg) en kilometer 15,15 (ten oosten van de Vemderweg) in een S-bocht. Hierdoor is dit traject onoverzichtelijk en de bochten zijn te scherp om er met een snelheid van 80 kilometer per uur veilig doorheen te rijden. Ter verbetering van de verkeersveiligheid wordt op dit deeltraject een maximumsnelheid ingesteld van 60 kilometer per uur. Deze maximumsnelheid wordt op het traject aangegeven door middel van verkeersborden 60. Voor verkeer in oostelijke richting worden borden 60 direct na de aansluitende zijwegen Vijfpotenweg en Norelweg geplaatst, rechts naast de hoofdrijbaan. Voor verkeer in westelijke richting worden de borden even vóór en direct na de aansluiting Vemderweg geplaatst en na de Norelweg. Op deze wijze heeft het verkeer voldoende tijd om snelheid te minderen voor de bocht. Tevens ligt de snelheid ter hoogte van de zijwegen, net voor de bocht, dan lager. Hierdoor wordt het voor verkeer van en naar de zijwegen veiliger om de N784 op/af te rijden.
De bushalte op de N794, bij de komgrens van Epe, aan de zuidoostzijde van de rijbaan wordt verplaatst, waarbij deze net ten zuidwesten van het kruispunt met de Plekweversweg komt te liggen, tegenover de bestaande bushalte in tegengestelde (halte Politiebureau). Op de wijze komen de in- en uitstaphalte voor reizigers dichter bij elkaar te liggen. Hierdoor wordt het gebruik voor reizigers aantrekkelijker.
De halte ter hoogte van kilometer 14,55 (halte Dennenheuvel) wordt opgeheven, vanwege te laag gebruik. Met het verwijderen van de bushaltes op deze locatie kunnen de aanwezige uitritten van particulier terreinen beter worden aangesloten op de N794. Het oprijden van de rijbaan kan dan veiligere plaatsvinden, zonder kans op belemmering van het zicht door een halterende bus.
Besluit
Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen op de provinciale weg N794 (Heerderweg/Eperweg) in de gemeenten Epe en Heerde het volgende verkeersbesluit:
 • I.
  door het verwijderen van de borden model G12a van het RVV 1990 op de N794 en het verwijderen van de haaientanden en borden model B6 van het RVV 1990 op de zijwegen, vóór het kruisende (brom-)fietspad, de aanliggende fiets-/bromfietspaden op de N794 tussen kilometer 13,95 - kilometer 16,40 en de bijbehorende voorrangsregeling ter hoogte van de zijwegen op te heffen;
 • II.
  door het plaatsen van de borden model G12a van het RVV 1990, de (te realiseren) vrijliggende tracés aan weerszijden van de hoofdrijbaan van de N794 tussen kilometer 13,95 en kilometer 16,40 in te stellen als fiets-/bromfietspad;
 • III.
  door het plaatsen van de borden model G12a van het RVV 1990 met onderborden OB505 c.q. OB501l (richtingpijlen), en het aanbrengen van asmarkering op delen van de (te realiseren) fiets-/bromfietspaden deze deeltrajecten in te stellen als een in twee richtingen te berijden fiets-/ bromfietspad. Dit betreft volgende wegvakken:
  • aan de noordwestzijde: tussen de Vijfpotenweg en de te realiseren (brom)fietsoversteek ten noorden van de Vijfpotenweg, over een lengte van circa 15 meter;
  • aan de zuidoostzijde: tussen de te realiseren (brom)fietsoversteken ten zuiden van de Zwarteweg en ten noorden van de uitrit van Mc Donalds (kilometer 16,315 – 16,40);
 • IV.
  door het plaatsen van de borden model G12a van het RVV 1990 op de verbinding tussen de hoofdrijbaan en het fiets-/bromfietspad tegenover de aansluiting met de Mc Donalds ter hoogte van kilometer 16,4, deze wegverbinding in te stellen als fiets-/bromfietspad ten behoeve van het mogelijk maken om hier over te steken;
 • V.
  door het plaatsen van de borden model B6 van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaien-tanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 op de zijwegen, vóór het kruisende (brom-) fietspad, het verkeer op de zijwegen te verplichten om voorrang te verlenen aan fietsers en bromfietsers op het fiets-/bromfietspad tussen kilometer 13,95 en kilometer 16,40;
 • VI.
  door het plaatsen van bord model B6 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 vóór de hoofdrijbaan bij de te realiseren (brom-)fietsoversteken ter hoogte van kilometer 14,74, 16,315 en 16,40, overstekende fietsers en bromfietsers verplichten om voorrang te verlenen aan gemotoriseerd verkeer op de hoofdrijbaan;
 • VII.
  door het plaatsen van borden model D2 van het RVV 1990, een verplichte rijrichting rechts langs de (te realiseren) middengeleiders in te stellen, ter hoogte van de volgende locaties:
  • a.
   de oostelijke grens van de bebouwde kom Epe;
  • b.
   het kruispunt Eperheemweg/Chris Lanooyweg;
  • c.
   het kruispunt Dennenheuvelweg/Feitenhofweg;
  • d.
   het kruispunt Hoefijzerweg;
  • e.
   het kruispunt Vijfpotenweg (noordzijde);
  • f.
   het kruispunt Vemderweg;
  • g.
   het kruispunt Bijsterbosweg;
  • h.
   het kruispunt Adelaarsweg/Badweg;
  • i.
   het kruispunt Zwarteweg / aansluiting Mc Donalds;
 • VII.
  door het aanbrengen van een dubbele doorgetrokken asstreep op de hoofrijbaan van de N794, een inhaalverbod in te stellen op de volgende trajecten:
  • a.
   tussen Plekweversweg en kilometer 15,2;
  • b.
   tussen kilometer 16,1 en 16,3.
 • IX.
  door het plaatsen van borden A1(60) en A2(60) van het RVV 1990, een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur in te stellen, op de N794 tussen kilometer 14,74 en kilometer 15,15 in beide richtingen;
 • X.
  door het verwijderen van het bord L3 van het RVV 1990, de volgende bushaltes op te heffen:
  • a.
   halte Politiebureau, ter hoogte van kilometer 14,05 aan de zuidoostzijde van de weg;
  • b.
   halte Dennenheuvel, ter hoogte van kilometer 14.55 aan beide zijden van de weg.
Ter inzage
De tekst van het verkeersbesluit is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl -> actueel -> bekendmakingen -> verkeersbesluit)
De tekst van het verkeersbesluit is ook te vinden op de website van de rijksoverheid (zoek.officielebekendmakingen.nl->Zoek in). U kunt bovengenoemd zaaknummer dan als zoekopdracht ingeven.
Tevens ligt een kopie van het verkeersbesluit van 10 september tot en met 22 oktober 2015 ter inzage in de bibliotheek van de provincie Gelderland, gebouw Marktstate, Eusebiusplein 1a, Arnhem, in het gemeentehuis van de gemeente Epe, Marktplein 1, Epe en in het gemeentehuis van de gemeente Heerde, Marktstraat 1, Heerde.
Instellen beroep
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de Gedeputeerde Staten naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij Gedeputeerde Staten naar voren heeft gebracht, kan gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken na de dag waarop het besluit kenbaar is gemaakt hiertegen beroep instellen bij de rechtbank Oost Nederland (Postbus 9090 6800 EM Arnhem) inzake de punten I t/m X van het verkeersbesluit.
Diegene die een beroepschrift heeft ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Oost Nederland, tel. (026) 3592000 of op www.rechtspraak.nl.
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,
Ing. P.J.J. Arts
Naar boven