Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2015, 2560Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 januari 2015, 2015-0000008011, tot Aanpassing van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ in verband met een wetstechnische ommissie in het overgangsrecht van het nieuwe vangnet

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 75 van de Participatiewet;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 15a van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ komt te luiden:

Artikel 15a. Overgangsrecht meerjarige aanvullende uitkering

De minister stelt, van een toegewezen verzoek tot een meerjarige aanvullende uitkering, de hoogte van het uitkeringsdeel dat betrekking heeft op 2014 vast binnen zes weken na 15 juli 2015 of, indien een gemeente haar verantwoording over de uitvoering van de wet in 2014 op de wijze als bedoeld in artikel 17a van de Financiële verhoudingswet niet uiterlijk 15 juli 2015 bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ingediend, binnen zes weken na indiening van de verantwoordingsinformatie.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 januari 2015

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

TOELICHTING

Abusievelijk is bij de wijziging van artikel 15a van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ per 1 januari 2015 (Stcrt. 2014, 36232) geregeld dat aan het vijfde lid een nieuw onderdeel wordt toegevoegd. De overige onderdelen in artikel 15a kunnen echter vervallen, zodat het hierbij voorgestelde artikel 15a slechts het bepaalde in dit nieuwe onderdeel bevat.

De overige bepalingen in artikel 15a van de Regeling over de vaststelling van de meerjarige aanvullende uitkering dienen te vervallen, omdat deze uitkering als zodanig is komen te vervallen bij de wijziging van het Besluit Participatiewet (Besluit van 11 december 2014, Stb. 2014, 537). Met het oog op het overgangsrecht, dient artikel 15a enkel te regelen wanneer en hoe de hoogte wordt vastgesteld van een reeds vóór 1-1-2015 toegekende meerjarige aanvullende uitkering voor het uitkeringsjaar 2014.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma