Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarlingenStaatscourant 2015, 23079Overig
Verkeersbesluit, deel van de Kimswerderweg aan te wijzen als voetpad
Logo Harlingen
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HARLINGEN;
gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer; daartoe gemachtigd in artikel 18 lid 1 onder d Wegenverkeerswet 1994; krachtens het delegatiebesluit van 17 januari 1996, van de Gemeenteraad aan het college van Burgemeester en Wethouders;
stellen ter plaatse van de Kimswerderweg (deel tussen de Kimswerderweg en de Prinses Beatrixstraat) in de gemeente Harlingen maatregelen voor met als doel:
 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;
 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;
 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;
 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.
overwegende dat:
 • de Kimswerderweg (deel tussen de Kimswerderweg en de Prinses Beatrixstraat) wegen zijn als bedoeld in artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994;
 • de Kimswerderweg onder beheer is van de gemeente Harlingen en dat het college van Burgemeester en Wethouders derhalve bevoegd is tot het nemen van het verkeersbesluit;
 • het betreffende deel van de Kimswerderweg in het wegencategoriseringsplan van de gemeente Harlingen de functie van erftoegangsweg binnen de bebouwde kom vervult;
 • ten behoeve van de aanleg van de verdiepte N31 ruimte nodig is en dat daarom het huidige tracé tijdelijk verlegd wordt in westelijke richting;
 • er daarbij te weinig ruimte overblijft om op dit deel van de Kimswerderweg gemotoriseerd verkeer af te wikkelen;
 • deze tijdelijke verlegging van de N31 duurt van 1 oktober 2015 t o t en met 7 mei 2017;
 • de veiligheid op dit deel van de Kimswerderweg zo veel mogelijk gewaarborgd moet worden;
 • de maatregel voort komt uit overleg tussen de politie Fryslân team Noordwest-Friesland en de gemeente Harlingen.
Besluiten:
Door plaatsing van verkeersborden G07 (voetpad) van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 het betreffende deel van de Kimswerderweg aan te wijzen als voetpad;
Door het plaatsen van hekken ter hoogte van de bovengenoemde borden G07 (voetpad) de tijdelijke functie van voetpad te ondersteunen;
Door plaatsing van verkeersborden L08 [L09-02r I L09-02I van het Regiement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 aan te geven dat er voor dit deel van de Kimswerderweg sprake is van een doodlopende weg.
 
Harlingen, 10 juni 2015

Burgemeester en wethouders van Harlingen,

de secretaris,

de burgemeester,