Besluit van de Minister van Economische Zaken van 26 juni 2015, nr. WJZ/15058509, houdende regels inzake de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam betreffende het verstrekken van subsidies ten laste van de Rijkscofinanciering op grond van de Regeling Europese EZ-subsidies (Besluit mandaat, volmacht en machtiging college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt onder college van Burgemeester en Wethouders verstaan: college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam zijnde managementautoriteit van het Operationeel Programma EFRO West-Nederland 2014-2020.

Artikel 2

Aan het college van Burgemeester en Wethouders wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met het verstrekken van subsidies ten laste van de Rijkscofinanciering op grond van hoofdstuk 5 van de Regeling Europese EZ-subsidies, voor zover het subsidies betreft die verband houden met het Operationeel Programma EFRO West-Nederland 2014–2020.

Artikel 3

Aan college van Burgemeester en Wethouders wordt mandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in artikel 2, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep.

Artikel 4

  • 1. Het college van Burgemeester en Wethouders kan voor de in artikel 2 en 3 bedoelde aangelegenheden ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan de wethouders van de gemeente Rotterdam en de medewerkers van de gemeente Rotterdam overeenkomstig zijn eigen mandaatregels.

  • 2. Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat, volmacht en machtiging als bedoeld in het vorige lid wordt gezonden aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en aan degenen aan wie krachtens het besluit ondermandaat, volmacht en machtiging is verleend.

Artikel 5

Het krachtens mandaat, volmacht of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Economische Zaken,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 juni 2015

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van dagtekening van deze Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage.

Naar boven