Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2015, 18679Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 15 juli 2015, nr. 15076834, houdende wijziging van het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten in verband met de bestemming van telefoonnummers voor abonnee-informatiediensten

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 4.1 van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

ARTIKEL I

In bijlage 1 van het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten wordt de regel

18

1818

Toegang tot gratis of betaalde abonnee-informatiediensten, waarmee primair en tenminste telefoonnummers kunnen worden opgevraagd aan de hand van gegevens betreffende de naam in combinatie met gegevens betreffende het adres en huisnummer, postcode of de woonplaats van de abonnee, en waarmee aanvullende openbaar beschikbare algemene informatie over de naam, het adres dan wel de locatie, de bereikbaarheid en de dienstverlening van abonnees opgevraagd kan worden aan de hand van door de oproeper verstrekte zoektermen.

4

 

vervangen door:

18

1818

Toegang tot gratis of betaalde abonnee-informatiediensten, waarmee tenminste telefoonnummers kunnen worden opgevraagd aan de hand van gegevens betreffende de naam in combinatie met gegevens betreffende het adres en huisnummer, postcode of de woonplaats van de abonnee, en waarmee aanvullende openbaar beschikbare algemene informatie over de naam, het adres dan wel de locatie, de bereikbaarheid en de dienstverlening van abonnees opgevraagd kan worden aan de hand van door de oproeper verstrekte zoektermen.

4

 

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 juli 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag van dagtekening van deze Staatscourant een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

TOELICHTING

I. Algemeen

§ 1. Inleiding

Met dit besluit wordt het Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten (hierna: nummerplan) gewijzigd ten aanzien van de bestemmingen van telefoonnummers voor abonnee-informatiediensten.

In 2006 is met de uitfasering van het nummer 118 en de introductie van de viercijferige 18xy nummerreeks de markt voor abonnee-informatiediensten opengesteld voor alle aanbieders die met korte telefoonnummers een abonnee-informatiedienst in de markt willen zetten. Op verzoek van de markt is de bestemming van de reeks in 2009 uitgebreid.1 Via telefoonnummers uit de 18xy-reeks kunnen primair en tenminste telefoonnummers worden opgevraagd, zoals geografische, mobiele en bedrijfsnummers van abonnees (standaard abonnee-informatiedienst). In het verlengde van deze standaard abonnee-informatiedienst mogen ook aanvullende openbaar beschikbare gegevens over de naam, locatie, bereikbaarheid en dienstverlening van de abonnee worden verstrekt aan de hand van de door de oproeper verstrekte zoektermen. Deze aanvullende gegevens mogen alleen verstrekt worden indien in datzelfde telefoongesprek ook een telefoonnummer wordt verstrekt. Deze voorwaarde wordt door tenminste één marktpartij in toenemende mate als een belemmering gezien voor de exploitatie van haar dienstverlening. De bestemming wordt om deze reden verruimd.

§ 2. (Standaard) abonnee-informatiedienst

In de oorspronkelijke 18xy-bestemming was vastgelegd dat de nummers in de 18xy-reeks bedoeld zijn voor de standaard abonnee-informatiedienst. Dat betekent dat de dienstverlening minimaal de universele dienst-inlichtingendienst dient te omvatten, d.w.z. het verstrekken van telefoonnummers – voor zover deze niet geheim zijn – aan de hand van gegevens van de abonnee zoals de naam in combinatie met het adres en huisnummer, postcode of de woon/vestigingsplaats van de abonnee overeenkomstig artikel 1.1, onderdeel e, van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen (hierna: Bude) en die voldoet aan het hierover bepaalde in de artikelen 2.3 en 2.3c van het Bude. Daarnaast geldt voor de aanbieder van de universele dienst dat de abonnee-informatiedienst betaalbaar is op grond van artikel 2.6, tweede lid, van het Bude. Dit blijft gehandhaafd in dit besluit.

Met het vereiste om minimaal een standaard abonnee-informatiedienst te leveren zijn de diensten in de 18xy-reeks duidelijk onderscheiden van de 0800- en 090x-reeksen (onbetaalde en betaalde informatiediensten) en is er een met betrekking tot deze reeksen afgebakende categorie korte nummers gecreëerd die een specifieke markt bedient. Deze afbakening is gebaseerd op het Europese wetgevingskader voor telefooninlichtingendiensten (overweging 11 en 35 en de artikelen 5 en 25 van de Universeledienstrichtlijn)2 dat er toe strekt dat de standaard abonnee-informatiedienst als herkenbare en coherente dienstverlening wordt gepositioneerd. Binnen de 18xy-reeks is het wel toegestaan om aanvullende abonnee-informatiediensten aan te bieden, zoals het verstrekken van e-mailadressen, doorverbinden, het verstrekken van nummers per SMS of op locatie gebaseerde zoekopdrachten. Ook is het toegestaan bepaalde aanvullende openbare gegevens over de abonnee te verstrekken. Verdergaande dienstverlening dan het verstrekken van informatie die betrekking heeft op abonnees valt niet binnen dit kader. Een voorbeeld van zo’n verdergaande dienst is weerinformatie. Voor dergelijke verdergaande diensten dienen 0800- en 090x-nummers te worden gebruikt.

§ 3. Verstrekken van aanvullende openbaar beschikbare gegevens

Zoals in paragraaf 2 is uiteengezet is het verstrekken van aanvullende openbare gegevens over de naam, de locatie, de bereikbaarheid en de dienstverlening van de abonnee toegestaan in de 18xy-reeks. Deze gegevens mogen alleen worden verstrekt wanneer ook om een telefoonnummer wordt gevraagd. Ter illustratie: een klant vraagt naar het telefoonnummer van een restaurant en vraagt ook naar de parkeermogelijkheid bij dat restaurant. Deze informatie mag gegeven worden. Wanneer een klant belt en alleen vraagt naar de parkeermogelijkheden bij hetzelfde restaurant dan mag deze informatie niet gegeven worden. Tenminste één marktpartij heeft gevraagd om verruiming van de bestemming om in dit opzicht beter tegemoet te kunnen komen aan hun klanten. Vanuit de faciliterende rol van het nummerplan en binnen het in paragraaf 2 beschreven kader, wordt hieraan tegemoet gekomen. Met de onderhavige wijziging van de bestemming vervalt de eis dat de dienst primair uit het verstrekken van telefoonnummers bestaat. Als gevolg daarvan mogen voortaan aanvullende openbare gegevens verstrekt worden die betrekking hebben op abonnees, zonder dat in dat telefoongesprek een telefoonnummer wordt verstrekt. Dit laat onverlet dat de standaard abonnee-informatiedienst wordt aangeboden; het verstrekken van telefoonnummers dient plaats te vinden als de beller hier wel om vraagt. In het verlengde daarvan, en gelet op de doelstelling om met de 18xy-reeks het aanbod van een herkenbare abonnee-informatiedienst te realiseren, moet uit een eventuele reclameuiting of promotionele activiteit voldoende blijken dat via het betreffende nummer in ieder geval de standaard abonnee-informatiedienst wordt aangeboden. Logischerwijs hoeft daarbij de promotie van deze dienst niet voorop te staan ten opzichte van de promotie van aanvullende diensten, omdat met de wijziging van de bestemming de abonnee-informatiedienst niet meer noodzakelijkerwijs als primaire dienst wordt gepositioneerd.

§ 4. Verhouding met overige informatiediensten

Door de onderhavige verruiming van de bestemming ontstaat theoretisch concurrentiedruk vanuit 18xy-nummers op andere aanbieders van openbaar beschikbare informatie over de naam, locatie, bereikbaarheid en dienstverlening van de abonnee, zoals verkeer-, file- en openbaar vervoer-reisinformatie, die deze informatie via een 090x-nummer aanbieden. Een korter 18xy-nummer is makkelijker te onthouden en trekt mogelijk meer consumenten aan. SEO Economisch Onderzoek trekt hierover op basis van onderzoek3 de volgende conclusies. Door de toenemende invloed van digitale kanalen is het niet aannemelijk dat 090x-aanbieders een belangrijke rol toedichten aan concurrentie vanuit 18xy-nummers. Daarnaast bieden alle relevante 090x-aanbieders zelf digitale kanalen aan en binnen de totale dienstverlening speelt telefonische dienstverlening nog slechts een beperkte rol. Zij zullen mogelijke concurrentie in dit bredere perspectief bezien. De concurrentiedruk vanuit 18xy nummers op 090x-spelers zal naar verwachting dan ook beperkt zijn. Verder wordt het voordeel van de kortere 18xy-nummers als marginaal ingeschat. Het meest zwaarwegende argument hiervoor is dat de 090x-nummers reeds een grote naamsbekendheid genieten. Een korter nummer van potentiële concurrenten brengt daar geen relevante verandering in. Het risico op oneerlijke concurrentie als gevolg van de voorgestelde verruiming is daarom in de praktijk klein. Uit het eerdergenoemde onderzoek blijkt ook niet dat exploitanten van 090x nummers zelf een bedreiging zien in de mogelijke toetreding van exploitanten van18xy-nummers tot hun respectievelijke markten.

§ 5. Schaarste

Volgens gegevens van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) is begin 2015 ongeveer 30% van de beschikbare nummers in de 18xy-reeks uitgegeven. Het is niet aannemelijk dat een groot aantal partijen na de onderhavige verruiming van de bestemming zal toetreden tot deze markt. Daarvoor zijn volgens SEO de praktische toetredingsdrempels, met name in termen van benodigde investeringen in een krimpende markt, te hoog. Daarom wordt geen reëel risico op schaarste voorzien als gevolg van dit besluit.

§ 6. Openbare consultatie

Op dit besluit is ingevolge artikel 4.1, tweede lid, van de Telecommunicatiewet, de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast. Hierbij is een zienswijze ontvangen van één marktpartij, mede namens enkele aan deze marktpartij gelieerde marktpartijen, die gezamenlijk zeven 18xy-nummers exploiteren. In deze zienswijze wordt gerefereerd aan de toelichting van het conceptbesluit waarin was opgenomen dat ondanks de verruiming van de bestemming uit reclame en promotionele activiteiten altijd even duidelijk moest blijven blijken dat via het betreffende nummer in ieder geval ook de standaard abonnee-informatiedienst wordt aangeboden, en dat de promotie van andere aanvullende dienstverlening niet voorop mocht komen te staan. De betreffende passage in de toelichting zou volgens deze marktpartij moeten worden geschrapt omdat de verruiming van de bestemming zich hier niet goed mee zou verhouden. De verruiming van de bestemming beoogt volgens deze partij de koppeling van de standaard abonnee-informatiedienst met aanvullende dienstverlening te doorbreken. Daarom zou volgens deze partij in reclame-uitingen ook alleen aanvullende dienstverlening mogen worden aangeboden, reclame of promotie van de standaard abonnee-informatiedienst zou in die situatie leiden tot verwarring bij de consument. Bovendien zouden hiermee de 18xy aanbieders benadeeld worden ten opzichte van gebruikers van 090x-informatienummers.

De minister is op grond van artikel 4.1 van de Telecommunicatiewet bevoegd de bestemming van een in een nummerplan opgenomen nummer vast te stellen. De toelichting is daarbij van belang om de bestemming van de 18xy reeks goed af te bakenen. Het onderhavige besluit verruimt het mogelijke aanbod aan informatie onder 18xy-nummers, maar het besluit heeft niet als oogmerk de koppeling tussen de standaard abonnee-informatiedienst en het aanbod van aanvullende abonnee-informatie volledig los te laten. Daarmee moet worden gewaarborgd dat de 18xy-reeks zich voldoende blijft onderscheiden van 090x-informatienummers, en dat een gelijkwaardig speelveld voor concurrentie blijft bestaan voor gebruikers van (viercijferige) 18xy-nummers en gebruikers van (acht- of elfcijferige) 090x-informatienummers. In tegenstelling tot wat uit de zienswijze hierboven naar voren komt worden, indien de koppeling volledig wordt losgelaten, mogelijk juist gebruikers van 090x-informatienummers benadeeld. Het volstaat voor de herkenbaarheid van de standaard abonnee-informatiedienst dat, indien er ook aanvullende informatie wordt aangeboden, uit een reclame-uiting of promotionele activiteit voldoende blijkt dat via het betreffende nummer in ieder geval de standaard abonnee-informatiedienst wordt aangeboden. De betreffende passage in de toelichting is hierop aangepast waarmee zo veel mogelijk tegemoet wordt gekomen aan de indiener van deze zienswijze.

§ 7. Uitvoeringstoets

De ACM heeft, overeenkomstig artikel 6, vijfde lid, van de Regeling gegevens-uitwisseling ACM en ministers, een uitvoeringstoets uitgevoerd. De ACM heeft daarbij enkele opmerkingen gemaakt die hebben geleid tot aanpassing van de toelichting. De ACM is van oordeel dat de voorgenomen wijziging van het Nummerplan uitvoerbaar en handhaafbaar is.

II. Artikelen

Artikel I

Teneinde te bereiken dat de abonnee-informatiedienst in elk geval, maar niet primair, het verstrekken van telefoonnummers omvat zoals omschreven in het algemeen gedeelte van deze toelichting, paragraaf 3, zijn in de bestemming de woorden ‘primair en’ vervallen.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken 1 juni 2009, nr. ET/TM/9088776, houdende wijziging van het Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten in verband met de wijziging van de bestemming van telefoonnummers voor abonnee-informatie diensten, Stcrt. 2009, 109.

X Noot
2

RICHTLIJN 2002/22/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronisch communicatienetwerken en -diensten (Universeledienstrichtlijn), PB2002, L 108.

X Noot
3

SEO economisch Onderzoek, De markt voor abonnee-informatiediensten, SEO-rapport nr. 2014-46.