Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2009, 109Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken 1 juni 2009, nr. ET/TM/9088776, houdende wijziging van het Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten in verband met de wijziging van de bestemming van telefoonnummers voor abonnee-informatie diensten (Besluit wijziging bestemming abonnee-informatie diensten)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 4.1 van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

ARTIKEL I

In bijlage 1 van het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten1 wordt de regel luidende:

Beschikbaar voor toekenning of reservering

Niet beschikbaar voor toekenning of reservering

Bestemming van de nummers (geografisch en niet-geografisch)

Lengte van de nummers

Nummers van uitzonderlijke economische waarden

18

1818

Toegang tot gratis of betaalde abonnee-informatiediensten, waarmee primair en tenminste telefoonnummers kunnen worden opgevraagd aan de hand van gegevens betreffende de naam in combinatie met gegevens betreffende het adres en huisnummer, postcode of de woonplaats van de abonnee.

4

Ja, voor de duur van zes maanden na inwerkingtreding van dit besluit.

vervangen door:

Beschikbaar voor toekenning of reservering

Niet beschikbaar voor toekenning of reservering

Bestemming van de nummers (geografisch en niet-geografisch)

Lengte van de nummers

Nummers van uitzonderlijke economische waarden

18

1818

Toegang tot gratis of betaalde abonnee-informatiediensten, waarmee primair en tenminste telefoonnummers kunnen worden opgevraagd aan de hand van gegevens betreffende de naam in combinatie met gegevens betreffende het adres en huisnummer, postcode of de woonplaats van de abonnee, en waarmee aanvullend openbaar beschikbare algemene informatie over de naam, het adres dan wel de locatie, de bereikbaarheid en de dienstverlening van abonnees opgevraagd kan worden aan de hand van door de oproeper verstrekte zoektermen.

4

 

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Dit besluit ligt met de toelichting vanaf de dag van dagtekening van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst gedurende 6 weken ter inzage bij het Informatiecentrum van het Ministerie van Economische Zaken, begane grond, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV te Den Haag.

Den Haag, 1 juni 2009

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

F. Heemskerk.

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag van dagtekening van deze Staatscourant een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

TOELICHTING

§ 1. Algemeen

In 2006 is met de uitfasering van het nummer 118 en de introductie van de viercijferige 18xy-nummerreeks de markt voor abonnee-informatiediensten opengesteld voor alle aanbieders die met korte telefoonnummers een abonnee-informatiedienst in de markt wilden zetten. De diensten in de 18xy-reeks omvatten minimaal een telefonische inlichtingendienst maar kunnen daarnaast ook diensten omvatten die daar in het verlengde van liggen.

Sinds het vorige besluit heeft de markt voor abonnee-informatiediensten zich verder ontwikkeld en is er nieuwe aanvullende dienstverlening ontstaan. Dit heeft tot vragen geleid bij zowel de marktpartijen als toezichthouder OPTA over de reikwijdte van de bestemming die aan deze nummers in het nummerplan is gegeven. Daarbij doet de vraag zich voor of bepaalde toepassingen passen binnen de bestemming die aan een 18xy-nummer is gegeven. Ook hebben marktpartijen de wens uitgesproken ruimere mogelijkheden te krijgen om in het kader van een abonnee-informatiedienst aanvullende diensten te kunnen aanbieden, die niet vallen binnen de vorige bestemming in het nummerplan. Door ruimere aanvullende dienstverlening toe te staan kunnen marktpartijen zich met hun producten beter van elkaar onderscheiden waardoor meer keuze ontstaat voor de gebruikers van de dienst tegen lagere tarieven.

Met deze wijziging wordt tegemoet gekomen aan deze verzoeken. De bestemming van de telefoonnummers voor abonnee-informatiediensten (de 18-reeks) wordt verruimd met de mogelijkheid om aanvullende gegevens over de naam, het adres dan wel de locatie, de bereikbaarheid en de dienstverlening van de abonnee op te vragen (§ 4) aan de hand van door de oproeper verstrekte zoektermen (§ 5). Daarnaast wordt meer duidelijkheid verschaft over de reikwijdte van de abonnee-informatiedienst, zoals deze al in de vorige bestemming was vastgelegd (§ 3) en over de inzet van reclame of andere promotionele activiteiten om gesprekken naar 18xy-nummers gratis te kunnen maken of het gesprekstarief te kunnen verlagen (§ 6).

§ 2. UD-inlichtingendienst

In de vorige bestemming was vastgelegd dat de nummers in de 18-reeks bedoeld zijn voor abonnee-informatiediensten waarbij primair en tenminste telefoonnummers kunnen worden opgevraagd aan de hand van gegevens betreffende de naam in combinatie met gegevens betreffende het adres en huisnummer, postcode of de woonplaats van de abonnee. Dit houdt in dat er in ieder geval en als belangrijkste dienst een inlichtingendienst wordt aangeboden die gelijkwaardig is aan het bepaalde in Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen, art. 1.1.e2 (verder UD-inlichtingendienst). Hiermee worden twee zaken bewerkstelligd.

Ten eerste: het zorgt ervoor dat alle aanbieders die minimaal een UD-inlichtingendienst in de markt willen zetten ook kunnen beschikken over een kort viercijferig nummer. Bij marktpartijen bestond vóór de introductie van de 18-reeks de verwachting dat het aantal van honderd korte nummers dat beschikbaar kwam voldoende zou zijn om alle toekomstige aanbieders van UD-inlichtingendiensten een nummer binnen de 18xy-reeks te kunnen geven. Sedert de introductie van de 18-reeks zijn ongeveer veertig nummers toegekend. Hieruit blijkt dat de aanname dat honderd nummers voldoende zijn, juist is geweest. Er is immers nog voldoende ruimte over voor nieuwkomers op de markt.

Ten tweede: met het vereiste dat er minimaal een UD-inlichtingendienst wordt aangeboden in de 18-reeks komt er een duidelijk onderscheid tot stand tussen de diensten binnen de 18-reeks en de informatiediensten die via andere nummers worden aangeboden. Korte telefoonnummers zijn aantrekkelijk voor aanbieders omdat gebruikers korte nummers beter herkennen, gemakkelijker kunnen onthouden en daardoor eerder bellen. Daarom moet worden vermeden dat de diensten die met de korte 18xy-nummers worden aangeboden oneigenlijk concurreren met diensten onder langere nummers, zoals de informatiediensten in de 0800-, 0900-, 0906- en 0909-reeksen.

Met het vereiste om minimaal een UD-inlichtingendienst te leveren is dus een duidelijk van de 0800- en 090x-reeks onderscheiden en afgebakende categorie nummers gecreëerd die een specifieke markt bedient. Dit uitgangspunt is door partijen bij de voorbereiding van deze wijziging wederom onderschreven en blijft daarom gehandhaafd in dit besluit.

§ 3. Zaken in het verlengde van de abonnee-informatiedienst

In de toelichting op het vorige besluit was uiteengezet dat de bestemming aanbieders in staat stelt om, naast tenminste de UD-inlichtingendienst, aanvullende abonnee-informatiediensten aan te bieden die in het verlengde liggen van de UD-inlichtingendienst, zoals het doorschakelen met het opgevraagde nummer en het verstrekken van het opgevraagde nummer per SMS.

Voor het gemak van de gebruiker van de dienst is het ook denkbaar dat opgevraagde telefoonnummers op andere wijze dan per telefoon of SMS verstrekt zouden kunnen worden, bijvoorbeeld via e-mail. Daarnaast zijn er, behalve het doorschakelen meer aanvullende diensten die het voor de gebruiker makkelijker maken om een telefonische verbinding te krijgen met een abonnee en daarom in het verlengde gezien kunnen worden van de UD-inlichtingendienst. Hierbij kan worden gedacht aan het gelijktijdig doorschakelen met meerdere opgevraagde abonnees (zoals een drie-weg gesprek). Verder zou een aanbieder bijvoorbeeld ook de beschikking kunnen hebben over het persoonlijke abonneebestand van de gebruiker om het opvragen en doorschakelen naar abonnees te versnellen of te vergemakkelijken. Diensten die verder strekken dan dat, zoals ondersteunende secretariële diensten horen daar vanzelfsprekend niet bij; daarvoor zijn nummers beschikbaar in de 090x-reeks.

§ 4. Aanvullende gegevens

Aanbieders hebben aangegeven dat verruiming van het soort inlichtingen dat op aanvraag verstrekt kan worden van belang is om beter tegemoet te komen aan vragen van gebruikers van hun dienst en zich daarmee beter van elkaar kunnen onderscheiden in de markt. Zij voeren aan dat gebruikers verwachten een dienstverlening af te nemen die verder strekt dan het verschaffen van telefoonnummers. Hierbij valt te denken aan zaken als; welke producten verkoopt de abonnee; wat is de route naar de abonnee en, is er parkeergelegenheid. Het bespaart de gebruiker tijd en moeite als deze informatie direct via de aanbieder te verkrijgen is, zeker als hij onderweg is en beperkt is in zijn mogelijkheden om deze informatie op te vragen.

Met deze wijziging wordt tegemoet gekomen aan het verzoek van de aanbieders. In de bestemming is vastgelegd dat ook diensten mogelijk zijn waarmee aanvullende gegevens over de naam, het adres dan wel de locatie, de bereikbaarheid en de dienstverlening van abonnees opgevraagd kunnen worden. Hiermee wordt bewerkstelligd dat meer abonnee-informatie kan worden opgevraagd dan alleen het telefoonnummer. In de geest van de UD-inlichtingendienst en in lijn met wat gebruikers verwachten van een abonnee-informatiedienst gaat het om openbaar beschikbare algemene informatie, die de gebruiker bijvoorbeeld ook zelf had kunnen vinden in een telefoongids, een bedrijvengids zoals de gouden gids, of op de website van een gezochte abonnee.

Met aanvullende gegevens over de naam wordt bedoeld de naam van de persoon, het bedrijf of de organisatie die de gebruiker zoekt. Aanvullende gegevens over het adres dan wel de locatie hebben betrekking op het adres en de woonplaats van een abonnee, maar het kan ook in ruimere zin betrekking hebben op de regio of de buurt waar de abonnee is gesitueerd, en of deze zich bijvoorbeeld in of buiten het centrum bevindt. Met gegevens over de bereikbaarheid wordt gedoeld op de wijze waarop een abonnee bereikt kan worden, bijvoorbeeld met behulp van route-informatie of een routebeschrijving ingeval van eigen vervoer of openbaar vervoer. Het opvragen van route-informatie is een gangbare toepassing en is vaak direct gekoppeld aan het opvragen van een adres of locatie van een abonnee.

Gegevens over de dienstverlening hebben betrekking op het soort producten of diensten die een abonnee verkoopt respectievelijk aanbiedt. Ook kunnen ze betrekking hebben op bepaalde onder de dienstverlening te scharen voorzieningen, zoals openingstijden en aanwezige voorzieningen zoals parkeerplaatsen, kinderopvang of toegang voor gehandicapten.

Met het toelaten van meer mogelijkheden in de 18-reeks kan er overlap ontstaan met de dienstverlening die via andere telefoonnummers wordt aangeboden. Een mogelijk negatief effect hiervan is de introductie van oneigenlijke concurrentie met de betaalde informatiediensten in de 090x-reeksen, met uitzondering natuurlijk van de daar aangeboden abonnee-informatiediensten, die ook via 18xy-nummers hadden kunnen worden aangeboden.

Daarom is het nodig om iedere dienstverlening die verder strekt dan een informatiedienst waarmee beperkt aanvullende (abonnee-)informatie kan worden opgevraagd en waarmee het opzetten van gesprekken met abonnees wordt versneld en vergemakkelijkt, buiten de 18-reeks te houden. Door aan te geven dat het strikt om beperkte aanvullende informatie gaat, wordt duidelijk dat er voor andere verdergaande dienstverlening dan informatieverstrekking in het algemeen, geen plaats is binnen de 18-reeks. Gedoeld wordt op vervolghandelingen die een aanbieder zou kunnen uitvoeren op basis van de vraagstelling van de gebruiker of op basis van de opgevraagde gegevens, zoals het reserveren, bestellen of verkopen van producten of diensten. Te denken valt aan het bestellen van een taxi, het reserveren van een hotel of het boeken van een vakantie. Om de strikte scheiding met de overige informatiediensten scherp te houden vallen dus alle handelingen die direct leiden tot het afnemen van diensten tijdens het gesprek en die niet plaatsvinden in het kader van reclame (zie daarvoor § 6. Reclame) buiten de bestemming.

Daarnaast wordt met de omschrijving in de bestemming dat aanvullende informatie openbaar beschikbare algemene informatie dient te zijn, een duidelijk verschil gemaakt met niet-openbare en specifieke informatie. Van niet openbare informatie is sprake als de informatie is afgeschermd voor het publiek of pas na registratie of het inloggen van een persoon beschikbaar wordt gesteld. Informatie is niet algemeen van aard als er sprake is van specifieke informatie die alleen verkregen kan worden met medewerking van een gezochte abonnee, of die niet direct en eenvoudig beschikbaar is bijvoorbeeld via een aantal tussenstappen. Ook informatie over de beschikbaarheid en de prijs van een product of van een dienst (bijvoorbeeld van een hotelkamer of restauranttafel op een bepaalde datum of bepaald tijdstip) is niet algemeen van aard en strekt verder dan algemene informatie over de dienstverlening, omdat deze informatie veelal bedoeld is om daarmee direct een product of dienst af te nemen. Met het stellen dat de informatie openbaar beschikbaar en algemeen van aard moet zijn wordt dus vermeden dat de abonnee-informatiedienst de dienstverlening overneemt van de abonnee wiens telefoonnummer wordt gezocht. Daarmee zou immers de deur opengezet worden naar dienstverlening die niet binnen de 18xy-reeks thuis hoort.

§ 5. Uitgebreid zoeken

Aanbieders hebben aangegeven dat ze gebruikers beter van dienst kunnen zijn bij het vinden van abonnees, als ze gebruik mogen maken van zoektermen die verder strekken dan naam, adres en woonplaats van een abonnee. Het gaat dan vooral om het helpen van gebruikers die op zoek zijn naar een bepaalde dienstverlening zonder daarbij een specifieke abonnee voor ogen te hebben, vergelijkbaar met het zoeken in een bedrijvengids. Te denken valt aan het zoeken van een winkel, restaurant of apotheek, waarbij de gebruiker aan de hand van zoektermen een keuze kan maken, zoals de nabijheid ten opzicht van de locatie waar hij zich bevindt, de vraag naar een vegetarisch restaurant, of de vraag welke apotheek dienst heeft. Het hanteren van zoektermen komt beter tegemoet aan wensen van de gebruiker en geeft aanbieders de kans om meer innovatieve en meer gedifferentieerde diensten te introduceren waarmee ze zich ten opzichte van elkaar beter kunnen onderscheiden.

De gewijzigde bestemming maakt het daarom ook mogelijk dat er aanvullende gegevens opgevraagd kunnen worden over de locatie, bereikbaarheid en dienstverlening aan de hand van door de oproeper verstrekte zoektermen. Het kan zijn dat aanbieders een bepaalde volgorde hanteren bij het presenteren van abonnees aan een gebruiker die voldoen aan het criterium van een bepaalde zoekterm, bijvoorbeeld op basis van sponsoring. Het karakter van de UD-inlichtingendienst (namelijk een abonnee-informatiedienst die telefoonnummers van alle in de telefoongids opgenomen abonnees verstrekt) brengt met zich mee dat de zoekresultaten zo goed mogelijk voldoen aan de door de gebruiker verstrekte zoektermen en dat de gebruiker op zijn verzoek de (contact)gegevens moet kunnen verkrijgen van meerdere abonnees.

Met de verruiming van de mogelijkheden om aanvullende gegevens op te vragen en uitgebreid te zoeken blijven de nummers in de 18-reeks bedoeld voor diensten waarmee primair en tenminste telefoonnummers kunnen worden opgevraagd. Hieruit volgt logischerwijs dat wanneer de aanbieder van een 18xy-dienst promotie maakt voor zijn dienst, de abonnee-informatiedienst voorop staat en dat promotie van andere aanvullende dienstverlening daaraan ondergeschikt blijft.

§ 6. Reclame

In de bestemming is vastgelegd dat nummers uit de 18-reeks toegang verschaffen tot gratis of betaalde abonnee-informatiediensten. Om gesprekken naar 18xy-nummers gratis te kunnen maken of het gesprekstarief te kunnen verlagen hebben aanbieders aangegeven dat ze reclame of andere promotionele activiteiten in (willen) zetten.

De bestemming van de 18-reeks verzet zich hier niet tegen. Het toelaten van reclame als ondersteunende dienst om de prijs van het gesprek te drukken heeft het gunstige effect dat het kan leiden tot meer diversiteit en tariefdifferentiatie, hetgeen in het voordeel van de gebruiker is.

Het verschaffen van telefoonnummers en aanvullend daaraan openbaar beschikbare algemene informatie blijft echter de basis van de abonnee-informatiedienst, ook bij de inzet van reclame of andere promotionele activiteiten. Het spreekt daarom voor zich dat als een gebruiker een 18xy-nummer belt de abonnee-informatiedienst voorop staat, zodat reclame die vooraf of tijdens het gesprek plaatsvindt van korte duur is. Dat neemt niet weg dat als een gebruiker instemming geeft voor al dan niet aanvullende reclame of andere promotionele activiteiten de gespreksduur langer mag zijn; de gebruiker kiest daar dan immers zelf voor.

Eerder is aangegeven dat verkoop van producten of diensten niet in de 18-reeks thuishoort (§ 4. Aanvullende gegevens). Daarmee is er logischerwijs ook geen plaats in de 18xy-reeks voor verkoopactiviteiten in het kader van reclame. Het kan echter vóórkomen dat een reclameactie gebaat is bij het afnemen van de bij die actie aangeprezen producten. Als dit beperkt blijft tot het aanbieden van één specifiek product in aansluiting op een reclameactie is er geen sprake van een dienstverlening die zich in het algemeen richt op verkoopactiviteiten, zodat dit niet in strijd hoeft te zijn met het uitgangspunt dat de verkoop van producten of diensten niet in de 18-reeks thuishoort.

Daarnaast is reclame bedoeld om het gesprekstarief te verlagen en niet bedoeld om dienstverlening op te starten, zoals het aanbieden of verkopen van producten op basis van zoektermen of andere informatie die de gebruiker verschaft. Dit betekent dat er dus geen verband mag bestaan tussen de te maken reclame of promotionele activiteit en de zoekvraag van de gebruiker, en dat de abonnee-informatiedienst niet blijvend geassocieerd wordt met één bepaalde reclameactie of promotionele activiteit. Dat zou namelijk de indruk kunnen wekken dat de 18xy-dienst promotie verricht voor een andere specifieke dienstverlening en tevens zou bij de gebruiker de gedachte kunnen opkomen dat hij bepaalde producten van de opgevraagde abonnee via de 18xy-dienst kan kopen of bestellen. Dergelijke reclame of promotionele activiteiten horen daarom niet thuis in de 18-reeks.

§ 7. Openbare consultatie

De reacties op de openbare consultatie hebben geleid tot één aanpassing van de voorgestelde bestemming.

Een aantal marktpartijen heeft voor en tijdens de openbare consultatie aangegeven de functionaliteit van omgekeerd zoeken (reversed search) te willen aanbieden, d.w.z. het aan de hand van een telefoonnummer opvragen van naam, adres of woonplaats van de abonnee die bij dat nummer hoort. Deze functionaliteit kan beschouwd worden als een vorm van uitgebreid zoeken zoals eerder beschreven in paragraaf 5, en wordt mogelijk gemaakt door in de bestemming ‘de naam, het adres dan wel’ toe te voegen zodat de bestemming als volgt wordt: ‘Toegang tot gratis of betaalde abonnee-informatiediensten, waarmee primair en tenminste telefoonnummers kunnen worden opgevraagd aan de hand van gegevens betreffende de naam in combinatie met gegevens betreffende het adres en huisnummer, postcode of de woonplaats van de abonnee, en waarmee aanvullend openbaar beschikbare algemene informatie over de naam, het adres dan wel de locatie, de bereikbaarheid en de dienstverlening van abonnees opgevraagd kan worden aan de hand van door de oproeper verstrekte zoektermen.’ De verstrekte zoekterm kan in het geval van omgekeerd zoeken het telefoonnummer van een abonnee zijn.

Van belang bij het aanbieden van deze functionaliteit is het gegeven dat de Telecommunicatiewet daaraan, in lijn met de Wet bescherming persoonsgegevens, de voorwaarde verbindt dat de abonnee afzonderlijke toestemming moet geven voor de mogelijkheid tot het opvragen van zijn gegevens aan de hand van zijn telefoonnummer (artikel 11.6, derde lid. Tw).

Andere reacties op de openbare consultatie hebben niet geleid tot aanpassing van de voorgestelde bestemming.

Één marktpartij heeft voorgesteld om de bestemming uit te breiden met het woord ‘bijvoorbeeld’ zodat de bestemming wordt: ‘Toegang tot gratis of betaalde abonnee-informatiediensten, waarmee primair en tenminste telefoonnummers kunnen worden opgevraagd aan de hand van gegevens betreffende de naam in combinatie met gegevens betreffende het adres en huisnummer, postcode of de woonplaats van de abonnee, en waarmee ook aanvullend openbaar beschikbare algemene informatie over bijvoorbeeld de locatie, de bereikbaarheid en de dienstverlening van abonnees opgevraagd kan worden aan de hand van door de oproeper verstrekte zoektermen.’ De motivering daarvoor is dat het beperken van aanvullende informatie tot de in de bestemming genoemde informatie niet in de geest van de abonnee-informatiedienst zou zijn noch in lijn met wat de gebruikers er van verwachten. Daarnaast kan het zorgen voor onbedoelde uitsluiting van aanvullende informatie waar men nu nog niet aan denkt, maar die mogelijk in de toekomst kan opkomen. Aan deze voorgestelde aanpassing van de bestemming is niet tegemoet gekomen. Met het toevoegen van het woord ‘bijvoorbeeld’ in de bestemming wordt de deur opengezet naar vooralsnog onbekende dienstverlening, die kan leiden tot oneigenlijke concurrentie met de betaalde informatiediensten in de 090x-reeksen. Eerder is aangegeven dat, in het belang van een goede afscheiding met de 090x-reeks, de reikwijdte van het soort aanvullende informatie dat opgevraagd kan worden bewust is ingekaderd in de bestemming. Naast het feit dat er met de voorgestelde bestemming aan de zowel voor als tijdens de consultatie geuite wensen van marktpartijen wordt tegemoet gekomen, is bij navraag bij de betreffende partij ook niet gebleken welke toepassingen buiten de voorgestelde bestemming zouden vallen. Gezien ook het feit dat toekomstige of op dit moment onvoorziene toepassingen altijd via een nummerplanwijziging na consultatie eventueel toegevoegd kunnen worden, wordt vastgehouden aan de voorgestelde bestemming.

Een andere marktpartij heeft in zijn reactie aangegeven een tariefplafond te willen invoeren voor de 18-reeks omdat het toestaan van aanvullende diensten in die reeks kan leiden tot hogere tarieven. Tarieven hoger dan het verkeerstarief vormen volgens deze marktpartij een groot gevaar voor het goede imago en de aankiesbaarheid van alle nummers in de 1-serie. Aan het verzoek tot het stellen van een tariefplafond is geen gehoor gegeven. Het bezwaar dat het goede imago van de 1-serie in gevaar is wordt niet gedeeld. Alhoewel de 14 reeks en de 18 reeks beide met het cijfer 1 beginnen, is de 18-reeks duidelijk te onderscheiden door de twee begincijfers 18, die daarmee de helft van het viercijferig nummer vormen. Ook genieten 18-reeksnummers al enige jaren bekendheid in de markt als commerciële diensten, die te vergelijken zijn met 090X-nummers, onder andere door reclamecampagnes van aanbieders. Daarnaast zijn dergelijke bezwaren ten aanzien van tarieven niet geuit bij of na de totstandkoming van het eerste 18xy-besluit in 2006, waarmee een reeks werd geïntroduceerd die aanbieders al de mogelijkheid bood om commerciële diensten uit te baten zonder tariefbeperkingen. Het alsnog invoeren van tariefbeperkingen zou aanbieders daarom achteraf ten onrechte kunnen duperen bij hun bestaande dienstverlening.

Voorts is voorgesteld om in de bestemming tussen ‘Toegang tot gratis of betaalde abonnee-informatiediensten, waarmee primair en tenminste telefoonnummers kunnen worden opgevraagd aan de hand van gegevens betreffende de naam in combinatie met gegevens betreffende het adres en huisnummer, postcode of de woonplaats van de abonnee’ en ‘en waarmee aanvullend openbaar beschikbare algemene informatie over de locatie, de bereikbaarheid en de dienstverlening van abonnees opgevraagd kan worden aan de hand van door de oproeper verstrekte zoektermen’ de zin ‘en waarmee ook diensten kunnen worden aangeboden die in het verlengde liggen van die abonnee-informatiedienst’ op te nemen. Dit om helder en duidelijk te maken dat diensten die in het verlengde liggen van de abonnee-informatiedienst ook zijn toegestaan volgens de bestemming. Dit voorstel van de marktpartij is niet overgenomen, aangezien de termen ‘primair en tenminste’ al aangeven dat er ook diensten kunnen worden aangeboden die in het verlengde van de abonnee-informatiedienst liggen.

Tot slot wordt opgemerkt dat de toelichting naar aanleiding van tijdens de consultatie ingebrachte opmerkingen op enkele plaatsen is verduidelijkt.

§ 8. Uitvoeringstoets

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: college) heeft, conform artikel 5, eerste lid, van het Informatiestatuut Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, een uitvoeringstoets uitgevoerd. Naar aanleiding van de uitgevoerde uitvoeringstoets van het ontwerpbesluit zijn enkele opmerkingen gemaakt.

Het college constateert dat de huidige nummerplanwijziging tegemoet komt aan de behoefte uit de markt voor abonnee-informatiediensten om de bestemming te verruimen en te verduidelijken.

Het college voorziet aan de hand van de toelichting echter een aantal mogelijke uitvoeringsproblemen. Het college verzoekt de Staatssecretaris van Economische Zaken dan ook de toelichting op deze punten aan te passen. Allereerst geeft het college aan dat de voorbeelden van ‘publiek afgeschermde informatie’ die in de toelichting worden gegeven, in bepaalde gevallen ook gezien kunnen worden als ‘openbaar beschikbare algemene informatie’. Om onduidelijkheden te voorkomen stelt het college voor duidelijker het verschil tussen deze twee begrippen aan te geven. Daarnaast vindt het college het niet wenselijk dat route-informatie als openbaar beschikbaar en algemeen van aard wordt aangeduid. Hierdoor kan het begrip ‘openbaar beschikbare algemene informatie’ namelijk zeer ruim worden uitgelegd. Ten derde verzoekt het college in de toelichting te benadrukken dat het niet de bedoeling is dat een product voor langere tijd in het kader van een reclame actie wordt aangeboden, aangezien hiermee het 18xy-nummer de facto als verkoopkanaal voor een specifiek product wordt gebruikt.

Naar aanleiding van bovengenoemde mogelijke uitvoeringsproblemen heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken de toelichting op deze punten aangepast om te voorkomen dat deze problemen zich zullen voordoen. Daarnaast is de toelichting op een drietal andere punten verduidelijkt naar aanleiding van de uitvoeringstoets door het college.

Het college is van oordeel dat de voorgenomen wijziging van het nummerplan, met inachtneming van de door het college gemaakte opmerkingen, uitvoerbaar is.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

F. Heemskerk.


XNoot
1

Stcrt. 1999, 14; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 7 februari 2008 (Stcrt. 41).

XNoot
2

universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen, art. 1.1.e: de algemeen beschikbare abonnee-informatiedienst waarmee uitsluitend telefoonnummers kunnen worden opgevraagd aan de hand van gegevens betreffende de naam in combinatie met gegevens betreffende het adres en huisnummer, postcode of de woonplaats van de abonnee.