Kennisgeving van het algemeen verbindend verklaren van de Overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor autobanden

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat hij op 29 juni 2015, op grond van artikel 15.36, eerste lid, van de Wet milieubeheer heeft besloten om een door een belangrijke meerderheid van de producenten en importeurs van autobanden vrijwillig gesloten overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor Verlichting (hierna: Overeenkomst) met ingang van de dag na de datum van publicatie tot en met 31 december 2019 algemeen verbindend te verklaren.

Het verzoek is ingediend door Vereniging BEM namens de bij de Vereniging aangesloten producenten en importeurs van autobanden, ondertekenaar van de Overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor autobanden, en heeft betrekking op banden bestemd voor voertuigen en aanhangwagens.

De afvalbeheersbijdragen voor autobanden wordt geheven teneinde de continuering van het huidige afvalbeheerssysteem voor autobanden. Hiernaast is in de overeenkomst opgenomen dat de aanvragers met de algemeen verbindend verklaring van de overeenkomst willen voorkomen dat aanbieders van autobanden via internet en andere importeurs van autobanden geen afvalbeheersbijdrage afdragen, terwijl deze autobanden wel in het afvalbeheerssysteem terecht komen.

De afvalbeheersbijdrage heeft betrekking op alle banden die bestemd zijn voor voertuigen en aanhangwagens zoals gedefinieerd in het Bbab, artikel 1a en 1b, zijnde volgens de toelichting in het Bbab: personenwagenbanden, banden voor lichte bedrijfsauto’s, banden van aanhangwagens (o.a. caravans, boedelbakken en paardentrailers) en banden voor deze voertuigen aangeboden bij gemeenten, echter met uitzondering van de banden die gemonteerd zijn aan nieuwe voertuigen zoals gedefinieerd in het Besluit beheer autowrakken en in artikel 2 van het Bbab.

De verplichting tot afdracht van de afvalbeheersbijdrage rust op een ieder die bovengenoemde banden in Nederland invoert of op de markt brengt. De afvalbeheersbijdrage bedraagt bij indiening van deze avv € 1,30 per band.

Van het ontwerpbesluit is op 26 februari 2015 mededeling gedaan in de Staatscourant. Het ontwerpbesluit heeft van 26 februari 2015 tot en met 9 april 2015 ter inzage gelegen. Naar aanleiding hiervan is op 9 april 2015 een zienswijze ingediend, welke geen aanleiding heeft gegeven tot wijziging van het ontwerpbesluit.

Het definitieve besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 6 juli 2015 gedurende 6 weken ter inzage de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Domein Afval, Industrie en Bedrijven, afdeling Vergunningverlening Afval, Industrie en Bedrijven, Graadt van Roggenweg 500, 3531 AH te Utrecht.

U dient vooraf echter wel een afspraak te maken (tel: 088 602 0000).

De tekst van het definitieve besluit en van de overeenkomst is hieronder opgenomen.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu:

neemt het volgende in overweging:

 • 1. De heer J.P.H. van Wessum, voorzitter van het bestuur van de Vereniging Band en Milieu (hierna Vereniging BEM), Loire 150, 2491 AK Den Haag, heeft op 24 september 2014 een verzoek tot algemeen verbindend verklaring voor de Afvalbeheersbijdrage-overeenkomst Autobanden ingevolge artikel 15.36 lid 1 van de Wet milieubeheer ingediend. De overeenkomst inzake de Afvalbeheersbijdrage-overeenkomst Autobanden (hierna de Overeenkomst) voor een afvalbeheersbijdrage voor autobanden is gesloten tussen Vereniging BEM en de Stichting Fonds Band en Milieu (hierna de Stichting) en is (mede) ondertekend door een aantal leden van Vereniging BEM, te weten Apollo Vredestein B.V., Van den Ban Autobanden B.V., Bridgestone Nederland B.V., Continental Banden Groep B.V., Goodyear Dunlap Tires Nederland B.V., Inter-Sprint Banden B.V., Michelin Nederland N.V. en Hankook Tire Netherlands B.V. De algemeen verbindend verklaring wordt aangevraagd voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019. Per e-mail is op 8, 10 en 15 oktober 2014 om toelichting gevraagd. Naar aanleiding van deze verzoeken zijn op 13, 14 en 17 oktober 2014 nog aanvullende stukken van Vereniging BEM ontvangen.

 • 2. Met betrekking tot het verzoek tot algemeen verbindend verklaring is de in titel 15.10 van de Wet Milieubeheer (hierna Wm) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) voorgeschreven procedure gevolgd.

  Het verzoek, het ontwerpbesluit en de overige van belang zijnde stukken zijn van 26 februari 2015 tot en met 9 april 2015 ter inzage gelegd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport, Domein Afval, Industrie en Bedrijven, afdeling Vergunningverlening Afval, Industrie en Bedrijven, Graadt van Roggenweg 500, 3531 AH te Utrecht. De kennisgeving over de ter inzage legging is op 26 februari 2015 gepubliceerd in de Staatscourant.

  Naar aanleiding van het ontwerpbesluit is er op 9 april 2015 bij brief met kenmerk 214874/2015/0225 zienswijzen ontvangen van Nysingh Advocatennotarissen, als advocaat gemachtigde van v.o.f. Busscher Weerselo, gevestigd te Weerselo. Op 14 april 2015 is Vereniging BEM hiervan op de hoogte gebracht. Telefonisch is op 16 april 2015 de zienswijze toegelicht door Nysingh Advocaten-notarissen.

  Onder punt 6 wordt ingegaan op de inhoud van de ingediende zienswijze.

 • 3. De Overeenkomst vormt de financiële basis voor de uitvoering van de wettelijke verplichtingen ingevolge het Besluit beheer autobanden (hierna Bbab) en de Regeling beheer autobanden. Het gaat hierbij onder andere om de wettelijke verplichting om oude autobanden, zijnde banden die bestemd zijn voor voertuigen of aanhangwagens, in te zamelen en te recyclen.

 • 4. De algemeen verbindend verklaring van de Overeenkomst is nodig om te bewerkstelligen dat ook de producenten en importeurs, zijnde eerste ontvangers, die geen partij zijn bij deze overeenkomst verplicht worden de afvalbeheersbijdrage af te dragen.

 • 5. Het verzoek tot algemeen verbindend verklaring van de Overeenkomst is getoetst aan titel 15.10 van de Wm, de Regeling verzoek afvalbeheersbijdragen van 9 mei 2004 (hierna: de regeling) en de beleidsregel zoals op 10 november 2000 vastgesteld door de Minister van VROM, de Leidraad algemeen verbindend verklaring overeenkomst over een verwijderingsbijdrage (avv), waarin achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • a. Om een verzoek tot algemeen verbindend verklaring in te dienen is het noodzakelijk dat de indiener aantoont dat zijn verzoek de vereiste meerderheid heeft.

   RecyBEM B.V. (hierna RecyBEM) heeft als collectieve uitvoeringsorganisatie van Vereniging BEM per 28 april 2004 een melding gedaan. Deze melding betreft een collectieve melding door producenten en importeurs van autobanden en aanhangwagenbanden conform de Regeling beheer autobanden in verband met de uitvoering van het Bbab. Op 21 mei 2004 is de ontvangst van de melding bij brief bevestigd.

   Er zijn naast de melding van RecyBEM nog 3 andere meldingen gedaan conform de Regeling beheer autobanden in verband met de uitvoering van het Bbab. Op basis van hun rapportages van de resultaten conform de Regeling beheer autobanden over het jaar 2013, blijkt dat het marktaandeel van de 3 andere meldingen 0,25% is van de totaal op de markt gebrachte banden. Deze 3 andere meldingen hebben daarmee een verwaarloosbaar aandeel ten opzichte van de aantallen op de markt gebrachte banden van RecyBEM. Een belangrijke meerderheid ten opzichte van het aantal producenten en importeurs, of ten opzichte van het aantal op de markt gebrachte autobanden, komt hiermee niet in het geding.

   Vereniging BEM en producenten en importeurs van autobanden in Nederland vragen de algemeen verbindend verklaring aan namens haar leden. Vereniging BEM heeft per 21 juli 2014 een ledental van 157.

   Uit marktonderzoek van RecyBEM, de uitvoeringsorganisatie van Vereniging BEM, is aangegeven dat dit ledental, samen met de 3 andere producenten en importeurs die melding hebben gedaan, meer dan 90% van de producenten en importeurs van autobanden vertegenwoordigt. RecyBEM schat dat er nog circa 10% freeriders op de markt actief is. Er is geen reden aan deze opgave te twijfelen.

   De leden van Vereniging BEM zijn op de algemene ledenvergadering op 14 november 2013 op de hoogte gebracht van het voornemen tot indienen van een algemeen verbindend verklaring. Op 4 september 2014 zijn zij hierover nogmaals geïnformeerd. Bij aangaan van het lidmaatschap hebben de leden in de algemene voorwaarden reeds ingestemd met de mogelijkheid dat op enig moment gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek tot algemeen verbindend verklaring. In het bericht van 4 september 2014 zijn zij hier nogmaals op attent gemaakt, met de extra mogelijkheid om te reageren indien zij niet meer achter deze mogelijkheid staan. Geen enkel lid van Vereniging BEM heeft aangegeven een andere mening te hebben dan ten tijde van het aangaan van het lidmaatschap.

   De leden van Vereniging BEM vertegenwoordigen een marktaandeel van tenminste 90% van de op de markt gezette autobanden. In 2013 waren dit 7.444.835 banden. Er zijn 3 producenten en importeurs die reeds een melding hebben gedaan en niet deelnemen aan de aanvraag tot algemeen verbindend verklaring. In 2013 hebben deze 3 partijen samen 18.484 banden op de markt gebracht. Het marktaandeel van deze 3 producenten en importeurs ten opzichte van het marktaandeel van de leden van Vereniging BEM, was in 2013 ongeveer 0,25%, gebaseerd op de in het kader van het Bbab ingediende rapportages. Op basis van alle bij de aanvragers bekende gegevens wordt het aantal freeriders geschat op ongeveer 10%. De 8 producenten en importeurs die de aanvraag tot algemeen verbindend verklaring mede hebben ondertekend, vertegenwoordigden in 2013 een marktaandeel van circa 75% van de geregistreerde op de markt gebrachte autobanden.

   De aanvrager heeft hiermee aannemelijk gemaakt dat is voldaan aan de vereiste meerderheid volgens artikel 15.37, eerst lid Wm.

  • b. Op grond van artikel 1, onder a, van de regeling dient in de Overeenkomst de naam, adres en registratienummer bij de Kamer van Koophandel van degenen die partij zijn bij de overeenkomst te worden gegeven.

   Het verzoek bevat de namen, adressen en registratienummers bij de Kamer van Koophandel van de organisaties die partij zijn bij de Overeenkomst en van de bedrijven die lid zijn van deze organisaties.

   Hiermee wordt voldaan aan artikel 1, onder a, van de regeling.

  • c. Op grond van artikel 1, onder b, van de regeling dient in de Overeenkomst de stof, het preparaat of het andere produkt waarop de afvalbeheersbijdrage wordt gelegd te worden gegeven.

   Vereniging BEM heeft aangegeven dat de afvalbeheersbijdrage betrekking heeft op alle banden die bestemd zijn voor voertuigen en aanhangwagens zoals gedefinieerd in het Bbab, artikel 1a en 1b, zijnde volgens de toelichting in het Bbab: personenwagenbanden, banden voor lichte bedrijfsauto's, banden van aanhangwagens (o.a. caravans, boedelbakken en paardentrailers) en banden voor deze voertuigen aangeboden bij gemeenten, echter met uitzondering van de banden die gemonteerd zijn aan nieuwe voertuigen zoals gedefinieerd in het Besluit beheer autowrakken en in artikel 2 van het Bbab en die door de producent of importeur onder diens verantwoordelijkheid in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf worden vervaardigd dan wel binnen Nederlands grondgebied worden gebracht en als eerste aan een ander te beschikking worden gesteld.

   Hiermee wordt voldaan aan artikel 1, onder b, van de regeling.

  • d. Op grond van artikel 1, onder c, van de regeling dient in de Overeenkomst de hoogte of de wijze van berekenen van de afvalbeheersbijdrage aan de orde te komen.

   De afvalbeheersbijdrage is het bedrag dat individuele producenten en importeurs op grond van de Overeenkomst verplicht zijn af te dragen aan de Stichting ter dekking van de kosten van de afvalbeheersstructuur.

   Voor de berekening van de hoogte van de afvalbeheersbijdrage wordt uitgegaan van het principe dat de kosten in een jaar moeten worden gedekt uit de opbrengsten in een jaar. De kosten worden verdeeld naar rato van het aantal door een producent of importeur op de Nederlandse markt gebrachte autobanden.

   De totale jaarlijkse kosten van de afvalbeheersstructuur bestaan uit de som van 1) de totale uitgekeerde inzamelingsvergoeding, 2) de systeemkosten, 3) de kosten van inzameling bij gemeentelijke depots en 4) eventuele positieve of negatieve saldo uit eerdere boekjaren.

   • de inzamelingsvergoeding, is de vergoeding die door RecyBEM per ingezamelde autoband wordt verstrekt aan de gecontracteerde inzamelaars;

   • de systeemkosten, zijn de kosten van onderzoek met betrekking tot, en de ontwikkeling van, het afvalbeheerssysteem voor autobanden, daaronder begrepen onderzoek naar nieuwe methoden van materiaalhergebruik, alsmede investeringskosten, de opbouw van noodzakelijke voorzieningen voor calamiteiten, de opbouw van werkkapitaal, het aflossen van de voorschotten op de voorbereidingskosten van de uitvoeringsorganisatie, logistieke kosten en organisatorische kosten van Vereniging BEM, RecyBEM en de Stichting ten behoeve van de opzet en instandhouding van het afval beheerssysteem.

   De Raad van Toezicht van de Stichting stelt een voorlopige afvalbeheersbijdrage vast, rekening houdend met verwachtingen omtrent kosten van het afvalbeheerssysteem en het aantal autobanden waarover afvalbeheersbijdrage wordt afgedragen in het betreffende jaar. Van eventuele aanpassing wordt tijdig mededeling gedaan.

   De hoogte van de afvalbeheersbijdrage voor autobanden wordt berekend door de totale begrote jaarlijkse kosten te delen door het aantal geleverde autobanden waarvoor een afvalbeheersbijdrage is afgedragen minus het aantal autobanden waarvoor exportrestitutie is verleend.

   Exportrestitutie wordt verleend voor zover autobanden worden geëxporteerd waarvoor reeds een afvalbeheersbijdrage is afgedragen. Hiertoe moet de exporteur aan de Stichting aantonen dat de hoeveelheid autobanden ook daadwerkelijk door hem is geëxporteerd en dat voor de hoeveelheid geëxporteerde autobanden door hem of door een ander een afvalbeheersbijdrage is betaald.

   Het tarief van de afvalbeheersbijdrage bedraagt 1,30 euro exclusief BTW per nieuwe autoband die in Nederland aan een ander ter beschikking wordt gesteld. De afvalbeheersbijdrage voor 2013 en 2014 bedroeg ook 1,30 euro exclusief BTW per nieuwe autoband die in Nederland aan een ander ter beschikking gesteld is.

   Hiermee wordt voldaan aan artikel 1, onder c, van de regeling.

  • e. Op grond van artikel 1, onder d, van de regeling dient in de Overeenkomst een omschrijving van degenen op wie de verplichting tot afdracht van de afvalbeheersbijdrage wordt gelegd te worden gegeven.

   In de Overeenkomst is opgenomen dat producenten en importeurs van autobanden per nieuwe autoband verplicht worden een afvalbeheersbijdrage af te dragen. Hierbij is de producent degene onder wiens verantwoordelijkheid in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf autobanden worden vervaardigd en als eerste in Nederland aan een ander te beschikking worden gesteld. De importeur is degene onder wiens verantwoordelijkheid in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf autobanden binnen Nederlands grondgebied worden gebracht en als eerste aan een ander ter beschikking worden gesteld.

   Hiermee wordt voldaan aan artikel 1, onder d, van de regeling.

  • f. Op grond van artikel 1, onder e, van de regeling dient in de overeenkomst een omschrijving van degenen aan wie de afdracht van de afvalbeheersbijdrage moet plaatsvinden te worden gegeven.

   Volgens de leidraad dient in de overeenkomst gewaarborgd te worden dat de organisatie die de afvalbeheersbijdrage beheert onafhankelijk is en dat de geïnde gelden alleen voor de verwijdering van de betreffende producten in de afvalfase worden besteed.

   De leden van Vereniging BEM hebben in 2004 besloten om collectief uitvoering te geven aan de verplichtingen van het Bbab. Hiertoe is de Stichting opgericht. Statutair is geregeld dat deze stichting zich tot doel stelt het beheer van het verwijderingsfonds voor afvalbeheersbijdragen van autobanden en het opzetten en uitvoeren van een systeem van milieuverantwoorde inzameling en verwerking van gebruikte autobanden. De Stichting wordt bestuurd door een directie. Een Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de Stichting. De Raad van Toezicht wordt door de leden van Vereniging BEM benoemd. De Stichting heeft voor de uitvoering van het systeem RecyBEM opgericht, welke tot doel heeft het uitvoeren van het opgezette systeem van inzameling en verwerking. De Stichting is verplicht de in het kader van de overeenkomst verstrekte informatie over producenten en importeurs niet aan andere producenten en importeurs ter kennis te brengen. Om te voorkomen dat leden van de Vereniging BEM via deelname in de Raad van Toezicht van de Stichting kennis kunnen krijgen van de informatie, wordt de facturatie en inning volledig verzorgd door RecyBEM.

   Hiermee is aangetoond dat wordt voldaan aan artikel 1, onder e, van de regeling.

  • g. Op grond van artikel 1, onder f, van de regeling dient in de overeenkomst het tijdstip en de wijze waarop de afdracht van de afvalbeheersbijdrage moet plaatsvinden te worden gegeven.

   In bijlage B van de Overeenkomst is opgenomen dat door de producent of importeur per maand opgave wordt gedaan van het aantal autobanden waarvoor afvalbeheersbijdrage verschuldigd is. Op basis van deze maandelijkse opgave zal de verschuldigde afvalbeheersbijdrage worden gefactureerd aan de producent of importeur.

   Hiermee wordt voldaan aan artikel 1, onder f, van de regeling.

  • h. Op grond van artikel 1, onder g, van de regeling dient in de overeenkomst de wijze waarop controle op de afdracht plaatsvindt aan de orde te komen.

   Volgens de leidraad moet de controle uitgevoerd worden door een onafhankelijke derde, moet aangegeven worden welke stappen worden ondernomen indien uit de controle blijkt dat een bedrijf niet de juiste gegevens heeft aangeleverd of de verwijderingsbijdrage niet afdraagt en moet de controlefrequentie worden vermeld.

   In bijlage B van de Overeenkomst is aangegeven dat maandelijks opgave moet worden gedaan van de op de markt gebrachte autobanden aan RecyBEM. De producenten en importeurs zijn verplicht alle informatie te verstrekken die voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig is. Hiertoe behoort in ieder geval een jaarlijkse accountantscontrole en goedgekeurde controleverklaring. Tevens zijn de producenten en importeurs verplicht de daartoe door de Stichting aangewezen personen toe te laten tot het bedrijf en de administratie en alle in het kader van de controle op de juiste afdracht van de afvalbeheersbijdrage gevraagde informatie te verstrekken. De Stichting heeft te allen tijde het recht de juistheid en volledigheid van de gegeven informatie te (doen) controleren. In onderdeel 2 van bijlage B van de Overeenkomst is de boeteregeling omschreven, indien een producent of importeur de bijdrage niet afdraagt.

   Hiermee wordt voldaan aan punt 1g van de regeling.

  • i. Op grond van artikel 1, onder h, van de regeling dient in de overeenkomst de wijze waarop degene op wie de verplichting tot afdracht van de afvalbeheersbijdrage is gelegd, gebruik kan maken van de afvalbeheersstructuur voor die stof, dat preparaat of dat andere produkt, aan de orde te komen.

   Op grond van artikel 3 van het Bbab heeft degene die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf autobanden aan een ander ter beschikking stelt, de plicht dat bij het ter beschikking stellen van een autoband een na gebruik vrijgekomen autoband die hem wordt aangeboden ten minste om niet wordt ingenomen. Deze zogenaamde retailers of ontdoeners zijn onder meer garages, bandenservicebedrijven, handelaren in autoaccessoires, bandenspecialisten, autodealerbedrijven en andere soortgelijke bedrijven in de bandenbranche.

   RecyBEM is als uitvoeringsorganisatie van het Bbab opdrachtgever van de gecertificeerde banden inzamelingsbedrijven. Deze inzamelingsbedrijven halen de banden op bij de retailers en ontdoeners. Op dit moment zijn er 24 gecertificeerde inzamelingsbedrijven. De inzamelingsbedrijven scheiden de waardebanden van de zogenaamde schrotbanden (banden met scheuren of andere onregelmatigheden, uitgedroogde banden, oude banden en niet gangbare bandenmaten) en voeren deze ter verwerking af.

   Hiermee wordt voldaan aan artikel 1, onder h, van de regeling.

  • j. Op grond van artikel 1, onder i, van de regeling dient in de Overeenkomst de looptijd van de Overeenkomst opgenomen te zijn.

   Door het algemeen verbindend verklaren krijgt de overeenkomst kracht van wet. Na de algemeen verbindend verklaring van de overeenkomst zijn zowel de oorspronkelijke partijen als niet bij de Vereniging BEM aangesloten producenten en importeurs, aan de overeenkomst gebonden. Gedurende de looptijd van de avv kunnen de partijen die de aanvraag tot avv ondersteunen en zich daarmee hebben geconformeerd aan de overeenkomst, zich niet door het opzeggen van de overeenkomst aan de werking ervan onttrekken.

   Nieuwe toetreders en producenten die geen partij zijn bij de overeenkomst kunnen zich alleen aan de werking van de algemeen verbindend verklaarde overeenkomst onttrekken indien aan hen door de Minister op grond van artikel 15.38 van de Wm een ontheffing op de avv is verleend. Hiervoor moet de producent of importeur dan wel een melding hebben gedaan conform artikel 7 van het Bbab en aantonen dat er sprake is van een gelijkwaardig alternatief systeem.

   De algemeen verbindend te verklaren overeenkomst heeft een looptijd tot 31 december 2015 met telkens een stilzwijgende verlenging van drie jaar. Gedurende de periode dat de overeenkomst algemeen verbindend is verklaard, kunnen leden alleen opzeggen tegen het einde van de looptijd van de algemeen verbindend verklaring. De algemeen verbindend verklaring loopt vanaf datum dagtekening van dit besluit tot en met 31 december 2019.

   Hiermee wordt voldaan aan artikel 1, onder i, van de regel ing.

  • k. Op grond van artikel 2, onder a, van de regeling dient naast de overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage in ieder geval de met de afvalbeheersstructuur te realiseren milieudoelstellingen aangegeven te worden.

   Door Vereniging BEM is aangegeven dat de afvalbeheersstructuur is gericht op continuering van het huidige afvalbeheerssysteem. In artikel 6 van het Bbab is aangegeven dat de producent of importeur ervoor zorg draagt dat de door hem ingenomen autobanden nuttig worden toegepast en van die autobanden vanaf 1 januari 2005 ten minste 20 gewichtsprocent als materiaal wordt hergebruikt. Doelstelling van RecyBEM is om in 2015 90% van de ingezamelde autobanden als product en/of als materiaal her te gebruiken. In de overeenkomst is opgenomen dat de aanvragers met de algemeen verbindend verklaring van de overeenkomst willen voorkomen dat aanbieders van autobanden via internet en andere importeurs van autobanden geen afvalbeheersbijdrage afdragen, terwijl deze autobanden wel in het collectieve afvalbeheerssysteem terecht komen. Op deze wijze willen de aanvragers deze oneerlijke situatie opheffen. In bijlage B van de Overeenkomst zijn de regels voor de naleving opgenomen.

   Hiermee wordt voldaan aan artikel 2, onder a, van de regeling.

  • I. Op grond van artikel 2, onder b en c, van de regeling dient naast de overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage in ieder geval de organisatorische, technische en financieel-economische opzet van de afvalbeheersstructuur voor die stof, dat preparaat of dat andere produkt overgelegd te worden.

   Organisatorisch

   Volgens de leidraad dient inzicht gegeven te worden in de loop van de verschillende afval- en geldstromen, de deelnemende partijen en wie waarvoor verantwoordelijk is. Tenslotte moet inzicht gegeven worden in de betrokken rechtspersonen inclusief de statuten.

   Afvalstromen en geldstromen

   RecyBEM betaalt de inzamelvergoeding uit het fonds van de Stichting Band en Milieu, gevormd door het heffen van een afvalbeheersbijdrage op iedere band die nieuw op de Nederlandse markt wordt verkocht. RecyBEM voert jaarlijks een administratieve controle uit bij de inzamelingsbedrijven om te beoordelen of de bedrijven zich aan de contractuele afspraken houden. Daarnaast wordt jaarlijks door het onafhankelijke certificeringsinstituut een audit uitgevoerd ten behoeve van de certificering.

   Om een betrouwbare en kwalitatieve inzameling en verwerking van autobanden te borgen, heeft RecyBEM de kwaliteit van het inzamelings- en administratieve proces bij inzamelingsbedrijven in een overeenkomst en in beoordelingscriteria met de inzamelingsbedrijven vastgelegd. RecyBEM is opdrachtgever van gecertificeerde banden inzamelbedrijven en betaalt een inzamelvergoeding aan de inzamelbedrijven. Om als inzamelingsbedrijf in aanmerking te komen voor een certificaat, dient het inzamelingsbedrijf een kwaliteitsmanagementsysteem operationeel en effectief te hebben conform de norm ISO 9001:2008, aangevuld met een eisenpakket van RecyBEM, die zijn vastgelegd in de beoordelingscriteria voor banden inzamelbedrijven. Op haar website heeft RecyBEM deze eisen gepubliceerd. Voordat het certificaat wordt verstrekt, zal door een derde onafhankelijke certificerende instelling door middel van een audit worden vastgesteld of het inzamelingsbedrijf voldoet aan de gestelde eisen.

   De inzamelingsbedrijven zamelen de autobanden in bij onder andere retailers van banden, garages, bandenservice bedrijven, groothandels en handelaren in autobanden en accessoires en gemeenten. Het inzamelingsbedrijf keurt en sorteert de ingezamelde banden en onderscheidt hierin:

   • a) gesorteerde autobanden, bedoeld voor tweede gebruik als band;

   • b) gesorteerde autobanden, bedoeld voor loopvlakvernieuwing;

   • c) gesorteerde autobanden, bedoeld voor materiaalhergebruik;

   • d) gesorteerde autobanden, bedoeld voor opwerking tot brandstof

    (cementovens, warmtekrachtinstallaties, hoogovens, energiecentrales ten behoeve van energieterugwinning door verbranding;

   • e) gesorteerde autobanden, bedoeld voor legaal alternatief gebruik (infrastructuur (geshredderd), kartbanen, kuilbanden).

   De inzamelingsbedrijven voeren de banden van categorie c, d en e af ter verwerking. De banden inzamelingsbedrijven hebben afspraken met RecyBEM om ten minste 90% van de ingezamelde banden te bestemmen voor materiaal- en I of producthergebruik, waarvan ten minste 50% materiaalhergebruik. De verwerkingsbedrijven waar de inzamelingsbedrijven de banden leveren, zijn door RecyBEM gecertificeerd volgens eenzelfde systematiek als de inzamelingsbedrijven. De inzamelingsbedrijven zijn vrij in de keuze van de verwerker.

   Deelnemende partijen, verantwoordelijkheden en rechtspersonen

   Vereniging Band en Milieu

   De brancheorganisatie, waarin producenten en importeurs van autobanden en producenten en importeurs van banden voor aanhangwagens en caravans zijn vertegenwoordigd.

   Stichting Band en Milieu

   De stichting is door de Vereniging BEM opgericht met als doel het beheer van het verwijderingsfonds.

   RecyBEM

   Uitvoeringsorganisatie voor de afvalbeheersstructuur van de Vereniging BEM, statutair gevestigd te Den Haag. Adres van de Vereniging BEM is Loire 150, 2491 AK te Den Haag.

   Banden inzamelingsbedrijven

   RecyBEM heeft eisen gesteld aan inzamelingsbedrijven van autobanden. Deze inzamelingsbedrijven halen de banden op bij de bedrijven waar de ontdoeners deze kunnen inleveren. Bij de inzamelaar worden de banden gekeurd en gescheiden. De inzamelingsbedrijven brengen de banden voor hergebruik voor verdere toepassing bij gecertificeerde verwerkers. De inzamelbedrijven zijn vrij in de keuze van verwerker.

   Verwerkers van autobanden

   RecyBEM heeft eisen gesteld waaraan verwerkers van autobanden moeten voldoen. Ieder bedrijf dat voldoet aan deze eisen, is vrij om deze voorwaarden aan te gaan en een aanvraag te doen om verwerker te worden binnen het systeem van RecyBEM.

   Gemeenten

   Particulieren kunnen afgedankte autobanden inleveren bij milieustations/straten van gemeenten. In artikel 4 van het Bbab is geregeld dat de producenten en importeurs verplicht zijn de aan hen door gemeenten aangeboden autobanden in te nemen.

   Technisch

   Volgens de leidraad dienen in ieder geval, de producten waarvoor de verwijderingsbijdrage wordt gebruikt, de gestelde kwaliteitseisen, het overdrachtspunt van de producten, de frequentie van inname, eventuele sorteeractiviteiten, het transport en de verwerkingstechnieken, vermeld te worden.

   Inzameling en herverwerking

   RecyBEM draagt er zorg voor dat de door ontdoeners en gemeenten ingenomen autobanden kosteloos worden opgehaald, vervoerd en verwerkt conform artikel 6 van de Bbab.

   RecyBEM contracteert banden inzamelbedrijven die de autobanden inzamelen bij de ontdoeners en gemeenten en de banden sorteren en voor verdere verwerking aanleveren aan door RecyBEM gecontracteerde verwerkingsbedrijven. RecyBEM betaalt hiervoor een vergoeding per band aan de inzamelbedrijven. De inzamelbedrijven zijn verplicht de ingenomen banden te sorteren en daarbij te sturen op producthergebruik en materiaalhergebruik.

   Verwerkingstechnieken

   Producthergebruik (voorbereiding tot hergebruik) is levensduurverlenging van autobanden door tweede gebruik als occasionband of door loopvlakvernieuwing. Materiaalhergebruik (recycling) vindt plaats door herverwerking van autobanden bij door RecyBEM gecertificeerde recyclingbedrijven die rubbergranulaat produceren. RecyBEM zet zich namens haar leden in om het bereikte niveau van recycling te behouden en mogelijk te verbeteren. De doelstelling is om in 2015 van de ingezamelde banden als product- en/of materiaalhergebruik 90% her te gebruiken.

   Kwaliteitseisen

   De kwaliteit van inzamel- en verwerkingsbedrijven wordt door RecyBEM middels een certificering geregeld. Om als banden inzamelbedrijf of verwerkingsbedrijf in aanmerking te komen voor een certificaat, dient het bedrijf een kwaliteitsmanagementsysteem operationeel en effectief te hebben conform de norm. ISO 9001:2008, aangevuld met een eisenpakket van RecyBEM, dit is vastgelegd in de beoordelingscriteria voor banden inzamelbedrijven en beoordelingscriteria voor bandenverwerkingsbedrijven. Op haar website heeft RecyBEM deze eisen gepubliceerd. Voordat het certificaat wordt verstrekt, zal door een derde onafhankelijke certificerende instelling door middel van een audit worden vastgesteld of het inzamel- of verwerkingsbedrijf voldoet aan de gestelde eisen.

   Financieel-economisch

   Volgens de leidraad is er inzicht benodigd in de kosten van het verwijderingssysteem, een onderbouwing van de hoogte van de verwijderingsbijdrage en de eventuele fondsvorming.

   Inkomstenkant

   De financiering van de kosten van inzameling en recycling vindt plaats uit de inkomsten van de afvalbeheersbijdrage op autobanden. Indien de afvalbeheersbijdrage ontoereikend is om de kosten in enig jaar te dekken, kan de Raad van Toezicht van Vereniging BEM deze verhogen zoals omschreven in artikel 3.2 van de Overeenkomst en artikel 2.7 van bijlage A van de Overeenkomst.

   Uitgavenkant

   De volgende uitgaven zijn begroot:

   • a. kosten inzameling en verwerking autobanden

   • b. overige kosten

   Ad a.

   Onder kosten inzameling en verwerking autobanden wordt verstaan de vergoeding die inzamelbedrijven krijgen voor het inzamelen en verwerken per door hen ingezamelde autoband.

   Ad b.

   Onder overige kosten wordt verstaan:

   • projectmanagement en secretariaatskasten

   • afschrijving op materiële activa

   • exploratiekosten

   • kantoorkosten

   • publiciteits- en communicatiekosten

   • algemene kosten

   • projectkosten

   Fondsvorming

   Volgens artikel 2 onder b en c van de regeling mag een aandeel van de afvalbeheersbijdrage worden gebruikt voor fondsvorming. Dit fonds is voornamelijk bedoeld om onvoorziene kosten op te vangen. Onzekerheden in de begroting kunnen ontstaan waardoor een ketendeficit kan ontstaan. In de Leidraad algemeen verbindend verklaring overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage in paragraaf 6.2.1.4 bij fondsvorming onder punt 5 wordt de eis gesteld dat het fonds niet groter mag worden dan anderhalf keer de in één jaar begrote kosten van inzameling, sortering, demontage, be- en verwerking en transport.

   RecyBEM werkt vanaf de oprichting in 2004 met een aanzienlijk ketendeficit voor de inzameling en verwerking van de autobanden. De financiering van dit deficit vindt plaats uit de inkomsten van de afvalbeheersbijdrage op autobanden. Op de balans is een Bestemmingsfonds Besluit Beheer Autobanden opgenomen en een kleinere bestemmingsreserve research. De omvang van het totale fondsvermogen is per ultimo 2012 € 4,4 mln. Dit fondsvermogen is bedoeld ter waarborging van de continuïteit van de inzameling en verwerking. De totale operationele kosten voor inzameling en verwerking bedroegen voor 2012 € 8,2 mln.

   De kosten voor inzameling en verwerking zijn in 2013 begroot op € 8,1 mln. Per 1 januari 2013 is de afvalbeheersbijdrage voor autobanden vastgesteld op € 1,30 per band. De Raad van Toezicht van de Stichting stelt een voorlopige afvalbeheersbijdrage vast, rekening houdend met verwachtingen omtrent kosten van het afvalbeheerssysteem en het aantal autobanden waarover afvalbeheersbijdrage wordt afgedragen in het betreffende jaar. Van eventuele aanpassing wordt tijdig mededeling gedaan. In 2015 is de inname van circa 1 miljoen extra oude banden voorzien in verband met een lopend project 'boerenbanden' om banden die gebruikt worden op boerenbedrijven om onder andere kuil af te dekken, in te zamelen.

   De verhouding van de hoogte van het fonds ten opzichte van de kosten voor inzameling en verwerking is in onderstaande tabel weergegeven:

   jaar:

   omvang fonds:

   verhouding ten opzichte van kosten:

   per 31-12-2013

   4.584 miljoen euro

   0,55

   per 31-12-2014

   4.783 miljoen euro

   0,57

   per 31-12-2015

   4.260 miljoen euro

   0,51

   per 31-12-2016

   4.260 miljoen euro

   0,51

   per 31-12-2017

   .260 miljoen euro

   0,51

   per 31-12-2018

   4.260 miljoen euro

   0,51

   per 31-12-2019

   4.260 miljoen euro

   0,52

   Hiermee wordt voldaan aan artikel 2, onderben c, van de regeling.

  • m. Op grond van artikel 2, onder d, van de regeling dient naast de overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage in ieder geval de wijze waarop de afvalbeheersstructuur past in internationaal verband aangegeven te worden.

   Er is geen basis voor de producentensystemen vanuit Europese wetgeving. Er zijn diverse landen die een producentensysteem voor autobanden hebben opgezet. Op basis van nationale wetgeving. De systemen in België en Frankrijk richten zich net als Nederland op de inzameling en verwerking van autobanden. In Duitsland is geen producentensysteem aanwezig en betalen de ontdoeners de kosten van inzameling en verwerking zelf.

   De aanvrager heeft hiermee aannemelijk gemaakt dat is voldaan aan artikel 2, onder d, van de regeling.

  • n. Op grond van artikel 2, onder e, van de regeling dient naast de overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage in ieder geval de marktstructuur van degenen die die stof, dat preparaat of dat andere product in Nederland invoeren of op de markt brengen, aangegeven te worden.

   Volgens de leidraad dient in ieder geval ingegaan te worden op het aantal bedrijven dat actief is op de markt, de omzet van deze bedrijven en of er sprake is van een groeimarkt.

   Sinds 2004 was het Bbab van toepassing en in de periode daarna hebben 3 individuele producenten en I of importeurs van autobanden en één collectief systeem voor producenten en importeurs van autobanden een melding gedaan conform het Bbab. De 3 individuele producenten en importeurs zijn allen actief in het aanhangwagen en trailer segment, zoals omschreven in artikel 5 van het Bbab.

   Door de introductie van internetwinkels is de markt voor autobanden de afgelopen periode sterk veranderd. Buitenlandse producenten hebben een toegang tot de Nederlandse markt die er voorheen niet of nauwelijks was. Kleine importeurs van autobanden in Nederland zijn over het algemeen retailbedrijven, die wisselend in merk en aantal inkopen bij producenten in het buitenland via de webwinkel van de producent. RecyBEM geeft aan dat de registratie van deze kleine importeurs hierdoor dan ook niet eenvoudig is.

   RecyBEM richt zich in die gevallen op de buitenlandse producenten om namens de kleine importeurs zich te registreren. Ook webshops die autobanden aanbieden aan afnemers in Nederland wordt aangeboden lid te worden. Het aantal kleine importeurs van autobanden die via internet banden importeert op de bovengenoemde wijze wordt door RecyBEM geschat op circa 500 importeurs en 700.000 banden per jaar. Consumenten kopen ook direct autobanden bij internetwinkels. Consumenten zijn niet gebonden aan het Bbab. Het is niet altijd duidelijk of een internet winkel producent is of de autobanden bij een importeur inkoopt. Buitenlandse webshops wordt de mogelijkheid geboden om via RecyBEM te voldoen aan de verplichtingen van het Bbab.

   Demontagebedrijven verwijderen de autobanden van oude voertuigen (wrakken en schadeauto's). Deze banden vallen onder de verwijderingsstructuur van voertuigen, waarvoor Autorecycling Nederland B.V. een collectieve mededeling in het kader van het Besluit autowrakken heeft. Bruikbare banden van bijvoorbeeld schadeauto's worden door demontagebedrijven op de markt gebracht. Deze bedrijven zijn op basis van de overeenkomst niet gehouden tot het betalen van een afvalbeheersbijdrage omdat de overeenkomst uitsluitend betrekking heeft op nieuwe banden. De Vereniging BEM schat het aantal autobanden dat op deze wijze op de markt wordt gebracht op 100.000 banden per jaar. Omdat op deze banden geen afvalbeheersbijdrage is betaald, maar deze banden wel door de RecyBEM worden opgehaald en verwerkt, onderzoekt de Vereniging BEM de mogelijkheid om ook de demontagebedrijven in de toekomst als partij tot de overeenkomst te laten toetreden.

   De afvalbeheersbijdrage en de afvalbeheersstructuur hebben geen invloed op de mededinging op de markt van autobanden. De stichting brengt de kosten van de collectieve structuur in de vorm van een afvalbeheersbijdrage in rekening bij de producenten en importeurs. Degene die de autobanden op de markt brengen, zijn vrij in hun keuze of en in hoeverre de afvalbeheersbijdrage door te berekenen. Vereniging BEM, de Stichting en RecyBEM hebben hier geen betrokkenheid bij. Wel heeft Vereniging BEM aangegeven dat in de praktijk de bijdrage niet zichtbaar door wordt berekend. De inzameling en recycling van de autobanden vindt in de afvalbeheersstructuur plaats op basis van certificering. Ieder bedrijf dat aan de certificeringsnormen van RecyBEM voldoet, kan participeren en komt in aanmerking voor het inzamelen en verwerken de autobanden die bij de ontdoeners zijn ingeleverd, en komen daarmee ook in aanmerking voor de inzamelvergoeding.

   De aanvrager heeft hiermee aannemelijk gemaakt dat is voldaan aan artikel 2, onder e van de regeling.

  • o. Op grond van artikel 2, onder f, van de regel ing dient naast de overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage in ieder geval de wijze waarop getracht is een ieder van de onder e bedoelde personen bij het indienen van het verzoek te betrekken, aangegeven te worden.

   Naast de melding van RecyBEM zijn er drie andere producenten I importeurs van autobanden bekend bij de Minister die een melding hebben ingediend ingevolge het Bbab. Door RecyBEM is namens Vereniging BEM contact opgenomen met de drie producenten / importeurs. Deze drie producenten I importeurs zijn geen lid van Vereniging BEM en zorgen zelf voor de inname volgens het principe 'oud voor nieuw'. Met één van de drie zijn concrete afspraken gemaakt in het kader van de aan te vragen algemeen verbindend verklaring. De andere twee hebben aangegeven niet mee te willen werken. Alle drie de producenten I importeurs zijn schriftelijk door RecyBEM op de hoogte gebracht van de consequenties die de algemeen verbindend verklaring voor hen kan hebben.

   De leden van Vereniging BEM zijn op de algemene ledenvergadering op 14 november 2013 op de hoogte gebracht van het voornemen tot indienen van een algemeen verbindend verklaring. In een bericht d.d. 4 september 2014 van de Vereniging BEM aan de leden is de leden gevraagd expliciet aan te geven indien zij niet meer achter het voornemen tot aanvragen van een algemeen verbindend verklaring staan (zie ook punt a).

   Hiermee wordt voldaan aan artikel 2, onder f, van de regeling.

  • p. Op grond van artikel 2, onder g, van de regeling dient naast de overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage in ieder geval de wijze waarop getracht is te voorkomen dat gebruikers van die stof, dat preparaat of dat andere product in de praktijk meer dan eenmaal een bijdrage voor het beheer daarvan verschuldigd zullen zijn, aangegeven te worden.

   De afvalbeheersbijdrage bestaat uit een bedrag per product, namelijk de in het Bbab gedefinieerde autoband. Producenten en importeurs dragen af aan de Stichting op basis van hun aangifte van de netto op de markt gebrachte aantallen nieuwe banden.

   De bijdrage voor de inzameling en verwerking voor autobanden die gemonteerd zijn aan nieuwe voertuigen die op de markt gebracht worden, worden door de producenten en importeurs van deze voertuigen afgedragen als afvalbeheersbijdrage voor het gehele voertuig. Bij de bepaling van de hoogte van de afvalbeheersbijdrage voor het gehele voertuig is rekening gehouden me het feit dat sommige onderdelen van de auto worden gerecycled en sommige onderdelen worden hergebruikt. De collectieve organisatie die hiervoor een goedgekeurde mededeling heeft in het kader van het Besluit autowrakken, bekostigt met de afvalbeheersbijdrage voor het gehele voertuig de inzameling en verwerking van dit voertuig. Deze organisatie heeft een duidelijke afbakening van deze stroom en rapporteert hierover afzonderlijk aan de overheid. Zowel RecyBEM als de collectieve organisatie voor de autowrakken controleren op fraude.

   Hiermee is aannemelijk gemaakt dat wordt voldaan aan artikel 2, onder g, van de regeling.

  • q. Op grond van artikel 2, onder h, van de regeling dient naast de overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage in ieder geval de wijze waarop aan de consument voorlichting zal worden gegeven over de afvalbeheersbijdrage, aangegeven te worden. Indien de verwijderingsbijdrage geen consumenten, maar bedrijven treft, zullen de voorlichtingsactiviteiten uiteraard moeten worden toegespitst op deze bedrijven.

   RecyBEM heeft als vast onderdeel van de uitvoering van haar verplichtingen campagnes om consumenten en bedrijven te informeren. RecyBEM heeft een nieuwsbrief die periodiek wordt uitgebracht met een oplage van 10.000 exemplaren. Verder wordt een magazine uitgegeven waarin informatie wordt gegeven over RecyBEM zelf, haar doelstellingen en activiteiten en het Bbab. Verder wordt hierin informatie gegeven over milieuverantwoorde verwerking van ingezamelde autobanden en over de diverse verschillende toepassingen van rubbergranulaat afkomstig van de verwerking van de ingezamelde autobanden. Het magazine is verspreid onder alle relaties van RecyBEM en extra exemplaren zijn gratis verkrijgbaar. Er is ook een beperkte oplage van een Engelse versie. RecyBEM heeft een presentatiemap beschikbaar die RecyBEM gebruikt om allerhande papieren informatie in te verstrekken. Deze map is ook bij de aanvraag van deze algemeen verbindend verklaring gebruikt en bijgevoegd bij de stukken. RecyBEM heeft een advertentiecampagne 'Oude banden inzamelen. Voor een schoner milieu!' opgezet, waarmee RecyBEM vanaf 2004 vier keer per jaar in verschillende vakbladen heeft geadverteerd. Ook is een beursstand opgezet, waarmee RecyBEM als exposant op verschillende evenementen actief is.

   Hiermee wordt voldaan aan artikel 2, onder h, van de regeling.

  • r. Op grond van artikel 2, onder i, van de regel ing dient naast de overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage in ieder geval de wijze van rapportage over de voortgang van de punten onder a tot en met d van de regeling, aangegeven te worden.

   Volgens de leidraad dient aangegeven te worden de wijze waarop de informatie wordt verzameld, de frequentie waarmee de informatie wordt verzameld en een schatting van de betrouwbaarheid van de informatie.

   De monitoring van de resultaten van de afvalbeheersstructuur wordt gedaan door RecyBEM. In een jaarlijkse rapportage van RecyBEM wordt verslag gedaan over de behaalde resultaten over het voorgaande jaar op basis van artikel 8 van het Bbab. RecyBEM neemt tevens in de jaarrapportage informatie op over (mutaties) van haar deelnemers, financiële ontwikkelingen, informatie over het bestuur van de organisatie, de inzamelbedrijven, de afvalbeheersbijdrage en overige ontwikkelingen.

   Producenten en importeurs doen maandelijks opgave van de door hen op de markt gezette autobanden aan RecyBEM. De opgave van de aantallen banden door producenten en inzamelaars die zijn aangesloten bij RecyBEM worden halfjaarlijks door een accountant gecontroleerd.

   Hiervoor is een audit- en controleprotocol opgesteld. In het Bbab is de verplichting in artikel 3 opgenomen dat degene die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf autobanden aan een ander ter beschikking stelt, er zorg voor draagt dat bij het ter beschikking stellen van een autoband een na gebruik vrijgekomen autoband die hem wordt aangeboden, ten minste om niet wordt ingenomen. Op grond van artikel 3 lid 2 is de ontdoener ook verplicht een registratie bij te houden van het aantal door hem ingenomen gebruikte autobanden.

   RecyBEM maakt gebruik van inzamelaars en verwerkers voor de autobanden die aan bepaalde beoordelingscriteria voldoen. Bedrijven moeten hiervoor een operationeel en effectief kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001 normen. Voorafgaand aan de beoordeling van inzamelaars en verwerkers wordt met een audit door een onafhankelijke certificerende instelling bekeken of de bedrijven aan de gestelde eisen voldoen. Vervolgens worden de bedrijven jaarlijks getoetst door de certificerende instelling of ze nog aan de beschreven eisen voldoen. Voor zowel Nederlandse als buitenlandse bandenverwerkers gelden de certificeringsnormen. Voor de buitenlandse verwerkers worden de typisch Nederlandse beoordelingscriteria vervangen door vergelijkbare op de specifieke buitenlandse situatie toegesneden wettelijke criteria.

   Hiermee wordt voldaan aan artikel 2, onder i, van de regeling.

 • 6. Op 9 april 2015 is er een zienswijze ingediend op het ontwerp besluit door Nysingh Advocaten-notarissen namens v.o.f. Busscher Weerselo, gevestigd te Weerselo (hierna Busscher). De zienswijze wordt hieronder behandeld.

Zienswijze v.o.f. Busscher Weerselo

Indiener geeft aan zich niet te kunnen verenigen met het ontwerpbesluit om de volgende redenen. De algemeen verbindend te verklaren overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor autobanden heeft betrekking op banden bestemd voor voertuigen en aanhangwagens. Gevolg hiervan is dat eenieder die banden voor voertuigen en aanhangwagens, zoals gedefinieerd in het Bbab, in Nederland invoert of op de markt brengt, verplicht is tot afdracht van een afvalbeheersbijdrage.

Het bezwaar tegen de algemeen verbindend verklaring van de overeenkomst is, dat Busscher gedwongen wordt om de volledige afvalbeheersbijdrage af te dragen. Busscher geeft aan dat zij een eigen systeem heeft opgezet voor de inzameling en recycling van door haar ingenomen banden. Door een bijdrage te reserveren dat lager is dan de beoogde afvalbeheersbijdrage, kan Busscher haar (cover)banden goedkoper aanbieden. De beoogde verplichte afvalbeheersbijdrage zou inhouden dat dit 16 tot 22% van de totaalprijs van de verkoopprijs van banden van Busscher zou zijn. Daarnaast wijst Busscher erop dat het hier gaat om veelal kleine banden (kruiwagenformaat) die nog geen derde wegen van een autoband. En de afrekening bij eindverwerkers gebeurt veelal per kilogram. Bovendien geeft Busscher aan dat voor het deel coverbanden reeds een afvalbeheersbijdrage is gerekend.

De zienswijze komt kort samengevat daarop neer, dat Busscher bezwaar maakt tegen het ontwerpbesluit omdat zij van mening is, dat caravan- en aanhangwagenbanden niet onder de reikwijdte van de algemeen verbindend verklaring zou moeten vallen. Subsidiair verzoekt zij om ontheffing van de avv op basis van artikel 15.38 Wm.

Met betrekking tot de zienswijze wordt het volgende opgemerkt. Volgens artikel 15.37 Wm is voor de voorbereiding van de algemeen verbindend verklaring afdeling 3.4 van de Awb van toepassing. Daarom kunnen tegen het ontwerp van het besluit conform artikel 3:15 Awb zienswijzen indienen. Tegen het definitieve besluit staat beroep open. Met betrekking tot het betoog dat caravan- en aanhangwagenbanden niet onder de reikwijdte van de algemeen te verklaren overeenkomst zouden vallen wordt als volgt geoordeeld. De overeenkomst heeft betrekking op autobanden zoals gedefinieerd in artikel 1, onderdeel b, van het Bbab. Op grond daarvan heeft de overeenkomst ook betrekking op een vervoermiddel dat bestemd is om te worden voortbewogen door een voertuig als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, ten eerste, van het Bbab. Als gevolg hiervan heeft de overeenkomst dus ook betrekking op caravan- en aanhangwagenbanden. Nu is gebleken dat banden voor caravans en aanhangwagens al jaren binnen een eigen systeem door Busscher worden verwerkt, is het niet wenselijk om de bij Busscher in beheer zijnde banden onder de werking van de overeenkomst te laten vallen. Dit kan worden bewerkstelligd door een ontheffing te verlenen van de overeenkomst. In zijn zienswijze heeft Busscher reeds een aanvraag voor een dergelijke ontheffing gedaan. Deze zal in behandeling worden genomen op het moment dat de overeenkomst algemeen verbindend is verklaard. Vooruitlopend op de ontheffing is met de verzoekster van de avv overeengekomen dat er geen bijdrage op banden voor caravan en aanhangwagens wordt geïnd tot de ontheffing daarvoor is verleend. Samenvattend wordt geconcludeerd dat de ingediende zienswijze geen aanleiding geeft tot wijziging van het ontwerp besluit.

Gelet op het voorgaande en artikel 15.37 van de Wet milieubeheer,

BESLUIT

 • I. De Afvalbeheersbijdrage-overeenkomst Autobanden algemeen verbindend te verklaren vanaf datum dagtekening van dit besluit tot en met 31 december 2019 of zoveel eerder als de Overeenkomst voortijdig eindigt.

Van dit besluit zal mededeling gedaan worden in de Staatscourant onder bijvoeging van de tekst van de overeenkomst.

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

OVEREENKOMST en bijlagen

Afvalbeheersbijdrageovereenkomst Autobanden

De ondergetekenden:

Vereniging Band en Milieu (te noemen Vereniging BEM),

en

Stichting Fonds Band en Milieu (te noemen Stichting),

Medeondertekend door:

Producenten/Importeurs van Autobanden, leden van de Vereniging BEM,

Overwegende dat:

 • 1. Producenten/Importeurs van autobanden zich hebben verenigd in Vereniging BEM ter uitvoering van hun verplichting ingevolge het Besluit beheer autobanden om afgedankte autobanden in te zamelen en te recyclen op basis van een melding en hiervoor individuele overeenkomsten zijn gesloten met de leden;

 • 2. De door Vereniging BEM opgezette inzamelingstructuur een hoge inzamelomvang heeft en volledig landsdekkend is;

 • 3. De Stichting is opgezet om een afvalbeheersbijdrage te innen en financieel te beheren;

 • 4. Voor de uitvoering van het systeem van inzameling en recycling RecyBEM B.V. is opgericht door de Stichting;

 • 5. Voor het behalen van de inzameling en recycling een bijdrage nodig is van alle Producenten/Importeurs die gebruik maken van dit systeem;

 • 6. De leden van de Vereniging BEM in de door hen ondertekende ‘Overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor autobanden’ hebben aangegeven op voorhand in te stemmen met het op enig moment gebruik maken van de mogelijkheid de Minister van Infrastructuur en Milieu te verzoeken de overeenkomst tussen Vereniging BEM en Stichting op basis van artikel 15.36 van de Wet milieubeheer algemeen verbindend te verklaren, opdat de Vereniging BEM alsdan de nodige handelingen kan verrichten om een verzoek tot algemeen verbindend verklaring in te dienen;

 • 7. De ondergetekenden willen voorkomen dat aanbieders via internet en andere importeurs van autobanden geen afvalbeheersbijdrage voldoen, tenzij zij geen gebruik maken van de Afvalbeheerstructuur, maar zelf een volwaardig systeem voor inzameling en recycling aanbieden en bekostigen of aan zo'n systeem deelnemen;

 • 8. De ondergetekenden deze Afvalbeheersbijdrageovereenkomst Autobanden willen sluiten onder gebruikmaking van de mogelijkheid die artikel 15.36 Wet milieubeheer biedt om deze Overeenkomst algemeen verbindend te laten verklaren;

 • 9. Deze Afvalbeheersbijdrageovereenkomst Autobanden mede is ondertekend door de Stichting Fonds Band en Milieu aangezien deze verantwoordelijk is voor de collectieve uitvoering van de verplichtingen en de inning en het beheer van de afvalbeheersbijdragen;

Komen als volgt overeen:

ARTIKEL 1: Definities

In deze overeenkomst hebben met een hoofdletter geschreven woorden de volgende betekenis.

ABBO Autobanden

Deze Afvalbeheersbijdrageovereenkomst Autobanden.

Afvalbeheersbijdrage

Het bedrag dat individuele Producenten/Importeurs op grond van deze overeenkomst verplicht zijn af te dragen aan de Stichting Fonds Band en Milieu ter dekking van de kosten van de Afvalbeheerstructuur.

Afvalbeheerstructuur

De collectieve structuur voor de inname en verwerking van afgedankte Autobanden zoals beschreven in artikel 2 van deze ABBO Autobanden.

Autobanden

Alle banden die bestemd zijn voor voertuigen en aanhangwagens zoals gedefinieerd in het Bbab, artikel 1a en 1b, zijnde volgens de toelichting in het Bbab: personenwagenbanden, banden voor lichte bedrijfsauto’s, banden van aanhangwagens (o.a. caravans, boedelbakken en paardentrailers) en banden voor deze voertuigen aangeboden bij gemeenten, echter met uitzondering van de banden die gemonteerd zijn aan nieuwe voertuigen of aan de voor demontage aangeboden voertuigen zoals gedefinieerd in het Besluit beheer autowrakken en in artikel 2 van het Bbab.

Bbab

Besluit beheer autobanden van 9 december 2003, Staatsblad 2003 564, laatst gewijzigd per 1 mei 2009, Staatsblad 2009 144.

Leden

Producenten/Importeurs die lid zijn van Vereniging BEM (bijlage C).

Melding

De door de RecyBEM op 28 april 2004 ingediende collectieve melding ingevolge Bbab artikel 9, waarvan de Staatsecretaris op 21 mei 2004 de ontvangst heeft bevestigd.

Overeenkomst

De overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor autobanden, zoals afgesloten tussen Vereniging BEM en Stichting op 15 januari 2004, inclusief de wijzigingen zoals in werking getreden per 8 december 2009.

Producenten/Importeurs

Degenen onder wiens verantwoordelijkheid gedurende de uitoefening van diens beroep of bedrijf Autobanden binnen Nederlands grondgebied worden gebracht en als eerste aan een ander in Nederland ter beschikking worden gesteld, zoals gedefinieerd in Bbab artikel 1c en 1d.

RecyBEM

RecyBEM B.V., de collectieve uitvoeringsorganisatie van de Vereniging BEM, opgericht door de Stichting Fonds Band en Milieu.

Stichting

Stichting Fonds Band en Milieu, opgericht door de Vereniging BEM voor het financieel beheer van de Afvalbeheerstructuur en inning en beheer van afvalbeheersbijdragen, statutair gevestigd in Leidschendam.

Vereniging BEM

Vereniging Band en Milieu, waarin Producenten/Importeurs van Autobanden zijn verenigd, gevestigd te Leidschendam.

ARTIKEL 2: Afvalbeheerstructuur

Artikel 2.1: Melding als basis voor de uitvoering

De Melding die RecyBEM heeft ingediend vormt de basis voor de Afvalbeheerstructuur en daarmee voor de uitvoering van deze ABBO Autobanden. De Melding omvat een beschrijving van de Afvalbeheerstructuur, destijds ook wel verwijderingstructuur of -systeem genoemd. Producenten/Importeurs kunnen voor de Autobanden waarvoor een Afvalbeheersbijdrage is voldaan gebruik maken van de Afvalbeheerstructuur.

Artikel 2.2: Overeenkomst als vertrekpunt

De tekst van de Overeenkomst die is ondertekend en voorzien van alle benodigde gegevens vormt het vertrekpunt voor deze ABBO Autobanden en dient hierbij integraal als ingevoegd te worden beschouwd en is opgenomen in bijlage A. Bij strijdigheid van de Overeenkomst met deze ABBO Autobanden prevaleert deze ABBO Autobanden.

Vereniging BEM biedt Producenten/Importeurs van Autobanden de mogelijkheid zich aan te sluiten bij de Afvalbeheerstructuur. RecyBEM beheert in opdracht van Vereniging BEM overeenkomsten met leden (zie bijlage C) en zorgt voor een volledig vertrouwelijke behandeling van de gegevens, ook van de Producent/Importeur die geen deelnemer is. Vereniging BEM vertegenwoordigt meer dan 90% van de producenten en importeurs van Autobanden in Nederland. Er is geen andere actieve collectieve organisatie voor de inname en verwerking van Autobanden afkomstig uit Nederland bekend.

Artikel 2.3: ABBO Autobanden gericht op financiële waarborg

 • a. Deze ABBO Autobanden voorziet in de financiële basis voor het opzetten, in stand houden en uitvoeren van de Afvalbeheerstructuur. Producenten/Importeurs nemen deel aan de Afvalbeheerstructuur en sluiten zich daartoe aan bij de ABBO Autobanden.

 • b. Vereniging BEM voldoet, in plaats van de Leden en bij de ABBO Autobanden aangesloten Producenten/Importeurs, collectief aan de op individuele Producenten/Importeurs rustende verplichtingen ingevolge Bbab en wil dit ook in de komende jaren blijven doen en zal zich inspannen om een zo hoog mogelijk marktaandeel te vertegenwoordigen.

 • c. De Leden van Vereniging BEM verklaren zich akkoord met deze ABBO Autobanden en hebben bij het tekenen van de Overeenkomst ingestemd met de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek tot algemeen verbindend verklaring.

 • d. De Producenten/Importeurs die geen Lid zijn dienen zich schriftelijk aan te melden bij Vereniging BEM met in acht name van de door Vereniging BEM gestelde of te stellen regels en een Afvalbeheersbijdrage af te dragen aan de Stichting met in acht name van de regels voor naleving opgenomen in bijlage B.

 • e. Bij niet nakoming van de verplichtingen van de ABBO Autobanden kan de Stichting een Producent/Importeur volgens de in bijlage B opgenomen regels aanspreken, een forfaitaire Afvalbeheersbijdrage vaststellen en/of een boete opleggen.

Artikel 2.4: Wijzigingen in regelgeving en beleid

Vereniging BEM zal implicaties voor de uitvoering van deze ABBO Autobanden ten gevolge van veranderingen in regelgeving, beleid of uitvoering zoveel mogelijk opnemen in nadere beleidsregels en hierover de Producenten/Importeurs informeren. Mocht desondanks wijziging van de tekst van deze ABBO Autobanden nodig zijn dan zal Vereniging BEM hierover contact opnemen met de Leden en over de wijziging te goeder trouw onderhandelen om een resultaat te bereiken dat zoveel mogelijk aansluit bij de intenties en belangen van de Leden en de Vereniging BEM bij het opstellen van deze ABBO Autobanden.

ARTIKEL 3: Afvalbeheersbijdrage

Artikel 3.1: Componenten van de Afvalbeheersbijdrage

Vereniging BEM gaat voor de bepaling van de in rekening te brengen Afvalbeheersbijdrage uit van het principe dat de kosten in een jaar moeten worden gedekt uit de opbrengsten in een jaar. Vereniging BEM verdeelt de kosten naar rato van het aantal netto op de markt gebrachte Autobanden.

De Overeenkomst (bijlage A) geeft de wijze waarop de kosten worden toegerekend aan de op de markt gebracht autobanden. Jaarlijks kan de voorlopige Afvalbeheersbijdrage die voor de start van het kalenderjaar bekend is worden aangepast aan de actuele kosten en marktomvang tot een definitieve Afvalbeheersbijdrage. Dit (onder meer) om bovenmatige fondsvorming of onderdekking te voorkomen.

Artikel 3.2: Hoogte en vaststelling van de Afvalbeheerbijdrage

 • a. De Raad van Toezicht van de Stichting stelt een voorlopige Afvalbeheersbijdrage vast die momenteel € 1,30 per Autoband bedraagt.

 • b. De Raad van Toezicht van de Stichting stelt jaarlijks het tarief van de definitieve Afvalbeheersbijdrage vast binnen 16 weken na afloop van het kalenderjaar.

 • c. Voor de begroting maakt de Stichting gebruik van de gegevens van de voorgaande jaren.

ARTIKEL 4: Afdracht, administratie en overige bepalingen

Artikel 4.1: Overeenkomst blijft van toepassing

Voor de wijze van afdracht van de Afvalbeheersbijdrage en de bepalingen ten aanzien van de aanmelding, administratie en overige bepalingen die op deze ABBO Autobanden van toepassing zijn wordt verwezen naar de Overeenkomst (bijlage A). Voor de naleving en voor geschillen wordt verwezen naar de regeling zoals opgenomen in bijlage B.

Artikel 4.2: Looptijd van de Overeenkomst

De Overeenkomst kent een looptijd tot 31 december 2015 met telkens een stilzwijgende verlenging met drie jaar. Leden kunnen conform artikel 7.2 van de Overeenkomst (bijlage A) opzeggen tegen het einde van de looptijd of het einde van de opvolgende periode van drie jaar, met een opzegtermijn van 6 maanden. Gedurende de periode dat de ABBO Autobanden algemeen verbindend is verklaard, kunnen Leden alleen opzeggen tegen het einde van de looptijd van de algemeen verbindend verklaring. De opzegtermijn van 6 maanden blijft daarbij van kracht.

Ondertekend door:

Vereniging Band en Milieu

Producenten en importeurs, leden van de Vereniging Band en Milieu (zie bijlage C)

Stichting Fonds Band en Milieu

Medeondertekend door:

Van den Ban Autobanden B.V.

Bridgestone Nederland B.V.

Continental Banden Groep B.V.

Goodyear Dunlop Tires Nederland B.V.

Inter-Sprint Banden B.V.

Michelin Nederland N.V.

Hankook Tire Netherlands B.V.

BIJLAGE A: OVEREENKOMST INZAKE DE AFVALBEHEERSBIJDRAGE VOOR AUTOBANDEN

Navolgend is de letterlijke tekst van de Overeenkomst (per 1 januari 2013) ingevoegd.

OVEREENKOMST INZAKE DE AFVALBEHEERSBIJDRAGE VOOR AUTOBANDEN

Ondergetekenden

 • 1. De Stichting Fonds Band en Milieu ("Stichting"), statutair gevestigd te Leidschendam;

  en

 • 2. de Vereniging Band en Milieu ("Vereniging BEM"), gevestigd te Leidschendam, in het kader van deze overeenkomst handelend namens haar leden, welke rechtspersonen als producent of importeur van autobanden bij deze overeenkomst betrokken zijn en die de Vereniging BEM hebben gemachtigd om namens hen deze overeenkomst aan te gaan;

overwegende:

 • dat het Besluit beheer autobanden (Stb. 2003, 564) ("Besluit") de individuele producent en importeur van autobanden verplichtingen oplegt terzake van de milieuverantwoorde en kosteloze inname en verwerking van gebruikte autobanden;

 • dat producenten en importeurs van autobanden op grond van het Besluit in een melding aan de Minister van Infrastructuur en Milieu moeten aangeven hoe de inname- en verwerkingsstructuur van gebruikte autobanden alsmede de financiering daarvan vorm zullen krijgen;

 • dat de producenten en importeurs op grond van het Besluit jaarlijks verslag dienen uit te brengen over de uitvoering van de in de melding aangekondigde maatregelen en de daarmee behaalde resultaten; dat deze rapportage een waarheidsgetrouw beeld moet geven van de ingezamelde en verwerkte gebruikte autobanden;

 • dat de producenten en importeurs op grond van het Besluit de plicht hebben om tenminste 20% materiaalgewicht van de ingezamelde banden te laten verwerken ten behoeve van hergebruik als materiaal;

 • dat het de producenten en importeurs vrijstaat om de verplichtingen uit het Besluit individueel dan wel collectief uit te voeren;

 • dat de Vereniging BEM ten doel heeft het zonodig sturen, coördineren en bevorderen van de duurzame en structurele verwijdering, (her)verwerking en hergebruik van gebruikte autanden, zowel binnen het kader van door enige overheidsinstantie gestelde regels, als binnen het kader van door de Vereniging BEM zelf geïnitieerde of vastgestelde regels; dat de Vereniging BEM dit doel onder meer tracht te bereiken door de opzet en het beheer van een systeem voor het op marktconforme wijze doen functioneren van een inzamelings- en verwijderingsysteem voor autobanden en het opzetten van en houden van toezicht op erkennings- en/of certificeringsregelingen voor bandeninzamelings- en verwerkingsbedrijven;

 • dat de leden van de Vereniging BEM hebben besloten collectief uitvoering te geven aan de verplichtingen uit het Besluit;

 • dat hiertoe de Stichting is opgericht en dat de Stichting tot doel heeft het beheer van het verwijderingsfonds voor afvalbeheersbijdragen van autobanden en het bevorderen van alle maatregelen welke schade aan het milieu door autobanden zo veel mogelijk beperken, onder meer door het opzetten en (doen) uitvoeren van een systeem van milieuverantwoorde inzaming en verwijdering van gebruikte autobanden, waarbij uitgangspunt is dat er eveoveel gebruikte autobanden kosteloos worden ingezameld als er nieuwe autobanden in Nederland aan een ander ter beschikking worden gesteld door de leden van de Vereniging BEM;

 • dat de Stichting een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht, genaamd RecyBEM B.V., welke ten doel heeft het uitvoeren van het door de Stichting in overleg met de Vereniging BEM opgezette systeem van inzameling en verwijdering van autobanden;

 • dat voor het welslagen van dit verwijderingsysteem noodzakelijk is dat de leden van de Vereniging BEM een afvalbeheersbijdrage afdragen aan de Stichting voor iedere in Nederland aan een ander ter beschikking gestelde nieuwe autoband;

 • dat partijen vrij zijn de afvalbeheersbijdrage al dan niet door te berekenen aan hun afnemers;

 • dat deze overeenkomst ertoe strekt de wederzijdse rechten en verplichtingen van de Stichting en de leden van de Vereniging BEM in het kader van het verwijderingsysteem te regelen;

 • dat partijen mogelijk op enig moment gebruik zullen maken van de mogelijkheid de Minister van Infrastructuur en Milieu te verzoeken deze overeenkomst op basis van artikel 15.36 van de Wet milieeheer algemeen verbindend te verklaren; dat de leden van de Vereniging BEM bij het aangaan van deze overeenkomst reeds op voorhand hebben besloten daarmee in te stemmen, opdat de Vereniging BEM alsdan de nodige handelingen kan verrichten om een verzoek tot algemeen verbindend verklaring in te dienen;

komen het volgende overeen:

Artikel 1 – Definitiebepalingen

 • 1.1 In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

  a) aanhangwagen

  :vervoermiddel dat bestemd is te worden voortbewogen door een voertuig;

  b) autobanden:

  banden die bestemd zijn voor (i) voertuigen als bedoeld in artikel 1.1, onder h, onderdeel 2, van het Voertuigenreglement met een maximum gewicht van ten hoogste 3.500 kilogram of (ii) voertuigen als bedoeld in artikel 1.1, onder at, van het Voertuigeeglement, dan wel voor aanhangwagens die worden voortbewogen door deze voertuigen, mits deze banden vallen onder de jaarlijks door de European Tyre and Rim Technical Organisation (ETRTO) vastgestelde definitielijsten Passenger Car Tyres en de Lite Trucks van de lijst Commercial Vehicles. Onder de definitie van autobanden in de zin van deze overeenkomst vallen tevens:

  • banden, die in deze ETRTO-lijsten niet zijn vermeld, maar in de praktijk wel worden gebruikt voor voertuigen tot een gewicht van maximaal 3.500 kg, en

  • overige typen banden die door de Stichting van tijd tot tijd zullen worden aangewezen indien zulks in verband met een goede werking van het systeem noodzakelijk blijkt;

  Een typelijst van autobanden wordt jaarlijks door de Stichting samengesteld en gepubliceerd. Deze typelijst kan tussentijds worden geactualiseerd en aangevuld.

  c) hergebruik als materiaal:

  na een be- of verwerking opnieuw gebruiken van materialen van autobanden voor hetzelfde doel als waarvoor ze zijn ontworpen, of voor andere doeinden, daaronder niet begrepen terugwinning van energie;

  d) importeur:

  degene onder wiens verantwoordelijkheid in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf autobanden binnen Nederlands grondgebied worden gebracht en als eerste in Nederland aan een ander ter beschikking worden gesteld;

  e) gecontracteerde inzamelaars:

  bedrijven, gespecialiseerd in het inzamelen en sorteren van autanden, die zijn gecertificeerd door RecyBEM B.V. op grond van criteria en procures die door de Vereniging BEM zijn vastgesteld, waarbij de controle op de naleving door RecyBEM wordt opgedragen aan een bij de Raad voor de Accreditatie aangesloten instituut, met wie RecyBEM B.V. een dienstverleningsovereenkomst heeft gesloten;

  f) inzamelingsvergoeding:

  de vergoeding die door RecyBEM B.V. per ingezamelde autoband wordt verstrekt aan gecontracteerde inzamelaars;

  g) producent:

  degene onder wiens verantwoordelijkheid in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf autobanden worden vervaardigd en als eerste in Nederland aan een ander ter beschikking worden gesteld;

  h) systeemkosten:

  de kosten van onderzoek met betrekking tot, en de ontwikkeling van, het verwijderingsysteem voor autobanden, daaronder begrepen onderzoek naar nieuwe methoden van materiaalhergebruik, alsmede investeringskosten, de opbouw van nooakelijke voorzieningen voor calamiteiten, de opbouw van werkkapitaal, het aflossen van de voorschotten op de voorbereidingskosten van de uitvoeringsorganisatie (betaald door de leden van de Vereniging BEM), logistieke kosten en organisatorische kosten van de Vereniging BEM, RecyBEM B.V. en de Stichting ten behoeve van de opzet en instanouding van het verwijderingsysteem;

  i) verwijderingsysteem:

  het systeem waarbij de Stichting en RecyBEM B.V., ten behoeve van de leden van de Vereniging BEM, tegen afdracht van een afvalbeheersbijdrage door de leden van de Vereniging BEM aan de Stichting per in Nederland aan een ander ter beschikking gestelde autoband, zorgdragen voor het opzetten en instandhouden van een systeem van inzameling en verwijdering van gebruikte autobanden, dat er in hoofdlijnen op neerkomt dat gecontracteerde inzamelaars met RecyBEM B.V. een dienstverleningvereenkomst sluiten, op grond waarvan gecontracteerde inzamelaars tegen betaling van een inzamelingsvergoeding door RecyBEM B.V. de door derden in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf in Nederland aangeboden gebruikte autobanden om niet innemen.

Artikel 2 – Verplichtingen i.v.m. afvalbeheersbijdrage

Plicht tot betaling afvalbeheersbijdrage

 • 2.1 Ieder lid van de Vereniging BEM verbindt zich per nieuwe autoband die in Nederland aan een ander ter beschikking wordt gesteld een afvalbeheersbijdrage te betalen aan de Stichting. De facturering, betaling en inning van de afvalbeheersbijdrage zal plaatsvinden conform de systematiek die in hoofdlijnen is beschreven in de Definitiestudie recyclingsysteem autobanden.

  De Stichting kan die systematiek eenzijdig wijzigen, indien dit voor een goede werking van het systeem noodzakelijk is. Ten behoeve van een adequate financiering van het verwijderingsysteem vindt bevoorschotting plaats, op basis van een voorlopige afvalbeheersbijdrage.

 • 2.2 De leden van de Vereniging BEM zijn geen afvalbeheersbijdrage verschuldigd aan de Stichting indien en voor zover zij ten genoegen van de Stichting kunnen aantonen, dat zij nieuwe autobanden aan een ander ter beschikking stellen die zijn ingekocht bij een ander BEM-lid die voor de betreffende hoeveelheid autobanden een afvalbeheersbijdrage aan de Stichting heeft betaald, dan wel bij een leverancier die op andere wijze heeft zorggedragen voor nakoming van de verplichtingen op basis van het Besluit.

  In het laatste geval bestaat er voor de afgenomen hoeveelheid autobanden waarvoor geen afvalbeheersbijdrage is betaald geen recht op deelname aan het verwijdering-systeem, tenzij voor deze hoeveelheid autobanden alsnog een afvalbeheersbijdrage aan de Stichting wordt betaald.

  Exportrestitutie

 • 2.3 Voor zover autobanden worden geëxporteerd die bij een ander BEM-lid zijn ingekocht, bestaat voor het exporterende lid van de Vereniging BEM recht op restitutie van de aan die hoeveelheid geëxporteerde autobanden toe te rekenen afvalbeheersbijdrage indien hij ten genoegen van de Stichting aantoont:

  • a) dat de desbetreffende hoeveelheid autobanden daadwerkelijk door hem is geëxporteerd; en

  • b) dat voor de hoeveelheid geëxporteerde autobanden door hem of door een ander lid van de Vereniging BEM een afvalbeheersbijdrage aan de Stichting is betaald.

  Restitutie zal in eerste instantie plaatsvinden door verrekening met saldi in de toekomstige afdracht van afvalbeheersbijdragen.

 • 2.4 Bij toerekening van de afvalbeheersbijdrage aan de hoeveelheid geëxporteerde autobanden zoals bedoeld in het derde lid, worden ten behoeve van het recht op exportrestitutie de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • a) autobanden die zijn gekocht in het buitenland, zullen geacht worden het eerste te zijn geëxporteerd;

  • b) vervolgens zullen de in Nederland van een niet-BEM-lid gekochte autobanden geacht worden te zijn geëxporteerd;

  • c) voor zover er dan nog autobanden resteren zal er sprake kunnen zijn van exportrestitutie; de veronderstelling is dan dat er voor deze hoeveelheid autobanden een afvalbeheersbijdrage is betaald.

 • 2.5 De Stichting heeft te allen tijde het recht restitutie te weigeren indien zij twijfelt of aan de voorwaarden genoemd in het derde lid onder (a) en (b) is voldaan. Bovendien kan zij het overleggen van bewijsmateriaal voor de betreffende exporttransactie als voorwaarde stellen, alvorens tot uitbetaling over te gaan. De Stichting heeft hierbij het recht de relevante informatie van exporttransacties extern te laten controleren door een door haar aan te wijzen accountant.

 • 2.6 Voor de hoeveelheid geëxporteerde autobanden kan geen gebruik worden gemaakt van het verwijderingsysteem.

  Hoogte afvalbeheersbijdrage

 • 2.7 Het tarief van de voorlopige afvalbeheersbijdrage bedraagt € 1,30 (één euro en dertig eurocent) exclusief BTW per nieuwe autoband die in Nederland aan een ander ter beschikking wordt gesteld. De hoogte van de voorlopige afvalbeheersbijdrage kan jaarlijks door de Raad van Toezicht van de Stichting worden aangepast, rekening houdend met verwachtingen omtrent de kosten van het verwijderingsysteem en het aantal autobanden waarover afvalbeheersbijdrage wordt afgedragen voor het betreffende jaar. Van deze aanpassing wordt tijdig mededeling gedaan aan de leden van de Vereniging BEM."

 • 2.8 De hoogte van de definitieve afvalbeheersbijdrage wordt jaarlijks binnen 16 weken na afloop van het desbetreffende jaar vastgesteld door de Raad van Toezicht van de Stichting, zulks op basis van de volgende formule:

  A= Aantal ingezamelde autobanden

  I= Inzamelingsvergoeding

  S= Systeemkosten

  G= Kosten van inzameling bij gemeentelijke depots

  K= Eventuele positieve of negatieve saldo uit eerdere boekjaren

  B = Aantal geleverde autobanden waarvoor een afvalbeheersbijdrage is afgedragen

  E= Aantal autobanden waarvoor exportrestitutie is verleend

  Indien en voor zover ten tijde van de vaststelling van de afvalbeheersbijdrage definitieve gegevens over bovengenoemde posten ontbreken, kan de Raad van Toezicht gebruik maken van schattingen.

  Betaling afvalbeheersbijdrage

 • 2.9 De voorlopige afvalbeheersbijdrage is verschuldigd vanaf de inwerkingtreding van deze overeenkomst en wordt eenmaal per maand aan de Stichting afgedragen. De voorlopige afvalbeheersbijdrage dient te worden betaald binnen dertig dagen na facturering. Bij te late betaling wordt een rente verschuldigd conform de ECB Refi-rente + 5% op jaarbasis.

 • 2.10 Restitutie van afvalbeheersbijdragen of betaling van afvalbeheersbijdragen ten opzichte van hetgeen reeds als voorlopige afvalbeheersbijdrage is betaald zal in eerste instantie plaatsvinden door verrekening met saldi in de toekomstige afdracht van voorlopige afvalbeheersbijdragen.

Artikel 3 – Verplichting Stichting tot melding en verslaglegging

 • 3.1 De Stichting neemt de verplichting op zich namens de leden van de Vereniging BEM te voldoen aan de meldingsplicht en aan de verslagleggingsplicht uit het Besluit. De Stichting zal tevens voldoen aan de meldings- en verslagleggingsplicht uit het Besluit namens die importeurs die geen lid van de Vereniging BEM zijn, maar die een hoeveelheid autobanden bij een lid van de Vereniging BEM kopen waarvoor ten behoeve van hen een afvalbeheers-bijdrage aan de Stichting is betaald, mits deze importeurs de Stichting afzonderlijk hebben gemachtigd namens hen de melding en verslaglegging uit het Besluit te verrichten voor de van het desbetreffende lid van de Vereniging BEM gekochte hoeveelheid autobanden.

 • 3.2 De Stichting zal zelf aan de verplichting uit het eerste lid kunnen voldoen, dan wel uitvoering kunnen geven aan deze verplichting door middel van de door haar opgerichte uitvoeringsorganisatie RecyBEM B.V.

Artikel 4 – Instandhouding verwijderingsysteem

 • 4.1 Ieder lid van de Vereniging BEM heeft na afdracht van de afvalbeheersbijdrage en zolang hij bij deze overeenkomst partij is, recht op instandhouding en gebruikmaking van het verwijderingsysteem voor het aantal banden waarvoor een afvalbeheersbijdrage is betaald, zulks gedurende de looptijd van deze overeenkomst, zodat hij daarmee voldoet aan alle verplichtingen die voor producenten en importeurs, dan wel voor diegenen die autobanden aan een ander ter beschikking stellen, gelden op grond van het Besluit.

 • 4.2 De Stichting en de leden van de Vereniging BEM verplichten zich over en weer tot medewerking aan en het instandhouden van een verwijderingsysteem.

Artikel 5 – Besteding opbrengst afvalbeheersbijdragen

 • 5.1 Uit de opbrengst van de afvalbeheersbijdragen in het door de Stichting beheerde fonds worden de door de Stichting van tijd tot tijd vast te stellen inzamelingsvergoeding, de systeemkosten en de kosten van verwijdering van autobanden bij gemeentelijke depots gefinancierd.

 • 5.2 De Stichting zal ook overige taken die zij ingevolge mogelijke toekomstige wijzigingen van het Besluit op zich neemt, kunnen financieren uit de opbrengst van de afvalbeheersbijdragen.

 • 5.3 De Stichting heeft de uitvoering van deze overeenkomst opgedragen aan RecyBEM B.V., die wordt gerechtigd om alle handelingen ter uitvoering van deze overeenkomst te verrichten.

 • 5.4 Indien en voor zover op enig moment de opbrengst van de afvalbeheersbijdrage niet (meer) wordt aangewend voor de uitkering van de inzamelingsvergoeding, de financiering van de systeemkosten en de kosten van de gemeentelijke depots, besluit de Stichting over de aanwending van deze gelden voor doeleinden gelegen binnen de doelstelling van de Stichting.

Artikel 6 – Informatieverstrekking

 • 6.1 De leden van de Vereniging BEM verbinden zich jegens de Stichting alle informatie te verstrekken die voor een goede uitvoering van deze overeenkomst nodig is. Daartoe behoort in ieder geval een jaarlijkse accountantscontrole en goedkeurende controleverklaring.

 • 6.2 De leden van de Vereniging BEM verbinden zich in het bijzonder jegens de Stichting de daartoe door de Stichting aangewezen personen toe te laten tot hun bedrijf en de administratie, en alle in het kader van de controle op de juiste afdracht van de afvalbeheersbijdrage gevraagde informatie binnen een door de Stichting nader te bepalen termijn te verstrekken.

 • 6.3 De accountantscontrole en controleverklaring als bedoeld in het eerste lid zal voor de eerste keer plaatsvinden in het jaar dat deze overeenkomst van kracht wordt en vervolgens minimaal één keer per kalenderjaar.

 • 6.4 De Stichting heeft te allen tijde het recht de juistheid en volledigheid van de gegeven informatie te (doen) controleren.

 • 6.5 De Stichting verplicht zich de door de leden van de Vereniging BEM in het kader van deze overeenkomst verstrekte informatie niet aan andere leden van de Vereniging ter kennis te brengen. Om te voorkomen dat leden van de Vereniging BEM via deelname in de Raad van Toezicht van de Stichting kennis kunnen krijgen van deze informatie, wordt de facturering en inning volledig verzorgd door RecyBEM B.V.

 • 6.6 Indien een lid van de Vereniging BEM de verplichtingen ingevolge het eerste, tweede lid of derde lid niet of niet tijdig nakomt, is hij gehouden een door de Stichting vast te stellen boete van 1.000 EUR te betalen per week dat niet aan de verplichtingen wordt voldaan, te vermeerderen met rente daarover conform de ECB Refi-rente + 5% op jaarbasis. Dit laat onverlet de mogelijkheid voor de Stichting nakoming van deze overeenkomst te verlangen en/of de overeenkomst ten aanzien van het betreffende lid te beëindigen conform artikel 8.

Artikel 7 – Duur van de overeenkomst

 • 7.1 De overeenkomst is gesloten voor een bepaalde tijd die eindigt op 31 december 2015. De rechten en verplichtingen ingevolge de overeenkomst gaan in op een door de Raad van Toezicht te bepalen datum.

 • 7.2 Na afloop van de in het eerste lid bepaalde tijd wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een periode van drie jaar, tenzij de Stichting of een lid van de Vereniging BEM haar met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste zes maanden tegen het einde van de bepaalde tijd schriftelijk bij aangetekende brief heeft opgezegd. Bij opzegging van de overeenkomst jegens of door een lid loopt de overeenkomst ten aanzien van de overige leden door.

 • 7.3 De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, behalve in geval zich een van de situaties voordoet genoemd in artikel 8 eerste of tweede lid.

Artikel 8 – (Tussentijdse) beëindiging overeenkomst

 • 8.1 In geval van al dan niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van één of meerdere van de verplichtingen uit de overeenkomst door een lid van de Vereniging BEM, kan de Stichting, nadat zij het desbetreffende lid in gebreke heeft gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij een redelijke termijn voor nakoming is gegeven, de overeenkomst jegens het desbetreffende lid van de Vereniging BEM tussentijds opzeggen met onmiddellijke ingang. Het desbetreffende lid van de Vereniging BEM is gehouden alle in verband met de opzegging gemaakte kosten en ontstane schade aan de Stichting te vergoeden. Het vorenstaande laat onverlet het recht voor de Stichting om nakoming van de overeenkomst en/of schadevergoeding te verlangen.

 • 8.2 De Stichting kan de overeenkomst bovendien tussentijds opzeggen indien op enig moment de leden van de Vereniging BEM die (nog) partij zijn bij deze overeenkomst gezamenlijk niet langer tenminste 80% van het totaal aantal in Nederland op de markt gebrachte autobanden vertegenwoordigen. In dat geval zal er, alvorens opzegging kan plaatsvinden, beraad plaatsvinden met de leden van de Vereniging BEM in een daartoe bijeengeroepen ledenvergadering.

 • 8.3 In geval van opzegging op grond van het eerste lid resp. het tweede lid zal de Stichting de Minister van Infrastructuur en Milieu op de hoogte stellen van het feit dat voor het desbetreffende lid resp. voor alle leden van de Vereniging BEM de door de Stichting gedane collectieve mededeling ingevolge het Besluit is komen te vervallen.

 • 8.4 De overeenkomst kan niet worden ontbonden in geval van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, zulks ongeacht of de tekortkoming de andere partij kan worden toegerekend.

Artikel 9 – Gevolgen nietigheid (deel van) overeenkomst; wijziging van omstandigheden; afwijking overeenkomst

 • 9.1 Indien enig onderdeel van deze overeenkomst ongeldig of in strijd met de wet zal blijken te zijn, zal zulks de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aantasten. Partijen zullen het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de gevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze overeenkomst, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

 • 9.2 Indien wijziging van enig onderdeel van de overeenkomst moet plaatsvinden vanwege wijzigingen in de regelgeving of enig ander overheidsbesluit, zijn partijen gehouden te goeder trouw met elkaar te onderhandelen teneinde een wijziging van de overeenkomst te bereiken die zo veel mogelijk aansluit bij hetgeen partijen met deze oorspronkelijke overeenkomst hebben beoogd, met inachtneming van de gewijzigde omstandigheden.

 • 9.3 Partijen zullen van de inhoud van deze overeenkomst slechts kunnen afwijken bij nadere tussen hen aangegane schriftelijke overeenkomst.

Artikel 10 – Toepasselijk recht; bevoegde rechter

 • 10.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 • 10.2 Geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met deze overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de absoluut bevoegde rechter te Den Haag, tenzij tussen partijen alsnog arbitrage is overeengekomen.

Aldus ondertekend te

Namens de Stichting,

Namens de leden van de Vereniging BEM,

ONHERROEPELIJKE MACHTIGING

Ondergetekende(n), _______________________________, in dit verband bevoegdelijk handelend namens ____________________, verleent (verlenen) hierbij onherroepelijke machtiging aan de Vereniging BEM om namens haar deze "Overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor autobanden" met de Stichting Fonds Band en Milieu aan te gaan. Ondergetekende(n) heeft (hebben) deze overeenkomst daarbij geparafeerd.

Handtekening vertegenwoordiger 1:

Handtekening vertegenwoordiger 2:

   

Vertegenwoordiger: __________________

Vertegenwoordiger:

   

Handtekening: ______________________

Handtekening:

   

Plaats: ____________________________

Plaats:

   

Datum: ___________________________

Datum:

BIJLAGE B: REGELS VOOR DE NALEVING VAN DE ABBO AUTOBANDEN

Producenten/Importeurs zijn gehouden tot nakoming van de verplichtingen die voortkomen uit de ABBO Autobanden. Artikel 2.3, sub e. stelt de Stichting in staat om nakoming af te dwingen met in acht name van de volgende regels.

1. Informatieplicht en afdracht Afvalbeheersbijdrage

 • 1.1 Producenten/Importeurs zijn gehouden aan de informatieplicht en het per maand doen van een aangifte aan RecyBEM van het aantal Autobanden waarvoor een Afvalbeheersbijdrage is verschuldigd, zoals omschreven in artikel 2 en 6 van de Overeenkomst (bijlage A), en aan de plicht tot afdracht van de Afvalbeheersbijdrage.

 • 1.2 RecyBEM informeert de Producenten/Importeurs over de administratieve voorwaarden. De administratieve kosten voor de naleving van de ABBO Autobanden komen voor rekening van de Producent/Importeur.

 • 1.3 Bij niet, gedeeltelijke of foutieve nakoming van de informatieplicht kan de Stichting op basis van de beschikbare informatie een forfaitaire Afvalbeheersbijdrage opleggen aan de betreffende Producent/Importeur.

2. Boeteregeling

 • 2.1 Indien een Producent/Importeur niet of te laat betaalt kan de Stichting per verzuim, in aanvulling op het gestelde in artikel 2.9 van de Overeenkomst (bijlage A), een verzuimboete opleggen van minimaal € 50 tot maximaal 10% van het bedrag van de jaarlijks verschuldigde Afvalbeheersbijdrage.

 • 2.2 Indien een Producent/Importeur niet meewerkt aan de informatieverstrekking zijn de regels zoals zijn opgenomen in artikel 6 van de Overeenkomst (bijlage A) van toepassing.

 • 2.3 Indien de Stichting een vergrijp constateert ten aanzien van de uitvoering van de ABBO Autobanden, dan kan de Stichting een vergrijpboete opleggen per geconstateerd vergrijp van minimaal € 1.000 en maximaal 100% van het bedrag van de jaarlijks verschuldigde Afvalbeheersbijdrage.

 • 2.4 Indien een Producent/Importeur niet binnen 30, respectievelijk 45 dagen een opgelegde boete betaalt of de verplichtingen niet alsnog nakomt, kan de boete worden verhoogd met 50% respectievelijk 100%.

 • 2.5 Indien een Producent/Importeur niet binnen 60 dagen een opgelegde boete betaalt of de verplichtingen niet alsnog nakomt, kan de Stichting de vordering overdragen aan een incassobureau of deurwaarder.

 • 2.6 Het voldoen van een boete die is opgelegd conform deze regels voor naleving van de ABBO Autobanden ontslaat de betreffende Producent/Importeur niet van de verplichting te voldoen aan op hem rustende verplichtingen onder de ABBO Autobanden.

3. Ontbinden overeenkomst

 • 3.1 Bij voortdurende of herhaalde niet nakoming van verplichtingen ten aanzien van de uitvoering van de ABBO Autobanden stelt de Stichting de Producent/Importeur hierover in gebreke.

 • 3.2 Indien een Producent/Importeur niet binnen 30 dagen na ontvangst van de in gebreke stelling alsnog aan de verplichtingen voldoet, kan de Stichting de Producent/Importeur uitsluiten van aansluiting bij de ABBO Autobanden en uitsluiten van het gebruik maken van de Afvalbeerstructuur.

 • 3.3 Tegen een beslissing van de Stichting tot uitsluiting van aansluiting kan de betreffende Producent/Importeur binnen vier weken na verzending van de beslissing bezwaar aantekenen bij het bestuur van de Stichting. Het bestuur van de Stichting heroverweegt de beslissing tot uitsluiting van aansluiting op basis van de door de betreffende Producent/Importeur aangevoerde bezwaren en neemt binnen zes weken na ontvangst van het bezwaar een nieuwe beslissing. Het aantekenen van bezwaar zoals bedoeld in dit artikellid, schorst de werking van de beslissing tot uitsluiting niet. Het bezwaar kan niet mondeling worden ingediend.

 • 3.4 Indien een producent/Importeur wordt uitgesloten van aansluiting voldoen de Vereniging BEM en de Stichting niet langer in plaats van de betreffende Producent/Importeur aan het Bbab. De betreffende Producent/Importeur dient dan individueel te voldoen aan het Bbab en kan bij het Ministerie ontheffing van de algemeen verbindend verklaring aanvragen.

 • 3.5 Indien een Producent/Importeur wordt uitgesloten van aansluiting kunnen de Vereniging BEM en de Stichting hiervan melding doen aan de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport, die de individuele naleving van het Bbab kan handhaven. Vereniging BEM en Stichting kunnen de bij hen bekende gegevens ten aanzien van de betreffende Producent/Importeur, inclusief eventuele bedrijfsvertrouwelijke gegevens, overdragen aan de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport.

 • 3.6 Uitsluiting van aansluiting ontslaat de betreffende Producent/Importeur niet van de verplichting te voldoen aan op hem rustende verplichtingen onder de ABBO Autobanden die zijn ontstaan op een moment dat de betreffende Producent/Importeur nog bij de ABBO Autobanden was aangesloten.

4. Invorderingskosten

 • 4.1 Alle kosten die Vereniging BEM of Stichting in en/of buiten rechte moet maken met betrekking tot de invordering van de door een Producent/Importeur verschuldigde en niet tijdig betaalde boete komen voor rekening van de betreffende Producent/Importeur.

 • 4.2 De door de betreffende Producent/Importeur te betalen vergoeding voor de in het vorige artikellid bedoelde kosten, voor zover deze invordering buiten rechte betreffen, wordt vastgesteld op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

5. Geschillen

 • 5.1 Geschillen die voortkomen uit de regels voor de naleving of de uitvoering van de ABBO Autobanden zullen worden behandeld volgens artikel 10 van de Overeenkomst (bijlage A).

BIJLAGE C: LEDENLIJST VERENIGING BAND EN MILIEU

Voor de actuele ledenlijst kunt u zich richten tot de website van de Vereniging Band en Milieu.

www.bandenmilieu.nl

Naar boven