Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2015, 18331Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 juni 2015, nr 2015-0000353055, houdende wijziging van de Regeling aanwijzing sectorwerkgevers in verband met de toetreding van enkele nieuwe sectorwerkgeversorganisaties

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 1, onderdeel q, onder 9, van de Wet privatisering ABP;

Besluit:

ARTIKEL I

De regeling aanwijzing sectorwerkgevers wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt ‘de Vereniging Academische Ziekenhuizen’ vervangen door: de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra.

B

In artikel 2 wordt ‘de HBO-raad, vereniging van Hogescholen’ vervangen door: de Vereniging Hogescholen.

C

In artikel 5 wordt ‘de Bve-raad en Colo’ vervangen door: de vereniging MBO raad en de Stichting SBB.

D

Na artikel 5 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 5a

Sectorwerkgever van het personeel dat werkzaam is in de sector primair onderwijs: de vereniging PO-raad.

Artikel 5b

Sectorwerkgever van het personeel dat werkzaam is in de sector voortgezet onderwijs: de vereniging VO-raad.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2015 met uitzondering van Artikel I, onderdeel C, dat inwerking treedt met ingang van 1 augustus 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

TOELICHTING

Sinds 1 juli 2007 vervult de vereniging VO-raad, (raad voor het voortgezet onderwijs, hierna VO-raad) de rol van zelfstandig werkgever in het kader van het pensioenoverleg van sectorwerkgevers bij de overheid; de vereniging PO-raad, (de raad voor het primair onderwijs, hierna PO-raad) doet dit sinds 1 januari 2014. Deze raden hebben bij brief van 16 februari 2015 verzocht om aanhechting aan het Convenant inrichting pensioenoverleg van sectorwerkgevers bij de overheid.1 De overige partijen die in het convenant staan genoemd hebben ingestemd met de aanhechting van de PO-raad en de VO-raad bij dit convenant. Met onderhavige wijziging hebben en de PO-raad en de VO-raad in de Regeling aanwijzing sectorwerkgevers een plek gekregen als zelfstandige sectorwerkgevers. De Wet privatisering ABP regelt dat de sectorwerkgevers bij de overheid en de centrales van overheidspersoneel overleggen over de pensioenaanspraken van het overheidspersoneel. De inhoud van een bereikte pensioenovereenkomst wordt opgenomen in het pensioenreglement van het ABP. Dit besluit beoogt de deelname aan het bovensectorale pensioenoverleg uit te breiden met de genoemde sectorwerkgevers.

Van de gelegenheid is tevens gebruik gemaakt om een aantal naamsveranderingen van de sectorwerkgevers door te voeren. In artikel 1 is de Vereniging Academische Ziekenhuizen vervangen door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), in artikel 2 is de Vereniging HBO-raad vervangen door de Vereniging Hogescholen en in artikel 5 zijn de Bve-raad en Colo vervangen door de vereniging MBO raad en de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking per 1 juli 2015 met uitzondering van onderdeel C, dat op 1 augustus 2015 in werking treedt. Dit omdat per die datum de taken van de kenniscentra – voorheen Colo – belegd worden bij de SBB.

Er wordt geen implementatietermijn gehanteerd van drie maanden, opdat de organisaties zo snel mogelijk kunnen optreden als zelfstandige sectorwerkgever.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

(Staatscourant 10 maart 2004, nr. 48 / pag. 11: Convenant inrichting pensioenoverleg van sectorwerkgevers bij de overheid