Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Uitvoeringsinstituut WerknemersverzekeringenStaatscourant 2015, 17968Besluiten van algemene strekking

Besluit Verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 32, lid 1 Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de artikelen 7: 671a lid 1 en 7:669, leden 1 en 3, onderdelen a en b van het Burgerlijk Wetboek, artikel 2, lid 1 van de Regeling UWV Ontslagprocedure en de artikelen 4:4 en 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. toestemming:

toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen op grond van artikel 669, derde lid, onderdeel a of b, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

b. verzoek:

verzoek als bedoeld in artikel 671a, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

c. UWV:

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

Artikel 2 Wijze indiening verzoek om toestemming

  • 1. Een verzoek om toestemming wordt ingediend met gebruikmaking van de ontslagaanvraagformulieren, welke UWV via haar website uwv.nl beschikbaar stelt.

  • 2. Een verzoek om toestemming wordt niet in behandeling genomen als deze niet op de wijze, bedoeld in het eerste lid, is ingediend.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2015.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 23 juni 2015

B.J. Bruins Voorzitter Raad van bestuur UWV

TOELICHTING

UWV heeft op grond van artikel 7:671a, lid 1, respectievelijk artikel 7:669, leden 1 en 3, onderdelen a en b, van het Burgerlijk wetboek, zoals die luiden na de inwerkingtreding van het ontslagdeel van de Wet werk en zekerheid (Wwz) op 1 juli 2015, de wettelijke taak om verzoeken om toestemming voor ontslag te behandelen die verband houden met het vervallen van arbeidsplaatsen vanwege bedrijfseconomische omstandigheden en langdurige arbeidsongeschiktheid.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft procedureregels vastgesteld, die zijn neergelegd in de Regeling UWV Ontslagprocedure UWV en de Ontslagregeling. In artikel 2, lid 1, van de Regeling UWV Ontslagprocedure heeft de Minister van SZW UWV opgedragen formulieren beschikbaar te stellen aan de hand waarvan een werkgever zijn verzoek om toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst kan indienen.

Deze ontslagaanvraagformulieren zijn in nauw overleg met vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties ontwikkeld en na vaststelling door UWV op 8 juni 2015 op de website van UWV (www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/index.aspx) geplaatst. Indien en voor zover deze formulieren op een later moment gewijzigd worden geldt de alsdan op genoemde website nadien beschikbaar gestelde versie als de verplicht gestelde versie.

Met dit besluit wordt op grond van de artikelen 4:4 en 4:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht het gebruik van deze formulieren verplicht gesteld.

Het verplicht gebruik van de formulieren is nodig om een gestructureerde informatievoorziening van alle betrokkenen bij een ontslagaanvraag te garanderen en aldus de verzoeken om toestemming efficiënt en kordaat, binnen de beoogde termijnen te kunnen afhandelen. Daarnaast is het ook in het belang van de werkgever, die precies weet en krijgt toegelicht welke gegevens en bescheiden nodig zijn voor de aangevoerde ontslagreden. Hierdoor is de kans geringer dat de aanvraag als onvolledig moet worden aangemerkt en niet (direct) in behandeling kan worden genomen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2015, zijnde de datum waarop het deel van de Wet werk en zekerheid (Staatsblad 2014, 274) dat betrekking heeft op de nieuwe ontslagregels, in werking treedt.

B.J. Bruins Voorzitter Raad van bestuur UWV