Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 1 juli 2015, houdende wijziging onderscheidenlijk intrekking van enkele regelingen in verband met de inwerkingtreding van het Besluit beheer politie en het Besluit financieel beheer politie alsmede de intrekking van de Regeling Informatiemodel Nederlandse Politie

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op de artikelen 5, 23, eerste lid, onder a, en 68, eerste lid, van de Politiewet 2012, de artikelen 4, 10, 14, tweede lid, 16 en 25 van het Besluit beheer politie, de artikelen 11, tweede lid, en 14, vijfde lid, van het Besluit financieel beheer politie en artikel 24, derde lid, van het Besluit bewapening en uitrusting politie;

Besluit:

ARTIKEL I

Na artikel 1 van het Controleprotocol voor de jaarrekening politie wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

Deze regeling berust op artikel 11, tweede lid, van het Besluit financieel beheer politie.

ARTIKEL II

In artikel 2, derde lid, van de Klachtenregeling Rijksrecherche wordt ‘artikel 2, eerste lid, van de Regeling beheer politie’ vervangen door: artikel 1, eerste lid, van de Regeling aanwijzing Landelijke eenheid en ondersteunende diensten.

ARTIKEL III

De Regeling aanhoudings- en ondersteuningseenheid en samenwerking speciale eenheden wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a komt te luiden:

  • a. aanhoudings- en ondersteuningseenheid: een onderdeel als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van het Besluit beheer politie;

2. Onderdeel d vervalt.

B

Artikel 2 vervalt.

C

Artikel 10a komt te luiden:

Artikel 10a

Deze regeling berust op de artikelen 5 en 57 van de Politiewet 2012 en artikel 16, tweede lid, van het Besluit beheer politie.

ARTIKEL IV

De Regeling beheer politie wordt ingetrokken.

ARTIKEL V

In artikel 1 van de Regeling Dienst speciale interventies wordt ‘artikel 18 van de Regeling beheer politie’ vervangen door: artikel 16, eerste lid, van het Besluit beheer politie.

ARTIKEL VI

De Regeling financieel beheer politie wordt ingetrokken.

ARTIKEL VII

De Regeling Informatiemodel Nederlandse Politie wordt ingetrokken.

ARTIKEL VIII

Artikel 1 van de Regeling klachtbehandeling politie wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel d wordt ‘artikel 2, eerste lid, van de Regeling beheer politie’ vervangen door: artikel 1, eerste lid, van de Regeling aanwijzing Landelijke eenheid en ondersteunende diensten.

2. In onderdeel e wordt ‘artikel 2, tweede lid, van de Regeling beheer politie’ vervangen door: artikel 1, tweede lid, van de Regeling aanwijzing Landelijke eenheid en ondersteunende diensten.

ARTIKEL IX

In artikel 3 van de Regeling Noodcommunicatievoorziening wordt ‘artikel 14 van de Regeling financieel beheer politie’ vervangen door: artikel 9, tweede lid, van het Besluit financieel beheer politie.

ARTIKEL X

Artikel 19a van de Regeling mobiele eenheid 2007 komt te luiden:

Artikel 19a

Deze regeling berust op artikel 14, tweede lid, van het Besluit beheer politie en artikel 28 van het Besluit bewapening en uitrusting politie.

ARTIKEL XI

De Regeling politiecellencomplex wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a komt te luiden:

a. politiecellencomplex:

een in een gebouw te onderscheiden ruimte waarin één of meer gangen met daaraan grenzend één of meer ruimten liggen die door de politie worden gebruikt voor het insluiten van personen;

2. Onderdeel c komt te luiden:

c. ingeslotene:

de persoon die rechtens van zijn vrijheid is beroofd, alsmede de persoon die ten behoeve van de hulpverlening aan hem op een politiebureau is ondergebracht.

B

Artikel 14 komt te luiden:

Artikel 14a

Deze regeling berust op artikel 25 van het Besluit beheer politie.

ARTIKEL XII

In artikel 1, onder a, van de Regeling politiehonden wordt ‘artikel 18 van de Regeling beheer politie’ vervangen door: artikel 16, eerste lid, van het Besluit beheer politie.

ARTIKEL XIII

Artikel 8a van de Regeling politielegitimatiebewijs komt te luiden:

Artikel 8a

Deze regeling berust op artikel 25 van het Besluit beheer politie.

ARTIKEL XIV

Artikel 7a van de Regeling politielogo komt te luiden:

Artikel 7a

Deze regeling berust op artikel 25 van het Besluit beheer politie.

ARTIKEL XV

In artikel 1 van de Samenwerkingsregeling mobiele eenheden wordt ‘artikel 16 van de Regeling beheer politie’ vervangen door: artikel 14, eerste lid, van het Besluit beheer politie.

ARTIKEL XVI

Na artikel 1 van het Treasurystatuut politie wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

Deze regeling berust op artikel 14, vijfde lid, van het Besluit financieel beheer politie.

ARTIKEL XVII

Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Ministerie van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

TOELICHTING

Deze regeling houdt verband met de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel D, van de Wet van 20 december 2012 tot wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de positie van de korpschef en van de regioburgemeester alsmede enkele andere verbeteringen (Stb. 660). Het betreft een wijziging van artikel 30 van de Politiewet 2012, dat de grondslag vormt voor het stellen van regels over het beheer en het financieel beheer van de politie. Voordien werden deze regels gegeven bij ministeriële regeling en waren zij hoofdzakelijk opgenomen in de Regeling beheer politie en de Regeling financieel beheer politie. Het gewijzigde artikel 30 van de Politiewet 2012 bepaalt dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld over het beheer (eerste lid) en het financieel beheer (tweede lid) van de politie. Dientengevolge zijn de regels die voorheen in de Regeling beheer politie en de Regeling financieel beheer politie waren opgenomen nu neergelegd in het Besluit beheer politie respectievelijk het Besluit financieel beheer politie. De Regeling beheer politie en de Regeling financieel beheer politie worden ingetrokken zodra de genoemde algemene maatregelen van bestuur in werking treden.

Artikel 30, tweede lid, van de Politiewet 2012, zoals oorspronkelijk luidend, vormde voorts de delegatiegrondslag voor enkele andere ministeriële regelingen op het gebied van het beheer van de politie, te weten de Regeling mobiele eenheid 2007, de Regeling politiecellencomplex, de Regeling politielegitimatiebewijs en de Regeling politielogo. Na wijziging van de desbetreffende wetsbepaling is voor de genoemde ministeriële regelingen een delegatiegrondslag neergelegd in het Besluit beheer politie. Die regelingen moeten hierop worden aangepast.

Voorts zijn er enkele ministeriële regelingen waarin werd verwezen naar een artikel van de Regeling beheer politie, zoals de Regeling klachtbehandeling politie en de Regeling Noodcommunicatievoorziening, aangepast.

Het Controleprotocol voor de jaarrekening politie en het Treasurystatuut politie berustten op de Regeling financieel beheer politie. Beide regelingen worden aangepast aan de nieuwe delegatiegrondslag in het Besluit financieel beheer politie.

Bij de inwerkingtreding van de Politiewet 2012 is verzuimd artikel 2 van de Regeling aanhoudings- en ondersteuningseenheid en samenwerking speciale eenheden te laten vervallen. Dat verzuim wordt nu hersteld.

De Regeling Informatiemodel Nederlandse Politie is een relict uit het regionale politiebestel. De intentie was om deze regeling in het huidige politiebestel niet te handhaven. Bij het opstellen van de Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 13 december 2012, houdende wijzigingen van technische en terminologische aard van verschillende beheerregelingen in verband met de invoering van de Politiewet 2012 (Stcrt. 26854) is de Regeling Informatiemodel Nederlandse Politie evenwel over het hoofd gezien. Met de thans voorliggende regeling wordt zij alsnog ingetrokken.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Naar boven