Regeling van de Minister van Economische Zaken van 22 mei 2015, nr. WJZ/15067099, tot wijziging van de Regeling doorberekening kosten ACM in verband met de correctie van enkele bedragen, genoemd in bijlage 1 en 3

Gelet op artikel 6a, zevende lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en artikel 10, derde lid, van het Besluit doorberekening kosten ACM;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling doorberekening kosten ACM wordt als volgt gewijzigd:

A

In onderdeel A, tweede kolom van bijlage 1 wordt het vermelde aantal nummers van ‘1.00’ bij subcategorie F vervangen door: 1.000.

B

Bijlage 3 wordt als volgt gewijzigd:

  • a. In de tweede kolom wordt in de tiende regel ‘€ 3,04’ vervangen door: € 2,88.

  • b. In de tweede kolom wordt in de elfde regel ‘€ 1,52’ vervangen door: € 1,44.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 mei 2015

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

TOELICHTING

In de onlangs gewijzigde Regeling doorberekening kosten ACM (Regeling van de Minister van Economische Zaken van 29 april 2015 tot wijziging van de Regeling doorberekening kosten ACM in verband met de vaststelling van de bedragen voor 2015 Stcrt. 2015, 12056) zijn de bedragen voor het jaar 2015 opgenomen die door middel van toerekening aan marktorganisaties worden doorberekend. In bijlage 1 en 3 zijn abusievelijk enkele onjuiste bedragen opgenomen. In de eerste plaats gaat het om subcategorie F bij onderdeel A in bijlage 1; het bedrag voor deze subcategorie geldt per 1.000 nummers in plaats van per 1.00. In de tweede plaats gaat het om een correctie van bijlage 3 voor wat betreft de bedragen per certificaat voor de subcategorieën diensten van certificatiedienstverleners zonder en met een geldig bewijs van toetsing op grond van het bepaalde bij of krachtens de Telecommunicatiewet. Dit wordt bij deze wijzigingsregeling hersteld. Om dit herstel zo snel mogelijk door te voeren is de systematiek van de vaste verandermomenten niet gevolgd ten aanzien van het tijdstip van publicatie en ten aanzien van de termijn tussen de publicatiedatum van de regeling en het tijdstip van inwerkingtreding. De ACM heeft voor de hier bedoelde bedragen nog geen rekeningen voor het jaar 2015 verstuurd. Het is derhalve niet nodig deze wijziging terug te laten werken tot 1 mei 2015.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Naar boven