Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 april 2015, nr. PO/FenV/729181, houdende bijzondere bekostiging bij samenvoeging van basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, met ingang van het schooljaar 2015–2016 (Regeling bijzondere bekostiging bij samenvoeging van scholen in het primair onderwijs)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 123, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, en artikel 120, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. WPO:

Wet op het primair onderwijs;

b. WEC:

Wet op de expertisecentra;

c. basisschool:

basisschool als bedoeld in artikel 1 van de WPO;

d. speciale school voor basisonderwijs:

speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in artikel 1 van de WPO;

e. school voor (voortgezet) speciaal onderwijs:

school voor speciaal onderwijs, voor voortgezet speciaal onderwijs of voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de WEC, niet zijnde een instelling.

Paragraaf 2. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging van basisscholen

Artikel 2. Formule berekenen bijzondere bekostiging wegens samenvoeging van basisscholen

De bijzondere bekostiging wegens samenvoeging van basisscholen wordt berekend volgens de formule (X – Y) + (Xs – Ys), waarin:

X = de som van de bekostiging van alle bij de samenvoeging betrokken scholen, berekend op grond van de artikelen 23, 24, 25, 28 en 28a van het Besluit bekostiging WPO in het schooljaar na de samenvoeging, wanneer de samenvoeging niet zou hebben plaatsgevonden, en

Y = de som van de bekostiging van de samengevoegde school, berekend op grond van de artikelen 23, 24, 25, 28 en 28a van het Besluit bekostiging WPO in het schooljaar na de samenvoeging.

Xs = de som van de bekostiging van alle bij de samenvoeging betrokken scholen, berekend op grond van artikel 26, eerste lid, van het Besluit bekostiging WPO in het schooljaar na de samenvoeging, wanneer de samenvoeging niet zou hebben plaatsgevonden, en

Ys = de som van de bekostiging van de samengevoegde school, berekend op grond van artikel 26, eerste lid, van het Besluit bekostiging WPO in het schooljaar na de samenvoeging.

Artikel 3. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging per 1 augustus 2015 tot en met 31 juli 2025 van basisscholen

 • 1. Het bevoegd gezag van een basisschool die op 1 augustus van een van de jaren 2015 tot en met 2024 is ontstaan uit samenvoeging van twee of meer zelfstandige basisscholen, ontvangt de eerste zes schooljaren na de samenvoeging bijzondere bekostiging voor de personeelskosten van leraren en die van de schoolleiding.

 • 2. De bijzondere bekostiging voor het eerste schooljaar na de samenvoeging wordt berekend overeenkomstig artikel 2.

 • 3. Voor het tweede tot en met het zesde schooljaar na de samenvoeging wordt de op grond van artikel 2 berekende bekostiging telkens per schooljaar aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van basisscholen.

 • 4. Een eerdere aanspraak op bijzondere bekostiging op grond van dit artikel vervalt indien een basisschool, die is ontstaan uit een samenvoeging als bedoeld in het eerste lid, binnen 6 jaar na de samenvoeging weer betrokken is bij een samenvoeging, waarvoor op grond van dit artikel bijzondere bekostiging voor de personeelskosten wordt toegekend.

 • 5. Dit artikel is niet van toepassing op een samenvoeging van scholen waarbij één of meer van de betrokken scholen op het moment van samenvoeging nog niet langer dan 5 schooljaren wordt bekostigd.

Artikel 4. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging op 1 augustus 2014 van basisscholen

 • 1. Het bevoegd gezag van een basisschool die op 1 augustus 2014 is ontstaan uit een samenvoeging van twee of meer zelfstandige basisscholen en die daarvoor bijzondere bekostiging heeft ontvangen, ontvangt voor de schooljaren 2015–2016 tot en met 2019–2020 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten van leraren en die van de schoolleiding.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde bekostiging is voor de daarin genoemde schooljaren per schooljaar de op grond van artikel 2 berekende bekostiging, telkens aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van basisscholen.

 • 3. De bijzondere bekostiging op grond van dit artikel vervalt indien een basisschool, die is ontstaan uit een samenvoeging als bedoeld in het eerste lid, binnen 6 jaar na de samenvoeging weer betrokken is bij een samenvoeging, waarvoor op grond van artikel 3 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten wordt toegekend.

Artikel 5. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging op 1 augustus 2013 van basisscholen

 • 1. Het bevoegd gezag van een basisschool die op 1 augustus 2013 is ontstaan uit een samenvoeging van twee of meer zelfstandige basisscholen en die daarvoor bijzondere bekostiging heeft ontvangen, ontvangt voor de schooljaren 2015–2016 tot en met 2018–2019 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten van leraren en die van de schoolleiding.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde bekostiging is voor de daarin genoemde schooljaren per schooljaar de op grond van artikel 2 berekende bekostiging, telkens aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van basisscholen.

 • 3. De bijzondere bekostiging op grond van dit artikel vervalt indien een basisschool, die is ontstaan uit een samenvoeging als bedoeld in het eerste lid, binnen 6 jaar na de samenvoeging weer betrokken is bij een samenvoeging, waarvoor op grond van artikel 3 of 4 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten wordt toegekend.

Artikel 6. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging op 1 augustus 2012 van basisscholen

 • 1. Het bevoegd gezag van een basisschool die op 1 augustus 2012 is ontstaan uit een samenvoeging van twee of meer zelfstandige basisscholen en die daarvoor bijzondere bekostiging heeft ontvangen, ontvangt voor de schooljaren 2015–2016 tot en met schooljaar 2017–2018 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten van leraren en die van de schoolleiding.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde bekostiging is voor de daarin genoemde schooljaren de op grond van artikel 2 berekende bekostiging, telkens aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van basisscholen.

 • 3. De bijzondere bekostiging op grond van dit artikel vervalt indien een basisschool, die is ontstaan uit een samenvoeging als bedoeld in het eerste lid, binnen 6 jaar na de samenvoeging weer betrokken is bij een samenvoeging, waarvoor op grond van artikel 3, 4 of 5, bijzondere bekostiging voor de personeelskosten wordt toegekend.

Artikel 7. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging op 1 augustus 2011 van basisscholen

 • 1. Het bevoegd gezag van een basisschool die op 1 augustus 2011 is ontstaan uit een samenvoeging van twee of meer zelfstandige basisscholen en die daarvoor bijzondere bekostiging heeft ontvangen, ontvangt voor het schooljaar 2015–2016 bijzondere bekostiging, voor de personeelskosten van leraren en die van de schoolleiding.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde bekostiging bedraagt 20% van de bekostiging berekend overeenkomstig artikel 2, aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van basisscholen.

 • 3. De bijzondere bekostiging op grond van dit artikel vervalt indien een basisschool, die is ontstaan uit een samenvoeging als bedoeld in het eerste lid, op 1 augustus 2015 weer betrokken is bij een samenvoeging, waarvoor op grond van artikel 3 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten wordt toegekend.

Paragraaf 3. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging van speciale scholen voor basisonderwijs

Artikel 8. Formule berekenen bijzondere bekostiging wegens samenvoeging van speciale scholen voor basisonderwijs

De bijzondere bekostiging wegens samenvoeging van speciale scholen voor basisonderwijs wordt berekend volgens de formule Xs – Ys, waarin:

Xs = de som van de bekostiging van alle bij de samenvoeging betrokken scholen, berekend op grond van artikel 26, tweede lid, van het Besluit bekostiging WPO in het schooljaar na de samenvoeging, wanneer de samenvoeging niet zou hebben plaatsgevonden, en

Ys = de som van de bekostiging van de samengevoegde school, berekend op grond van artikel 26, tweede lid, van het Besluit bekostiging WPO in het schooljaar na de samenvoeging.

Artikel 9. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging per 1 augustus 2015 tot en met 31 juli 2025 van speciale scholen voor basisonderwijs

 • 1. Het bevoegd gezag van een speciale school voor basisonderwijs die op 1 augustus van een van de jaren 2015 tot en met 2024 is ontstaan uit samenvoeging van twee of meer zelfstandige speciale scholen voor basisonderwijs, ontvangt de eerste zes schooljaren na de samenvoeging bijzondere bekostiging voor de personeelskosten van de schoolleiding.

 • 2. De bijzondere bekostiging voor het eerste schooljaar na de samenvoeging wordt berekend overeenkomstig artikel 8.

 • 3. Voor het tweede tot en met het zesde schooljaar na de samenvoeging wordt de op grond van artikel 8 berekende bekostiging, per schooljaar telkens aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van speciale scholen voor basisonderwijs.

 • 4. Een eerdere aanspraak op bijzondere bekostiging op grond van dit artikel vervalt indien een speciale school voor basisonderwijs, die is ontstaan uit een samenvoeging als bedoeld in het eerste lid, binnen 6 jaar na de samenvoeging weer betrokken is bij een samenvoeging, waarvoor op grond van dit artikel bijzondere bekostiging voor de personeelskosten wordt toegekend.

Artikel 10. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging op 1 augustus 2014 van speciale scholen voor basisonderwijs

 • 1. Het bevoegd gezag van een speciale school voor basisonderwijs die op 1 augustus 2014 is ontstaan uit een samenvoeging van twee of meer zelfstandige speciale scholen voor basisonderwijs en die daarvoor bijzondere bekostiging heeft ontvangen, ontvangt voor de schooljaren 2015–2016 tot en met 2019–2020 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten van de schoolleiding.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde bekostiging is voor de daarin genoemde schooljaren de op grond van artikel 8 berekende bekostiging, telkens aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van speciale scholen voor basisonderwijs.

 • 3. De bijzondere bekostiging op grond van dit artikel vervalt indien een speciale school voor basisonderwijs, die is ontstaan uit een samenvoeging als bedoeld in het eerste lid, binnen 6 jaar na de samenvoeging weer betrokken is bij een samenvoeging, waarvoor op grond van artikel 9, bijzondere bekostiging voor de personeelskosten wordt toegekend.

Artikel 11. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging op 1 augustus 2013 van speciale scholen voor basisonderwijs

 • 1. Het bevoegd gezag van een speciale school voor basisonderwijs die op 1 augustus 2013 is ontstaan uit een samenvoeging van twee of meer zelfstandige speciale scholen voor basisonderwijs en die daarvoor bijzondere bekostiging heeft ontvangen, ontvangt voor de schooljaren 2015–2016 tot en met 2018–2019 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten van de schoolleiding.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde bekostiging is voor de daarin genoemde schooljaren per schooljaar de op grond van artikel 8 berekende bekostiging, telkens aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van speciale scholen voor basisonderwijs.

 • 3. De bijzondere bekostiging op grond van dit artikel vervalt indien een speciale school voor basisonderwijs, die is ontstaan uit een samenvoeging als bedoeld in het eerste lid, binnen 6 jaar na de samenvoeging weer betrokken is bij een samenvoeging, waarvoor op grond van artikel 9 of 10 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten wordt toegekend.

Artikel 12. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging op 1 augustus 2012 van speciale scholen voor basisonderwijs

 • 1. Het bevoegd gezag van een speciale school voor basisonderwijs die op 1 augustus 2012 is ontstaan uit een samenvoeging van twee of meer zelfstandige speciale scholen voor basisonderwijs en die daarvoor bijzondere bekostiging heeft ontvangen, ontvangt voor de schooljaren 2015–2016 tot en met 2017–2018 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten van de schoolleiding.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde bekostiging is voor de daarin genoemde schooljaren per schooljaar de op grond van artikel 8 berekende bekostiging, telkens aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van speciale scholen voor basisonderwijs.

 • 3. De bijzondere bekostiging op grond van dit artikel vervalt indien een speciale school voor basisonderwijs, die is ontstaan uit een samenvoeging als bedoeld in het eerste lid, binnen 6 jaar na de samenvoeging weer betrokken is bij een samenvoeging, waarvoor op grond van artikel 9, 10 of 11 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten wordt toegekend.

Artikel 13. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging op 1 augustus 2011 van speciale scholen voor basisonderwijs

 • 1. Het bevoegd gezag van een speciale school voor basisonderwijs die op van 1 augustus 2011 is ontstaan uit een samenvoeging van twee of meer zelfstandige speciale scholen voor basisonderwijs en die daarvoor bijzondere bekostiging heeft ontvangen, ontvangt voor het schooljaar 2015–2016 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten van de schoolleiding.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde bekostiging bedraagt 20% van de bekostiging berekend overeenkomstig artikel 8, aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van speciale scholen voor basisonderwijs.

 • 3. De bijzondere bekostiging op grond van dit artikel vervalt indien een speciale school voor basisonderwijs, die is ontstaan uit een samenvoeging als bedoeld in het eerste lid, op 1 augustus 2015 weer betrokken is bij een samenvoeging, waarvoor op grond van artikel 9 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten wordt toegekend.

Paragraaf 4. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs

Artikel 14. Formule berekenen bijzondere bekostiging wegens samenvoeging van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs

De bijzondere bekostiging wegens samenvoeging van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs wordt berekend volgens de formule (X – Y) + (Xs – Ys), waarin:

X = de som van de bekostiging van alle bij de samenvoeging betrokken scholen, berekend op grond van artikel 32 van het Besluit bekostiging WEC in het schooljaar na de samenvoeging, wanneer de samenvoeging niet zou hebben plaatsgevonden, en

Y = de som van de bekostiging van de samengevoegde school, berekend op grond van artikel 32 van het Besluit bekostiging WEC in het schooljaar na de samenvoeging, en

Xs = de som van de bekostiging van alle bij de samenvoeging betrokken scholen, berekend op grond van artikel 35 van het Besluit bekostiging WEC in het schooljaar na de samenvoeging, wanneer de samenvoeging niet zou hebben plaatsgevonden, en

Ys = de som van de bekostiging van de samengevoegde school, berekend op grond van artikel 35 van het Besluit bekostiging WEC in het schooljaar na de samenvoeging.

Artikel 15. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging per 1 augustus 2015 tot en met 31 juli 2025 van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs

 • 1. Het bevoegd gezag van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs die op 1 augustus van een van de jaren 2015 tot en met 2024 is ontstaan uit samenvoeging van twee of meer zelfstandige scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, ontvangt de eerste zes schooljaren na de samenvoeging bijzondere bekostiging voor de personeelskosten van leraren en die van de schoolleiding.

 • 2. De bijzondere bekostiging voor het eerste schooljaar na de samenvoeging wordt berekend overeenkomstig artikel 14.

 • 3. Voor het tweede tot en met het zesde schooljaar na de samenvoeging wordt de op grond van artikel 14 berekende bekostiging, per schooljaar telkens aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

 • 4. Een eerdere aanspraak op bijzondere bekostiging op grond van dit artikel vervalt indien een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, die is ontstaan uit een samenvoeging als bedoeld in het eerste lid, binnen 6 jaar na de samenvoeging weer betrokken is bij een samenvoeging, waarvoor op grond van dit artikel bijzondere bekostiging voor de personeelskosten wordt toegekend.

Artikel 16. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging op 1 augustus 2014 van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs

 • 1. Het bevoegd gezag van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs die op 1 augustus 2014 is ontstaan uit een samenvoeging van twee of meer zelfstandige scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en die daarvoor bijzondere bekostiging heeft ontvangen, ontvangt voor de schooljaren 2015–2016 tot en met 2019–2020 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten van leraren en die van de schoolleiding.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde bekostiging is voor de daarin genoemde schooljaren per schooljaar de op grond van artikel 14 berekende bekostiging, telkens aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

 • 3. De bijzondere bekostiging op grond van dit artikel vervalt indien een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, die is ontstaan uit een samenvoeging als bedoeld in het eerste lid, binnen 6 jaar na de samenvoeging weer betrokken is bij een samenvoeging, waarvoor op grond van artikel 15 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten wordt toegekend.

Artikel 17. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging op 1 augustus 2013 van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs

 • 1. Het bevoegd gezag van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs die op 1 augustus 2013 is ontstaan uit een samenvoeging van twee of meer zelfstandige scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en die daarvoor bijzondere bekostiging heeft ontvangen, ontvangt voor de schooljaren 2015–2016 tot en met 2018–2019 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten van leraren en die van de schoolleiding.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde bekostiging is voor de daarin genoemde schooljaren per schooljaar de op grond van artikel 14 berekende bekostiging, telkens aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

 • 3. De bijzondere bekostiging op grond van dit artikel vervalt indien een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, die is ontstaan uit een samenvoeging als bedoeld in het eerste lid, binnen 6 jaar na de samenvoeging weer betrokken is bij een samenvoeging, waarvoor op grond van artikel 15 of 16 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten wordt toegekend.

Artikel 18. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging op 1 augustus 2012 van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs

 • 1. Het bevoegd gezag van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs die op 1 augustus 2012 is ontstaan uit een samenvoeging van twee of meer zelfstandige scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en die daarvoor bijzondere bekostiging heeft ontvangen, ontvangt voor de schooljaren 2015–2016 tot en met 2017–018 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten van leraren en die van de schoolleiding.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde bekostiging is voor de daarin genoemde schooljaren per schooljaar de op grond van artikel 14 berekende bekostiging, telkens aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

 • 3. De bijzondere bekostiging op grond van dit artikel vervalt indien een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, die is ontstaan uit een samenvoeging als bedoeld in het eerste lid, binnen 6 jaar na de samenvoeging weer betrokken is bij een samenvoeging, waarvoor op grond van artikel 15 of artikel 16 of artikel 17 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten wordt toegekend.

Artikel 19. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging op 1 augustus 2011 van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs

 • 1. Het bevoegd gezag van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs die op 1 augustus 2011 is ontstaan uit een samenvoeging van twee of meer zelfstandige scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en die daarvoor bijzondere bekostiging heeft ontvangen, ontvangt voor het schooljaar 2015–2016 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten van leraren en die van de schoolleiding.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde bekostiging bedraagt 20% van de bekostiging berekend overeenkomstig artikel 14, aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

 • 3. De bijzondere bekostiging op grond van dit artikel wordt niet verstrekt indien een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, die is ontstaan uit een samenvoeging als bedoeld in het eerste lid, op 1 augustus 2015 weer betrokken is bij een samenvoeging, waarvoor op grond van artikel 15 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten wordt toegekend.

Paragraaf 5. Slotbepalingen

Artikel 20. Betaalritme

De bekostigingsbedragen, bedoeld in deze regeling, worden uitbetaald in maandelijkse termijnen van gelijke omvang.

Artikel 21. Wijziging regelingen bekostiging personeel

1. De artikelen 41, 42 en 43 van de Regeling bekostiging personeel PO 2011–2012 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2011–2012 vervallen.

2. De artikelen 41, 42 en 43 van de Regeling bekostiging personeel PO 2012–2013 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2012–2013 vervallen.

3. De artikelen 40, 41 en 42 van de Regeling bekostiging personeel PO 2013–2014 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2013–2014 vervallen.

4. De artikelen 48, 49 en 50 van de Regeling bekostiging personeel PO 2014–2015 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2014–2015 vervallen.

Artikel 22. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang 1 augustus 2015 en vervalt met ingang van 1 augustus 2025, met dien verstande dat deze van toepassing blijft voor het tijdvak waarvoor zij gelding had.

Artikel 23. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bijzondere bekostiging bij samenvoeging van scholen in het primair onderwijs.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

TOELICHTING

I. Algemeen

Bij mijn brief van 23 mei 2014 (Kamerstukken II 2013/14, 31 289, nr. 203) heb ik de Tweede Kamer aangekondigd maatregelen uit te werken die het mogelijk moeten maken om kwalitatief en bereikbaar onderwijs zo goed mogelijk in stand te houden. Eén van deze voorgenomen maatregelen betrof het verruimen van de compensatie bij samenvoeging van scholen. Bij deze regeling geef ik uitvoering aan dat voornemen.

In voorgaande jaren waren de artikelen waarmee bijzondere bekostiging bij samenvoeging van scholen kon worden verstrekt, opgenomen in een aparte paragraaf van de jaarlijkse regelingen met betrekking tot de bekostiging van personeel. Omdat de verruiming van deze compensatie een aanzienlijke wijziging van de artikelen vereist, en tot en met 1 augustus 2024 geldig is, heb ik besloten deze op te nemen in een aparte regeling.

Verruiming van de compensatie

Door samenvoeging van scholen wordt door het wegvallen van vaste voeten en het verminderen van het aantal toeslagen ten behoeve van de schoolleiding, de bekostiging verlaagd. In het geval van samenvoeging van basisscholen verdwijnt of vermindert ook de kleinescholentoeslag en wordt de bekostiging voor onderwijsachterstanden verminderd.

Deze verlaging werd tot en met het schooljaar 2014–2015 gecompenseerd voor vijf schooljaren, waarbij deze in het eerste schooljaar 100% van het verschil in bekostiging betreft en dit verschil telkens met 20% wordt verminderd. Bij deze regeling wordt vanaf het schooljaar 2015–2016 de bijzondere bekostiging verstrekt voor zes schooljaren, telkens voor 100% van het verschil in bekostiging.

Er is sprake van een samenvoeging in het kader van deze regeling, indien een substantieel deel van de leerlingen van de op te heffen school daadwerkelijk wordt ingeschreven bij de school waarvoor de compensatie wordt verstrekt.

Terugwerkende kracht

De bekostigingsmaatregel bij samenvoeging van scholen zoals die tot en met het schooljaar 2014–2015 van kracht was, is ingegaan op 1 augustus 2012. De samenvoegingen die vanaf 1 augustus 2012 hebben plaatsgevonden en waarvoor ook bijzondere bekostiging is verstrekt in dat kader, maken met ingang van het schooljaar 2015–2016 aanspraak op de compensatie zoals die bij deze regeling wordt verstrekt.

Samenvoegingen die op 1 augustus 2011 hebben plaatsgevonden mochten aanspraak maken op de compensatiemaatregel die geldig was vanaf 1 augustus 2012, waardoor de periode van compensatie voor deze samenvoegingen is verlengd tot en met het schooljaar 2015–2016. Op grond van de maatregel die vóór 1 augustus 2012 gold zouden ze maar tot twee jaar na samenvoeging recht hebben op compensatie voor het verlies aan bekostiging. Op grond van de compensatiemaatregel die in is gegaan per 1 augustus 2012 hebben deze scholen recht op een compensatie voor het verlies aan bekostiging die in vijf jaar tijd stapsgewijs terugliep van 100% in het eerste jaar, naar 20% in het vijfde jaar. Scholen die zijn samengevoegd per 1 augustus 2011 hebben op grond van de oude compensatiemaatregel tot en met schooljaar 2015–2016 nog recht op bijzondere bekostiging. De aanspraak op bijzondere bekostiging wordt voor deze groep scholen nu niet opnieuw verlengd of verhoogd, zij houden in schooljaar 2015–2016 recht op een compensatie van 20% van het verlies in bekostiging als gevolg van de samenvoeging. De compensatie voor scholen die per 1 augustus 2010 of eerder zijn samengevoegd is al afgelopen voor schooljaar 2015–2016. Deze scholen krijgen dus ook geen compensatie meer op grond van deze regeling.

Het verloop van de compensatie vanaf de verschillende momenten van samenvoeging wordt weergegeven in onderstaande tabel.

 

Datum van samenvoeging:

schooljaar

1 augustus 2011

1 augustus 2012

1 augustus 2013

1 augustus 2014

m.i.v. 1 augustus 2015

2011–2012

100%

       

2012–2013

80%

100%

     

2013–2014

60%

80%

100%

   

2014–2015

40%

60%

80%

100%

 

2015–2016

20%

100%

100%

100%

100%

2016–2017

 

100%

100%

100%

100%

2017–2018

 

100%

100%

100%

100%

2018–2019

   

100%

100%

100%

2019–2020

     

100%

100%

2020–2021

       

100%

Gevolgen voor de administratieve lasten

Omdat het onderdeel ‘Bijzondere bekostiging bij samenvoeging van scholen’ eerder deel uitmaakte van de Regeling bekostiging personeel en de procedure op zich niet verandert, heeft deze regeling geen gevolgen voor de administratieve lasten.

Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid

Deze regeling is getoetst op uitvoerbaarheid door de Dienst Uitvoering Onderwijs en als uitvoerbaar beoordeeld. Daarnaast is de regeling door de interne Audit Dienst op handhaafbaarheid bezien. Conclusie is dat de middelen verstrekt bij deze regeling vrij kunnen worden besteed en dat daarmee alleen getoetst kan worden of de middelen zijn besteed aan de activiteiten waarvoor de school bekostigd wordt.

II. Artikelsgewijs

Artikelen 2, 8 en 14

In deze artikelen is de formule opgenomen op grond waarvan de hoogte van de bijzondere bekostiging wegens samenvoeging van scholen wordt berekend.

Artikel 3

In het vijfde lid van dit artikel is geregeld dat een samenvoeging waarbij één of meer scholen betrokken zijn die nog niet langer dan 5 schooljaren worden bekostigd, geen aanspraak maakt op de bijzondere bekostiging. Hiermee wordt voorkomen dat door een eventueel niet levensvatbare gebleken nieuwe school toch nog 6 schooljaren aanspraak op 100% compensatie kan worden gemaakt.

Artikelen 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17 en 18

Met deze artikelen maken de samenvoegingen op 1 augustus van de jaren 2012, 2013 en 2014 aanspraak op de nieuwe regeling. Met het derde lid van deze artikelen wordt geregeld dat in geval van een volgende samenvoeging binnen de termijn waarvoor bijzondere bekostiging is verstrekt, de faciliteiten opnieuw worden bepaald, waarbij de aanspraken op grond van de eerdere samenvoeging komen te vervallen. Het stapelen van middelen wordt hiermee voorkomen.

Bovendien ga ik ervan uit, dat bij het toekomstbestendig maken van het onderwijsaanbod beslissingen tot samenvoeging niet onnodig worden uitgesteld.

Artikelen 7, 13 en 19

Met deze artikelen wordt geregeld dat de oude aanspraken op faciliteiten wegens samenvoeging op 1 augustus 2011 in het schooljaar 2015–2016 blijven bestaan.

Artikel 21

De doorlopende aanspraken op bekostiging wegens samenvoeging van basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, uit de verschillende regelingen bekostiging personeel van de afgelopen jaren zijn overgenomen in deze regeling. De vergelijkbare bepalingen uit die eerdere regelingen kunnen daarmee vervallen.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Naar boven