Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 april 2015, 2015-0000078229, tot aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2015

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 14, tweede en tiende lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;

Besluit:

Artikel 1

De bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid, onder a, b en c, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag worden met ingang van 1 juli 2015 onderscheidenlijk als volgt vastgesteld:

  • a. € 1.507,80;

  • b. € 347,95;

  • c. € 69,59.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 april 2015

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

TOELICHTING

Uitgangspunt van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is dat de algemene welvaartsontwikkeling zo mogelijk ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden. Dit uitgangspunt is vervat in de hoofdregel van artikel 14 van de WML, dat uitgaat van een koppeling van het minimumloon en de sociale uitkeringen aan de gemiddelde contractloonontwikkeling.

Afwijking van de hoofdregel is mogelijk indien sprake is van een bovenmatige loonontwikkeling, dan wel volumeontwikkeling in de sociale zekerheidsregelingen (artikel 14, vijfde lid, WML). De toelichting bij dit artikellid geeft aan dat de afwijkingsgronden actueel zijn indien de verhouding tussen inactieven en actieven, de zogenaamde i/a-ratio, de daarvoor geldende norm overschrijdt. Op grond van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2015 van het Centraal Planbureau (CPB) lijkt dit voor 2015 niet het geval.

In artikel 14, eerste tot en met derde lid, van de WML, wordt de aanpassing van het minimumloon geregeld. Hierbij wordt uitgegaan van het gemiddelde van de procentuele ontwikkeling van de contractlonen in de marktsector, de gepremieerde en gesubsidieerde sector en bij de overheid, zoals dat door het CPB wordt berekend.

Het aanpassingspercentage is, conform hetgeen wettelijk is geregeld, als volgt vastgesteld. Uitgangspunt is de helft van de CPB-raming voor de contractloonstijging in 2015 zoals deze is gepubliceerd in de Macro-Economische Verkenning (MEV) uit 2014. Dit is 0,5 * 1,41 = 0,705. Deze wordt afgetrokken van de raming voor de contractloonontwikkeling in 2015 zoals gepubliceerd in het CEP 2015 zijnde 1,11. Dit verschil bedraagt 0,4077 en vormt het onafgeronde aanpassingspercentage. Dit wordt vermenigvuldigd met het (onafgeronde) wettelijk minimumloon zoals berekend voor de aanpassing per 1 januari 2015.

Na de (wettelijke) afronding bedraagt het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2015 € 1.507,80 per maand, € 347,95 per week en € 69,59 per dag. Het aanpassingspercentage na afronding is 0,40. De hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen bedragen op grond van de staffeling geregeld in het koninklijk besluit van 29 juni 1983, houdende vaststelling van een minimumjeugdloonregeling (Stb. 300) per 1 juli 2015:

Leeftijd

Staffeling

Per maand

Per week

Per dag

22 jaar

85%

€ 1.281,65

€ 295,75

€ 59,15

21 jaar

72,5%

€ 1.093,15

€ 252,25

€ 50,45

20 jaar

61,5%

€ 927,30

€ 214,00

€ 42,80

19 jaar

52,5%

€ 791,60

€ 182,65

€ 36,53

18 jaar

45,5%

€ 686,05

€ 158,30

€ 31,66

17 jaar

39,5%

€ 595,60

€ 137,45

€ 27,49

16 jaar

34,5%

€ 520,20

€ 120,05

€ 24,01

15 jaar

30%

€ 452,35

€ 104,40

€ 20,88

Volgens artikel 12 van de WML is bij een kortere arbeidstijd dan de gebruikelijke het minimum(jeugd)loon naar evenredigheid lager. Dit is bijvoorbeeld van toepassing als werknemers in het kader van de partiële leerplicht een aantal dagen per week onderwijs volgen.

De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per (werk)dag. Een landelijk wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt.

Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector is afgesproken voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.

Onderstaand schema geeft de (afgeronde) bruto bedragen per uur aan, berekend op basis van het wettelijk minimumloon per week bij een fulltime dienstverband van resp. 36, 38 en 40 uur per week.

Bruto minimumloon per uur per 1 juli 2015 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Leeftijd

36 uur

per week

38 uur

per week

40 uur

per week

23 jaar en ouder

€ 9,67

€ 9,16

€ 8,70

22 jaar

€ 8,22

€ 7,78

€ 7,39

21 jaar

€ 7,01

€ 6,64

€ 6,31

20 jaar

€ 5,94

€ 5,63

€ 5,35

19 jaar

€ 5,07

€ 4,81

€ 4,57

18 jaar

€ 4,40

€ 4,17

€ 3,96

17 jaar

€ 3,82

€ 3,62

€ 3,44

16 jaar

€ 3,33

€ 3,16

€ 3,00

15 jaar

€ 2,90

€ 2,75

€ 2,61

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Naar boven