Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2014, 8527Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 maart 2014, kenmerk 345990-118496-WJZ, houdende aanpassing van regelingen aan de wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op:

 • de artikelen 36, derde lid, en 44 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

 • artikel 3.1.7 van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet;

 • de artikelen 32, vierde lid, 34a, 38, tweede lid, 39, vierde lid, 40, elfde lid, 58, tweede lid, 59a, vierde lid, 68, eerste lid, 69, tweede lid, en 70, tiende lid, van de Zorgverzekeringswet;

 • de artikelen 3, 36, derde lid, en 37, tweede lid, van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering;

 • de artikelen 7 en 65 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

 • artikel 32 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

 • de artikelen 81, 119, zesde en zevende lid, 120 en 122 van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

ARTIKEL I

In de artikelen 1.1.2, eerste lid, 1.1.3, eerste lid, onder a en b, 1.2.1., eerste en tweede lid, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1, vijfde lid, 1.5.2, derde lid, 1.6.1, eerste, zesde en zevende lid, 1.6.2, derde lid, 1.6.3, eerste lid, 1.7.1, eerste en tweede lid, 1.7.2, eerste tot en met derde lid, 1.7.3, eerste en tweede lid, 1.8.4, eerste lid, 1.8.5, derde en vierde lid, 1.8.9, eerste tot en met vierde alsmede zesde lid, 1.8.11, eerste en tweede lid, derde lid, onder c, alsmede vierde en vijfde lid, 1.8.14, eerste tot en met derde lid, 1.8.15, 1.9.1, vijfde lid, 1.9.3, derde lid, 1.9.4, tweede en derde lid, 1.10.1, 1.10.2, 2.5.1, eerste lid, 2.5.3, tweede lid, 2.5.4, vijfde lid, 2.5.7, tweede lid, 2.5.8, eerste lid, 2.6.2, eerste en vierde lid, 2.6.3b, eerste lid, 2.6.4, eerste lid, onder a, 2.6.6, vijfde en achtste lid, 2.6.6a, eerste lid, onder a, 2.6.9, zevende lid, 2.6.9a, derde lid, 2.6.14, eerste en tweede lid, 2.11.2, eerste lid, de aanhef van artikel 2.11.5a, de artikelen 2.11.10 en 2.11.14, tweede lid, onder b, van de Regeling subsidies AWBZ wordt ‘College zorgverzekeringen’ telkens vervangen door: Zorginstituut.

ARTIKEL II

De Regeling zorgverzekering wordt gewijzigd als volgt:

A

In de artikelen 1, eerste lid, onder o, 2.50, vierde en zesde lid, 4.2, 4.3, eerste tot en met vierde lid, de titel van hoofdstuk 6, de artikelen 6.2.2, eerste lid, 6.2.3, eerste lid, onder a en b, 6.2.4, 6.2.7, de aanhef van artikel 6.2.8, de artikelen 6.2.9, vijfde lid, 6.2.10, derde lid, 6.2.11, eerste, zesde en zevende lid, 6.2.12, derde lid, 6.2.13, eerste lid, 6.2.14, 6.2.15, eerste tot en met derde lid, 6.2.16, eerste en tweede lid, 6.2.20, eerste lid, 6.2.21, derde en vierde lid, 6.2.25, eerste tot en met vierde lid, alsmede zesde lid, 6.2.27, derde lid, 6.2.30, eerste tot en met derde lid, 6.2.31, 6.2.32, vijfde lid, 6.2.34, derde lid, 6.2.35, tweede en derde lid, 6.2.36.1, 6.2.36.2, 6.3.1b, 6.3.2, eerste tot en met vierde lid, 6.3.3, eerste tot en met vijfde lid, 6.3.4, 6.4.1, eerste tot en met vierde lid, 6.4.2, 6.5.3, 6.5.3a en 6.5.4, eerste, vijfde, zesde en achtste lid, wordt ‘College zorgverzekeringen’ telkens vervangen door: Zorginstituut.

B

In artikel 6.3.2, derde lid, wordt ‘college’ vervangen door: instituut.

C

In artikel 6.3.3, derde lid, wordt ‘College’ vervangen door: instituut.

D

In de titel van hoofdstuk 7a wordt ‘college voor zorgverzekeringen’ vervangen door: Zorginstituut.

ARTIKEL III

De Regeling risicoverevening 2012 wordt gewijzigd als volgt:

A

In de artikelen 1, eerste lid, onder i, 5, tweede lid, 7, tweede en derde lid, 8, eerste en tweede lid, 10, eerste en tweede lid, 11, eerste en tweede lid, alsmede vierde en vijfde lid, 12, eerste en tweede lid, 13, eerste lid, 14, 15, eerste tot en met zevende lid, 16, eerste tot en met zesde lid, alsmede achtste tot en met twaalfde lid, 17, eerste en tweede lid, 18, eerste en tweede lid, aanhef en onder c, 19, eerste en tweede lid, de titel van hoofdstuk 5, de artikelen 23, 27, eerste tot en met elfde lid, 28, eerste en tweede lid, alsmede vierde, zesde, achtste tot en met twaalfde lid, 29, eerste en tweede lid, alsmede vierde en vijfde lid en 30, eerste en tweede lid, wordt ‘College zorgverzekeringen’ telkens vervangen door: Zorginstituut.

B

In artikel 11, eerste lid, wordt ‘College’ vervangen door: instituut.

C

In artikel 13, tweede lid, wordt ‘college voor zorgverzekeringen’ vervangen door: Zorginstituut.

ARTIKEL IV

De Regeling risicoverevening 2013 wordt gewijzigd als volgt:

A

In de artikelen 1, eerste lid, onder i, 5, tweede lid, 6, eerste en tweede lid, 7, tweede en derde lid, 8, eerste en tweede lid, 10, eerste en tweede lid, 11, eerste en tweede lid, alsmede vierde tot en met zesde lid, 12, eerste en tweede lid, 13, eerste en tweede lid, 14, eerste tot en met zevende lid, 15, eerste tot en met vijfde lid, alsmede zevende tot en met twaalfde lid, 16, 17, 18, tweede lid, de titel van hoofdstuk 5, de artikelen 22 en 24 wordt ‘College zorgverzekeringen’ telkens vervangen door: Zorginstituut.

B

Artikel 18, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Het Zorginstituut merkt de kosten van eerstelijnsdiagnostiek voor 100 procent aan als kosten van het cluster ‘overige prestaties’.

ARTIKEL V

De Regeling risicoverevening 2014 wordt gewijzigd als volgt:

A

In de artikelen 1, eerste lid, onder k, 6, tweede lid, 7, 8, eerste en tweede lid, 9, eerste en tweede lid, 11, eerste, tweede en vierde lid, 12, eerste en tweede lid, 13, eerste en tweede lid, 14, eerste, zesde en zevende lid, 15, eerste, vijfde, zevende tot en met tiende lid, 16, 17, derde lid, en 21 wordt ‘College zorgverzekeringen’ telkens vervangen door: Zorginstituut.

B

Artikel 14, tweede tot en met vijfde lid, komen te luiden:

 • 2. Het Zorginstituut merkt de kostencomponent van de kosten van dbc-zorgproducten in het gereguleerde segment, uitgezonderd de kosten van expertproducten, voor 75 procent aan als kosten van het cluster ‘variabele kosten van medisch-specialistische zorg’.

 • 3. Het Zorginstituut merkt de honorariumcomponent van de kosten van dbc-zorgproducten in het gereguleerde segment, uitgezonderd de kosten van expertproducten, voor 100 procent aan als kosten van het cluster ‘variabele kosten van medisch-specialistische zorg’.

 • 4. Het Zorginstituut merkt de kosten van overige zorgproducten voor 100 procent aan als kosten van het cluster ‘variabele kosten van medisch-specialistische zorg’, met uitzondering van de kosten van eerstelijnsdiagnostiek, de kosten van paramedische behandeling en onderzoek, en de kosten van de add-ons voor dure en weesgeneesmiddelen niet zijnde add-ons voor groeihormonen of fertiliteitshormonen.

 • 5. Het Zorginstituut merkt kosten voor prestaties waarop de beleidsregel ‘Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch-specialistische zorg’ van de zorgautoriteit van toepassing is, voor 100 procent aan als kosten van het cluster ‘variabele kosten van medisch-specialistische zorg’.

C

Artikel 15, tweede tot en met vierde lid komen te luiden:

 • 2. Het Zorginstituut merkt de kostencomponent van de kosten van dbc-zorgproducten in het gereguleerde segment, uitgezonderd de kosten van expertproducten, voor 25 procent aan als kosten van het cluster ‘vaste zorgkosten’.

 • 3. Het Zorginstituut merkt de kostencomponent en de honorariumcomponent van de kosten van expertproducten in het vrije en gereguleerde segment voor 100 procent aan als kosten van het cluster ‘vaste zorgkosten’.

 • 4. Het Zorginstituut merkt van de add-ons voor dure en weesgeneesmiddelen, uitgezonderd de kosten van de add-ons voor groeihormonen en fertiliteitshormonen, voor 100 procent aan als kosten van het cluster ‘vaste zorgkosten’.

D

Artikel 17, eerste en tweede lid, komen te luiden:

 • 1. Het Zorginstituut merkt de kosten van eerstelijnsdiagnostiek voor 100 procent aan als kosten van het cluster ‘kosten van overige prestaties’.

 • 2. Het Zorginstituut merkt de kosten van paramedische behandeling en onderzoek voor 100 procent aan als kosten van het cluster ‘kosten van overige prestaties’.

E

In de titel van hoofdstuk 5 wordt ‘college zorgverzekeringen’ vervangen door: Zorginstituut.

ARTIKEL VI

In de Artikelen IV, eerste tot en met twaalfde lid, V, eerste tot en met derde lid, vijfde en zevende lid, alsmede negende tot en met twaalfde lid, VI, eerste tot en met tiende lid, VII, eerste, tweede, vierde, zesde lid, alsmede achtste tot en met dertiende lid, VIII, eerste en tweede lid, IX, eerste tot en met elfde lid, XI, eerste tot en met derde lid, vijfde en zevende lid, alsmede negende tot en met veertiende lid, en XII, eerste en tweede lid, van de Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering ter zake van de vereveningsbijdrage voor ° zorgverzekeraars in het jaar 2011 wordt ‘College zorgverzekeringen’ telkens vervangen door: Zorginstituut.

ARTIKEL VII

De Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid 2011 wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1, onder d, komt te luiden:

 • d. het Zorginstituut: het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet;.

B

In de artikelen 2, onder c, 10, eerste lid, 11, onder b, en 20 wordt ‘College zorgverzekeringen’ telkens vervangen door: Zorginstituut.

ARTIKEL VIII

De Aanwijzing opbrengstverrekening cggz-instellingen en enkele andere opbrengstverrekening aangelegenheden wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1, onder d, komt te luiden:

 • d. het Zorginstituut: het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet;.

B

In de artikelen 4, derde lid, 6, eerste lid, en 9, aanhef en onder b en c, wordt ‘College zorgverzekeringen’ telkens vervangen door: Zorginstituut.

ARTIKEL IX

De Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake de nacalculatie 2013 en de opbrengstverrekening afwikkeling oude bekostigingssysteem geneeskundige geestelijke gezondheidszorg wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1, onder d, komt te luiden:

 • d. Zorginstituut: het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet;.

B

In artikel 6, eerste lid, wordt ‘College zorgverzekeringen’ vervangen door: Zorginstituut.

ARTIKEL X

In artikel 3, onder d en f, van het Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 augustus 2012, houdende de aanwijzing van administratie-instellingen bijzondere ziektekosten wordt ‘College voor zorgverzekeringen’ telkens vervangen door: Zorginstituut.

ARTIKEL XI

In artikel 4, onder e en g, van de Beschikking van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdende de aanwijzing van administratie-instellingen bijzondere ziektekosten wordt ‘College voor zorgverzekeringen’ vervangen door: Zorginstituut.

ARTIKEL XII

In artikel 3, onder d en g, van het Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 oktober 2013, houdende de aanwijzing van administratie-instellingen bijzondere ziektekosten wordt ‘College voor zorgverzekeringen’ telkens vervangen door: Zorginstituut.

ARTIKEL XIII

In de artikelen 1 en 3 van het Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 juni 2010, houdende de aanwijzing van enige organen ingevolge Verordening (EG) nr. 883/2004 wordt ‘College voor zorgverzekeringen’ telkens vervangen door: Zorginstituut Nederland.

ARTIKEL XIV

In het Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 februari 2008, houdende bepaling vestigingsplaats College voorzorgverzekeringen wordt ‘College voor zorgverzekeringen’ vervangen door: Zorginstituut.

ARTIKEL XV

In artikel 5, eerste lid, van de Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 september 2012, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2013 wordt ‘College voor zorgverzekeringen’ vervangen door: Zorginstituut.

ARTIKEL XVI

In artikel 3, eerste lid, van de Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 juni 2009 op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake de overdekking ziekenhuiszorg 2007 en volgende jaren wordt ‘College voor zorgverzekeringen’ vervangen door: Zorginstituut.

ARTIKEL XVII

In artikel 9, onder c, van de Aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juli 2011 op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake normatieve huisvestingscomponenten in tarieven intramurale AWBZ wordt ‘College voor zorgverzekeringen’ vervangen door: Zorginstituut.

ARTIKEL XVIII

In artikel 7, onder a, van de Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging ADL-assistentie 2012–2013 wordt ‘College voor zorgverzekeringen’ vervangen door: Zorginstituut.

ARTIKEL XIX

In artikel 7, onder a, van de Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging ADL-assistentie 2012-2013 wordt ‘College voor zorgverzekeringen’ vervangen door: Zorginstituut.

ARTIKEL XX

In de aanhef van artikel 13, eerste lid, van de Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake transitiemodel prestatiebekostiging medisch specialistische zorg 2012 wordt ‘College voor zorgverzekeringen’ vervangen door: Zorginstituut.

ARTIKEL XXI

In artikel 4, tweede lid, onder d, van het Besluit instelling Programmaraad GBO-Overheid wordt ‘College voor zorgverzekeringen’ vervangen door: Zorginstituut Nederland.

ARTIKEL XXII

In artikel 4, eerste lid, van de Regeling categorieën persoonsgegevens WMG wordt ‘College zorgverzekeringen’ vervangen door: Zorginstituut.

ARTIKEL XXIII

In de artikelen 5.15, onder b, 5.16, onder c, 5.17, zesde lid, en 5.22, eerste lid, van de Regeling Wfsv wordt ‘College zorgverzekeringen’ vervangen door: Zorginstituut.

ARTIKEL XXIV

In Artikel II, eerste en tweede lid, van de Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 juli 2009, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering, ter nadere invulling van de maatregelen om wanbetalers voor hun zorgverzekering te laten betalen wordt ‘College zorgverzekeringen’ telkens vervangen door: Zorginstituut.

ARTIKEL XXV

In artikel 2, derde lid, onder b, van de Regeling verslaglegging AWBZ wordt wordt ‘College zorgverzekeringen’ vervangen door: Zorginstituut.

ARTIKEL XXVI

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

TOELICHTING

Met de inwerkingtreding van de wet die het takenpakket van het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) uitbreidt met taken ten aanzien van kwaliteit van zorg wordt de naam van het college gewijzigd in: Zorginstituut Nederland (Wet van 11 december 2013, Stb. 2013, 578). De taken op het gebied van de kwaliteit van de zorg zullen worden uitgevoerd door het Kwaliteitsinstituut, zijnde een onderdeel van het Zorginstituut.

Deze regeling strekt tot wijziging van de tenaamstelling van het CvZ in een aantal regelingen. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt een aantal misslagen in de Regelingen risicoverevening 2013 en 2014 te corrigeren (wijzigingen opgenomen in de Artikelen VI, onder B, en V, onder B tot en met D). De regeling heeft een technisch karakter. De regeling heeft geen regeldrukgevolgen voor burgers en bedrijven.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers