Wet van 11 december 2013 tot wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de bestaande taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg efficiënter vorm te geven, voorzieningen te treffen om de kwaliteit in samenhang met de doelmatigheid van de zorg beter te waarborgen, vernieuwing van de beroepen- en opleidingenstructuur te stimuleren, alsmede dat het wenselijk is één zelfstandig bestuursorgaan te belasten met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet cliëntenrechten zorg wordt gewijzigd als volgt:

A

Aan artikel 1, eerste lid, worden, onder vervanging van de punt na onderdeel l door een puntkomma, vier onderdelen toegevoegd, luidende:

m. professionele standaard:

richtlijnen, modules, normen, zorgstandaarden dan wel organisatiebeschrijvingen die betrekking hebben op het gehele zorgproces of een deel van een specifiek zorgproces en die vastleggen wat noodzakelijk is om vanuit het perspectief van de cliënt goede zorg te verlenen;

n. meetinstrument:

een middel waarmee een indicatie kan worden verkregen van de kwaliteit van de geleverde zorg:

o. Zorginstituut:

het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet;

B

In artikel 5, eerste lid, wordt na «voortvloeiende uit de voor hen geldende professionele standaard» toegevoegd:, waaronder de overeenkomstig artikel 47a in het openbaar register opgenomen voor hen geldende professionele standaard.

C

Artikel 44 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. De zorgaanbieder richt de in het eerste lid bedoelde stukken zodanig in dat de gegevens omtrent de kwaliteit van de zorgverlening voor eenieder vergelijkbaar zijn met gegevens van andere zorgaanbieders van dezelfde categorie.

2. Het derde lid vervalt onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot derde en vierde lid.

3. In het vierde lid (nieuw) wordt «vierde» vervangen door: derde.

D

Artikel 45 komt te luiden:

Artikel 45

 • 1. Bij regeling van Onze Minister, voor zover nodig in overeenstemming met Onze Ministers die het mede aangaat, kan met betrekking de onderwerpen, bedoeld in artikel 44, eerste lid, met uitzondering van de kwaliteit van de zorgverlening, nader worden geregeld welke gegevens worden opgenomen in de stukken, bedoeld in artikel 44, eerste en derde lid, alsmede op welke wijze de gegevens worden opgenomen.

 • 2. In de regeling zal worden opgenomen op welk tijdstip en bij welke instantie de gegevens worden ingediend.

E

Na Hoofdstuk 6 wordt een Hoofdstuk 6A ingevoegd, luidende:

HOOFDSTUK 6A. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET ZORGINSTITUUT OP HET GEBIED VAN DE KWALITEIT VAN DE ZORG

Artikel 47a
 • 1. Het Zorginstituut houdt een openbaar register bij waarin op voordracht van organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk dan wel van de Adviescommissie Kwaliteit een professionele standaard of een meetinstrument wordt opgenomen.

 • 2. Het Zorginstituut stelt een beleidsregel vast op basis waarvan wordt beoordeeld of een professionele standaard kan worden aangemerkt als een verantwoorde beschrijving van de kwaliteit van een specifiek zorgproces en een meetinstrument kan worden aangemerkt als een verantwoord middel om te meten of goede zorg is geleverd.

 • 3. Het Zorginstituut neemt een overeenkomstig het eerste lid voorgedragen professionele standaard of meetinstrument niet op in het openbaar register indien deze niet voldoet aan de beleidsregel, bedoeld in het tweede lid.

Artikel 47b
 • 1. Het Zorginstituut stelt vast voor welke vormen van zorg een professionele standaard of een meetinstrument nodig is dan wel een overeenkomstig artikel 47a in het openbaar register opgenomen professionele standaard of meetinstrument wijziging behoeft. Hierbij bevordert het Zorginstituut de verspreiding van goede voorbeelden op het gebied van patiëntveiligheid.

 • 2. Het Zorginstituut stelt een tijdstip vast waarop de professionele standaard of het meetinstrument, bedoeld in het eerste lid, moet zijn opgesteld onderscheidenlijk aangepast.

 • 3. Indien op het in het tweede lid bedoelde tijdstip geen professionele standaard of meetinstrument is opgesteld onderscheidenlijk aangepast, kan het Zorginstituut de Adviescommissie Kwaliteit verzoeken binnen een nader te bepalen termijn hiervoor zorg te dragen en over de aldus opgestelde onderscheidenlijk aangepaste professionele standaard overleg te plegen met relevante organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Artikel 47c
 • 1. Het Zorginstituut draagt zorg voor het verzamelen, samenvoegen, en beschikbaar maken van informatie over de kwaliteit van verleende zorg:

  • a. met het oog op het recht van de cliënt een weloverwogen keuze te kunnen maken tussen verschillende zorgaanbieders, en

  • b. ten behoeve van het toezicht door de ambtenaren van het Staatstoezicht op de volksgezondheid.

 • 2. Zorgaanbieders zijn verplicht de informatie, bedoeld in het eerste lid, te rapporteren op basis van de overeenkomstig artikel 47a in het openbaar register, opgenomen meetinstrumenten.

 • 3. Bij regeling van Onze Minister wordt de instantie aangewezen waar zorgaanbieders de in het tweede lid bedoelde informatie aanleveren.

Artikel 47d
 • 1. Het Zorginstituut kent een Adviescommissie Kwaliteit.

 • 2. De Adviescommissie Kwaliteit bestaat uit een oneven aantal van ten hoogste vijftien leden die worden benoemd, geschorst en ontslagen door het Zorginstituut.

 • 3. De leden maken op persoonlijke titel deel uit van de Adviescommissie Kwaliteit.

 • 4. De benoeming van de leden van de Adviescommissie Kwaliteit vindt plaats op grond van de deskundigheid die nodig is voor de uitoefening van de taken van de Adviescommissie Kwaliteit en op grond van maatschappelijke kennis en ervaring.

 • 5. De benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar. Herbenoeming kan tweemaal en telkens voor ten hoogste vier jaar plaatsvinden.

 • 6. Het lidmaatschap eindigt tussentijds door overlijden, ontslag op eigen verzoek of ontslag om zwaarwichtige redenen door het Zorginstituut.

 • 7. Het lidmaatschap van de Adviescommissie Kwaliteit is onverenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur van het Zorginstituut en de commissie, bedoeld in artikel 59a van de Zorgverzekeringswet.

 • 8. Bij regeling van Onze Minister worden de vergoeding van reis- en verblijfkosten en verdere vergoedingen aan de leden van de Adviescommissie Kwaliteit vastgesteld.

Artikel 47e
 • 1. De Adviescommissie Kwaliteit stelt op een verzoek van het Zorginstituut als bedoeld in artikel 47b, derde lid, een professionele standaard of een meetinstrument op.

 • 2. De Adviescommissie Kwaliteit heeft tot taak het Zorginstituut te adviseren over aangelegenheden betreffende de kwaliteit van de zorg, waaronder:

  • a. de meerjarenagenda en het werkprogramma van het Zorginstituut,

  • b. de samenhang tussen professionele standaarden en de bekostiging van de zorg, en

  • c. het inzichtelijk maken van informatie over de kwaliteit van zorg.

 • 3. De Adviescommissie Kwaliteit kan ten behoeve van de uitvoering van haar werkzaamheden een of meer deskundigen op het gebied van een specifieke vorm van zorg inschakelen.

ARTIKEL II

De Zorgverzekeringswet wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1 komt onderdeel p te luiden:

p. Zorginstituut:

het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid.

B

In de artikelen 9a, eerste en tweede lid, 9b, eerste, vierde en vijfde lid, en 9c, eerste en derde lid, wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

C

Artikel 9d wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste tot en met derde lid, vijfde en zesde lid, wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

2. In het vijfde lid wordt «college» telkenmale vervangen door: instituut.

D

In artikel 18c, eerste lid, wordt «College zorgverzekeringen» vervangen door: Zorginstituut.

E

Artikel 18d wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste, derde en vierde lid, wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

2. In het eerste lid wordt «college» vervangen door: instituut.

F

In artikel 18e wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

G

Artikel 18f wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste, tweede, vierde tot en met achtste, tiende en elfde lid, wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

2. In het tweede en vierde lid wordt «college» telkenmale vervangen door: instituut.

3. Het negende lid komt te luiden:

 • 9. Indien het Zorginstituut ter zake van de inning van de bestuursrechtelijke premie beslag laat leggen onder een derde die de verzekeringnemer periodieke betalingen, niet zijnde periodieke betalingen ter zake van het levensonderhoud van diens kinderen, verschuldigd is, is de derde-beslagene verplicht om, zolang het instituut dit verlangt, het door het instituut aangegeven achterstallige bedrag en telkens de nieuw vervallende termijnen van de bestuursrechtelijke premie of door het instituut te bepalen gedeelten daarvan, tot welker verhaal het beslag is gelegd, aan het instituut uit te betalen, tenzij onder hem beslag gelegd mocht worden wegens vorderingen van hogere of gelijke rang.

H

In de artikelen 18g, eerste tot en vierde lid, en 26, derde lid, wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

I

Artikel 31 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste tot en met derde lid, wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

2. In het tweede lid wordt «college» vervangen door: instituut.

J

In de artikelen 32, eerste, vierde lid, onder d, en vijfde lid, 33, tweede en derde lid, 34, eerste, tweede, vierde tot en met zesde lid, 34a, eerste en vierde lid, 35, eerste tot en met derde en vierde lid onder a en b, 37, vierde lid, 39, tweede lid, onder e, en derde lid, onder c, 40, eerste tot en met achtste lid, tiende en elfde lid, 55, tweede lid, onder c, en derde lid, en 56, wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

K

Het opschrift van Hoofdstuk 6 komt te luiden:

HOOFDSTUK 6. HET ZORGINSTITUUT

L

Artikel 58 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Er is een Zorginstituut Nederland, dat rechtspersoonlijkheid bezit.

2. In het tweede tot en met vijfde lid wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

M

In de artikelen 59, eerste en tweede lid, en 59a, eerste tot en met vierde lid, 60, eerste tot en met derde lid, wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

N

In de artikelen 64, eerste en tweede lid, 65, en 66, eerste en tweede lid, wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

O

Na artikel 66 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 66a

 • 1. Het Zorginstituut rapporteert desgevraagd aan Onze Minister omtrent de uitvoerbaarheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van voorgenomen beleid in verband met vernieuwingen en verbeteringen in de structuur van beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg.

 • 2. Het Zorginstituut signaleert gevraagd en ongevraagd aan Onze Minister feitelijke ontwikkelingen inzake vernieuwingen en verbeteringen in de structuur van beroepen en opleidingen in de gezondheidzorg.

P

In de artikelen 67 en 68, eerste, tweede en vierde lid, wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

Q

Artikel 69 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid alsmede in het vierde tot en met zesde lid, zevende lid, onder a en b, negende en tiende lid wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

2. In het vijfde lid wordt «college» vervangen door: instituut.

R

In artikel 70, eerste tot en met vierde lid, zevende tot en met negende lid, elfde en dertiende lid, wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

S

Artikel 71 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «College zorgverzekeringen» tweemaal vervangen door: Zorginstituut.

2. Na het eerste lid wordt onder vernummering van het tweede lid tot derde lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 2. Tegelijk met de begroting, bedoeld in het eerste lid, zendt het Zorginstituut voor de uitvoering van de taken op het gebied van de kwaliteit van de zorg eveneens een meerjarenagenda voor de volgende vier kalenderjaren aan Onze Minister.

3. Aan artikel 71 wordt een vierde lid toegevoegd, luidende:

 • 4. In het werkprogramma, bedoeld in het eerste lid, wordt onderscheid gemaakt naar gelang het gaat om de uitvoering van taken op het gebied van de kwaliteit van de zorg en van de taken, bedoeld in artikel 66a, dan wel om andere taken van het Zorginstituut.

T

In de artikelen 72, eerste tot en met zesde lid, 73, eerste tot en met vierde lid, 74, eerste en tweede lid, wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

U

Artikel 75 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid, onder a, wordt «bedoeld in artikel 71» vervangen door: bedoeld in artikel 71, eerste lid, en de meerjarenagenda, bedoeld in artikel 71, tweede lid.

2. In het derde lid, onder e, wordt «College zorgverzekeringen» vervangen door: Zorginstituut.

V

In artikel 76, 88, eerste lid, 89, tweede en vierde lid, 90, eerste lid, 91, 92, eerste en tweede lid, 93, tweede en derde lid, 114, derde en vierde lid, 116, eerste en tweede lid, 118a, vijfde lid, wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

W

Artikel 122a wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste, vijfde en zevende lid, negende tot en met elfde lid, alsmede dertiende en veertiende lid, wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

2. In het dertiende lid, wordt «college» vervangen door: instituut.

ARTIKEL III

In artikel 453 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt na «voortvloeiende uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard» toegevoegd:, waaronder de overeenkomstig artikel 47a van de Wet cliëntenrechten zorg in het openbaar register opgenomen voor hem geldende professionele standaard.

ARTIKEL IV

De Wet marktordening gezondheidszorg wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1, onderdeel m, komt te luiden:

m. Zorginstituut:

het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet;

B

Artikel 16, onderdeel g, komt te luiden:

 • g. toezicht op de uitvoering van de artikelen 46, 47 en 47c, tweede lid, van de Wet cliëntenrechten zorg;

C

In de artikelen 17, eerste lid, onderdeel e, 24, eerste lid, 26, tweede lid, 28, eerste lid, 30, tweede lid, 36, vierde lid, 56a, eerste lid, 56d, eerste en derde lid, en 70, eerste lid, wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

D

Na artikel 78 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 78a

De zorgautoriteit kan uit hoofde van haar taak, bedoeld in artikel 16, onder g, een aanwijzing geven aan een zorgaanbieder, erop gericht dat aan de naleving van het in dat onderdeel genoemde artikel 47c, tweede lid, van de Wet cliëntenrechten zorg wordt voldaan.

E

Artikel 79, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. De zorgautoriteit geeft geen aanwijzing als bedoeld in de artikelen 76 tot en met 78a omtrent de beoordeling of behandeling van individuele gevallen door degene tot wie de aanwijzing is gericht.

F

Na artikel 81 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 81a

 • 1. Indien een zorgaanbieder niet binnen de termijn, bedoeld in artikel 79, tweede lid, aan een krachtens artikel 78a gegeven aanwijzing voldoet, is de zorgautoriteit bevoegd:

  • a. een last onder bestuursdwang op te leggen, of

  • b. ter openbare kennis te brengen, zo nodig onder vermelding van de overwegingen die tot de kennisgeving hebben geleid:

   1e dat de zorgaanbieder in strijd handelt met artikel 47c, tweede lid, van de Wet cliëntenrechten zorg;

   2e dat aan de zorgaanbieder een aanwijzing is gegeven dan wel een last onder dwangsom of bestuurlijke boete is opgelegd.

 • 2. Artikel 80, tweede tot en met zesde lid en achtste lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 3. Indien het adequaat functioneren van de zorgverleningsmarkt of de positie van de zorgaanbieders op die markt geen uitstel toelaat, kan de zorgautoriteit, in afwijking van het tweede lid juncto artikel 80, tweede tot en met zesde lid, het feit onverwijld ter openbare kennis brengen.

G

Na artikel 84 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 84a

De zorgautoriteit kan een zorgaanbieder een last onder dwangsom opleggen ter zake van overtreding van artikel 47c, tweede lid, van de Wet cliëntenrechten zorg.

H

In artikel 87, eerste lid, wordt «College zorgverzekeringen» vervangen door: Zorginstituut.

I

Artikel 90 komt te luiden:

Artikel 90

 • 1. De zorgautoriteit kan een zorgaanbieder een bestuurlijke boete opleggen ter zake van overtreding van artikel 47c, tweede lid, van de Wet cliëntenrechten zorg.

 • 2. Artikel 85, tweede en derde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

J

Artikel 104 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. De zorgautoriteit draagt de op grond van de artikelen 81a, 84a en 90 ingevorderde dwangsommen en bestuurlijke boetes af aan het Zorgverzekeringsfonds of het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten.

ARTIKEL V

In artikel 1, onderdeel 2°, van de Wet op de economische delicten wordt in de alfabetische volgorde ingevoegd: de Wet cliëntenrechten zorg, artikel 47c, tweede lid.

ARTIKEL VI

Indien het bij koninklijke boodschap van 24 juli 2010 ingediende voorstel van wet, houdende wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht), (32 450), tot wet is of wordt verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd:

In artikel 4 van Hoofdstuk 2 van Bijlage 2 van de Algemene wet bestuursrecht wordt in de alfabetische volgorde ingevoegd: Wet cliëntenrechten zorg, voor zover het betreft beschikkingen van de Nederlandse Zorgautoriteit, bedoeld in artikel 47c.

ARTIKEL VII

De Zorgverzekeringswet wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:

1. Onderdeel p komt te luiden:

p. Zorginstituut:

het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid.

2. Onder vervanging van de punt aan het eind van onderdeel y in een puntkomma worden na onderdeel y drie onderdelen toegevoegd, luidende:

z. professionele standaard:

richtlijnen, modules, normen, zorgstandaarden dan wel organisatiebeschrijvingen die betrekking hebben op het gehele zorgproces of een deel van een specifiek zorgproces en die vastleggen wat noodzakelijk is om vanuit het perspectief van de cliënt goede zorg te verlenen;

aa. meetinstrument:

een middel waarmee een indicatie kan worden verkregen van de kwaliteit van de geleverde zorg;

B

In de artikelen 9a, eerste en tweede lid, 9b, eerste, vierde en vijfde lid, en 9c, eerste en derde lid, wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

C

Artikel 9d wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste tot en met derde lid, vijfde en zesde lid, wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

2. In het vijfde lid wordt «college» telkenmale vervangen door: instituut.

D

In artikel 18c, eerste lid, wordt «College zorgverzekeringen» vervangen door: Zorginstituut.

E

Artikel 18d wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste, derde en vierde lid, wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

2. In het eerste lid wordt «college» vervangen door: instituut.

F

In artikel 18e wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

G

Artikel 18f wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste, tweede, vierde tot en met achtste, tiende en elfde lid, wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

2. In het tweede en vierde lid wordt «college» telkenmale vervangen door: instituut.

3. Het negende lid komt te luiden:

 • 9. Indien het Zorginstituut ter zake van de inning van de bestuursrechtelijke premie beslag laat leggen onder een derde die de verzekeringnemer periodieke betalingen, niet zijnde periodieke betalingen ter zake van het levensonderhoud van diens kinderen, verschuldigd is, is de derde-beslagene verplicht om, zolang het instituut dit verlangt, het door het instituut aangegeven achterstallige bedrag en telkens de nieuw vervallende termijnen van de bestuursrechtelijke premie of door het instituut te bepalen gedeelten daarvan, tot welker verhaal het beslag is gelegd, aan het instituut uit te betalen, tenzij onder hem beslag gelegd mocht worden wegens vorderingen van hogere of gelijke rang.

H

In de artikelen 18g, eerste tot en vierde lid, en 26, derde lid, wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

I

Artikel 31 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste tot en met derde lid, wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

2. In het tweede lid wordt «college» vervangen door: instituut.

J

In de artikelen 32, eerste, vierde lid, onder d, en vijfde lid, 33, tweede en derde lid, 34, eerste, tweede, vierde tot en met zesde lid, 34a, eerste en vierde lid, 35, eerste tot en met derde en vierde lid onder a en b, 37, vierde lid, 39, tweede lid, onder e, en derde lid, onder c, 40, eerste tot en met achtste lid, tiende en elfde lid, 55, tweede lid, onder c, en derde lid, en 56, wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

K

Het opschrift van Hoofdstuk 6 komt te luiden:

HOOFDSTUK 6. HET ZORGINSTITUUT

L

Artikel 58 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Er is een Zorginstituut Nederland, dat rechtspersoonlijkheid bezit.

2. In het tweede tot en met vijfde lid wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

M

In de artikelen 59, eerste en tweede lid, en 59a, eerste tot en met vierde lid, wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

N

Na artikel 59a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 59b

 • 1. Het Zorginstituut kent een Adviescommissie Kwaliteit.

 • 2. De Adviescommissie Kwaliteit bestaat uit een oneven aantal van ten hoogste vijftien leden die worden benoemd, geschorst en ontslagen door het Zorginstituut.

 • 3. De leden maken op persoonlijke titel deel uit van de Adviescommissie Kwaliteit.

 • 4. De benoeming van de leden van de Adviescommissie Kwaliteit vindt plaats op grond van de deskundigheid die nodig is voor de uitoefening van de taken van de Adviescommissie Kwaliteit en op grond van maatschappelijke kennis en ervaring.

 • 5. De artikelen 59, derde lid, en 59a, vierde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 6. Het lidmaatschap eindigt tussentijds door overlijden, ontslag op eigen verzoek of ontslag om zwaarwichtige redenen door het Zorginstituut.

 • 7. Het lidmaatschap van de Adviescommissie Kwaliteit is onverenigbaar met het lidmaatschap van het Zorginstituut en de commissie, bedoeld in artikel 59a.

O

In de artikelen 60, eerste tot en met derde lid, 64, eerste en tweede lid, 65, en 66, eerste en tweede lid, wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

P

Na artikel 66 worden zes artikelen toegevoegd, luidende:

Artikel 66a

Onder zorg in de artikelen 66b tot en met 66e wordt verstaan:

 • 1°. zorg of dienst als omschreven bij of krachtens deze wet of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

 • 2°. handelingen op het gebied van de gezondheidszorg als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, die niet zijn begrepen onder 1°, ook indien die handelingen een andere strekking hebben dan het bevorderen of bewaken van de gezondheid van de cliënt.

Artikel 66b

 • 1. Het Zorginstituut houdt een openbaar register bij waarin op voordracht van organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk dan wel van de Adviescommissie Kwaliteit een professionele standaard of een meetinstrument wordt opgenomen.

 • 2. Het Zorginstituut stelt een beleidsregel vast op basis waarvan wordt beoordeeld of een professionele standaard kan worden aangemerkt als een verantwoorde beschrijving van de kwaliteit van een specifiek zorgproces en een meetinstrument kan worden aangemerkt als een verantwoord middel om te meten of goede zorg is geleverd.

 • 3. Het Zorginstituut neemt een overeenkomstig het eerste lid voorgedragen professionele standaard of meetinstrument niet op in het openbaar register indien deze niet voldoet aan de beleidsregel, bedoeld in het tweede lid.

Artikel 66c

 • 1. Het Zorginstituut stelt vast voor welke vormen van zorg een professionele standaard of een meetinstrument nodig is dan wel een overeenkomstig artikel 66b in het openbaar register opgenomen professionele standaard of meetinstrument wijziging behoeft. Hierbij bevordert het Zorginstituut de verspreiding van goede voorbeelden op het gebied van patiëntveiligheid.

 • 2. Het Zorginstituut stelt het een tijdstip vast waarop de professionele standaard of het meetinstrument, bedoeld in het eerste lid, moet zijn opgesteld onderscheidenlijk aangepast.

 • 3. Indien op het in het tweede lid bedoelde tijdstip geen professionele standaard of meetinstrument is opgesteld onderscheidenlijk aangepast, kan het Zorginstituut de Adviescommissie Kwaliteit verzoeken binnen een nader te bepalen termijn hiervoor zorg te dragen en over de aldus opgestelde onderscheidenlijk aangepaste professionele standaard overleg te plegen met relevante organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Artikel 66d

 • 1. Het Zorginstituut draagt zorg voor het verzamelen, samenvoegen en beschikbaar maken van informatie over de kwaliteit van verleende zorg:

  • a. met het oog op het recht van de cliënt een weloverwogen keuze te kunnen maken tussen verschillende zorgaanbieders, en

  • b. ten behoeve van het toezicht door de ambtenaren van het Staatstoezicht op de volksgezondheid.

 • 2. Zorgaanbieders zijn verplicht de informatie, bedoeld in het eerste lid, te rapporteren op basis van de overeenkomstig artikel 66b in het openbaar register opgenomen meetinstrumenten.

 • 3. Bij regeling van Onze Minister wordt de instantie aangewezen waar zorgaanbieders de in het tweede lid bedoelde informatie aanleveren.

Artikel 66e

 • 1. De Adviescommissie Kwaliteit stelt op een verzoek van het Zorginstituut als bedoeld in artikel 66c, derde lid, een professionele standaard of een meetinstrument op.

 • 2. De Adviescommissie Kwaliteit heeft tot taak het Instituut voor Zorg te adviseren over aangelegenheden betreffende de kwaliteit van de zorgverlening, waaronder:

  • a. de meerjarenagenda en het werkprogramma van het Zorginstituut,

  • b. de samenhang tussen professionele standaarden en de bekostiging van de zorg, en

  • c. het inzichtelijk maken van informatie over de kwaliteit van zorg.

 • 3. De Adviescommissie Kwaliteit kan ten behoeve van de uitvoering van haar werkzaamheden een of meer deskundigen op het gebied van een specifieke vorm van zorg inschakelen.

Artikel 66f

 • 1. Het Zorginstituut rapporteert desgevraagd aan Onze Minister omtrent de uitvoerbaarheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van voorgenomen beleid in verband met vernieuwingen en verbeteringen in de structuur van beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg.

 • 2. Het Zorginstituut signaleert gevraagd en ongevraagd aan Onze Minister feitelijke ontwikkelingen inzake vernieuwingen en verbeteringen in de structuur van beroepen en opleidingen in de gezondheidzorg.

Q

In de artikelen 67 en 68, eerste, tweede en vierde lid, wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

R

Artikel 69 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid alsmede in het vierde tot en met zesde lid, zevende lid, onder a en b, negende en tiende lid wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

2. In het vijfde lid wordt «college» vervangen door: instituut.

S

In artikel 70, eerste tot en met vierde lid, zevende tot en met negende lid, elfde en dertiende lid, wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

T

Artikel 71 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «College zorgverzekeringen» tweemaal vervangen door: Zorginstituut.

2. Na het eerste lid wordt onder vernummering van het tweede lid tot derde lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 2. Tegelijk met de begroting, bedoeld in het eerste lid, zendt het Zorginstituut voor de uitvoering van de taken op het gebied van de kwaliteit van de zorg eveneens een meerjarenagenda voor de volgende vier kalenderjaren aan Onze Minister.

3. Aan artikel 71 wordt een vierde lid toegevoegd, luidende:

 • 4. In het werkprogramma, bedoeld in het eerste lid, wordt onderscheid gemaakt naar gelang het gaat om de uitvoering van taken op het gebied van de kwaliteit van de zorg en van de taken, bedoeld in artikel 66f, dan wel om andere taken van het Zorginstituut.

U

In de artikelen 72, eerste tot en met zesde lid, 73, eerste tot en met vierde lid, 74, eerste en tweede lid, wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

V

Artikel 75 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid, onder a, wordt «bedoeld in artikel 71» vervangen door: bedoeld in artikel 71, eerste lid, en de meerjarenagenda, bedoeld in artikel 71, tweede lid.

2. In het derde lid, onder e, wordt «College zorgverzekeringen» vervangen door: Zorginstituut.

W

In artikel 76, 88, eerste lid, 89, tweede en vierde lid, 90, eerste lid, 91, eerste tot en met derde lid, 92, eerste en tweede lid, 93, tweede en derde lid, 114, derde en vierde lid, 116, eerste en tweede lid, 118a, vijfde lid, wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

X

Artikel 122a wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste, vijfde en zevende lid, negende tot en met elfde lid, alsmede dertiende en veertiende lid, wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

2. In het dertiende lid, wordt «college» vervangen door: instituut.

ARTIKEL VIII

De Kwaliteitswet zorginstellingen wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt:

1. Voor het bepaalde in artikel 2 wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Na het eerste lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. Personen die de zorg verlenen handelen in overeenstemming met de op hen rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor hen geldende professionele standaard, waaronder de overeenkomstig artikel 66b van de Zorgverzekeringswet in het openbaar register opgenomen voor hen geldende professionele standaard.

B

In artikel 4, tweede lid, wordt onder verlettering van de onderdelen b en c in c en d een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • b. het op een zodanige wijze registeren en verzamelen van de gegevens, bedoeld onder a, dat de gegevens voor eenieder vergelijkbaar zijn met gegevens van andere zorgaanbieders van dezelfde categorie;

3. In het tweede lid, onderdeel d (nieuw) wordt «bedoeld onder b» vervangen door: bedoeld onder c.

ARTIKEL IX

In artikel 453 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt na «voortvloeiende uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard» toegevoegd:, waaronder de overeenkomstig artikel 66b van de Zorgverzekeringswet in het openbaar register opgenomen voor hem geldende professionele standaard.

ARTIKEL X

De Wet marktordening gezondheidszorg wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1, onderdeel m, komt te luiden:

m. Zorginstituut:

het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet;.

B

Aan artikel 16 wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel f door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • g. toezicht op de naleving van artikel 66d, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet.

C

In de artikelen 17, eerste lid, onderdeel e, 24, eerste lid, 26, tweede lid, 28, eerste lid, 30, tweede lid, 36, vierde lid, 56a, eerste lid, en 70, eerste lid, wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

D

Na artikel 78 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 78a

De zorgautoriteit kan uit hoofde van haar taak, bedoeld in artikel 16, onder g, een aanwijzing geven aan een zorgaanbieder, erop gericht dat aan de naleving van het in dat onderdeel genoemde artikel 66d, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet wordt voldaan.

E

Artikel 79, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. De zorgautoriteit geeft geen aanwijzing als bedoeld in de artikelen 76 tot en met 78a omtrent de beoordeling of behandeling van individuele gevallen door degene tot wie de aanwijzing is gericht.

F

Na artikel 81 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 81a

 • 1. Indien een zorgaanbieder niet binnen de termijn, bedoeld in artikel 79, tweede lid, aan een krachtens artikel 78a gegeven aanwijzing voldoet, is de zorgautoriteit bevoegd:

  een last onder bestuursdwang op te leggen, of

  ter openbare kennis te brengen, zo nodig onder vermelding van de overwegingen die tot de kennisgeving hebben geleid:

  1e dat de zorgaanbieder in strijd handelt met artikel 66d, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet;

  2e dat aan de zorgaanbieder een aanwijzing is gegeven dan wel een last onder dwangsom of bestuurlijke boete is opgelegd.

 • 2. Artikel 80, tweede tot en met zesde lid en achtste lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 3. Indien het adequaat functioneren van de zorgverleningsmarkt of de positie van de zorgaanbieders op die markt geen uitstel toelaat, kan de zorgautoriteit, in afwijking van het tweede lid juncto artikel 80, tweede tot en met zesde lid, het feit onverwijld ter openbare kennis brengen.

G

Na artikel 84 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 84a

De zorgautoriteit kan een zorgaanbieder een last onder dwangsom opleggen ter zake van overtreding van artikel 66d, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet.

H

In artikel 87, eerste lid, wordt «College zorgverzekeringen» vervangen door: Zorginstituut.

I

Artikel 90 komt te luiden:

Artikel 90

 • 1. De zorgautoriteit kan een zorgaanbieder een bestuurlijke boete opleggen ter zake van overtreding van artikel 66d, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet.

 • 2. Artikel 85, tweede en derde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

J

Aan artikel 104 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. De zorgautoriteit draagt de op grond van de artikelen 81a, 84a en 90 ingevorderde dwangsommen en bestuurlijke boetes af aan het Zorgverzekeringsfonds of het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten.

ARTIKEL XI

In artikel 1, onderdeel 2°, van de Wet op de economische delicten wordt in de alfabetische volgorde ingevoegd: de Zorgverzekeringswet, artikel 66d, tweede lid.

ARTIKEL XII

Indien het bij koninklijke boodschap van 24 juli 2010 ingediende voorstel van wet, houdende wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht), (32 450), tot wet is of wordt verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd:

In artikel 4 van Hoofdstuk 2 van Bijlage 2 van de Algemene wet bestuursrecht wordt in de alfabetische volgorde ingevoegd: Zorgverzekeringswet, voor zover het betreft beschikkingen van de Nederlandse Zorgautoriteit, bedoeld in artikel 66d.

ARTIKEL XIII

De Wet toelating zorginstellingen wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1, onderdeel d, komt te luiden:

d. Zorginstituut:

het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet;.

B

In artikel 17, zesde en zevende lid wordt «College zorgverzekeringen» vervangen door: Zorginstituut.

ARTIKEL XIV

In artikel 1, onderdeel b, onder 2°, sub a, van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen wordt «College voor zorgverzekeringen» vervangen door: Zorginstituut Nederland.

ARTIKEL XV

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1, eerste lid, onderdeel g, komt te luiden:

g. Zorginstituut:

het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet;.

B

In de artikelen 4, 7, derde lid, en 16b, vierde lid, wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

C

Artikel 39 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste tot en met derde lid, wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

2. In het tweede lid wordt «college» vervangen door: instituut.

D

Hoofdstuk VI komt te luiden:

HOOFDSTUK VI. TAKEN VAN HET ZORGINSTITUUT

E

In de artikelen 41, eerste en tweede lid, 42, 43, eerste en tweede lid, 44, eerste, tweede en vierde lid, 45, eerste en tweede lid, 46, derde lid, 47, 54, eerste lid, wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

F

Artikel 55 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede en vierde lid, wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

2. In het tweede en vierde lid wordt «college» telkenmale vervangen door: instituut.

G

In de artikelen 56, eerste lid, 57, eerste en tweede lid, 57a, eerste en tweede lid, 57b, tweede en derde lid, 58, eerste lid, derde lid, onderdeel c, vierde en vijfde lid, 63, eerste en tweede lid, 64, eerste lid, en 65b, derde lid, wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

ARTIKEL XVI

De Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1, onderdeel b, komt te luiden:

b. Zorginstituut:

het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet;.

B

In de artikelen 2.1.9, 2.1.12, 2.2.2, 2.2.5, 2.5.1a, 3.1.4 en 3.1.7 wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

C

In artikel 2.2.5, tweede lid, en 3.1.4, eerste lid, wordt «Dat College» telkenmale vervangen door: Dat instituut.

ARTIKEL XVII

De Wet financiering sociale verzekeringen wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1, onderdeel d, komt te luiden:

d. Zorginstituut:

het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet;.

B

In de artikelen 89, 90, vierde lid, 91, eerste en derde lid, 92, 119, eerste, vierde tot en met zesde lid, 120, eerste, tweede, vierde tot en met achtste lid, 122, 123 en 124 wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

ARTIKEL XVIII

In de artikelen 45, eerste lid, onderdeel d, en 48, eerste lid, onderdeel d, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen wordt «College zorgverzekeringen» vervangen door: Zorginstituut Nederland.

ARTIKEL XIX

In de artikelen 45, eerste lid, onderdeel d, en 48, eerste lid, onderdeel d, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers wordt «College zorgverzekeringen» vervangen door: Zorginstituut Nederland.

ARTIKEL XX

In de artikelen 34, derde lid, onderdeel a, en 54, derde lid, onderdeel d, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen wordt «College voor zorgverzekeringen» vervangen door: Zorginstituut Nederland.

ARTIKEL XXI

In de artikelen 2:55, eerste en derde lid, en 3:47, eerste en derde lid, van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten wordt «College voor zorgverzekeringen» vervangen door: Zorginstituut Nederland.

ARTIKEL XXII

In de artikelen 64, eerste lid, onderdeel d, en 67, eerste lid, onderdeel d, van de Wet werk en bijstand wordt «College zorgverzekeringen» vervangen door: Zorginstituut Nederland.

ARTIKEL XXIII

In artikel 57, tweede lid, van de Algemene nabestaandenwet wordt «College voor zorgverzekeringen» vervangen door: Zorginstituut Nederland.

ARTIKEL XXIV

De artikel 20, eerste en derde lid, van de Algemene Ouderdomswet wordt «College voor zorgverzekeringen» vervangen door: Zorginstituut Nederland.

ARTIKEL XXV

In artikel 119, tweede lid, van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers wordt «College voor zorgverzekeringen» vervangen door: Zorginstituut Nederland.

ARTIKEL XXVI

In artikel 2, eerste lid, van de Ambtenarenwet wordt «College voor zorgverzekeringen» vervangen door: Zorginstituut Nederland.

ARTIKEL XXVII

Artikel 13 van de Geneesmiddelenwet wordt gewijzigd als volgt:

1. Het «College voor zorgverzekeringen» wordt vervangen door: Zorginstituut Nederland.

2. Het «laatstgenoemd college» wordt vervangen door: het instituut.

ARTIKEL XXVIII

In artikel 22 van de Toeslagenwet wordt «College voor zorgverzekeringen» vervangen door: Zorginstituut Nederland.

ARTIKEL XXIX

In artikel 31, eerste lid, van de Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956 wordt «College voor zorgverzekeringen» vervangen door: Zorginstituut Nederland.

ARTIKEL XXX

In artikel 39, eerste en derde lid, van de Werkloosheidswet wordt «College voor zorgverzekeringen» vervangen door: Zorginstituut Nederland.

ARTIKEL XXXI

In artikel 27a, eerste lid, van de Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps wordt «College voor zorgverzekeringen» vervangen door: Zorginstituut Nederland.

ARTIKEL XXXII

In artikel 57, eerste en derde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zelfstandigen wordt «College voor zorgverzekeringen» vervangen door: Zorginstituut Nederland.

ARTIKEL XXXIII

Artikel 30 van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste en derde lid, wordt «College voor zorgverzekeringen» vervangen door: Zorginstituut Nederland.

2. In het eerste lid wordt «artikel 60» vervangen door: artikel 58.

ARTIKEL XXXIV

In artikel 54, eerste en derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt «College voor zorgverzekeringen» vervangen door: Zorginstituut Nederland.

ARTIKEL XXXV

Artikel 5, tweede lid, van de Wet op de zorgtoeslag wordt gewijzigd als volgt:

1. Het «College zorgverzekeringen» wordt vervangen door: Zorginstituut Nederland.

2. Het «college» wordt vervangen door: instituut.

ARTIKEL XXXVI

In de Bijlage bij artikel 1, eerste lid, onderdeel p, van de Wet toezicht accountantsorganisaties wordt «College voor zorgverzekeringen» vervangen door: Zorginstituut Nederland.

ARTIKEL XXXVII

In artikel 71, eerste en derde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt «College voor zorgverzekeringen» vervangen door: Zorginstituut Nederland.

ARTIKEL XXXVIII

In artikel 40, eerste en derde lid, van de Ziektewet wordt «College voor zorgverzekeringen» vervangen door: Zorginstituut Nederland.

ARTIKEL XXXIX

In het eerste lid van Artikel XI van de Wet van 26 februari 2011 tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet, houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen die ondanks hun verzekeringsplicht geen zorgverzekering hebben en beperking van het aantal zorgverzekeringen tot één per verzekeringsplichtige (opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering) wordt «College Zorgverzekeringen» vervangen door: Zorginstituut.

ARTIKEL XXXX

In Artikel VII van de Wet van 7 november 2011 tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK wordt «College zorgverzekeringen» vervangen door: Zorginstituut.

ARTIKEL XXXXI

Indien artikel 76 van het bij koninklijke boodschap van 7 juni 2010 ingediende voorstel van wet houdende een Wet cliëntenrechten zorg (Kamerstukken II 2009/10, 32 402 nrs. 1–3 e.v.) tot wet wordt verheven en in werking treedt nadat de artikelen VII tot en met XIV in werking zijn getreden, wordt genoemd artikel 76 van de Wet cliëntenrechten zorg gewijzigd als volgt:

A

Onderdeel A komt te luiden:

Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:

1. Onderdeel m, 1°, komt te luiden:

 • 1°. De natuurlijke persoon of rechtspersoon die bedrijfsmatig zorg verleent in het verband van een door hem in stand gehouden instelling, zijnde een in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin zorg wordt verleend;.

2. Onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel y in een punt vervallen de onderdelen z tot en met bb.

B

Onder verlettering van onderdeel B in onderdeel E worden drie onderdelen ingevoegd, luidende:

B

Artikel 59b komt te vervallen.

C

Onder vernummering van artikel 66f tot artikel 66a vervallen de artikelen 66a tot en met 66e.

D

In artikel 71, vierde lid, wordt «artikel 66f» vervangen door: artikel 66a.

C

Onderdeel D (nieuw) komt te luiden:

D

Artikel 91 komt te luiden:

Artikel 91

Het Zorginstituut en de zorgautoriteit verstrekken Onze Minister uit eigen beweging inlichtingen over ontwikkelingen die ertoe leiden of kunnen leiden dat ten behoeve van verzekerden niet vrij kan worden gekozen tussen zorgverzekeraars en de door hen aangeboden varianten van de zorgverzekering of die een rechtmatige en volledige uitvoering van zorgverzekeringen jegens de verzekeringnemers of verzekerden in gevaar kunnen brengen.

ARTIKEL XXXXII

Indien het bij koninklijke boodschap van 7 juni 2010 ingediende voorstel van wet houdende een Wet cliëntenrechten zorg (Kamerstukken II 2009/10, 32 402 nrs. 1–3 e.v.) tot wet wordt verheven en in werking treedt nadat de artikelen VII tot en met XIV in werking zijn getreden, wordt in artikel 453 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek «artikel 66b van de Zorgverzekeringswet» vervangen door: artikel 47a van de Wet cliëntenrechtenzorg.

ARTIKEL XXXXIII

Indien artikel 81 van het bij koninklijke boodschap van 7 juni 2010 ingediende voorstel van wet houdende een Wet cliëntenrechten zorg (Kamerstukken II 2009/10, 32 402 nrs. 1–3 e.v.) tot wet wordt verheven en in werking treedt nadat de artikelen VII tot en met XIV in werking zijn getreden, wordt genoemd artikel 81 van de Wet cliëntenrechten zorg gewijzigd als volgt:

A

Onderdeel B komt te luiden:

B

Aan artikel 16 worden, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel f door een puntkomma, drie onderdelen toegevoegd, luidende:

 • g. toezicht op de uitvoering van de artikelen 46, 47 en 47c, tweede lid, van de Wet cliëntenrechten zorg;

 • h. uitvoering van de artikelen 56c en 56d en toezicht op de afwikkeling daarvan;

 • i. uitvoering van het in artikel 67, vierde lid, van de Wet cliëntenrechten zorg genoemde artikel 18 van de Wet toelating zorginstellingen en toezicht op de naleving van die bepaling.

B

In onderdeel E wordt in artikel 56d, eerste en derde lid, «College voor zorgverzekeringen» vervangen door: Zorginstituut.

C

Na onderdeel J wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

K

In de artikelen 78a, 81a, eerste lid, onderdeel b, 84a en 90, eerste lid, wordt «artikel 66d, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet» telkenmale vervangen door: artikel 47c, tweede lid, van de Wet cliëntenrechten zorg.

ARTIKEL XXXXIV

Indien het bij koninklijke boodschap van 7 juni 2010 ingediende voorstel van wet houdende een Wet cliëntenrechten zorg (Kamerstukken II 2009/10, 32 402 nrs. 1–3 e.v.) tot wet wordt verheven en in werking treedt nadat de artikelen VII tot en met XIV in werking zijn getreden, wordt in artikel 1, onderdeel 2°, van de Wet op de economische delicten «de Zorgverzekeringswet, artikel 66d, tweede lid» vervangen door: de Wet cliëntenrechten zorg, artikel 47c, tweede lid.

ARTIKEL XXXXV

Indien het bij koninklijke boodschap van 7 juni 2010 ingediende voorstel van wet houdende een Wet cliëntenrechten zorg (Kamerstukken II 2009/10, 32 402 nrs. 1–3 e.v.) tot wet wordt verheven en in werking treedt nadat de artikelen VII tot en met XIV in werking zijn getreden, wordt, indien het bij koninklijke boodschap van 24 juli 2010 ingediende voorstel van wet, houdende wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht), (32 450), tot wet is of wordt verheven, die wet als volgt gewijzigd:

In artikel 4 van Hoofdstuk 2 van Bijlage 2 van de Algemene wet bestuursrecht wordt in de alfabetische volgorde ingevoegd: Wet cliëntenrechten zorg, voor zover het betreft beschikkingen van de Zorginstituut Nederland, bedoeld in artikel 47c.

ARTIKEL XXXXVI

 • 1. Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet zijn de personeelsleden van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die zijn belast met werkzaamheden voor het programma Zichtbare Zorg en KiesBeter en van wie de naam en functie zijn vermeld op een door Onze Minister vastgestelde lijst, van rechtswege ontslagen en aangesteld als ambtenaar in dienst van het Zorginstituut Nederland.

 • 2. Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet zijn de personeelsleden in dienst bij ZON die zijn belast met werkzaamheden voor de Regieraad Kwaliteit van Zorg en het Coördinatieplatform Zorgstandaarden en van wie de naam en functie zijn vermeld op een door ZON vastgestelde lijst,van rechtswege ontslagen en aangesteld als ambtenaar in dienst van het Zorginstituut Nederland.

ARTIKEL XXXXVII

 • 1. Rechten en plichten die door de Staat en ZON voor de inwerkingtreding van deze wet zijn ontstaan en betrekking hebben op activiteiten die zijn vermeld op een door Onze Minister en ZON vastgestelde lijst, gaan met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet over op het Zorginstituut Nederland.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde rechten en plichten gaan onder algemene titel en om niet over op het Zorginstituut Nederland.

ARTIKEL XXXXVIII

Archiefbescheiden van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ZON voor zover betrekking hebbend op activiteiten die zijn vermeld op een door Onze Minister en ZON vastgestelde lijst gaan met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet over op het Zorginstituut Nederland, voor zover zij niet overeenkomstig de Archiefwet 1995 zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats.

ARTIKEL XXXXIX

In wettelijke procedures en rechtsgedingen met betrekking tot activiteiten die zijn vermeld op een door Onze Minister en ZON vastgestelde lijst en waarbij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of ZON is betrokken gaan met ingang van de datum van de inwerkingtreding van deze wet over op het Zorginstituut Nederland, en treedt het Zorginstituut Nederland in plaats van Onze Minister onderscheidenlijk ZON.

ARTIKEL XXXXX

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 11 december 2013

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Uitgegeven de drieëntwintigste december 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 243

Naar boven