Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2014, 6641Besluiten van algemene strekking

Inkomstenbelasting. Eigenwoningrente; Vruchtgebruiker en eigenwoningrente

21 februari 2014

nr. BLKB2014/342M

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit bevat een goedkeuring waardoor een vruchtgebruiker krachtens erfrecht de rente die hij betaalt op een schuld die de erflater is aangegaan voor de eigen woning, kan aftrekken als eigenwoningrente.

Gebruikte begrippen en afkortingen

Vruchtgebruiker:

De belastingplichtige die een recht van vruchtgebruik, een recht van bewoning of een recht van gebruik van een woning krachtens erfrecht heeft verkregen.

Vruchtgebruik:

Een recht van vruchtgebruik, een recht van bewoning of een recht van gebruik.

1. Inleiding

Renten van schulden en kosten van geldleningen die behoren tot de eigenwoningschuld, zijn aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning. Eigenwoningschulden zijn schulden van de belastingplichtige die zijn aangegaan in verband met een eigen woning (artikel 3.119a, eerste lid, van de Wet IB 2001).

Er zijn situaties waarin de eigendom van een woning krachtens erfrecht is gesplitst in een vruchtgebruik en een blote eigendom. In de meeste van die situaties is de schuld die de erflater is aangegaan in verband met de eigen woning, een schuld van de bloot eigenaar. Voor de vruchtgebruiker kan de woning worden aangemerkt als eigen woning (artikel 3.111, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet IB 2001).

Als de vruchtgebruiker in deze situatie de renten en kosten voor de schuld die is aangegaan door de erflater voor zijn rekening moet nemen, zijn deze renten en kosten niet aftrekbaar. De schuld behoort immers niet tot het vermogen van de vruchtgebruiker. De voorwaarde dat het moet gaan om een schuld van de belastingplichtige, is met ingang van 1 januari 2013 in de Wet IB 2001 opgenomen.

2. Goedkeuring

In de brief naar aanleiding van vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 28 oktober 2013 over het pakket Belastingplan 20141, heeft mijn ambtsvoorganger geantwoord dat het niet de bedoeling is dat vruchtgebruikers per 2013 plotsklaps geen renten of kosten meer zouden kunnen aftrekken. Daarnaast heeft hij toegezegd dat zal worden bezien of, en zo ja, hoe vruchtgebruiksituaties in de nieuwe eigenwoningregeling kunnen worden ingepast. Daarom keur ik vooruitlopend daarop het volgende goed.

Goedkeuring

Ik keur onder de volgende voorwaarden goed dat renten en kosten die de vruchtgebruiker betaalt voor de schuld van de bloot eigenaar, door de vruchtgebruiker in aanmerking kunnen worden genomen als aftrekbare kosten in de zin van artikel 3.120 van de Wet IB 2001.

Voorwaarden

Voor deze goedkeuring gelden de volgende voorwaarden:

  • a. De eigenwoningregeling is van toepassing voor de vruchtgebruiker op grond van artikel 3.111 van de Wet IB 2001.

  • b. De schuld voldoet aan de overige voorwaarden die gelden voor de kwalificatie als eigenwoningschuld als bedoeld in artikel 3.119a van de Wet IB 2001.

3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 21 februari 2014

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes.


X Noot
1

Kamerstukken II 2013/14, 33 752, nr. 16, blz. 40.