Levensmiddelenbedrijf

Sociaal Fonds 2014/2017

Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 maart 2014 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Levensmiddelenbedrijf inzake Sociaal Fonds

UAW Nr. 11543

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van Syntrus Achmea namens partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

Partij(en) ter ener zijde: het Vakcentrum Levensmiddelen en de Nederlandse Vereniging van Coöperatieve Werkgevers;

Partij(en) ter andere zijde: FNV Bedrijvenbond en CNV Dienstenbond.

Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

Besluit:

Dictum I

Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Levensmiddelenbedrijf inzake Sociaal Fonds 1 wordt met inachtneming van dictum II als volgt gewijzigd:

A

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

Artikel 1 komt te luiden als volgt;

‘Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder:

1. werkgever:

ieder, die één of meer winkels in de zin van deze overeenkomst exploiteert en werknemers in de zin van deze overeenkomst in dienst heeft, met uitzondering van de werkgever die aangesloten is bij de Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Levensmiddelen (VGL);

2. winkel:

iedere fysieke en virtuele inrichting waar overwegend een verscheidenheid aan verbruiksartikelen zoals: kruidenierswaren, zuivel en eieren, kaas, aardappelen, groente en fruit, bier, wijn, frisdranken, melk, niet-gesteriliseerde melkproducten, boter, margarine, speciale melkproducten, vlees, wild en gevogelte, vleeswaren en salades, vis, schaal- en schelpdieren, brood en gebak, koek- en banketartikelen maaltijden, maaltijdcomponenten, ijs, chocolade en chocoladeproducten, snoepen, zoetwaren, zoutjes, onderleggers en notenbarproducten, delicatessen, dierenvoeding, rookwaren, drogmetica, schoonmaak- en onderhoudsartikelen, kantoorbenodigdheden en wenskaarten, lectuur, huishoudelijke artikelen, dierenbenodigdheden, bloemen en planten wordt verkocht, eventueel gecombineerd met een aanvullend assortiment gebruiksartikelen. Tevens iedere fysieke en virtuele inrichting waarin een kaasspeciaalzaak, delicatessenwinkel of gespecialiseerde zuiveldetailhandel wordt geëxploiteerd;

3. werknemer:

degene die tot een werkgever als bedoeld onder 1 in dienstbetrekking staat in de zin van de sociale werknemersverzekeringen;

4. levensmiddelenbedrijf:

het bedrijf waarin in winkels in de zin van deze overeenkomst overwegend een verscheidenheid van verbruiksartikelen als genoemd wordt verkocht, eventueel gecombineerd met een aanvullend assortiment gebruiksartikelen;

5. Stichting:

de Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf;

6. premieplichtig loon:

het loon in de zin van hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen, met uitzondering van:

 • a. uitkeringen en verstrekkingen ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de Werkloosheidswet en hierop door de werkgever verstrekte aanvullingen;

 • b. het genot van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto.;

 • c. het loon dat betrekking heeft op de periode vanaf de eerste dag waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt;

 • d. de uitkering van levenslooptegoed.

Het loon dat meer heeft bedragen dan het maximum premieloon als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen op jaarbasis (2014: € 51.414,--), blijft buiten aanmerking voor de toepassing van de sociaal fondsregeling. Indien de dienstbetrekking een deel van een kalenderjaar betreft, dan wel de werknemer minder dan de volledige arbeidstijd werkzaam is, wordt het maximum premieloon naar evenredigheid toegepast. Daartoe wordt het maximum premieloon uitgedrukt in een uurbedrag door het maximum premieloon op jaarbasis te delen door het aantal uren per jaar volgens de voor het functieniveau geldende normale arbeidsduur in de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst dan wel, indien er geen collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is, de voor het functieniveau geldende bij de werkgever gebruikelijke normale arbeidsuur, waarbij het maximum uurloon op vijf cijfers achter de komma naar boven wordt afgerond.’

Artikel 7 komt te luiden als volgt:

‘Artikel 7 Vrijstelling

Vrijgesteld van de verplichting tot betaling van een bijdrage aan de Stichting is op diens verzoek de werkgever voor die werknemers voor wie een bij een andere CAO ingesteld sociaal fonds geldt, mits deze CAO is geregistreerd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.’

BIJLAGE I STATUTEN VAN DE STICHTING SOCIAAL FONDS LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Artikel 17 komt te luiden als volgt:

‘Artikel 17 Vrijstelling van premiebetaling

Vrijgesteld van de verplichting tot betaling van een bijdrage aan de Stichting is op diens verzoek de werkgever voor die werknemers voor wie een bij een andere CAO ingesteld sociaal fonds geldt, mits deze CAO is geregistreerd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.’

BIJLAGE II REGLEMENT VAN DE STICHTING SOCIAAL FONDS LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Artikel 1 komt te luiden als volgt:

‘Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement worden geacht te zijn opgenomen de begripsbepalingen omschreven in artikel 2 van de statuten.

Voorts wordt in dit reglement verstaan onder premieplichtig loon:

Het loon in de zin van hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen, met uitzondering van:

 • a. uitkeringen en verstrekkingen ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de Werkloosheidswet en hierop door de werkgever verstrekte aanvullingen;

 • b. het genot van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto;

 • c. het loon dat betrekking heeft op de periode vanaf de eerste dag van de maand waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt;

 • d. de uitkering van levenslooptegoed.

Het loon dat meer heeft bedragen dan het maximum premieloon als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen op jaarbasis (2014: € 51.414,–), blijft buiten aanmerking voor de toepassing van de sociaal fondsregeling. Indien de dienstbetrekking een deel van een kalenderjaar betreft, dan wel de werknemer minder dan de volledige arbeidstijd werkzaam is, wordt dit maximum premieloon naar evenredigheid toegepast. Daartoe wordt het maximum premieloon uitgedrukt in een uurbedrag door het maximum premieloon op jaarbasis te delen door het aantal uren per jaar volgens de voor het functieniveau geldende normale arbeidsduur in de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst dan wel, indien er geen collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is, de voor het functieniveau geldende bij de werkgever gebruikelijke normale arbeidsduur, waarbij het maximum uurloon op vijf cijfers achter de komma naar boven wordt afgerond.’

Artikel 4 komt te luiden als volgt:

‘Artikel 4 Werkwijze

 • 1. De aanvragen om subsidie als bedoeld in artikel 14 lid 3 van de statuten dienen schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend, en wel

  • voor éénmalige subsidies: zo spoedig mogelijk na het nemen van het besluit een subsidie aan te vragen;

  • voor periodieke subsidies: jaarlijks vóór de 1e januari van het jaar waarop de subsidie aanvraag betrekking heeft.

  Bij de aanvraag om subsidie dient een begroting betreffende de besteding van de aangevraagde gelden te worden ingezonden.

 • 2. Jaarlijks zal door een gesubsidieerde instelling aan het bestuur van de Stichting verantwoording omtrent de besteding van de ontvangen gelden worden afgelegd. De verantwoording dient schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend, en wel

  • voor eenmalige subsidies: zo spoedig mogelijk na de besteding van deze gelden;

  • voor periodieke subsidies: jaarlijks vóór de 1e april volgend op het jaar waarop de subsidie betrekking had.

 • 3. Het bestuur is bevoegd nadere voorschriften te geven waaraan de bij de subsidieaanvraag mee te zenden begroting c.q. de schriftelijke verantwoording dient te voldoen. De begroting moet zijn gespecificeerd overeenkomstig de in artikel 4 van de statuten genoemde bestedingsdoelen respectievelijk activiteiten.

  De verantwoording dient vergezeld te gaan van een door een registeraccountant of accountant-administratieconsulent met certificerende bevoegdheid gecontroleerde verklaring van de subsidie-ontvangende instelling over de besteding van de subsidiegelden, welke verklaring moet zijn gespecificeerd overeenkomstig de in artikel 4 van de statuten genoemde bestedingsdoelen respectievelijk activiteiten, en geïntegreerd onderdeel uit moet maken van het jaarverslag van de Stichting.

 • 4. Op beslissingen van het bestuur omtrent de subsidieaanvraag kan geen beroep worden ingesteld, onverlet de mogelijkheid een nieuwe aanvraag in te dienen.’

Dictum II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

’s-Gravenhage, 27 maart 2014

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, M.H.M. van der Goes

Naar boven