Instellingsbesluit Kwaliteitsinstituut Wbtv

De Raad voor Rechtsbijstand,

Besluit:

Waar in dit reglement sprake is van de Raad, wordt bedoeld de Raad voor Rechtsbijstand. Waar sprake is van het Kwaliteitsinstituut, wordt bedoeld het Kwaliteitsinstituut beëdigde tolken en vertalers.

Artikel 1

Er is een Kwaliteitsinstituut beëdigde tolken en vertalers. Het Kwaliteitsinstituut adviseert de minister van Veiligheid en Justitie en/of de Raad voor Rechtsbijstand gevraagd en ongevraagd over beleid en activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv).

Artikel 2

In het Kwaliteitsinstituut hebben in elk geval zitting:

  • vertegenwoordigers van de beroepsgroepen tolken en vertalers;

  • een of meer vertegenwoordigers van het tolk- en vertaalonderwijs;

  • een of meer vertegenwoordigers van de wetenschap;

  • deskundigen uit de sfeer van het straf- en vreemdelingenrecht;

  • vertegenwoordigers van een of meer andere domeinen waar tolken en vertalers actief zijn.

Artikel 3

De Raad benoemt een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en de overige leden van het Kwaliteitsinstituut. Benoeming vindt in beginsel plaats voor een periode van vier jaar en kan eenmaal worden verlengd.

De Raad ontslaat de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en de overige leden tussentijds indien deze daarom verzoeken of daar aanleiding toe ontstaat. Ontslag vindt slechts plaats wegens ongeschiktheid of onbekwaamheid voor de vervulde functie dan wel wegens andere zwaarwegende redenen, waaronder onder meer vallen belangenverstrengeling, ondercuratelestelling, faillissement, schuldsanering of een veroordeling wegens misdrijf.

Benoeming vindt plaats op persoonlijke titel. De leden functioneren zonder last en ruggespraak.

Artikel 4

De Raad voor Rechtsbijstand stelt een reglement vast waarin nadere regels zijn opgenomen over de samenstelling en de wijze van besluitvorming van en de samenwerking met het Kwaliteitsinstituut.

Artikel 5

De Raad voorziet in de ambtelijke ondersteuning van het Kwaliteitsinstituut. Tevens stelt de Raad per kalenderjaar in overleg met het Kwaliteitsinstituut een voorlopige agenda op van onderwerpen waarover hij advies vraagt.

Artikel 6

De leden van het Kwaliteitsinstituut ontvangen vacatiegeld op basis van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies van 13 november 2008.

De leden ontvangen een vergoeding voor reis- en verblijfkosten overeenkomstig het Reisbesluit binnenland.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als Instellingsbesluit Kwaliteitsinstituut beëdigde tolken en vertalers en treedt in werking op 1 januari 2014. Het Instellingsbesluit van 6 oktober 2008, dat in werking is getreden op 21 oktober 2008, wordt daarmee per 1 januari 2014 ingetrokken.

Utrecht, 12 februari 2014

P.J.M. van den Biggelaar, Directeur Stelsel.

J. Wijkstra, Directeur Bedrijfsvoering.

Naar boven