Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2014, 4713Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 januari 2014, nr. WJZ/553198 [10406] houdende aanpassingen van ministeriële regelingen in verband met de Wet basisregistratie personen (Aanpassingsregeling basisregistratie personen)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 29, eerste lid, van de Leerplichtwet 1969, artikel 7.57a, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de artikelen 58, achtste lid, 103b, derde lid, en 85a van de Wet op het voortgezet onderwijs, de artikelen 2.3.6a, derde lid, 2.5.5a, derde lid, 2.2.3, eerste en derde lid, en 7.4.6, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel 178a, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 164a, derde lid, van de Wet op de expertisecentra, en artikel 1.3, derde lid, van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten,

Besluit:

ARTIKEL I

De Leerplichtregeling 1995 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 komt te luiden:

Artikel 3. Verantwoordelijkheid burgemeester en wethouders

  • 1. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor een administratie van de leerlingen die als ingezetenen met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.

  • 2. Indien van een leerling in de basisregistratie personen een adres in een andere gemeente wordt opgenomen, zenden burgemeester en wethouders van de gemeente waar de leerling laatstelijk zijn adres had de administratieve gegevens van de leerling aan die andere gemeente.

B

Artikel 4, tweede lid, komt te luiden:

  • 2. De kennisgevingen, bedoeld in artikel 18 van de wet, worden gezonden aan burgemeester en wethouders van de gemeente waar de leerling als ingezetene met een adres in de basisregistratie personen is ingeschreven.

ARTIKEL II

In artikel 2, tweede lid, van de Regeling aanmelding en selectie hoger onderwijs wordt ‘de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens’ vervangen door: de basisregistratie personen.

ARTIKEL III

In artikel 7, eerste lid, van de Regeling gegevenslevering onderwijsnummer VO wordt ‘de gemeentelijke basisadministratie’ vervangen door: de basisregistratie personen.

ARTIKEL IV

In de Bijlage, onderdeel B, behorende bij de Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer BVE 2009, wordt ‘de Gemeentelijk basisadministratie (GBA)’ vervangen door: de basisregistratie personen.

ARTIKEL V

De Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en eerste opvang Vreemdelingen 2009 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel d, komt te luiden:

d. BRP:

basisregistratie personen;

B

In de artikelen 4, vijfde lid, en 10 wordt ‘GBA’ telkens vervangen door: BRP.

C

In Bijlage 1, behorende bij artikel 10, wordt ‘GBA’ vervangen door ‘BRP’ en wordt ‘GBA registratie’ vervangen door: BRP-registratie.

ARTIKEL VI

In Bijlage 4, behorende bij artikel 4 van de Regeling modeldiploma mbo, wordt ‘de gemeentelijke basisadministratie’ telkens vervangen door: de basisregistratie personen.

ARTIKEL VII

In Bijlage A, behorende bij artikel 7 van de Regeling prestatiebox mbo, wordt ‘de gemeentelijke basisadministratie’ telkens vervangen door: de basisregistratie personen.

ARTIKEL VIII

De Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 5 wordt ‘de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens’ vervangen door: de basisregistratie personen.

B

In Bijlage 1 wordt ‘GBA’ telkens vervangen door ‘BRP’ en wordt ‘Gemeentelijke Basis Administratie’ telkens vervangen door: basisregistratie personen.

ARTIKEL IX

Artikel 2.2 van de Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en tweede lid wordt de zinsnede ‘het sociaal-fiscaalnummer waaronder zij bij de rijksbelastingdienst zijn geregistreerd’ telkens vervangen door: hun burgerservicenummer.

2. In het derde lid wordt de zinsnede ‘een kopie van het uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens’ vervangen door: een afschrift uit de basisregistratie personen.

ARTIKEL X

De Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel q, komt te luiden:

q. BRP:

basisregistratie personen;

B

In de artikelen 3, onderdeel a, en 5, eerste en tweede lid, wordt ‘het GBA’ telkens vervangen door: de BRP.

ARTIKEL XI

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

TOELICHTING

De Wet basisregistratie personen (hierna: Wet Brp) vervangt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (hierna: Wet GBA). Onderhavige regeling strekt tot aanpassing van enkele ministeriële regelingen in verband met het vervallen van de Wet GBA en de invoering van de Wet Brp. De wetten en besluiten zijn reeds aangepast aan de Wet Brp in de Aanpassingswet basisregistratie personen (Stb. 2013, nr. 316) en het Aanpassingsbesluit basisregistratie personen (Stb. 2013, nr. 495). De aanpassingen in deze regeling zijn technisch en betreffen in de meeste gevallen een vervanging van de begrippen ‘gemeentelijke basisadministratie’ en ‘gemeentelijke basisadministratie personen’ door ‘basisregistratie personen’ en van ‘GBA’ door ‘BRP’.

Tevens houdt een aantal wijzigingen van de Leerplichtregeling 1995 verband met de overgang van het stelsel van verschillende gemeentelijke basisadministraties onder de Wet GBA naar één centrale basisregistratie personen onder de Wet Brp. Onder de Wet GBA kende iedere gemeente een eigen basisadministratie persoonsgegevens, waarin de ingezetenen van de betreffende gemeente werden ingeschreven. Onder de Wet Brp is er echter geen sprake meer van een gemeentelijke basisadministratie per gemeente, maar van één centrale registratie, waarin zowel ingezetenen (kort gezegd personen die met een adres in Nederland zijn ingeschreven) als niet-ingezetenen zijn opgenomen.

Ten slotte voorziet deze regeling in aanpassing van de Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten vanwege het vervallen van het sociaal-fiscaalnummer (hierna: sofinummer), zoals geregeld in de Aanpassingswet basisregistratie personen. In de Aanpassingswet basisregistratie personen is ervoor gekozen om het sofinummer uit de Nederlandse wetgeving te schrappen. Na de introductie van het burgerservicenummer werd het sofinummer nog slechts gehanteerd voor niet-ingezetenen. Omdat de Wet Brp het mogelijk maakt om niet-ingezetenen in de basisregistratie personen in te schrijven en aan hen een burgerservicenummer toe te kennen, is er niet langer een noodzaak om voor deze groep een sofinummer te hanteren.

Met deze regeling wordt afgeweken van de vaste verandermomenten. De Wet Brp en de Aanpassingswet basisregistratie personen zijn in werking getreden op 6 januari 2014 (Stb. 2013, nr. 494). Het is van belang dat de technische wijzigingen van de betrokken ministeriële regelingen in januari 2014 in werking treden.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker