Logo Maasdonk
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Maasdonk 2012, herziening molen De Zwaan’, Maasdonk

Tevens bekendmaking voornemen tot verzoek om algemene ontheffing van de Verordening ruimte 2014

Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Maasdonk 2012, herziening molen De Zwaan”, voorziet in een planologische regeling die het mogelijk maakt een molen te realiseren op een perceel ten zuiden van de woonwijk Rijshoeve te Vinkel. Het betreft het kadastrale perceel Nuland, C 3765. Het perceel is eigendom van de gemeente Maasdonk.

Het perceel valt onder het thans geldende bestemmingsplan Buitengebied Maasdonk 2012 en heeft de bestemming Natuur. De bouw van de molen is op basis van de planregels bij deze bestemming niet mogelijk. Onderhavig bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling die de molen mogelijk maakt. Het perceel krijgt de bestemming Maatschappelijk met de dubbelbestemming waarde-Natuur. Voor de locatie van de molen is een bouwvlak opgenomen op de zuidelijke helft van het perceel.

Het plan is in lijn met de Structuurvisie Buitengebied Maasdonk 2009. Wij hebben daarom afgezien van het houden van inspraak.

Wij hebben vooroverleg gevoerd met de provincie Noord-Brabant en Waterschap Aa en Maas. De reacties zijn in het ontwerpplan verwerkt. Als gevolg van de provinciale reactie is een verzoek om algemene ontheffing van de provinciale Verordening Ruimte vereist. Het voornemen hiertoe maakt onderdeel uit van de procedure van het ontwerpbestemmingsplan.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ingevolge artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht voor een ieder vanaf maandag 6 januari 2014r 2013 gedurende zes weken elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur, op woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur en dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur ter inzage in de publieksruimte van het gemeentehuis van Maasdonk, Dorpsplein 9 te Geffen. Tevens is het ontwerpbestemmingsplan in te zien op internet www.maasdonk.nl en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl

Het plan is daar in te zien via URL:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1671.BPBG2013PP000083-001O.

Indiening zienswijze

Gedurende de genoemde termijn van 6 weken kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar maken. De schriftelijke zienswijzen moeten gericht worden aan: de gemeenteraad van Maasdonk, Postbus 5, 5386 ZG Geffen. Voor een mondelinge zienswijze kunt u binnen de gestelde termijn, maar bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de tervisielegging, contact opnemen met mevrouw I. Loos van de werkeenheid Vrom-Beleid, telefoonnummer 073 – 53 42 100.

Verdere procedure

Na behandeling van zienswijzen zal de raad over het bestemmingsplan besluiten. Indien de raad besluit het bestemmingsplan vast te stellen, staat voor belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt, beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook voor diegenen, die belanghebbende zijn wegens gewijzigde vaststelling, staat dan beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voornemen tot verzoek om algemene ontheffing van de Verordening Ruimte

Ingevolge artikel 3.1 lid 1 onder a van de provinciale Verordening Ruimte (2014) dient bij een ruimtelijke ontwikkeling toepassing te worden gegeven aan het principe van zorgvuldig ruimtegebruik. Dit houdt voor ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied in, dat is verzekerd dat gebruik wordt gemaakt van een bestaande bebouwing. Hiermee past nieuwvestiging niet binnen de voorwaarden van de Verordening 2014. Het plan moet als strijdig met de Verordening worden aangemerkt.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zijn van mening dat de herbouw van de molen een positieve ontwikkeling is, waaraan zij graag hun medewerking willen verlenen. Op grond van artikel 34.5 van de Verordening kunnen zij op – aanvraag van burgemeester en wethouders-, ontheffing verlenen van de regels van de Verordening. Dit voorzover de verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid wegens bijzondere omstandigheden onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de met die regels te dienen provinciale belangen.

Gedeputeerde Staten zijn voornemens op een daartoe in te dienen verzoek positief te besluiten.

Het voornemen om het verzoek te doen maakt ingevolge artikel 34.5 lid 4 van de Verordening 2014 deel uit van de voorbereiding van het bestemmingsplan.

Ter inzage

Het voornemen voor een verzoek tot ontheffing aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant ligt conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht voor een ieder vanaf 6 januari 2014 2013 gedurende zes weken elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur, op woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur en dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur ter inzage in de publieksruimte van het gemeentehuis van Maasdonk, Dorpsplein 9 te Geffen. Tevens is het voornemen voor het verzoek tot ontheffing ten behoeve van het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Maasdonk 2012, herziening molen De Zwaan’ in te zien op internet via www.maasdonk.nl .

Gedurende de genoemde termijn van zes weken kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het voornemen bij de gemeenteraad kenbaar maken. De schriftelijke zienswijzen moeten gericht worden aan: de gemeenteraad van Maasdonk, Postbus 5, 5386 ZG Geffen. Voor de mondelinge zienswijze kan binnen de gestelde termijn, maar bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de tervisielegging contact opgenomen worden met mevrouw I. Loos van de werkeenheid Vrom-Beleid, telefoonnummer 073 – 53 42 100.

Vervolg

Ingevolge artikel 34.5 lid 4 van de Verordening ruimte 2014 zal na afloop van de termijn van tervisielegging het verzoek bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant ingediend worden onder overlegging van de eventueel ingebrachte zienswijzen tegen de ontheffing en het oordeel van de gemeente over deze zienswijzen. Gedeputeerde Staten besluiten binnen vier weken over de ontheffing. Na verlening van de ontheffing, kan de gemeenteraad over de vaststelling van het bestemmingsplan besluiten. Indien de raad besluit het bestemmingsplan vast te stellen staat voor belanghebbenden, die tijdig hun zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt, beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook voor diegenen, die belanghebbende zijn wegens gewijzigde vaststelling, staat dan beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Burgemeester en wethouders van Maasdonk, namens deze, Coördinator werkeenheid Vrom-Beleid, W.C.M. van Veghel

Naar boven