Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatscourant 2014, 37685Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 december 2014, nr. 590335 houdende wijziging van het Instellingsbesluit Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd in verband met een wijziging van de instellingsduur van deze commissie

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluiten:

ARTIKEL I

Het Instellingsbesluit Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 9, tweede lid, wordt ‘2016’ vervangen door: 2015

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2014, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 januari 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn

TOELICHTING

Bij Besluit van 28 september 2012 is de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (verder: TSJ) ingesteld. Het Instellingsbesluit TSJ is gepubliceerd in de Staatscourant 2012, nr. 20411.

In het Instellingsbesluit TSJ is opgenomen de bepaling dat dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2016. In de toelichting bij deze bepaling is aangegeven dat voorzien is dat de decentralisatie van de jeugdzorg zijn beslag krijgt op 1 januari 2015 en dat de taak van de TSJ loopt tot eind 2015 om zo te kunnen monitoren of na de invoering nog knelpunten resteren waarover zij de verantwoordelijke partijen dient te informeren. Op advies van de Algemene Rekenkamer, gesteund door de Tweede Kamer, heeft het kabinet besloten om de drie decentralisaties in het sociale domein te laten volgen door een aparte onafhankelijke commissie die daarvoor is ingesteld: de Transitiecommissie sociaal domein (verder: TSD). De TSD is in september 2014 van start gegaan. De TSD richt zich op de voortgang van de decentralisaties bij de gemeenten en niet op de continuïteit van zorg voor cliënten die jeugdhulp ontvangen. Het waarborgen van deze taak wordt bij de Transitie Autoriteit Jeugd (verder: TAJ) belegd, aangezien de TAJ zich reeds bezig houdt met de vraagstukken rondom de continuïteit van zorg. Om bestuurlijke drukte en inefficiëntie te voorkomen en tegelijkertijd de continuïteit van zorg voor deze cliënten te borgen, is besloten dat de kennis en kunde van de TSJ met ingang van 1 januari 2015 door de TAJ worden overgenomen en dat de instelling van de TSJ met ingang van 1 januari 2015 wordt beëindigd. Door een wijziging van artikel 9, tweede lid, wordt de oorspronkelijke instellingsduur van de TSJ met een jaar verkort.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn