Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 17 december 2014, nr. 594423, houdende wijziging van de tarieven van de ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;

Gelet op artikel 14 van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders;

Besluit:

ARTIKEL I

In de in kolom A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders wordt het in kolom E opgenomen bedrag telkens vervangen door het in kolom F opgenomen bedrag.

A

B

C

D

E

F

Artikel

lid

onderdeel

hoofdzin

huidig bedrag €

nieuw bedrag per 1-1-2015 in €

2

 

a

 

77,52

77,84

2

 

b

 

74,61

74,92

2

 

c

 

61,33

61,58

2

 

d

 

65,64

65,91

2

 

e

 

101,97

102,39

2

 

f

 

136,93

137,50

2

 

g

 

201,79

202,63

2

 

h

 

221,50

222,42

2

 

i

 

162,49

163,16

2

 

j

 

115,65

116,13

2

 

k

 

98,77

99,18

2

 

l

 

135,29

135,85

2

 

m

 

235,37

236,34

2

 

n

 

101,22

101,64

2

 

o

 

140,10

140,68

2

 

p

 

49,99

50,20

2

 

q

 

308,83

310,11

2

 

r

 

210,15

211,02

2

 

s

 

76,71

77,03

2

 

t

 

268,44

269,55

2

 

u

 

72,09

72,39

2

 

v

 

200,56

201,39

2

 

w

 

233,11

234,08

3

 

a

 

9,88

9,92

     

b

15,55

15,78

 

c

 

5,84

5,86

5

     

18,92

19,00

6

 

a

 

19,28

19,36

 

b

 

67,50

67,78

7

   

eerste

18,92

19,00

     

tweede

11,22

11,27

8

1

   

23,86

23,96

 

2

   

48,04

48,24

 

2

   

93,97

94,36

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

ARTIKEL III

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling wijziging tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 december 2014

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven

TOELICHTING

Ingevolge artikel 14, eerste lid, van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Stb. 2001, 600) worden de vaste schuldenaarstarieven jaarlijks door de Minister van Veiligheid en Justitie met ingang van 1 januari gewijzigd met een percentage dat overeenkomt met 0,6 x (A-B) + (0,4 x C). Voor 2015 is de toe te passen index 0,004142.

In de onderdelen a tot en met d van voornoemd artikel 14 wordt uitgelegd waar A, B en C voor staan.

Voor de aanpassing van de tarieven met ingang van 1 januari 2015 zijn relevant de ontwikkelingen van de indexen in CAO lonen, arbeidsproductiviteit en consumentenprijsindex. De procentuele stijging van de CAO lonen is berekend op 0,010753%. De procentuele stijging van de arbeidsproductiviteit is op basis van CBS-gegevens berekend op 0,020591%. De consumentenprijsindex is berekend op 0,025112. De resulterende indexeringsfactor =0,6* (0,010753 – 0,020591) + 0,4*0,025112 is afgerond 0,004142%.

Kolom F geeft de aldus geïndexeerde tarieven voor 2015 weer. In het belang van de overzichtelijkheid zijn alle daarvoor in aanmerking komende wijzigingen in één tabel opgenomen.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven

Naar boven