Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 37012

Gepubliceerd op 22 december 2014 09:00Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 15 december 2014, nr. MINBUZA-2014.713747, tot wijziging van beleidsregels voor het verstrekken van subsidie in het kader van onderdeel 1 van het Dutch Good Growth Fund

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

ARTIKEL I

De bijlage van het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 10 juni 2014, houdende vaststelling van beleidsregels voor het verstrekken van subsidie in het kader van onderdeel 1 van het Dutch Good Growth Fund1 wordt als volgt gewijzigd:

A

In hoofdstuk 1, Begripsbepalingen, wordt voor de begripsomschrijving van Algemene groepsvrijstellingsverordening een nieuwe begripsomschrijving ingevoegd, luidend:

 • Aanspraak op garantstelling: aanspraak van een MKB onderneming op garantiestelling door de Minister jegens een Financier ten behoeve van de MKB onderneming;.

B

In hoofdstuk 2, paragraaf 2.3, wordt in de slotzin ‘aanvragende’ vervangen door: (aanvragende).

C

In hoofdstuk 3, paragraaf 3.1, wordt de opsomming vervangen door:

 • 1. Lening aan een MKB onderneming;

 • 2. Lening aan een financier zijnde een bank die gevestigd is in een DGGF land;

 • 3. Lening aan een financier zijnde een investeringsfonds ingericht naar het recht van één van de lidstaten van de Europese Unie met het oog op het verwerven van participaties door deze financier (Fund-in Fund financiering);

 • 4. Garantie aan een financier ingericht naar het recht van één van de lidstaten van de Europese Unie;

 • 5. Garantie aan een financier, zijnde een bank die gevestigd is in een DGGF land;

 • 6. Garantie aan een MKB onderneming voor een te sluiten financieringsovereenkomst met een financier, ingericht naar het recht van één van de lidstaten van de Europese Unie;

 • 7. Garantie aan een MKB onderneming voor een te sluiten financieringsovereenkomst met een financier, zijnde een bank die gevestigd is in een DGGF-land.

D

In hoofdstuk 3 wordt paragraaf 3.7 vernummerd tot paragraaf 3.8 en wordt een nieuwe paragraaf 3.7 ingevoegd, luidend:

3.7 Garanties aan een MKB onderneming

De Minister kan op aanvraag van een MKB onderneming subsidie verstrekken in de vorm van een garantie ter dekking van eventuele verliezen op een verstrekte financiering (leningen en/of aandelenkapitaal) op grond van een tussen de MKB onderneming en financier gesloten of te sluiten financieringsovereenkomst, welke overeenkomst is aangegaan voor het doel van ontwikkelingsrelevante investeringen in een DGGF land. Met financier wordt in dit verband bedoeld: de financier, ingericht naar het recht van één van de lidstaten van de Europese Unie of de financier, zijnde een bank die gevestigd is in een DGGF-land.

Door middel van deze mogelijkheid kan er vanuit DGGF borg gestaan worden voor een percentage voor de financiering die een financier verstrekt. de minister neemt een deel van de risico's over waardoor de financier eerder geneigd zal zijn financiering te verschaffen.

De MKB onderneming, de financier en de aanvraag dienen te voldoen aan de in annex 2 opgesomde (relevante) voorwaarden en overige (relevante) voorwaarden uit de Algemene groepsvrijstellingsverordening.

E

Aan hoofdstuk 4 wordt een nieuwe paragraaf toegevoegd, luidend:

4.1.6. Garantie aan een MKB onderneming

 • Het dient voldoende aantoonbaar te zijn dat de deskundigheid, betrouwbaarheid, financiële draagkracht en stabiliteit van de financier voldoende gewaarborgd is. Hieronder wordt verstaan:

  • a. De financier draagt er voor zorg dat een actief en winstgericht beleid wordt gevoerd voor het verstrekken en beheren van financieringen, waarbij rekening wordt gehouden met het belang van de Staat als garantsteller;

  • b. De financier draagt er voor zorg dat degenen die met het verstrekken en beheren van financieringen zijn belast beschikken over de nodige deskundigheid;

  • c. De financier staat er voor in dat degenen die zijn belast met het verstrekken en beheren van financieringen en met de bepaling van en het toezicht op het beleid ter zake betrouwbaar zijn;

 • De MKB onderneming die de garantie aanvraagt oefent niet het bank-, verzekerings- of beleggingsbedrijf uit en heeft ook geen participatiemaatschappij;

 • De te garanderen financiering dient in zijn geheel in geld te worden verstrekt.

F

In hoofdstuk 4, paragraaf 4.4, zesde alinea, voorlaatste zin, wordt ‘zal de financier’ vervangen door: kan de financier.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Namens deze, A.A.C. Rebergen Directeur-generaal Internationale Samenwerking

TOELICHTING

Bij het vormgeven van enkele transacties in het kader van onderdeel 1 van DGGF is gebleken dat het ontbreken van de mogelijkheid van garantieverlening aan een MKB onderneming met het oog op de dekking van eventuele verliezen op een financieringsovereenkomst node wordt gemist. De wijzigingen strekken ertoe deze mogelijkheid alsnog te introduceren.

De wijzigingen brengen geen additionele administratieve lasten mee.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Namens deze, A.A.C. Rebergen Directeur-generaal Internationale Samenwerking


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl