Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 30 december 2014, nr. IZV 2014/715M, tot wijziging van enige uitvoeringsregelingen inzake de fiscaliteit en douane alsmede van de Wet op de accijns

30 december 2014

Nr. IZV 2014/715M

Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken; Directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen

De Staatssecretaris van Financiën,

Handelende wat artikel 3.13 van de Wet inkomstenbelasting 2001 betreft in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Milieu;

Handelende wat artikel 13 van de Wet op de loonbelasting 1964 betreft in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op de artikelen 3.13, 3.22, 3.104, 3.133, 5.16a, 5.17f, 6.17 en 6.18 van de Wet inkomstenbelasting 2001, de artikelen 13, 28a, 31a en 32 van de Wet op de loonbelasting 1964, artikel 9 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, artikel 33 van de Successiewet 1956, de artikelen 7, 9 en 23 van de Wet op de omzetbelasting 1968, de artikelen 4, 9 en 13 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968, de artikelen 2:1, 6:1, 6:3 en 9:6a van de Algemene douanewet, artikel 3:2 van het Algemeen douanebesluit, de artikelen 36, 37, 40, 63, 64, 71, 71b en 78 van de Wet op de accijns, artikel 14 van de Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken in samenhang met artikel 40 van de Wet op de accijns, artikel 10 van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, de artikelen 23, 31b, 50, 59, 59a en 71 van de Wet belastingen op milieugrondslag, de artikelen 3, 5b en 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de artikelen 19, 26 en 69 van de Invorderingswet 1990 en artikel 4.8 van de Belastingwet BES;

Besluit:

ARTIKEL I

De Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, eerste lid, wordt ‘2.2, 2.5’ vervangen door ‘2.2’ en wordt ‘5.14, 6.14, 6.15’ vervangen door ‘5.14’. Voorts wordt ‘8.14a, 8.14b’ vervangen door: 8.14a.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt ‘keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen; aanwijzing mogendheid’ vervangen door: aanwijzing mogendheid.

2. In de tekst wordt ‘artikelen 2.2, eerste lid, en 2.5, eerste lid, van de wet’ vervangen door ’artikel 2.2, eerste lid, van de wet’. Voorts wordt ‘die bepalingen’ vervangen door: die bepaling.

C

Aan artikel 6a worden, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel k door een puntkomma, twee onderdelen toegevoegd, luidende:

D

In artikel 9a wordt ‘het kalenderjaar 2014’ vervangen door ‘het kalenderjaar 2015’ en wordt ‘de periode 2010 tot en met 2012’ vervangen door ‘de periode 2011 tot en met 2013’. Voorts wordt ‘de periode 2009 tot en met 2011’ vervangen door: de periode 2010 tot en met 2012.

E

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervallen de onderdelen f, g, i en j, onder verlettering van onderdeel h tot onderdeel f.

2. In het tweede lid wordt ‘de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000’ vervangen door: de Regeling tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen, zoals deze luidde op 31 december 2014.

F

Artikel 18 komt te luiden:

Artikel 18 Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen; voorwaarden arbeidsongeschiktheid

Van langdurige arbeidsongeschiktheid als bedoeld in artikel 3.133, negende lid, onderdeel a, van de wet is sprake indien uit een verklaring van een arts blijkt dat de belastingplichtige door ziekte of gebreken op het moment waarop de verklaring is afgegeven niet in staat is volledig de werkzaamheden te verrichten waarmee vóór het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid het inkomen hoofdzakelijk werd verdiend en hiertoe vermoedelijk in de twaalf maanden na de afgifte van de verklaring ook niet in staat zal zijn.

G

Na artikel 29b wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 30 Nettopensioen; in aanmerking te nemen dienstjaren en pensioengevend loon

 • 1. Voor de bepaling van de perioden die voor de toepassing van afdeling 5.3B van de wet en de daarop berustende bepalingen in aanmerking komen als dienstjaren is artikel 10a van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 van overeenkomstige toepassing.

 • 2. Voor de bepaling van de loonbestanddelen die voor de toepassing van afdeling 5.3B van de wet en de daarop berustende bepalingen in aanmerking komen als pensioengevend loon is artikel 10b van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 van overeenkomstige toepassing.

 • 3. In afwijking in zoverre van het eerste en tweede lid zijn de artikelen 1a en 11c tot en met 11f van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 van overeenkomstige toepassing voor de toepassing van afdeling 5.3B van de wet en de daarop berustende bepalingen ingeval sprake is van een pensioenregeling als bedoeld in artikel 1.7, tweede lid, onderdeel b, van de wet, waaraan een belastingplichtige deelneemt of heeft deelgenomen anders dan als werknemer als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964.

H

De artikelen 35 en 36 vervallen.

I

De in artikel 37, eerste lid, opgenomen tabel wordt vervangen door:

Voor het dieet bij het ziektebeeld en de aandoening

op welk dieet de in deze kolom genoemde typering van toepassing is

bedragen de extra uitgaven

Algemene symptomen

groeiachterstand bij kinderen

energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt

€ 850

energieverrijkt

€ 600

ondervoeding

energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt

€ 850

energieverrijkt

€ 600

decubitus

energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt

€ 850

Hartziekten

decompensatio cordis, hartfalen

natriumbeperkt

€ 100

Infectieziekten

aids

energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt

€ 850

Luchtwegen

chronische obstructieve longziekten (COPD)

energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt

€ 850

energieverrijkt

€ 600

Maag-, darm- en leverziekten

dumpingsyndroom

lactosebeperkt/lactosevrij

€ 200

chronische pancreatitis

energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt

€ 850

cystic fibrosis

energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt

€ 850

energieverrijkt

€ 600

coeliakie en ziekte van Dühring

glutenvrij

€ 1.000

glutenvrij in combinatie met lactosebeperkt/lactosevrij

€ 1.150

overige

energieverrijkt met vitaminepreparaat

€ 650

energieverrijkt

€ 600

   

energieverrijkt in combinatie met

MCT-vetverrijkt (met en zonder vitaminepreparaat)

€ 1.350

 

energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt

€ 850

energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt en lactosebeperkt/lactosevrij

€ 1.100

Metabole ziekten

hypercholesterolemie

verzadigd vetbeperkt in combinatie met fyto/plantensterolenverrijkt

€ 100

vetstofwisselingsstoornis

vetbeperkt in combinatie met

MCT-vetverrijkt

€ 850

fructose-intolerantie

fructosebeperkt

€ 100

galactosemie

galactosevrij

€ 200

 

sacharase isomaltase deficiëntie

sterk sacharosebeperkt in combinatie

met (iso)maltosebeperkt

€ 3.900

eiwitstofwisselings

stoornis (zoals PKU en hyperlysinemie)

sterk eiwitbeperkt

€ 2.800

Nierziekten

nierziekten

natriumbeperkt

€ 100

chronische nierinsufficiëntie met hemodialyse/

peritoneale dialyse

eiwitverrijkt in combinatie met natriumbeperkt

€ 250

nefrotisch syndroom

natriumbeperkt

€ 100

Oncologie

oncologie

energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt

€ 850

energieverrijkt

€ 600

Overige

voedselovergevoeligheid

koemelkeiwitvrij

€ 250

soja-eiwitvrij

€ 50

kippenei-eiwitvrij

€ 100

lactosebeperkt/lactosevrij

€ 200

tarwevrij

€ 700

tarwevrij in combinatie met kippenei-eiwitvrij

€ 850

koemelkeiwitvrij in combinatie met kippenei-eiwitvrij

€ 300

koemelkeiwitvrij in combinatie met soja-eiwitvrij

€ 350

koemelkeiwitvrij in combinatie met kippenei-eiwitvrij en soja-eiwitvrij

€ 450

koemelkeiwitvrij in combinatie met kippenei-eiwitvrij, soja-eiwitvrij en tarwevrij

€ 1.100

koemelkeiwitvrij in combinatie met glutenvrij

€ 1.150

koemelkeiwitvrij in combinatie met glutenvrij en tarwevrij

€ 1.150

brandwonden

energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt

€ 850

lymfe lekkage

eiwitverrijkt in combinatie met sterk (LCT-)vetbeperkt en MCT-vetverrijkt

€ 1.100

epilepsie

sterk eiwitbeperkt en koolhydraatbeperkt in combinatie met vetverrijkt en MCT-vetverrijkt

€ 750

J

Aan artikel 39a worden, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, drie onderdelen toegevoegd, luidende:

 • d. uitgaven voor geestelijke gezondheidszorg voor een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;

 • e. uitgaven voor dyslexiezorg voor een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;

 • f. uitgaven voor een combinatietest in het kader van prenatale screening indien geen sprake is van een medische indicatie.

K

De artikelen 44c en 44d vervallen.

ARTIKEL II

De Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1 wordt ‘31a’ vervangen door: 31a, 32.

B

Artikel 3.7 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdelen b, e en f, vervalt onder verlettering van de onderdelen c, d en g tot onderdelen b, c en d.

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. In afwijking in zoverre van artikel 1.2, eerste lid, onderdeel f, worden voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel a, met betrekking tot personeelsfestiviteiten met een gezamenlijk karakter onder werkplek verstaan alle werkplekken van werknemers van de inhoudingsplichtige of een met de inhoudingsplichtige in concernverband opererende inhoudingsplichtige als bedoeld in artikel 32 van de wet.

C

Artikel 3.8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 3,15’ vervangen door: € 3,20.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 5,35’ vervangen door: € 5,40.

D

Na artikel 8.4 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 8.4a Gericht vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen van voorzieningen op de werkplek

 • 1. Tot de voorzieningen, bedoeld in artikel 31a, tweede lid, onderdeel h, van de wet, behoren, ingeval deze geheel of gedeeltelijk op de werkplek gebruikt of verbruikt worden:

  • a. voorzieningen die rechtstreeks voortvloeien uit het arbeidsomstandighedenbeleid dat de inhoudingsplichtige voert op grond van de Arbeidsomstandighedenwet;

  • b. hulpmiddelen die ook elders gebruikt kunnen worden en die geheel of nagenoeg geheel zakelijk gebruikt worden.

 • 2. In afwijking in zoverre van artikel 1.2, eerste lid, onderdeel f, wordt voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel a, onder werkplek tevens verstaan:

  • 1°. in geval van thuiswerk in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet een werkruimte gelegen in een woning, een duurzaam aan een plaats gebonden schip of een woonwagen in de zin van artikel 1, onderdeel l, van de Wet op de huurtoeslag, de aanhorigheden daaronder begrepen, van de werknemer;

  • 2°. de plaats waar uitvoering wordt gegeven aan het arbeidsomstandighedenbeleid dat de inhoudingsplichtige voert op grond van de Arbeidsomstandighedenwet.

Artikel 8.4b Toepassing concernregeling

 • 1. Iedere inhoudingsplichtige die ingevolge artikel 32, eerste lid, van de wet samen met andere inhoudingsplichtigen als één inhoudingsplichtige wordt beschouwd legt in zijn administratie vast:

  • a. het door hem verstrekte loon waarover in het kalenderjaar met toepassing van de artikelen 20a, 20b, 26 en 26b van de wet belasting is geheven;

  • b. het door hem verstrekte loon dat ingevolge artikel 31a, tiende lid, van de wet bij de bepaling van het loon, bedoeld in artikel 31a, tweede lid, van de wet, buiten beschouwing wordt gelaten;

  • c. de in het kalenderjaar ingevolge artikel 31, eerste lid, onderdeel f en onderdeel g, van de wet door hem aangewezen vergoedingen en verstrekkingen, met uitzondering van de vergoedingen en verstrekkingen die ingevolge artikel 31a, tweede lid, van de wet naast 1,2% van het loon, bedoeld in artikel 31a, tweede lid, van de wet, met inachtneming van artikel 31a, tiende lid, van de wet, in mindering komen;

  • d. van de andere inhoudingsplichtigen, bedoeld in de aanhef, per inhoudingsplichtige:

   • 1°. de naam en het voor de loonbelasting, premie voor de volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet geldende identificatienummer (loonheffingennummer);

   • 2°. het door die inhoudingsplichtige verstrekte loon waarover in het kalenderjaar met toepassing van de artikelen 20a, 20b, 26 en 26b van de wet belasting is geheven;

   • 3°. het door die inhoudingsplichtige verstrekte loon dat ingevolge artikel 31a, tiende lid, van de wet bij de bepaling van het loon, bedoeld in artikel 31a, tweede lid, van de wet, buiten beschouwing wordt gelaten;

   • 4°. de in het kalenderjaar ingevolge artikel 31, eerste lid, onderdeel f en onderdeel g, van de wet door die inhoudingsplichtige aangewezen vergoedingen en verstrekkingen, met uitzondering van de vergoedingen en verstrekkingen die ingevolge artikel 31a, tweede lid, van de wet naast 1,2% van het loon, bedoeld in artikel 31a, tweede lid, van de wet, met inachtneming van artikel 31a, tiende lid, van de wet, in mindering komen;

  • d. de berekening van de gezamenlijk verschuldigde belasting, bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de wet, en, ingeval deze belasting meer bedraagt dan nihil, de naam en het loonheffingennummer van de inhoudingsplichtige die deze belasting heeft aangegeven en afgedragen.

 • 2. Van verwevenheid in financieel, organisatorisch en economisch opzicht tussen inhoudingsplichtige stichtingen als bedoeld in artikel 32, tweede lid, van de wet is sprake indien statutair is vastgelegd dat:

  • a. het bestuur van een van de stichtingen, bedoeld in de aanhef, de bestuursleden van de andere stichtingen, bedoeld in de aanhef, benoemt of een bindende voordracht doet voor de benoeming van die bestuursleden;

  • b. bij vereffening bij faillissement of opheffing van een stichting als bedoeld in de aanhef het vermogen van die stichting wordt overgedragen aan een van de andere stichtingen, bedoeld in de aanhef.

E

De artikelen 12.7 en12.7b vervallen.

F

Artikel 12.7a vervalt.

ARTIKEL III

In de Regeling gegevensuitvraag loonaangifte wordt in artikel 1a.3, derde lid, onderdeel d, onder 5o, ‘gedifferentieerde premie WGA’ vervangen door: gedifferentieerde premie Whk.

ARTIKEL IV

In de Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971 wordt in artikel 2 ‘4 percent’ vervangen door: 3,5 percent.

ARTIKEL V

De Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, eerste lid, wordt ‘33a, 35b’ vervangen door ‘35b’. Voorts wordt ‘73 en 75, eerste lid,’ vervangen door: en 73.

B

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt ‘de artikelen 33, onder 5° en 6°, en 33a, eerste lid, van de wet’ vervangen door ‘artikel 33, onder 5° en 6°, van de wet’. Voorts wordt ‘of de aflossing van een schuld die de verkrijger had op het moment direct voorafgaand aan een vervreemding van een eigen woning voor zover deze schuld heeft geleid tot een negatief vervreemdingssaldo eigen woning als bedoeld in artikel 3.119aa van die wet’ vervangen door: of de aflossing van een restschuld van een vervreemde eigen woning als bedoeld in artikel 3.120a van die wet waarvan de renten en kosten worden aangemerkt als aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning als bedoeld in artikel 3.120 van die wet.

2. In onderdeel a, onder 1°, wordt ‘of een schuld die de verkrijger had op het moment direct voorafgaand aan een vervreemding van een eigen woning voor zover deze schuld heeft geleid tot een negatief vervreemdingssaldo eigen woning als bedoeld in artikel 3.119aa van die wet, of een deel van die schuld, heeft afgelost’ vervangen door: of een restschuld van een vervreemde eigen woning als bedoeld in artikel 3.120a van die wet waarvan de renten en kosten worden aangemerkt als aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning als bedoeld in artikel 3.120 van die wet, of een deel van die restschuld, heeft afgelost.

C

Artikel 12 vervalt.

ARTIKEL VI

De Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3 wordt ‘fysieke barrière’ vervangen door: fysieke barrière of een registratie bij de in- of uitrit.

B

In artikel 5, onderdeel b, wordt ‘terzake van de verstrekking van het kentekenbewijs’ vervangen door: ter zake van de inschrijving en tenaamstelling van het voertuig in het kentekenregister, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Wegenverkeerswet 1994.

C

Aan artikel 9a wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • i. het adviseren en ondersteunen van paritaire organisaties.

D

In artikel 20, onderdeel c, wordt ‘of van de opslag in een entrepot door de Dienst Wegverkeer (RDW) opgemaakte verklaring’ vervangen door: door de Dienst Wegverkeer afgegeven kentekenbewijs deel II, dat is uitgereikt op de voet van artikel 17, tweede lid, van het Kentekenreglement.

E

Bijlage A wordt vervangen door bijlage A, zoals die is opgenomen in bijlage I bij deze regeling.

F

Bijlage I wordt vervangen door bijlage I, zoals die is opgenomen in bijlage II bij deze regeling.

G

Bijlage K wordt vervangen door bijlage K, zoals die is opgenomen in bijlage III bij deze regeling.

ARTIKEL VII

In de Wet op de accijns wordt artikel 35 als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel b, worden ‘0,95’, ‘€ 173,97’ en ‘€ 181,49’ vervangen door onderscheidenlijk ‘1,09’, ‘€ 178,28’ en ‘€ 181,53’.

2. In het eerste lid, onderdeel c, worden ‘5,03’, ‘€ 75,77’ en ‘€ 85,32’ vervangen door onderscheidenlijk ‘4,60’, ‘€ 78,68’ en ‘€ 85,74’.

ARTIKEL VIII

De Uitvoeringsregeling accijns wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 17, tweede lid, wordt ‘De inspecteur kan, onder door hem te stellen voorwaarden, in afwijking van het eerste lid een vergunning voor een accijnsgoederenplaats verlenen indien de gemiddelde voorraad lager is dan de aldaar bedoelde hoeveelheden indien en voorzover de accijnsgoederen’ vervangen door: In afwijking van het eerste lid kan de inspecteur onder door hem te stellen voorwaarden een vergunning voor een accijnsgoederenplaats verlenen als de gemiddeld over een jaar voorhanden zijnde voorraad gelijk is aan of lager is dan de aldaar genoemde hoeveelheden, indien en voor zover de desbetreffende accijnsgoederen.

B

Artikel 25 komt te luiden:

Artikel 25

De vrijstelling van accijns voor overige alcoholhoudende producten, bedoeld in artikel 64, aanhef en eerste lid, onderdeel b, van de wet, is uitsluitend van toepassing:

 • a. in geval van volledig gedenatureerde alcohol als bedoeld in artikel 27, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van Richtlijn 92/83/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken (PbEG 1992, L 316), indien die overige alcoholhoudende producten zijn vermengd op de wijze, genoemd in de bijlage, onder I, bij Verordening (EG) nr. 3199/93 van de Commissie van 22 november 1993 inzake de wederzijdse erkenning van procedures voor de volledige denaturering van alcohol in verband met de vrijstelling van accijns (PbEG 1993, L 288);

 • b. in geval van denaturering als bedoeld in artikel 27, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van Richtlijn 92/83/EEG, genoemd in onderdeel a, indien die overige alcoholhoudende producten zijn vermengd op een wijze als bedoeld in bijlage A.2 bij deze regeling.

C

Artikel 27 vervalt.

D

In artikel 35d, vijfde lid, onderdeel a, wordt ‘waarvan het voor die autobussen opgegeven kenteken op naam is gesteld’ vervangen door: die in het kentekenregister op naam zijn gesteld.

E

In artikel 44, vijfde lid, wordt ‘AX03 voor sigaretten en BX03 voor rooktabak’ vervangen door: AS08 voor sigaretten en BS08 voor rooktabak.

F

In artikel 52, vijfde lid, wordt ‘Als de tabaksproducten waarop accijnszegels in een andere lidstaat zijn aangebracht aldaar verloren gaan’ vervangen door: Als tabaksproducten waarop in een andere lidstaat accijnszegels zijn aangebracht en die zich aldaar onder een accijnsschorsingsregeling bevinden in die lidstaat verloren gaan.

G

Bijlage A.1 wordt vervangen door bijlage A.1, zoals die is opgenomen in bijlage IV bij deze regeling.

H

In bijlage A.2, onderdeel c, tweede aandachtsstreepje, wordt ‘dealgemeen directeur’ vervangen door ‘de algemeen directeur Douane’ en wordt ‘Uitvoeringsregeling belastingdienst 2003’ vervangen door: Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003.

ARTIKEL IX

In de Uitvoeringsregeling verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken wordt artikel 9 als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. In afwijking van het eerste lid kan de inspecteur onder door hem te stellen voorwaarden een vergunning voor een inrichting verlenen als de gemiddeld over een jaar voorhanden zijnde voorraad gelijk is aan of lager is dan 50 000 liter, indien en voor zover de alcoholvrije dranken vanuit die inrichting in belangrijke mate worden overgebracht naar een ondernemer of een publiekrechtelijk lichaam, anders dan als ondernemer, in een andere lidstaat of naar een derde land.

ARTIKEL IXA

In het Algemeen douanebesluit wordt in de artikelen 6:1, 6:2 en 6:3 ‘€ 300’ vervangen door: € 321.

ARTIKEL X

De Algemene douaneregeling wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1:2, onderdeel v, komt te luiden:

v. Verordening 1308/2013: Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PbEU 2013, L 347);.

B

In artikel 1:15, tweede lid, wordt ‘verordening 1234/2007’ vervangen door: Verordening 1308/2013.

C

In artikel 7:2, eerste lid, vervalt: 3, 12, eerste lid, 17, 20, 21,.

D

Artikel 7:8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘consulaire ambtenaren’ vervangen door: consulaire ambtenaren, met uitzondering van honoraire consuls,.

2. In het tweede lid wordt ‘Nederlander is, duurzaam in Nederland verblijft dan wel honorair consul is’ vervangen door: Nederlander is of duurzaam in Nederland verblijft.

3. Het vierde lid vervalt.

E

Artikel 7:9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘dan wel dat er’ vervangen door: of indien er.

2. In het derde lid wordt ‘tot maximaal twee personenvoertuigen per personeelslid’ vervangen door: tot twee personenvoertuigen per personeelslid, tenzij met de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging is overeengekomen dat deze vrijstelling beperkt is tot één personenvoertuig per personeelslid.

3. Het vierde lid vervalt.

F

In artikel 7:11, tweede lid, artikel 7:12, tweede lid, en artikel 7:13, tweede lid, wordt ‘in een schriftelijke verklaring bevestigt’ vervangen door: in de door hem ondertekende schriftelijke verklaring op de aangifte Douane 39 bevestigt.

G

Artikel 7:14 komt te luiden:

Artikel 7:14

 • 1. Vrijstelling van rechten bij invoer wordt verleend voor het brengen in het vrije verkeer van goederen die bestemd zijn voor het persoonlijk gebruik – gebruik door inwonende gezinsleden daaronder begrepen – van functionarissen in dienst van een internationale organisatie, genoemd in bijlage XIX, indien met die organisaties is overeengekomen dat aan die functionarissen het recht op deze vrijstelling wordt verleend.

 • 2. De vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing indien de desbetreffende functionaris Nederlander is of duurzaam in Nederland verblijft.

 • 3. De vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, is, voor zover het personenvoertuigen betreft, beperkt tot maximaal twee personenvoertuigen per functionaris, tenzij met de internationale organisatie is overeengekomen dat deze vrijstelling beperkt is tot één personenvoertuig per functionaris.

 • 4. Vrijstelling van rechten bij invoer wordt verleend voor het brengen in het vrije verkeer van goederen die bestemd zijn voor het persoonlijk gebruik – gebruik door inwonende gezinsleden daaronder begrepen – van administratief, technisch en bedienend personeel in dienst van een internationale organisatie genoemd in bijlage XIX, indien met die organisatie is overeengekomen dat aan dat personeel het recht op deze vrijstelling worden verleend.

 • 5. De vrijstelling, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien het personeelslid Nederlander is, duurzaam in Nederland verblijft, dan wel als er op het moment van het in het vrije verkeer brengen sinds de aanvang van de tewerkstelling in Nederland meer dan 10 jaren zijn verstreken.

 • 6. De vrijstelling, bedoeld in het vierde lid, is, voor zover het personenvoertuigen betreft, beperkt tot maximaal één personenvoertuig per persoon, tenzij met de organisatie is overeengekomen dat geen vrijstelling voor een personenvoertuig wordt verleend.

 • 7. Artikel 7:10, eerste, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het hoofd van de internationale organisatie in een door hem ondertekende schriftelijke verklaring op de aangifte Douane 39 verklaart dat de functionaris onderscheidenlijk de persoon die gebruik wenst te maken van de in het eerste of vierde lid bedoelde vrijstelling in dienst is bij die internationale organisatie, geen Nederlander is, niet duurzaam in Nederland verblijft, dan wel dat er op het moment van het in het vrije verkeer brengen sinds de aanvang van de tewerkstelling in Nederland minder dan 10 jaren zijn verstreken. Voorts vermeldt de verklaring de normale verblijfplaats van de functionaris onderscheidenlijk de persoon op het moment van aanwerving en de datum van tewerkstelling in Nederland.

 • 8. Het is verboden om de met vrijstelling in het vrije verkeer gebrachte goederen:

  • uit te lenen, te verpanden, te verhuren, onder bezwarende titel of om niet over te dragen, zonder dat daartoe toestemming is verkregen van de inspecteur die de vrijstelling heeft verleend; en

  • te gebruiken op een wijze of voor doeleinden waarvoor de vrijstelling niet geldt.

H

In artikel 7:17 wordt de tabel als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b wordt ‘57,3%’ vervangen door: 58,8%.

2. In onderdeel c wordt ‘60,6%’ vervangen door: 62,2%.

I

In artikel 7:17 wordt de tabel als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b wordt ‘58,8%’ vervangen door: 55,8%.

2. In onderdeel c wordt ‘62,2%’ vervangen door: 61,2%.

J

In artikel 7:27, eerste en vierde lid, wordt ‘7:13, 7:15 en 7:16’ vervangen door: 7:16.

K

Artikel 7:29, derde lid, komt te luiden:

 • 3. De plaatsen waar sorteerplaatsen en bergplaatsen voor binnengebrachte postzendingen zijn gelegen worden door de Minister van Financiën in overeenstemming met de Minister van Economische zaken aangewezen. Deze plaatsen zijn vermeld in bijlage XX.

L

In artikel 7:30 wordt ‘de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zijn vastgesteld’ vervangen door: de Minister van Economische Zaken zijn aangewezen. Deze plaatsen zijn vermeld in bijlage XX.

M

In artikel 10:1, eerste en tweede lid, artikel 10:2, artikel 10:3, artikel 10:4, wordt ‘€ 150’ vervangen door: € 160.

N

In bijlage IXa wordt ‘codeboek Sagitta’ telkens vervangen door: codeboek Douane.

O

In bijlage XI wordt ‘Rotary Wing Training Center BV, Etten-Leur’ vervangen door: Rotary Wing Training Center BV, Rijen.

P

Bijlage XVII wordt vervangen door bijlage XVII, zoals die is opgenomen in bijlage V bij deze regeling.

Q

Bijlage XVIII wordt vervangen door bijlage XVIII, zoals die is opgenomen in bijlage VI bij deze regeling.

R

Bijlage XIX wordt vervangen door bijlage XIX, zoals die is opgenomen in bijlage VII bij deze regeling.

S

Na bijlage XIX wordt een bijlage toegevoegd, luidende zoals die is opgenomen in bijlage VIII bij deze regeling.

ARTIKEL XI

De Uitvoeringsregeling belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 8, vierde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt ‘artikel 10, zevende lid’ vervangen door: artikel 10, negende lid.

2. In onderdeel b wordt na de aanhef voor het eerste aandachtsstreepje een aandachtsstreepje ingevoegd, luidende:

 • dat is opgemaakt met inachtneming van de voorwaarden opgenomen in bijlage I; en.

3. In het tweede aandachtsstreepje (nieuw) wordt ‘waaruit inzichtelijk en gedetailleerd de waarde blijkt bij inkoop van het motorrijtuig door een wederverkoper in Nederland; en’ vervangen door: in overeenstemming met het eerste aandachtsstreepje.

4. Het derde aandachtsstreepje (nieuw) vervalt.

B

Er wordt een bijlage toegevoegd, luidende zoals die is opgenomen in bijlage IX bij deze regeling.

ARTIKEL XII

De Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt ‘25, tweede lid’ vervangen door: ‘23, vierde lid, 25, tweede lid, 31b, tweede lid’ en wordt ‘50, zesde lid’ vervangen door: 50, zevende lid.

B

Na artikel 7 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 8

De houder van de inrichting waaraan afvalstoffen ter verwijdering worden afgegeven die naar Nederland zijn overgebracht als bedoeld in artikel 23, eerste lid, onderdeel a, van de wet, neemt in zijn administratie een afschrift op van de kennisgeving, bedoeld in artikel 4 van EVOA.

Artikel 8a

Het aantonen, bedoeld in artikel 31b van de wet, dat ter zake van afvalstoffen wordt voldaan aan het eerste lid, onderdelen a, b en c, van dat artikel, geschiedt door middel van een accountantsverklaring.

C

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘Artikel 50, derde lid’ vervangen door: Artikel 50, vierde lid.

2. In het eerste lid en in het tweede lid, onderdeel b, vervalt: via een aansluiting.

3. Het tweede lid, onderdelen d en e, vervallen, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel b door ‘; en’ en onder vervanging van het puntkomma aan het slot van onderdeel c door een punt.

4. In het derde lid, aanhef, wordt ‘artikel 50, derde lid’ vervangen door: artikel 50, vierde lid.

5. In het derde lid, onderdeel b, wordt ‘artikel 50, vierde lid, onderdeel c’ vervangen door: artikel 50, derde lid, onderdeel c.

D

Artikel 19, onderdeel d, vervalt, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel b door ‘; en’ en onder vervanging van ‘, en’ aan het slot van onderdeel c door een punt.

E

Artikel 19a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid wordt ‘artikel 59a, tweede lid, onderdelen a, d, e en g’ vervangen door ‘artikel 59a, tweede lid, onderdelen b, c en e’ en wordt ‘artikel 59a, tweede lid, onderdelen d, e en g’ vervangen door ‘artikel 59a, tweede lid, onderdelen b, c en e’. Voorts wordt ‘artikel 59b, onderdeel b,’ vervangen door: artikel 59b.

2. Het vijfde lid komt te luiden:

 • 5. Wanneer de coöperatie in, aan of op een onroerende zaak van een ander een productie-installatie in eigendom heeft, merkt de inspecteur de aansluiting waarmee die onroerende zaak verbonden is met een net als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Elektriciteitswet 1998, op verzoek van de coöperatie voor de toepassing van artikel 59a van de wet, aan als de aansluiting van de productie-installatie, indien:

  • a. de aansluiting een totale maximale doorlaatwaarde heeft van meer dan 3x80A;

  • b. de elektriciteit die door de coöperatie via die aansluiting op het net wordt ingevoed afzonderlijk wordt gemeten; en

  • c. de garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 21b, tweede lid, van het besluit, uitsluitend betrekking hebben op de met de productie-installatie opgewekte elektriciteit die via de aansluiting op het net wordt ingevoed.

3. In het zevende lid wordt ‘artikel 59a, tweede lid, onderdeel f’ vervangen door: artikel 59a, tweede lid, onderdeel d.

4. In het achtste lid, onderdeel d, wordt ‘artikel 59a, tweede lid, onderdeel f’ vervangen door: artikel 59a, tweede lid, onderdeel d.

F

Artikel 19b wordt als volgt gewijzigd:

1. Het zevende lid vervalt, onder vernummering van het achtste en negende lid tot zevende en achtste lid.

2. In het achtste lid (nieuw) wordt ‘artikel 59a, tweede lid, onderdelen a, b, c, d, e en g’ vervangen door ‘artikel 59a, tweede lid, onderdelen a, b, c en e’ en wordt ‘artikel 59a, tweede lid, onderdelen b, c, d, e en g’ vervangen door: artikel 59 a, tweede lid, onderdelen a, b, c en e.

G

In artikel 28, eerste lid, onderdeel m, wordt ‘artikel 50, derde lid’ vervangen door: artikel 50, vierde lid.

ARTIKEL XIII

De Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1a, zevende lid, onderdeel b, wordt ‘dan wel ingeval de instelling is gevestigd in een staat als bedoeld in artikel 1c‘ vervangen door ‘dan wel ingeval de instelling buiten Nederland is gevestigd’. Voorts wordt ‘verstrekte fiscaal nummer’ vervangen door: verstrekte fiscale identificatienummer.

B

In artikel 1c wordt ‘Als staat als bedoeld in artikel 5b, eerste lid, onderdeel a, onder 3°’ vervangen door: Als staat als bedoeld in artikel 5b, eerste lid, onderdeel a, onder 4°.

C

In artikel 20, vierde lid, wordt ‘artikel 32bb en artikel 32bc van de Wet op de loonbelasting 1964’ vervangen door: artikel 32bb van de Wet op de loonbelasting 1964.

D

In artikel 43a wordt ‘artikel 47b, tweede lid,’ vervangen door: artikel 47b.

ARTIKEL XIV

In de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 komt artikel 3, eerste lid, onderdeel c2, te luiden:

 • c2. Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD);.

ARTIKEL XV

De Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1ca, onderdelen c, f en g, artikel 1cd, artikel 1cf, eerste lid, en artikel 1cg wordt ‘bank’ telkens vervangen door: betaaldienstverlener.

B

In artikel 14, eerste lid, onderdeel c, onder 5o, wordt ‘de langdurigheidstoeslag’ vervangen door: de individuele inkomenstoeslag.

C

Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel b, wordt ‘netto-woonlasten’ vervangen door ‘nettowoonlasten’. Voorts vervalt: Onder netto-woonlasten wordt verstaan: de op de belastingschuldige drukkende huurprijs, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van genoemde wet, dan wel hypotheekrente en erfpachtcanon ter zake van een door hem bewoonde woning voorzover deze hem voor gebruik ter beschikking staat, verminderd met de ontvangen huurtoeslag, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van genoemde wet of met de ontvangen woonkostentoeslag.

2. In het eerste lid, onderdeel f, wordt ‘€ 10,25’ vervangen door ‘€ 10,45’ en wordt ‘. Bij de bepaling van het aantal dagen wordt een volle maand op 30 dagen gesteld.’ vervangen door: , met dien verstande dat bij de bepaling van het aantal dagen een volle maand op 30 dagen wordt gesteld;.

3. Aan het eerste lid wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

g. uitgaven voor het levensonderhoud van kinderen, vastgesteld op het verschil tussen het maximale bedrag waarop de belastingschuldige, zijn toetsingsinkomen buiten beschouwing latend, op grond van artikel 2 van de Wet op het kindgebonden budget aanspraak zou kunnen maken en het bedrag van de krachtens die wet te ontvangen kindgebonden budget.

4. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. Onder nettowoonlasten wordt verstaan: de op de belastingschuldige drukkende huurprijs, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op de huurtoeslag, dan wel hypotheekrente en erfpachtcanon ter zake van een door hem bewoonde woning voor zover deze hem voor gebruik ter beschikking staat, verminderd met de te ontvangen huurtoeslag, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van die wet, of met de te ontvangen woonkostentoeslag.

D

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. De kosten van bestaan, bedoeld in artikel 13, eerste lid, bedragen voor een belastingschuldige die wordt aangemerkt als:

  • a. een echtgenoot als bedoeld in artikel 3 van de Participatiewet: 90 percent van de bijstandsnorm, bedoeld in artikel 21, onderdeel b, van die wet;

  • b. een alleenstaande of een alleenstaande ouder als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, onderscheidenlijk onderdeel b, van de Participatiewet: 90 percent van de bijstandsnorm, bedoeld in artikel 21, onderdeel a, van die wet.

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. De kosten van bestaan, bedoeld in artikel 13, eerste lid, bedragen, in afwijking van het eerste lid, voor een belastingschuldige die wordt aangemerkt als:

  • a. een echtgenoot als bedoeld in artikel 3 van de Participatiewet:

   • 1°. die tezamen met zijn echtgenoot de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt: 90 percent van de bijstandsnorm, bedoeld in artikel 22, onderdeel b, van de Participatiewet;

   • 2°. die alleen of waarvan de echtgenoot de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt: 90 percent van de bijstandsnorm, bedoeld in artikel 22, onderdeel c, van de Participatiewet;

  • b. een alleenstaande of een alleenstaande ouder als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, onderscheidenlijk onderdeel b, van de Participatiewet, die de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt: 90 percent van de bijstandsnorm, bedoeld in artikel 22, onderdeel a, van de Participatiewet.

3. Na het tweede lid wordt, onder vernummering van het derde lid tot vierde lid, een lid ingevoegd, luidende:

 • 3. De kosten van bestaan, bedoeld in artikel 13, eerste lid, worden verhoogd:

  • a. als de belastingschuldige en zijn echtgenoot, bedoeld in artikel 3 van de Participatiewet, de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, hebben bereikt: met € 20,98;

  • b. als de belastingschuldige of zijn echtgenoot, bedoeld in artikel 3 van de Participatiewet, de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt: met € 10,49.

E

In artikel 40ca, eerste lid, en artikel 40e wordt ‘inkomstenbelasting en omzetbelasting’ vervangen door: inkomstenbelasting.

F

Artikel 40f vervalt.

ARTIKEL XVI

De Uitvoeringsregeling Belastingwet BES wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1, eerste lid, wordt ‘5.7’ vervangen door: 4.8, tweede lid, 5.7.

B

Hoofdstuk 4 komt te luiden:

HOOFDSTUK 4 VASTGOEDBELASTING (HOOFDSTUK IV VAN DE WET)

Artikel 4.1
 • 1. Het niet in aanmerking nemen van een waardestijging als bedoeld in artikel 4.8, tweede lid, van de wet vindt alleen plaats met betrekking tot waardestijgingen die door de inspecteur zijn vastgesteld. De inspecteur stelt deze waardestijging alleen vast indien de belastingplichtige binnen een jaar na afloop van het kalenderjaar waarin zich de wijzigingen met betrekking tot de onroerende zaak hebben voorgedaan aan de inspecteur meldt dat zich wijzigingen hebben voorgedaan en welke waardestijging naar zijn oordeel uit deze wijzigingen voortvloeit. Het niet in aanmerking nemen van de door de inspecteur vastgestelde waardestijging werkt terug tot en met het eerste kalenderjaar na afloop van het kalenderjaar waarin deze waardestijging zich heeft voorgedaan.

 • 2. De melding van de waardestijging, bedoeld in het eerste lid, wordt gedaan door het duidelijk, stellig en zonder voorbehoud invullen van een door de inspecteur, op verzoek van de belastingplichtige, uit te reiken formulier.

 • 3. Op het formulier, bedoeld in het tweede lid, wordt in ieder geval vermeld:

  • a. de naam, het adres en het identificatienummer, bedoeld in artikel 8.86, tiende lid, van de wet, van de belastingplichtige;

  • b. de kadastrale gegevens van de onroerende zaak;

  • c. een omschrijving van de wijziging van de onroerende zaak door bouw, verbouw, verbetering, uitbreiding of renovatie;

  • d. de aangegane verplichtingen en gemaakte kosten ter zake van de wijziging;

  • e. de waardestijging die volgens de belastingplichtige uit de wijziging voortvloeit.

 • 4. De inspecteur stelt binnen twee maanden na ontvangst van de melding, bedoeld in het tweede lid, het bedrag aan waardestijging dat niet in aanmerking wordt genomen vast bij voor bezwaar vatbare beschikking. De inspecteur kan deze beschikking binnen twee jaar na de dagtekening bij voor bezwaar vatbare beschikking herzien indien aannemelijk is dat de door de belastingplichtige op het formulier vermelde informatie tot vaststelling van een onjuist bedrag aan vrij te stellen waardestijging heeft geleid.

 • 5. De belastingplichtige is gehouden alle bescheiden met betrekking tot de bouw, verbouw, verbetering, uitbreiding of renovatie van de onroerende zaak op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de ter zake daarvan gedane uitgaven en kosten, alsmede andere voor de vrijstelling van belang zijnde gegevens, duidelijk blijken.

ARTIKEL XVII

Voor overeenkomsten tot het verlenen van diensten inzake het adviseren en ondersteunen van paritaire organisaties die zijn gesloten voor 1 januari 2015, blijft artikel 9a van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968, zoals dat op 31 december 2014 luidde, van toepassing tot en met 31 december 2017.

ARTIKEL XVIII

Artikel 20, vierde lid, van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot een pseudo-eindheffing als bedoeld in artikel 32bc van de Wet op de loonbelasting 1964, zoals dat op 31 december 2014 luidde, over een tijdvak dat vóór 1 januari 2015 is geëindigd.

ARTIKEL XIX

Tot 1 januari 2016 wordt de maximale aanspraak op het kindgebonden budget, bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdeel g, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, voor de alleenstaande ouder op wie het overgangsrecht, bedoeld in artikel XII, tweede lid, van de Wet hervorming kindregelingen, van toepassing is, vermeerderd met de verhoging van het kindgebonden budget, bedoeld in artikel 2, zesde lid, van de Wet op het kindgebonden budget.

ARTIKEL XX

In afwijking van artikel 4.1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Belastingwet BES wordt een melding als bedoeld in dat lid met betrekking tot wijzigingen van een onroerende zaak die zich in 2013 hebben voorgedaan geacht binnen de termijn, bedoeld in de tweede volzin van dat lid, te zijn gedaan indien de melding in 2015 wordt gedaan.

ARTIKEL XXI

Met betrekking tot een belastingaanslag inkomstenbelasting over het kalenderjaar 2014 waarvan het aanslagbiljet een dagtekening heeft die ligt in de periode die aanvangt op 1 mei 2015 en eindigt op 30 juni 2016 wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht voor zover de betaling plaatsvindt uiterlijk 4 maanden na het verstrijken van de voor deze belastingaanslag geldende betalingstermijn.

ARTIKEL XXII

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015, met dien verstande dat:

  • a. artikel I, onderdeel C, artikel VI, onderdelen B en D, en artikel VIII, onderdeel D, terugwerken tot en met 1 januari 2014;

  • b. artikel XIII, onderdeel D, terugwerkt tot en met 6 januari 2014;

  • c. artikel X, onderdelen K, L en S, terugwerkt tot en met 1 oktober 2014;

  • d. artikel XV, onderdelen C en D, en artikel XIX voor het eerst van toepassing zijn op verzoeken om kwijtschelding die na inwerkingtreding van deze regeling bij de ontvanger worden ingediend.

 • 2. In afwijking van het eerste lid treden artikel VII en artikel X, onderdeel I, met ingang van 1 april 2015 in werking.

 • 3. In afwijking van het eerste lid treedt artikel II, onderdeel F, met ingang van 1 januari 2016 in werking.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes

BIJLAGE I

Bijlage A

Goederenomschrijving

Post (of onderverdeling) van de gecombineerde nomenclatuur

Haar van varkens of van wilde zwijnen; dassenhaar en ander dierlijk haar, voor borstelwerk; afval van dit haar

0502

Darmen, blazen en magen van dieren (andere dan die van vissen), in hun geheel of in stukken, vers, gekoeld, bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt

0504

Vogelhuiden en andere delen van vogels, met veren of dons bezet, veren en delen van veren (ook indien bijgesneden) en dons, ruw, gereinigd, ontsmet of op andere wijze behandeld ter voorkoming van bederf, doch niet verder bewerkt; poeder en afval, van veren of van delen van veren

0505

Beenderen en hoornpitten, ruw, ontvet of eenvoudig voorbehandeld (doch niet in vorm gesneden), met zuur behandeld of ontdaan van gelatine; poeder en afval van deze stoffen

0506

Grijze amber, bevergeil, civet en muskus; Spaanse vlieg; gal, ook indien gedroogd; klieren en andere stoffen van dierlijke oorsprong, die worden gebruikt voor het bereiden van farmaceutische producten, vers, gekoeld, bevroren of anderszins voorlopig geconserveerd

0510

Darmen, blazen en magen van vissen, pezen en zenen; snippers en dergelijk afval van ongelooide huiden en vellen

ex 0511

Mout, ook indien gebrand

1107

Cacaobonen, ook indien gebroken, al dan niet gebrand

1801

Cacaodoppen, cacaoschillen, cacaovliezen en andere afvallen van cacao

1802

Cacaopasta, ook indien ontvet

1803

Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak

ex 2401

IJzerkies, ongeroost

2502

Marmer, travertijn, ecaussine en andere kalksteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf, met een schijnbare dichtheid van 2,5 of meer, en albast, ook indien enkel kantrecht behouwen dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze

2515

Graniet, porfier, basalt, zandsteen en andere natuursteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf, ook indien enkel kantrecht behouwen dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze

2516

Korrels, scherven, splinters en poeder van de steensoorten bedoeld bij de posten 2515 en 2516, ook indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan, van marmer

2517 41 00

Kalksteen voor hoogoventoeslag; kalksteen voor de vervaardiging van kalk of van cement

2521

Hydraulisch cement (cementklinker daaronder begrepen), ook indien gekleurd

2523

Ertsen, slakken en assen

2601 t/m 2620

Andere slakken en andere assen, as van zeewier daaronder begrepen, andere dan uit melasse gewonnen potas

ex 2621

Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen

2709

Petroleumbitumen

2713 20 00

Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leisteen en bitumineus zand; asfaltiet en asfaltsteen

2714

Calciumcarbonaat

2836 50 00

Ruw thorium; resten en afval daarvan

ex 2844 30 55

Tannine (looizuur), alsmede zouten, ethers, esters en andere derivaten daarvan

ex 3201

Synthetische organische looistoffen; anorganische looistoffen; preparaten voor het looien, ook indien zij natuurlijke looistoffen bevatten; enzympreparaten voor het voorlooien

3202

Dopes (antiklopmiddelen, oxidatievertragers, peptisatiemiddelen, middelen ter verbetering van de viscositeit, corrosievertragers en dergelijke preparaten), voor minerale olie (benzine daaronder begrepen)

ex 3811

Natuurlijke rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle en dergelijke natuurlijke gommen, in primaire vormen of in de vorm van gerookte vellen of vellen crêperubber

ex 4001

Synthetische rubber en uit olie vervaardigde factis, in primaire vormen; mengsels van natuurlijke rubber en synthetische rubber, in de vorm van latex

ex 4002

Basismengsels (‘master-batches’), andere dan die bestaande uit mengsels van rubber en carbonblack of dergelijk zwartsel of van rubber met siliciumdioxide

ex 4005

Huiden en vellen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld („pickled’) of anderszins geconserveerd, doch niet gelooid, niet tot perkament verwerkt of verder bewerkt), ook indien onthaard of gesplit

4101 t/m 4103

Kips van Indische runderen, in gehele staat (ook indien zonder kop en zonder poten), wegende per stuk niet meer dan 4,5 kg, enkel met plantaardige stoffen voorgelooid of gelooid, ook indien verder bewerkt, maar niet als zodanig bruikbaar voor het vervaardigen van werken van leder

4104 41 11 en 4104 49 11

Gelooide huiden en vellen van runderen (buffels daaronder begrepen), van paarden of van paardachtigen

ex 4104

Gelooide onthaarde huiden en vellen van Indische bastaards, voorgelooid met plantaardige stoffen, ook indien verder bewerkt, maar niet als zodanig bruikbaar voor het vervaardigen van werken van leder

4105 30 10

Gelooide onthaarde huiden en vellen van Indische geiten, voorgelooid met plantaardige stoffen, ook indien verder bewerkt, maar niet als zodanig bruikbaar voor het vervaardigen van werken van leder

4106 22 10

Wol, niet gekaard en niet gekamd

5101

Fijn haar en grof haar, niet gekaard en niet gekamd

5102

Afval van wol, van fijn haar of van grof haar, afval van garen daaronder begrepen doch met uitzondering van rafelwol en van rafelingen van haar

5103

Rafelwol en rafelingen van fijn haar of van grof haar

5104

Vlas, ruw of bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), van vlas

5301

Jute en andere bastvezels (andere dan vlas, hennep en ramee), ruw of bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), van deze vezels

5303

Synthetische of kunstmatige stapelvezels

5501 t/m 5507

Al dan niet vervilte weefsels, ook indien geïmpregneerd of voorzien van een deklaag van de soort gebruikt op papiermachines of voor ander technisch gebruik, met enkelvoudige ketting en/of inslag, dan wel plat geweven met meervoudige ketting en/of inslag

ex 5911

Lompen en vodden; afval en oud goed, van bindgaren, van touw of van kabel

6310

Resten en afval, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen; andere resten en afval, bevattende edele metalen of verbindingen van edele metalen, van de soort hoofdzakelijk gebruikt voor het terugwinnen van edele metalen

7112

Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen, niet-gelegeerd, bevattende niet meer dan 0,5 gewichtspercent fosfor en bevattende minder dan 0,1 gewichtspercent mangaan

7201 1090

Ferrolegeringen

7202

Resten en afval, van gietijzer

7204 10

Resten en afval, van roestvrij staal

7204 21

Resten en afval, van vertind ijzer en staal

7204 30

Draaisel, krullen, spanen, slijpsel, zaagsel, vijlsel en afval van het stampen of stansen, ook indien in pakketten

7204 41

Andere resten en afval

7204 49

Afvalingots

7204 50

Ingots van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof

ex 7206 10

Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, andere dan door continugieten verkregen en andere dan gesmede producten

ex 7207

Gewalste platte producten, enkel warm gewalst, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende minder dan 0,6 gewichtspercenten koolstof, met een breedte van 600 mm of meer

ex 7208

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, enkel koud gewalst, bevattende minder dan 0,6 gewichtspercenten koolstof

ex 7209

Gewalste platte producten, enkel warm gewalst, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, bevattende minder dan 0,6 gewichtspercenten koolstof

ex 7211

Gewalste platte producten, enkel koud gewalst, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, bevattende minder dan 0,6 gewichtspercenten koolstof, anders dan bestemd voor het vervaardigen van blik

ex 7211

Gewalste platte producten, warm gewalst, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende minder dan 0,6 gewichtspercenten koolstof, met een rechthoekige dwarsdoorsnede, met een dikte van 1,5 of meer mm en een breedte van meer dan 500 mm, op rollen wegende 500 of meer kg, of overlangs warm gewalst in gesloten kalibers of op het universeel walswerk, met een dikte van meer dan 5 mm doch niet meer dan 100 mm en met een breedte van meer dan 150 mm doch niet meer dan 1.200 mm

ex 7208 en ex 7211

Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst of warm geperst, bevattende minder dan 0,6 gewichtspercenten koolstof

ex 7214

Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst of warm geperst, bevattende minder dan 0,6 gewichtspercenten koolstof

ex 7216

Ingots en halffabricaten van roestvrij staal, andere dan door continugieten verkregen

ex 7218

Gewalste platte producten, warm gewalst, van roestvrij staal, met een rechthoekige dwarsdoorsnede, met een dikte van 1,5 of meer mm en een breedte van meer dan 500 mm, op rollen wegende 500 of meer kg, of overlangs warm gewalst in gesloten kalibers of op het universeel walswerk, met een dikte van meer dan 5 mm doch niet meer dan 100 mm en met een breedte van meer dan 150 mm doch niet meer dan 1.200 mm

ex 7219 en ex 7220

Ingots en halffabricaten van ander gelegeerd staal, andere dan door continugieten verkregen

ex 7224

Gewalste platte producten, warm gewalst, van ander gelegeerd staal, met een rechthoekige dwarsdoorsnede, met een dikte van 1,5 of meer mm en een breedte van meer dan 500 mm, op rollen wegende 500 of meer kg, of overlangs warm gewalst in gesloten kalibers of op het universeel walswerk, met een dikte van meer dan 5 mm doch niet meer dan 100 mm en met een breedte van meer dan 150 mm doch niet meer dan 1.200 mm

ex 7225 en ex 7226

Kopersteen of ruwsteen; cementkoper (neergeslagen koper)

7401

Niet-geraffineerd koper; anoden van koper voor het elektrolytisch raffineren

7402

Geraffineerd koper en koperlegeringen, ruw

7403

Resten en afval, van koper

7404

Toeslaglegeringen van koper, bevattende niet meer dan 8 gewichtspercenten fosfor

ex 7405

Nikkelmatte, nikkeloxidesinters en andere tussenproducten van de nikkelmetallurgie

7501

Ruw nikkel

7502

Resten en afval, van nikkel

7503

Ruw aluminium

7601

Ruw lood

7801

Resten en afval, van lood

7802

Ruw zink

7901

Resten en afval, van zink

7902

Ruw tin

8001

Resten en afval, van tin

8002

Ruw kobalt

ex 8105 20

Resten en afval van kobalt

8105 30

Ruw bismut; resten en afval van bismut

ex 8106 00 10

Ruw cadmium

ex 8107 20

Resten en afval van cadmium

8107 30

Ruw titaan

ex 8108 20

Resten en afval van titaan

8108 30

Ruw zirkonium

ex 8109 20

Resten en afval van zirkonium

8109 30

Ruw antimoon

ex 8110 10

Resten en afval van antimoon

8110 20

Ruw mangaan

ex 8111 00 11

Resten en afval van mangaan

8111 00 19

Ruw chroom, germanium, vanadium, gallium, hafnium (celtium), indium, niobium (columbium), rhenium en thallium; resten en afval van deze metalen

ex 8112

Luchtvaartuigmotoren

8407 10

Turbinestraalmotoren

8411 11

Turbinestraalmotoren

8411 12

straalmotoren (reactiemotoren), andere dan turbinestraalmotoren

8412 10

BIJLAGE II

Bijlage I

Goederenomschrijving

Post (of onderverdeling) van de gecombineerde nomenclatuur

Maniokwortel, arrowroot (pijlwortel), salepwortel, aardperen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke wortels en knollen met een hoog gehalte aan zetmeel of aan inuline, vers, gekoeld, bevroren of gedroogd, ook indien in stukken of in pellets; merg van de sagopalm

0714

Koffie, ongebrand

0901 11 00 en 0901 12 00

Thee

0902

Granen

1001 t/m 1008

Oliehoudende zaden en vruchten

1201 t/m 1207

Vetten en oliën

1501 t/m 1516

Ruwe glycerol; glycerolwater en glycerollogen

1520

Ruwe suiker

1701 12 10 t/m 1701 14 90

Melasse verkregen bij de extractie of de raffinage van suiker

1703

Cacaobonen, ook indien gebroken, al dan niet gebrand

1801

Cacaodoppen, cacaoschillen, cacaovliezen en andere afvallen van cacao

1802

Tapioca

ex 1903

Producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen, voor zover deze producten nog een be- of verwerking moeten ondergaan voordat zij aan eindgebruikers worden geleverd

ex 2106

Resten en afval van de voedselindustrie

2301 t/m 2308

Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren, voor zover deze producten nog een be- of verwerking moeten ondergaan voordat zij aan eindgebruikers worden geleverd

ex 2309

Zout; zwavel; aarde en steen; gips, kalk en cement

2501 t/m 2530

IJzererts en concentraten daarvan, geroost ijzerkies (pyrietas) daaronder begrepen

2601

Molybdeenerts en concentraten daarvan

2613

Steenkool; briketten, eierkolen en dergelijke van steenkool vervaardigde vaste brandstoffen

2701

Olie en andere producten, verkregen bij het distilleren van hogetemperatuur-steenkoolteer; dergelijke producten waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet-aromatische overtreft

2707

Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen

2709

Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen andere dan ruwe; preparaten bevattende als basisbestanddeel 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen, elders genoemd noch elders onder begrepen; afvalolie

2710

Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen

2711

Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, „slack wax’, ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en dergelijke door synthese of op andere wijze verkregen producten, ook indien gekleurd

2712

Petroleumbitumen

2713 20 00

Elektrische energie met een spanning van ten minste 110 kilovolt

ex 2716 00 00

Anorganische chemische producten; anorganische of organische verbindingen van edele metalen, van radioactieve elementen, van zeldzame aardmetalen en van isotopen

2801 t/m 2853

Organische chemische producten

2901 t/m 2942

Ammoniumsulfaat onder de voorwaarde dat deze producten nog een be- of verwerking moeten ondergaan voordat zij aan eindgebruikers worden geleverd

ex 3102 21 00

Kleurstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong (verfstofextracten, andere dan dierlijk zwartsel, daaronder begrepen), ook indien chemisch welbepaald; preparaten bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk, op basis van kleurstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong

3203

Synthetische organische kleurstoffen, ook indien chemisch welbepaald; preparaten bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk, op basis van synthetische organische kleurstoffen; synthetische organische producten van de soort gebruikt als fluorescerende heldermakende stoffen of als „lichtgevende stoffen’ (luminoforen), ook indien chemisch welbepaald

3204

Etherische oliën (ook indien daaruit de terpenen zijn afgesplitst), vast of vloeibaar; harsaroma's; door extractie verkregen oleoharsen; geconcentreerde oplossingen van etherische oliën in vet, in vette oliën, in was of in dergelijke stoffen, verkregen door enfleurage of door maceratie; terpeenhoudende bijproducten, afgesplitst uit etherische oliën; gedistilleerd aromatisch water en waterige oplossingen van etherische oliën

3301

Organische tensioactieve producten (andere dan zeep); tensioactieve bereidingen, wasmiddelen (hulppreparaten voor het wassen daaronder begrepen) en reinigingsmiddelen, ook indien zeep bevattend, andere dan die bedoeld bij post 3401

3402

Smeermiddelen (boor, snij- en draaiolie (koelolie), preparaten voor het losmaken van bouten en moeren, roest- en corrosiewerende preparaten en preparaten voor het insmeren van vormen, op basis van smeermiddelen, daaronder begrepen), alsmede preparaten van de soort gebruikt voor het smouten, vetten of oliën van textiel, van leder, van pelterijen of van andere stoffen, bevattende aardolie of olie uit bitumineuze mineralen

3403 11 00 t/m 3403 19 90

Enzymen; bereidingen van enzymen, elders genoemd noch elders onder begrepen

3507

Diverse producten van de chemische industrie

3801 t/m 3826

Polymeren van ethyleen, in primaire vormen

3901

Polymeren van propyleen of van andere olefinen, in primaire vormen

3902

Polymeren van styreen, in primaire vormen

3903

Polymeren van vinylchloride of van andere halogeenolefinen, in primaire vormen

3904

Polyacetalen, andere polyethers en epoxyharsen, in primaire vormen; polycarbonaten, alkydharsen, polyallylesters en andere polyesters, in primaire vormen

3907

Petroleumharsen, cumaronharsen, indeenharsen of cumaronindeenharsen en polyterpenen

3911 10 00

Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof zonder celstructuur, niet versterkt, gelaagd of op dergelijke wijze gecombineerd met andere stoffen, niet op een drager

3920

Synthetische rubber en uit olie vervaardigde factis, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen; mengsels van producten bedoeld bij post 4001 met producten bedoeld bij deze post, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen

4002

Synthetische filamentgarens (andere dan naaigarens), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein, synthetische monofilamenten van minder dan 67 decitex daaronder begrepen

5402

Ferrolegeringen

7202

Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal

7207

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed

7208

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, koud gewalst, niet geplateerd noch bekleed

7209

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, geplateerd of bekleed

7210

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed

7211

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, geplateerd of bekleed

7212

Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal

7216

Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte van 600 mm of meer

7219

Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte van minder dan 600 mm

7220

Ander gelegeerd staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabricaten van ander gelegeerd staal

7224

Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer

7225

Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm

7226

Niet-geraffineerd koper; anoden van koper voor het elektrolytisch raffineren

7402

Geraffineerd koper en koperlegeringen, ruw

7403

Nikkeloxidesinters en andere tussenproducten van de nikkelmetallurgie

7501 20 00

Ruw nikkel

7502

Staven, profielen en draad, van nikkel

7505

Platen, bladen en strippen, van nikkel

7506

Aluminium en werken van aluminium

7601 t/m 7610

Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding

7612

Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit

7614

Ruw lood

7801

Ruw zink

7901

Platen, bladen en strippen, van zink

7905

Ruw tin

8001

Molybdeen en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen

8102

Magnesium en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen

8104

Kobaltmatte en andere tussenproducten van de kobaltmetallurgie; kobalt en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen

8105

Bismut en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen

8106

Cadmium en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen

8107

Titaan en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen

8108

Antimoon en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen

8110

Mangaan en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen

8111

Beryllium, chroom, germanium, vanadium, gallium, hafnium (celtium), indium, niobium (columbium), rhenium en thallium, alsmede werken van deze metalen, resten en afval daaronder begrepen

8112

BIJLAGE III

Bijlage K

Goederenomschrijving

Post (of onderverdeling) van de gecombineerde nomenclatuur

Koffie, ongebrand

0901 11 00 en 0901 12 00

Thee

0902

Granen

1001 t/m 1008

Oliehoudende zaden en vruchten

1201 t/m 1207

Cacaobonen, ook indien gebroken, al dan niet gebrand

1801

Molybdeenerts en concentraten daarvan

2613

Steenkool; briketten, eierkolen en dergelijke van steenkool vervaardigde vaste brandstoffen

2701

Anorganische chemische producten; anorganische of organische verbindingen van edele metalen, van radioactieve elementen, van zeldzame aardmetalen en van isotopen

2801 t/m 2853

Onverzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren en eenwaardige cyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

2916

Amidoverbindingen van carbonzuren of van koolzuur

2924

Andere organische verbindingen van niet-metalen of van metalen

2931

Organische tensioactieve producten (andere dan zeep); tensioactieve bereidingen, wasmiddelen (hulppreparaten voor het wassen daaronder begrepen) en reinigingsmiddelen, ook indien zeep bevattend, andere dan die bedoeld bij post 3401

3402

Onkruidbestrijdingsmiddelen

3808 93 27

Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen; chemische producten en preparaten van de chemische of van aanverwante industrieën (mengsels van natuurlijke producten daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen

3824

Polyacetalen, andere polyethers en epoxyharsen, in primaire vormen; polycarbonaten, alkydharsen, polyallylesters en andere polyesters, in primaire vormen

3907

Polyamiden in primaire vormen

3908

Aminoharsen, fenolharsen en polyurethanen, in primaire vormen

3909

Natron- en sulfaat-houtcellulose, andere dan die bedoeld bij post 4702

4703

Zilver (verguld zilver en geplatineerd zilver daaronder begrepen), onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm

7106

Platina, onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm

7110

Ferrolegeringen

7202

Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal

7207

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed

7208

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, koud gewalst, niet geplateerd noch bekleed

7209

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, geplateerd of bekleed

7210

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed

7211

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, geplateerd of bekleed

7212

Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd

7214

Andere staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal

7215

Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal

7216

Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte van 600 mm of meer

7219

Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte van minder dan 600 mm

7220

Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer

7225

Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm

7226

Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal

7301

Andere buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm, van ijzer of van staal

7305

Andere buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal

7306

Niet-geraffineerd koper; anoden van koper voor het elektrolytisch raffineren

7402

Geraffineerd koper en koperlegeringen, ruw

7403

Toeslaglegeringen van koper

7405

Draad van koper

7408

Nikkeloxidesinters en andere tussenproducten van de nikkelmetallurgie

7501 20 00

Ruw nikkel

7502

Poeder en schilfers, van nikkel

7504

Staven, profielen en draad, van nikkel

7505

Platen, bladen en strippen, van nikkel

7506

Aluminium en werken van aluminium

7601 t/m 7610

Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding

7612

Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit

7614

Ruw lood

7801

Ruw zink

7901

Platen, bladen en strippen, van zink

7905

Ruw tin

8001

Andere onedele metalen; cermets; werken van deze stoffen

8101 t/m 8113

Grafietelektroden

ex 8545 11

BIJLAGE IV

Bijlage A.1. Methode voor het bepalen van het alcoholgehalte als bedoeld in artikel 15

 • 1. Voor het bepalen van het alcoholgehalte van zowel wijn als overige alcoholhoudende producten wordt goedgekeurd dat gebruik wordt gemaakt van een van de methodes, genoemd in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2870/2000 van de Commissie van 19 december 2000 tot vaststelling van communautaire referentiemethoden voor de analyse van gedistilleerde dranken (PbEG 2000, L 333) of van een methode die in overeenstemming met de algemeen directeur Douane, bedoeld in artikel 4, derde lid, van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003, is vastgesteld.

 • 2. Voor zover van toepassing geschiedt de omrekening naar het alcoholgehalte bij 20°C met gebruikmaking van internationaal goedgekeurde tabellen.

 • 3. Bij de distillatie voor de vaststelling van het alcoholgehalte van wijn en overige alcoholhoudende producten wordt gebruik gemaakt van een distilleertoestel, waarbij wordt gecorrigeerd voor een eventueel bij de distillatie optredend alcoholverlies.

BIJLAGE V

Bijlage XVII

De diplomatieke of beroepsconsulaire dan wel honorair consulair vertegenwoordigingen in Nederland, bedoeld in de artikelen 7:8, 7:9, 7:11 en 7:12 van de Algemene douaneregeling, zijn:

 • Consulaat (honorair) van Afghanistan, Rotterdam

 • Ambassade van de Islamitische Republiek Afghanistan, 's-Gravenhage

 • Ambassade van de Republiek Albanië, 's-Gravenhage

 • Ambassade van de Democratische Volksrepubliek Algerije, 's-Gravenhage

 • Consulaat-Generaal van de Republiek Angola, Rotterdam

 • Ambassade van de Republiek Angola, 's-Gravenhage

 • Ambassade van de Argentijnse Republiek, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Armenië, Hilversum

 • Ambassade van de Republiek Armenië, 's-Gravenhage

 • Ambassade van het Gemenebest Australië, 's-Gravenhage

 • Ambassade van de Republiek Azerbaijan, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van de Volksrepubliek Bangladesh, Noordgouwe

 • Consulaat-Generaal (honorair) van de Volksrepubliek Bangladesh, Amsterdam

 • Ambassade van de Volksrepubliek Bangladesh, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van Barbados, s-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Belarus, Amsterdam

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Belarus, Eindhoven

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Belarus, Hollandscheveld

 • Ambassade van de Republiek Belarus, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van het Koninkrijk België, Vlissingen

 • Consulaat (honorair) van het Koninkrijk België, Nijmegen

 • Consulaat (honorair) van het Koninkrijk België, Roosendaal

 • Consulaat (honorair) van het Koninkrijk België, Terneuzen

 • Consulaat (honorair) van het Koninkrijk België, Renkum

 • Consulaat (honorair) van het Koninkrijk België, Winsum

 • Consulaat (honorair) van het Koninkrijk België, Rhoon

 • Ambassade van het Koninkrijk België, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van Belize, Amsterdam

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Benin, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van het Koninkrijk Bhutan, 's-Gravenhage

 • Ambassade van de Plurinationale Staat Bolivia, 's-Gravenhage

 • Ambassade van Bosnië-Herzegovina, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Botswana, Amsterdam

 • Consulaat (honorair) van de Federale Republiek Brazilië, Amsterdam

 • Consulaat-Generaal van de Federale Republiek Brazilië, Rotterdam

 • Ambassade van de Federale Republiek Brazilië, 's-Gravenhage

 • Ambassade van de Republiek Bulgarije, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van Burkina Faso, Rotterdam

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Burundi, Bergschenhoek

 • Ambassade van de Republiek Burundi, 's-Gravenhage

 • Ambassade van Canada, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Chili, Rotterdam

 • Consulaat-Generaal van de Republiek Chili, Amsterdam

 • Ambassade van de Republiek Chili, ’s-Gravenhage

 • Ambassade van de Volksrepubliek China, 's-Gravenhage

 • Consulaat-Generaal van de Republiek Colombia, Amsterdam

 • Consulaat-Generaal van de Republiek Colombia, Amsterdam

 • Ambassade van de Republiek Colombia, 's-Gravenhage

 • Ambassade van de Democratische Republiek Congo, 's-Gravenhage

 • Ambassade van de Republiek Costa Rica, 's-Gravenhage

 • Consulaat-Generaal van de Republiek Cuba, Rotterdam

 • Ambassade van de Republiek Cuba, 's-Gravenhage

 • Consulaat van de Republiek Cyprus, Rotterdam

 • Ambassade van de Republiek Cyprus, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van het Koninkrijk Denemarken, Amsterdam

 • Consulaat (honorair) van het Koninkrijk Denemarken, Groningen

 • Ambassade van het Koninkrijk Denemarken, 's-Gravenhage

 • Consulaat-Generaal (honorair) van de Republiek Djibouti, Gorinchem

 • Consulaat-Generaal van de Dominicaanse Republiek, Amstelveen

 • Consulaat-Generaal van de Dominicaanse Republiek, Amstelveen

 • Consulaat-Generaal van de Dominicaanse Republiek, Amstelveen

 • Ambassade van de Dominicaanse Republiek, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van de Bondsrepubliek Duitsland, Kamperland

 • Consulaat (honorair) van de Bondsrepubliek Duitsland, Arnhem

 • Consulaat (honorair) van de Bondsrepubliek Duitsland, Groningen

 • Consulaat (honorair) van de Bondsrepubliek Duitsland, Enschede

 • Consulaat (honorair) van de Bondsrepubliek Duitsland, Eindhoven

 • Consulaat (honorair) van de Bondsrepubliek Duitsland, Maastricht

 • Consulaat-Generaal van de Bondsrepubliek Duitsland, Amsterdam

 • Consulaat-Generaal (honorair) van de Bondsrepubliek Duitsland, Rotterdam

 • Consulaat-Generaal van de Bondsrepubliek Duitsland, Amsterdam

 • Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Ecuador, Amsterdam

 • Consulaat (honorair) van Ecuador, Rotterdam

 • Ambassade van Ecuador, 's-Gravenhage

 • Ambassade van de Arabische Republiek Egypte, 's-Gravenhage

 • Ambassade van de Republiek El Salvador, 's-Gravenhage

 • Ambassade van de Staat Eritrea, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Estland, Amsterdam

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Estland, Hoogvliet Rotterdam

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Estland, Zwolle

 • Ambassade van de Republiek Estland, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van de Federale Democratische Republiek Ethiopië, Amsterdam

 • Consulaat-Generaal (honorair) van de Republiek der Filipijnen, Amsterdam Zuidoost

 • Consulaat-Generaal van de Republiek der Filipijnen, Rotterdam

 • Ambassade van de Republiek der Filipijnen, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Finland, Terneuzen

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Finland, Rotterdam

 • Ambassade van de Republiek Finland, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van de Franse Republiek, Rotterdam

 • Consulaat (honorair) van de Franse Republiek, Groningen

 • Consulaat (honorair) van de Franse Republiek, Middelburg

 • Consulaat (honorair) van de Franse Republiek, 's-Hertogenbosch

 • Consulaat (honorair) van de Franse Republiek, Valkenburg Lb

 • Consulaat-Generaal van de Franse Republiek, Amsterdam

 • Ambassade van de Franse Republiek, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Gabon, Sassenheim

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Gambia, Rotterdam

 • Consulaat-Generaal (honorair) van de Republiek Gambia, Amsterdam

 • Consulaat (honorair) van Georgië, Amsterdam

 • Consulaat (honorair) van Georgië, Capelle aan den IJssel

 • Ambassade van Georgië, 's-Gravenhage

 • Ambassade van de Republiek Ghana, 's-Gravenhage

 • Consulaat-Generaal (honorair) van Grenada, Amsterdam

 • Consulaire Aangelegenheden – Ambassade van Griekenland, 's-Gravenhage

 • Consulaat-Generaal van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Amsterdam

 • Ambassade van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Guatemala, Amsterdam

 • Ambassade van de Republiek Guatemala, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Guinee Bissau, Barendrecht

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Guinee Bissau, Schiedam

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Haïti, Rotterdam

 • Apostolische Nuntiatuur, 's-Gravenhage

 • Consulaat-Generaal (honorair) van de Republiek Honduras, Rijswijk Zh

 • Ambassade van de Republiek Honduras, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van Hongarije, Arnhem

 • Consulaat (honorair) van Hongarije, Amsterdam

 • Consulaat (honorair) van Hongarije, Winsum

 • Consulaat (honorair) van Hongarije, Vught

 • Consulaat (honorair) van Hongarije, Haarlem

 • Ambassade van Hongarije, 's-Gravenhage

 • Ambassade van Ierland, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van de Republiek IJsland, Rotterdam

 • Consulaat (honorair) van de Republiek IJsland, Wolvega

 • Consulaat-Generaal (honorair) van de Republiek IJsland, Amsterdam

 • Ambassade van de Republiek India, 's-Gravenhage

 • Ambassade van de Republiek Indonesië, 's-Gravenhage

 • Ambassade van de Republiek Irak, ’s-Gravenhage

 • Ambassade van de Islamitische Republiek Iran, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van de Staat Israël, Wassenaar

 • Consulaat (honorair) van de Staat Israël, Maastricht

 • Ambassade van de Staat Israël, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van de Italiaanse Republiek, Amsterdam

 • Ambassade van de Italiaanse Republiek, 's-Gravenhage

 • Ambassade van de Republiek Ivoorkust, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van Jamaica, Amsterdam

 • Consulaat-Generaal (honorair) van Japan, Rotterdam

 • Consulaat-Generaal (honorair) van Japan, Amsterdam

 • Ambassade van Japan, 's-Gravenhage

 • Ambassade van de Republiek Jemen, 's-Gravenhage

 • Ambassade van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, 's-Gravenhage

 • Consulaat-Generaal van de Republiek Kaapverdië, Rotterdam

 • Ambassade van de Republiek Kameroen, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Kazachstan, Sint-Willebrord

 • Ambassade van de Republiek Kazachstan, 's-Gravenhage

 • Ambassade van de Republiek Kenya, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Kirgizstan, Utrecht

 • Ambassade van de Staat Koeweit, 's-Gravenhage

 • Ambassade van de Republiek Kosovo, 's-Gravenhage

 • Ambassade van de Republiek Kroatië, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Letland, Amsterdam

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Letland, Groningen

 • Ambassade van de Republiek Letland, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Libanon, Amsterdam

 • Ambassade van de Republiek Libanon, 's-Gravenhage

 • Ambassade van Libië, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Litouwen, Eindhoven

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Litouwen, Bleiswijk

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Litouwen, Groningen

 • Ambassade van de Republiek Litouwen, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van het Groothertogdom Luxemburg, Rotterdam

 • Consulaat (honorair) van het Groothertogdom Luxemburg, Maastricht

 • Consulaat-Generaal (honorair) van het Groothertogdom Luxemburg, Amsterdam

 • Ambassade van het Groothertogdom Luxemburg, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, s-Gravenmoer

 • Ambassade van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Madagaskar, Rotterdam

 • Consulaat-Generaal (honorair) van de Republiek Malawi, Wassenaar

 • Ambassade van Maleisië, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Malta, Amsterdam

 • Consulaat-Generaal (honorair) van de Republiek Malta, Breda

 • Ambassade van de Republiek Malta, 's-Gravenhage

 • Consulaat-Generaal van het Koninkrijk Marokko, Utrecht

 • Consulaat-Generaal van het Koninkrijk Marokko, Amsterdam

 • Consulaat-Generaal van het Koninkrijk Marokko, Utrecht

 • Consulaat-Generaal van het Koninkrijk Marokko, Rotterdam

 • Consulaat-Generaal van het Koninkrijk Marokko, Amsterdam

 • Consulaat-Generaal van het Koninkrijk Marokko, Utrecht

 • Consulaat-Generaal van het Koninkrijk Marokko, 's-Hertogenbosch

 • Consulaat-Generaal van het Koninkrijk Marokko, 's-Hertogenbosch

 • Ambassade van het Koninkrijk Marokko, 's-Gravenhage

 • Consulaat-Generaal (honorair) van de Islamitische Republiek Mauritanië, Rotterdam

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Mauritius, Amsterdam

 • Consulaat (honorair) van de Verenigde Mexicaanse Staten, Lelystad

 • Consulaat (honorair) van de Verenigde Mexicaanse Staten, Amsterdam

 • Consulaat (honorair) van de Verenigde Mexicaanse Staten, Rotterdam

 • Consulaat (honorair) van de Verenigde Mexicaanse Staten, Gorinchem

 • Ambassade van de Verenigde Mexicaanse Staten, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Moldavië, Amsterdam

 • Ambassade van de Republiek Moldavië, 's-Gravenhage

 • Consulaat-Generaal (honorair) van het Vorstendom Monaco, 's-Gravenhage

 • Consulaat-Generaal (honorair) van het Vorstendom Monaco, Rotterdam

 • Consulaat-Generaal (honorair) van het Vorstendom Monaco, Amsterdam

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Mongolië, Breda

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Montenegro, Maastricht

 • Consulaat-Generaal (honorair) van de Unie van Myanmar, Breda

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Namibië, Gorinchem

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Namibië, Woerden

 • Consulaat-Generaal (honorair) van Nepal, Amsterdam

 • Ambassade van de Republiek Nicaragua, 's-Gravenhage

 • Ambassade van Nieuw-Zeeland, 's-Gravenhage

 • Ambassade van de Federale Republiek Nigeria, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van het Koninkrijk Noorwegen, Delfzijl

 • Consulaat-Generaal van het Koninkrijk Noorwegen, Rotterdam

 • Consulaat-Generaal (honorair) van het Koninkrijk Noorwegen, Amsterdam

 • Consulaat-Generaal (honorair) van het Koninkrijk Noorwegen, Rotterdam

 • Ambassade van het Koninkrijk Noorwegen, 's-Gravenhage

 • Ambassade van Oekraïne, 's-Gravenhage

 • Ambassade van het Sultanaat Oman, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Oostenrijk, Elsloo Lb

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Oostenrijk, Waalre

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Oostenrijk, Rotterdam

 • Consulaat-Generaal (honorair) van de Republiek Oostenrijk, Amsterdam

 • Ambassade van de Republiek Oostenrijk, 's-Gravenhage

 • Ambassade van de Islamitische Republiek Pakistan, 's-Gravenhage

 • Consulaat-Generaal (honorair) van de Republiek Palau, Heiloo

 • Consulaat-Generaal van de Republiek Panama, Rotterdam

 • Ambassade van de Republiek Panama, 's-Gravenhage

 • Consulaat-Generaal van de Republiek Peru, Amsterdam

 • Ambassade van de Republiek Peru, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Polen, Utrecht

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Polen, Amsterdam Zuidoost

 • Ambassade van de Republiek Polen, 's-Gravenhage

 • Ambassade van de Portugese Republiek, 's-Gravenhage

 • Ambassade van de Staat Qatar, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van Roemenië, Wezep

 • Consulaat (honorair) van Roemenië, Rotterdam

 • Consulaat (honorair) van Roemenië, Venlo

 • Consulaat (honorair) van Roemenië, Putten

 • Consulaat-Generaal (honorair) van Roemenië, Sint-Michielsgestel

 • Ambassade van Roemenië, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van de Russische Federatie, Maastricht

 • Ambassade van de Russische Federatie, 's-Gravenhage

 • Ambassade van de Republiek Rwanda, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van de Democratische Republiek São Tomé en Príncipe, Amsterdam

 • Ambassade van het Koninkrijk Saudi-Arabië, 's-Gravenhage

 • Ambassade van de Republiek Senegal, 's-Gravenhage

 • Ambassade van de Republiek Servië, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van de Republiek der Seychellen, Amsterdam

 • Consulaat (honorair) van de Republiek der Seychellen, Rotterdam

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Slovenië, Breukelen

 • Ambassade van de Republiek Slovenië, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van de Slowaakse Republiek, Eindhoven

 • Consulaat (honorair) van de Slowaakse Republiek, Rotterdam

 • Ambassade van de Slowaakse Republiek, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van het Koninkrijk Spanje, Rotterdam

 • Consulaat-Generaal van het Koninkrijk Spanje, Amsterdam

 • Ambassade van het Koninkrijk Spanje, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van de Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka, Wassenaar

 • Ambassade van de Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka, 's-Gravenhage

 • Ambassade van de Republiek Sudan, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Suriname, Nijkerk

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Suriname, Breda

 • Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname, Amsterdam

 • Ambassade van de Republiek Suriname, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van het Koninkrijk Swaziland, Hoek van Holland

 • Consulaat (honorair) van de Syrische Arabische Republiek, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van de Syrische Arabische Republiek, Rhoon

 • Consulaat (honorair) van de Verenigde Republiek Tanzania, Nieuwerkerk aan den IJssel

 • Ambassade van de Verenigde Republiek Tanzania, 's-Gravenhage

 • Consulaat-Generaal (honorair) van het Koninkrijk Thailand, Amsterdam

 • Ambassade van het Koninkrijk Thailand, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Togo, Rotterdam

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Togo, Almere

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Tsjaad, Amersfoort

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Tsjaad, Nuenen

 • Consulaat (honorair) van de Tsjechische Republiek, Groningen

 • Ambassade van de Tsjechische Republiek, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Tunesië, Rotterdam

 • Ambassade van de Republiek Tunesië, 's-Gravenhage

 • Consulaat-Generaal van de Republiek Turkije, Deventer

 • Consulaat-Generaal van de Republiek Turkije, Rotterdam

 • Consulaat-Generaal (honorair) van de Republiek Turkije, Leiden

 • Ambassade van de Republiek Turkije, 's-Gravenhage

 • Ambassade van de Republiek ten Oosten van de Uruguay, 's-Gravenhage

 • Consulaat-Generaal van de Verenigde Staten van Amerika, Amsterdam

 • Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van de Republiek Vanuatu, 's-Gravenhage

 • Ambassade van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, 's-Gravenhage

 • Ambassade van de Verenigde Arabische Emiraten, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van de Socialistische Republiek Vietnam, Amsterdam

 • Ambassade van de Socialistische Republiek Vietnam, 's-Gravenhage

 • Ambassade van de Republiek Zuid-Afrika, 's-Gravenhage

 • Consulaat-Generaal (honorair) van Republiek Korea, Rotterdam

 • Consulaat-Generaal (honorair) van Republiek Korea, Groningen

 • Ambassade van de Republiek Korea, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) van het Koninkrijk Zweden, Groningen

 • Consulaat-Generaal (honorair) van het Koninkrijk Zweden, Vinkeveen

 • Consulaat-Generaal (honorair) van het Koninkrijk Zweden, Rotterdam

 • Ambassade van het Koninkrijk Zweden, 's-Gravenhage

 • Consulaat (honorair) bij de Zwitserse Bondsstaat, Amsterdam

 • Consulaat (honorair) bij de Zwitserse Bondsstaat, Bergschenhoek

 • Ambassade van de Zwitserse Bondsstaat, ’s-Gravenhage

BIJLAGE VI

Bijlage XVIII

De internationale organisaties, bedoeld in artikel 7:13, eerste lid, van de Algemene douaneregeling, zijn:

 • a. United Nations:

  • 1. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), ‘s-Gravenhage

  • 2. International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), ‘s-Gravenhage

  • 3. International Court of Justice (ICJ), ’s-Gravenhage

  • 4. UNU Maastricht Economic and social Research and training centre on Innovation and Technology (UNU-MERIT), Maastricht

  • 5. International institute for Infrastructural, Hydraulic and Environmental Engineering, Institute for Water Education (UNESCO-IHE), Delft

  • 6. Special Tribunal for Lebanon, Leidschendam-Voorburg

  • 7. Special Court for Sierra Leone, Leidschendam-Voorburg

  • 8. Mechanism for International Criminal Tribunals, ‘s-Gravenhage

 • b. International Criminal Court (ICC), ’s-Gravenhage

 • c. Permanent Court of Arbitration (PCA), ’s-Gravenhage

 • d. Hague Conference on Private International Law (HCCH), ‘s-Gravenhage

  International Development Law Organization (IDLO), ’s-Gravenhage

 • e. NCI Agency (voormalig NATO C3 Agency), ’s-Gravenhage

 • f. European Union:

  • 1. Vertegenwoordiging van de Europese Commissie, ‘s-Gravenhage

  • 2. Voorlichtingsbureau van het Europese Parlement, ‘s-Gravenhage

  • 3. European Police Office (Europol), ’s-Gravenhage

  • 4. European Union’s Judicial Cooperation Unit (Eurojust), ‘s-Gravenhage

  • 5. Institute for Energy and Transport (IET) (voormalig Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek), Petten

 • g. Office of the High Commissioner on National Minorities of the Organisation for Security and Cooperation in Europe (HCNM/OSCE), ’s-Gravenhage

 • h. European Organisation for the Safety of Air Navigation (Eurocontrol), Beek (L)

 • i. European Space Agency / European Space Research and Technology Center (ESA/ESTEC), Noordwijk

 • j. European Patent Organisation (EPO), Rijswijk (ZH)

 • k. Technical Centre for Agriculture and Rural Cooperation (CTA), Wageningen

 • l. Iran-United States Claims Tribunal, ‘s-Gravenhage

 • m. African Management Services Company B.V. (AMSCO), Amsterdam

 • n. International Organisation for Migration (IOM), ‘s-Gravenhage

 • o. Common Fund for Commodities (CFC), Amsterdam

 • p. Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), ‘s-Gravenhage

 • q. The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), ‘s-Gravenhage

 • r. de Nederlandse Taalunie, ’s-Gravenhage

 • s. Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE), ’s-Gravenhage

BIJLAGE VII

Bijlage XIX

De internationale organisaties, bedoeld in artikel 7:14, eerste lid, van de Algemene douaneregeling, zijn:

 • a. United Nations:

  • 1. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), ‘s-Gravenhage

  • 2. International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), ‘s-Gravenhage

  • 3. International Court of Justice (ICJ), ’s-Gravenhage

  • 4. UNU Maastricht Economic and social Research and training centre on Innovation and Technology (UNU-MERIT), Maastricht

  • 5. International institute for Infrastructural, Hydraulic and Environmental Engineering, Institute for Water Education (UNESCO-IHE), Delft

  • 6. Special Tribunal for Lebanon, Leidschendam-Voorburg

  • 7. Special Court for Sierra Leone, Leidschendam-Voorburg

  • 8. Mechanism for International Criminal Tribunals, ‘s-Gravenhage

 • b. International Criminal Court (ICC), ’s-Gravenhage

 • c. Permanent Court of Arbitration (PCA), ’s-Gravenhage

 • d. Hague Conference on Private International Law (HCCH), ‘s-Gravenhage

 • e. International Development Law Organization (IDLO), ’s-Gravenhage

 • f. NCI Agency (voormalig NATO C3 Agency), ’s-Gravenhage

 • g. European Union:

  • 1. Vertegenwoordiging van de Europese Commissie, ‘s-Gravenhage

  • 2. Voorlichtingsbureau van het Europese Parlement, ‘s-Gravenhage

  • 3. European Police Office (Europol), ’s-Gravenhage

  • 4. European Union’s Judicial Cooperation Unit (Eurojust), ‘s-Gravenhage

  • 5. Institute for Energy and Transport (IET) (voormalig Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, Petten

 • h. Office of the High Commissioner on National Minorities of the Organisation for Security and Cooperation in Europe (HCNM/OSCE), ’s-Gravenhage

 • i. European Organisation for the Safety of Air Navigation (Eurocontrol), Beek (L)

 • j. European Space Agency / European Space Research and Technology Center (ESA/ESTEC), Noordwijk

 • k. European Patent Organisation (EPO), Rijswijk (ZH)

 • l. Technical Centre for Agriculture and Rural Cooperation (CTA), Wageningen

 • m. Iran-United States Claims Tribunal, ‘s-Gravenhage

 • n. African Management Services Company B.V. (AMSCO), Amsterdam

 • o. International Organisation for Migration (IOM), ‘s-Gravenhage

 • p. Common Fund for Commodities (CFC), Amsterdam

 • q. Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), ‘s-Gravenhage

 • r. The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), ‘s-Gravenhage

 • s. de Nederlandse Taalunie, ‘s-Gravenhage

 • t. Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE), ’s-Gravenhage

BIJLAGE VIII

Bijlage XX

Plaatsen, daaronder begrepen sorteerplaatsen en bergplaatsen van de Post, als bedoeld in de artikelen 7:29 en 7:30 van de Algemene douaneregeling.

Plaatsen waar sorteerplaatsen en plaatsen als bedoeld in de artikelen 7:29 en 7:30 zijn gelegen:

 • International Mail Unit Amsterdam

  Australiëhavenweg 100,

  Amsterdam

 • International Mail Unit Rotterdam;

  Terbregseweg 300

  Rotterdam

 • Vrachtstation 6C, Aviapartner

  Pelikaanweg 1

  Schiphol

Plaats waar een bergplaats als bedoeld in artikel 7:29 is gelegen:

 • Sorteercentrum Internationale Pakketten

  Gyroscoopweg 10

  Amsterdam

BIJLAGE IX

Bijlage I

Het taxatierapport, bedoeld in artikel 8, vierde lid, onderdeel b, van de Uitvoeringsregeling belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, dient in ieder geval te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 1. Algemeen

  • 1.1. Van de taxateur, die de taxatie feitelijk heeft verricht, wordt vermeld:

   • a. diens achternaam en voorletters, adres, woonplaats, certificaatnummer en telefoonnummer, en

   • b. – indien van toepassing – de bedrijfsnaam, adres, vestigingsplaats en telefoonnummer.

  • 1.2. De datum, begintijd en eindtijd van de fysieke opname worden vermeld.

  • 1.3. Het taxatierapport is voorzien van een verklaring van de taxateur dat de in het taxatierapport opgegeven waarde door hem naar waarheid is vastgesteld aan de hand van een gedegen fysieke opname.

 • 2. Voertuigkenmerken

  • 2.1. Het getaxeerde motorrijtuig wordt aangeduid door middel van het voertuigidentificatienummer, bedoeld in artikel 2.1 van de Regeling voertuigen.

  • 2.2. Automerk, bouwjaar, model, type uitvoering, soort brandstof, type transmissie, vermogen (kw/pk) en CO2-uitstoot in gram per kilometer, datum van eerste toelating, toegestane maximum massa, eigen massa en kilometerstand van het getaxeerde motorrijtuig worden vermeld.

  • 2.3. In het rapport wordt opgenomen of op het moment van fysieke opname sprake is van:

   • een voertuig met meer dan normale gebruiksschade, niet zijnde een schadevoertuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel u, van de Wegenverkeerswet 1994; of

   • een motorrijtuig dat niet voorkomt op een in de handel algemeen toegepaste koerslijst voor de inkoop van gebruikte motorrijtuigen door wederverkopers in Nederland.

  • 2.4. De algemene indruk van het getaxeerde motorrijtuig wordt aangegeven en bevat in ieder geval een aanduiding van de kwaliteit van de technische staat, van het onderstel, van de carrosserie, van het interieur en van de banden.

  • 2.5. De opgegeven algemene indruk van het getaxeerde motorrijtuig wordt gestaafd met duidelijk beeldmateriaal bestaande uit overzichtsfoto’s van de buitenkant van het motorrijtuig, diagonaal genomen vanuit de posities linksvoor en rechtsachter, en foto’s van het dashboard inclusief de opgegeven kilometerstand, de meeruitvoeringen, de accessoires, de voorstoelen, het chassisnummer, de velgen en de bandenmaat.

 • 3. Waardebepaling voertuig

  • 3.1. De consumentenprijs van het motorrijtuig op de datum van eerste toelating wordt aangegeven. De consumentenprijs is de netto catalogusprijs inclusief omzetbelasting en belasting van personenauto’s en motorrijwielen. Tevens wordt afzonderlijk opgenomen de in de consumentenprijs begrepen waarde van de standaarduitrusting, de waarde van de accessoires en de waarde van eventuele pakketten.

  • 3.2. De handelsinkoopwaarde van 3 tot 5 referentiemotorrijtuigen wordt vermeld. De handelsinkoopwaarde van het referentiemotorrijtuig is de door wederverkopers betaalde inkoopprijs voor een gebruikt motorrijtuig bij koop van een niet-wederverkoper (particulier of ondernemer).

  • 3.3. Een referentiemotorrijtuig is een motorrijtuig waarvan het model, de leeftijd, de kilometerstand, normale gebruikschade en andere algemene kenmerken vergelijkbaar zijn met het getaxeerde motorrijtuig. Onder andere kenmerken worden ook begrepen de rijwaardige staat van het motorrijtuig en het feit of voor de omzetbelasting sprake is van een marge-auto of BTW-auto, de mate van courantheid, al dan niet een ex-schade motorrijtuig, kleur, garantierisico, import van buiten de EU.

  • 3.4. Op basis van de handelsinkoopwaarden van de referentiemotorrijtuigen wordt gemotiveerd aangegeven welke waarde als uitgangspunt dient voor het te taxeren motorrijtuig. Indien geen van de referentiemotorrijtuigen 100% overeenkomt met het te taxeren motorrijtuig wordt een gemiddelde waarde van de 3 tot 5 referentiemotorrijtuigen aangemerkt als handelsinkoopwaarde die gebruikt wordt bij het te taxeren motorrijtuig.

  • 3.5. De waardevermindering als gevolg van schade aan het te taxeren motorrijtuig ten opzichte van de vastgestelde waarde op basis van de referentiemotorrijtuig wordt vastgesteld door het schadebedrag te vermenigvuldigen met 72%. Indien de taxateur van mening is dat de waardevermindering voor het te taxeren motorrijtuig hoger is dan de vastgestelde norm wordt dit gemotiveerd aangegeven gestaafd met deugdelijke schadecalculatie en beeldmateriaal.

  • 3.6. De inkoopfactuur – in het geval het motorrijtuig is gekocht van een ondernemer – of de inkoopverklaring – in het geval het motorrijtuig is gekocht van een particulier – van het getaxeerde motorrijtuig wordt toegevoegd.

TOELICHTING

I. Algemeen

1. Inleiding

In deze wijzigingsregeling is een aantal wijzigingen opgenomen ten behoeve van de uitvoeringsregelingen op het terrein van de directe belastingen, de indirecte belastingen, het formele belastingrecht en het douanerecht. Ook wijzigt deze regeling enkele tarieven in de Wet op de accijns. Voorts worden de boetebedragen in het Algemeen douanebesluit aangepast. De wijzigingen vloeien onder meer voort uit het Belastingplan 2015 (BP 2015) en enkele andere wijzigingswetten. Daarnaast wordt een aantal zelfstandige wijzigingen aangebracht, worden enige omissies en onbedoelde gevolgen hersteld en worden redactionele wijzigingen doorgevoerd. Ingevolge deze wijzigingsregeling worden wijzigingen aangebracht in:

 • de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 (URIB 2001);

 • de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (URLB 2011);

 • de Regeling gegevensuitvraag loonaangifte;

 • de Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971 (Uitvoeringsbeschikking Vpb 1971);

 • de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting (UR schenk- en erfbelasting);

 • de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 (UBOB 1968);

 • de Wet op de accijns (WA);

 • de Uitvoeringsregeling accijns (URA);

 • de Uitvoeringsregeling verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken;

 • het Algemeen douanebesluit (Adb);

 • de Algemene douaneregeling (Adr);

 • de Uitvoeringsregeling belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 (UR BPM 1992);

 • de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag (URbm);

 • de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR 1994);

 • de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 (URBD 2003);

 • de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 (URIW 1990); en

 • de Uitvoeringsregeling Belastingwet BES (UR Belastingwet BES).

Hierna worden enkele wijzigingen toegelicht. Overige technische wijzigingen en wijzigingen van redactionele aard worden in het artikelsgewijze deel van de toelichting toegelicht.

2. Toelichting op enkele wijzigingen

2.1 Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
Uitgaven voor specifieke zorgkosten

Deze verzamelregeling wijzigt verschillende fiscale uitvoeringsregelingen waaronder de URIB 2001 onder meer in verband met wijzigingen binnen het basispakket van de zorgverzekering met ingang van 1 januari 2015. Om budgettaire weglek naar de fiscale regeling voor aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten te voorkomen worden uitgaven die niet langer binnen het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) worden vergoed uitgesloten van de aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten.

Herziening kindregelingen

De URIB 2001 wordt verder onder meer gewijzigd in verband met het per 1 januari 2015 in het kader van de herziening kindregelingen vervallen van de aftrek van uitgaven voor levensonderhoud van kinderen en de ouderschapsverlofkorting.

2.2 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
De werkkostenregeling

In het BP 2015 is een pakket maatregelen opgenomen ter vereenvoudiging en verbetering van de werkkostenregeling. In dit kader vinden ook in de URLB 2011 enkele aanpassingen plaats. Daarbij gaat het in het bijzonder om het wegnemen van het onderscheid in fiscale behandeling van vergoedingen en verstrekkingen van arbovoorzieningen en bepaalde hulpmiddelen. Verder vindt een uitwerking plaats van de administratieve vastleggingen die zijn vereist voor de toepassing van de vanaf 1 januari 2015 in de werkkostenregeling opgenomen concernregeling. Ook zijn de aanvullende voorwaarden opgenomen waaraan stichtingen moeten voldoen om gebruik te kunnen maken van deze concernregeling. Tot slot vervallen enkele bepalingen die samenhangen met het per 1 januari 2015 vervallen van het keuzeregime.

2.3 Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting

De aanpassingen in de UR schenk- en erfbelasting zijn technisch van aard en vloeien voort uit het vervallen van de tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning.

2.4 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
Wijzigingen in het kader van het Kentekenreglement

Met ingang van 1 januari 2014 is de wet van 19 juni 2013 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere wijzigingen van uiteenlopende aard (Stb. 2013, 333) in werking getreden. Daartoe is ook het Kentekenreglement gewijzigd. In verband met deze wijzigingen worden enkele artikelen van de UBOB 1968 aangepast.

Actualisering en uitbreiding van goederenvermeldingen

In de UBOB 1968 wordt een drietal bijlagen vervangen. De in deze bijlagen opgenomen goederenvermeldingen worden geactualiseerd en op verzoek van het bedrijfsleven uitgebreid.

2.5 Wet op de accijns
Accijns van tabak

In tegenstelling tot voorgaande jaren is ervoor gekozen om de jaarlijkse aanpassing van de accijnstarieven van sigaretten en rooktabak als gevolg van de wijziging van de gewogen gemiddelde kleinhandelsprijs (Weighted Average Price: WAP) per 1 april niet meer in een aparte ministeriële regeling op te nemen, maar deze te integreren in deze wijzigingsregeling. De WAP vormt de basis voor de vaststelling van het accijnstarief voor sigaretten en rooktabak. Sinds 1 januari 2013 wordt de WAP niet meer gebaseerd op het kalenderjaar voorafgaand aan 1 april, maar op de periode van oktober tot en met september voorafgaand aan 1 april. De WAP is gelijk aan de op basis van de kleinhandelsprijs inclusief alle belastingen berekende totale waarde van de tot verbruik uitgeslagen sigaretten (of rooktabak) gedeeld door de totale hoeveelheid tot verbruik uitgeslagen sigaretten (of rooktabak). De accijnstarieven van sigaretten en rooktabak worden met ingang van 1 april 2015 aangepast aan de nieuwe WAP. Ook de forfaitaire accijnstarieven voor sigaretten en rooktabak in de Adr worden met ingang van 1 april 2015 hiermee in overeenstemming gebracht. Opgemerkt wordt dat deze tarieven ook al worden aangepast met ingang van 1 januari 2015 als gevolg van de autonome verhoging van de accijnstarieven van sigaretten en rooktabak met ingang van 1 januari 2015 ingevolge artikel XXI van het Belastingplan 2014 (BP 2014).

2.6 Uitvoeringsregeling belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992
Nadere eisen taxatierapport voor de BPM

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de systematiek van de vaststelling van de waarde van auto’s aangepast zoals opgenomen in het BP 2015. Achtergrond hiervan is dat in sommige gevallen waarin voor de waardebepaling gebruik is gemaakt van taxatierapporten er een sterke indicatie bestaat dat gebruikte motorrijtuigen te laag worden getaxeerd doordat de afwaardering in verband met schade op een te hoog niveau wordt vastgesteld of doordat schade wordt gefingeerd, met als gevolg dat voor die gebruikte motorrijtuigen een te lage belasting (BPM) wordt geheven. Tot en met 31 december 2014 heeft een belastingplichtige bij de import van een gebruikte personenauto, een gebruikt motorrijwiel of een gebruikte bestelauto voor de vaststelling van het te betalen bedrag aan BPM ter zake van de registratie van het betrokken motorrijtuig de keuze tussen het gebruik van een forfaitaire tabel, een algemeen toegepaste koerslijst of een taxatierapport.

Met ingang van 1 januari 2015 wordt dit aangepast. Alleen bij motorrijtuigen met meer dan normale gebruiksschade en incourante voertuigen mag – naast de tabel of de koerslijst – de waarde voor de BPM bij eerste registratie in het kentekenregister worden vastgesteld op basis van een taxatierapport. Bij de overige motorrijtuigen (dus motorrijtuigen met alleen normale gebruiksschade) is vaststelling op basis van een taxatierapport niet meer mogelijk. In die gevallen geschiedt de vaststelling van de waarde van het motorrijtuig voor de berekening van de BPM op basis van de tabel of de koerslijst. Daarbij worden aan dat taxatierapport nadere eisen gesteld. De voornaamste wijziging van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 (Wet BPM 1992) houdt in dat de mogelijkheid tot gebruik van een taxatierapport voor de waardebepaling wordt beperkt tot de gevallen van:

 • motorrijtuigen met meer dan normale gebruiksschade, en

 • motorrijtuigen die, vanwege de geringe mate waarin deze motorrijtuigen in Nederland verhandeld worden, niet voorkomen op in de handel algemeen toegepaste koerslijsten voor de inkoop van gebruikte motorrijtuigen door wederverkopers in Nederland (koerslijst).

De eigenaar van een motorrijtuig met meer dan normale gebruiksschade of van een motorrijtuig dat niet op koerslijsten voorkomt kan dus voor de waardebepaling, evenals onder de huidige regelgeving, kiezen tussen gebruik van de forfaitaire tabel, een koerslijst in het eerstgenoemde geval of een taxatierapport. Bij andere motorrijtuigen kan onder de voorgestelde regelgeving voortaan geen gebruik meer gemaakt worden van taxatierapporten. Bij deze motorrijtuigen kan een belastingplichtige dus slechts kiezen tussen waardering op basis van de forfaitaire tabel of een koerslijst. Het gebruik van taxatierapporten wordt derhalve op deze wijze ingeperkt.

Tevens is voor de toepassing van het taxatierapport in de Wet BPM 1992 een delegatiebevoegdheid gecreëerd die het mogelijk maakt om bij ministeriële regeling nadere voorwaarden te stellen aan taxatierapporten teneinde het geconstateerde misbruik bij het gebruik van taxatierapporten te beperken. Met de hier opgenomen wijzigingen wordt gebruikgemaakt van deze delegatiebevoegdheid. In de UR BPM 1992 worden voorwaarden opgenomen waaraan het taxatierapport moet voldoen om als basis te kunnen dienen voor de waardevaststelling die gebruikt wordt bij de berekening van de verschuldigde BPM. Deze nadere voorwaarden zijn het resultaat van een nauwe samenwerking met de Bovag, organisaties van gecertificeerde taxateurs en de Belastingdienst. De voorwaarden zijn gebaseerd op uitgangspunten die gecertificeerde taxateurs in de praktijk toepassen. Het stellen van voorwaarden aan het taxatierapport wordt wenselijk geacht om meer eenheid te creëren in de taxatierapporten en de in die rapporten gehanteerde berekeningsmethoden om de werkelijke waarde van een motorrijtuig te bepalen. Dit geeft meer duidelijkheid voor alle betrokkenen en draagt bij aan een transparante controlemethodiek. Taxatierapporten die niet voldoen aan de bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden kunnen niet als bewijs dienen voor de bepaling van het werkelijke afschrijvingspercentage dat wordt gebruikt voor de berekening van de verschuldigde BPM tenzij de inspecteur oordeelt dat de tekortkoming van het taxatierapport van zodanige aard is dat die zich leent voor herstel binnen een redelijke termijn en dit herstel ook binnen deze redelijke termijn plaatsvindt. Indien deze mogelijkheid tot herstel niet geboden of benut wordt, bepaalt de inspecteur overeenkomstig het geldende recht, dat wil zeggen met redelijke middelen, het bij het motorrijtuig behorende afschrijvingspercentage voor de berekening van de BPM.

2.7 Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag

Bij het BP 2015 wordt in de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) het tarief voor het verbranden van afvalstoffen verhoogd en wordt de faciliteit van het verlaagde tarief energiebelasting voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit uitgebreid, zodat ook ondernemers hiervan gebruik kunnen maken. Beide wetswijzigingen leiden tot aanpassingen in de URbm, waarvan de noodzakelijke aanpassingen in deze verzamelregeling zijn opgenomen.

Voorts wordt uitvoering gegeven aan de overgangsregeling ter zake van afvalstoffen die al voor 1 januari 2015 aan de houder van de inrichting ter verwijdering zijn afgegeven, tijdelijk buiten de inrichting zijn opgeslagen en vanuit die plaats voor 1 juli 2015 bij de inrichting zijn afgegeven ter verwijdering. Voor die afvalstoffen geldt nog het tarief van nihil.

2.8 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
Hervorming kindregelingen

Per 1 januari 2015 treedt de Wet hervorming kindregelingen in werking. Als gevolg daarvan wordt het huidige stelsel van kindregelingen gereduceerd tot 4. Voor de URIW 1990 zijn de wijzigingen in het kindgebonden budget van belang. De hoogte van de aanspraak op het kindgebonden budget werkt namelijk door in de berekening van het bedrag waarvoor kwijtschelding wordt verleend. In het kindgebonden budget wordt met ingang van 1 januari 2015 een onderscheid naar huishoudtype gemaakt. Alleenstaande ouders krijgen vanaf die datum een hoger bedrag, de ‘alleenstaande-ouderkop’. Dit ter compensatie van onder meer het vervallen van de aanvulling in de bijstand voor alleenstaande ouders en van de alleenstaande-ouderkorting in de inkomstenbelasting. Het kindgebonden budget kent een inkomens- en vermogenstoets. De tegemoetkoming neemt af naarmate het toetsingsinkomen van de ouder(s) toeneemt.

Vervangen koopkrachttegemoetkoming Wet MKOB door inkomensondersteuning AOW

Per 1 januari 2015 wordt de koopkrachttegemoetkoming, bedoeld in de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (Wet MKOB), verminderd tot € 0.1 Deze koopkrachttegemoetkoming wordt vervangen door een nieuwe inkomensondersteuning op grond van de Tijdelijke regeling inkomensondersteuning AOW-pensioengerechtigden die vooruitloopt op een wettelijke regeling. De inkomensondersteuning AOW-pensioengerechtigden (IO AOW) is, in tegenstelling tot de MKOB, afhankelijk van het aantal jaren dat men voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) verzekerd is geweest (AOW-opbouwjaren). Ook wijkt de groep gerechtigden enigszins af van de groep die recht heeft op de MKOB. Deze wijziging is ook van belang voor de URIW 1990 omdat tot 1 januari 2015 het recht op de MKOB, en vanaf 1 januari 2015 het recht op de IO AOW, van invloed is op de berekening van het recht op kwijtschelding. In de onderhavige regeling is ervoor gekozen ook onder de IO AOW het recht op kwijtschelding voor AOW-gerechtigden te verhogen met een vast bedrag, conform de systematiek van de MKOB.

2.9 Uitvoeringsregeling Belastingwet BES

De wijzigingen in de UR Belastingwet BES hebben betrekking op de uitvoering en toepassing van de vrijstelling van vastgoedbelasting voor waardestijgingen die voortvloeien uit investeringen.

2.10 Tijdelijke regeling voor invorderingsrente in verband met generiek uitstel van betaling

Deze verzamelregeling bevat een tijdelijke regeling in de sfeer van de invorderingsrente in verband met de bijbetalingsproblematiek die het gevolg is van het niet tijdig in de systemen van de Belastingdienst kunnen verwerken van de afbouw van de inkomensafhankelijke heffingskortingen. Een van de gevolgen is dat meer mensen in 2015 en 2016 een belastingaanslag inkomstenbelasting over 2014 krijgen waarop ze moeten bijbetalen. Vanwege het specifieke en wellicht onverwachte karakter van deze bijbetaling zal hun, in aanvulling op de wettelijke betalingstermijn van 6 weken na de dagtekening van de belastingaanslag, voor een periode van 4 maanden uitstel van betaling worden verleend om hun belastingaanslag inkomstenbelasting over 2014 te betalen. Gedurende deze periode van uitstel van betaling zal geen invorderingsrente in rekening worden gebracht, voor zover de belastingaanslag voor het einde van de uitsteltermijn is betaald. Voor de goede orde zij vermeld dat deze tijdelijke regeling ook geldt voor aanslagen die worden ingevorderd met overeenkomstige toepassing van de regels die gelden voor de invordering van inkomstenbelasting. Dit betreft in dit geval de premie voor de volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

3. Budgettaire aspecten en uitvoeringskosten

Aan een aantal van de wijzigingen van de diverse regelingen zijn zelfstandige budgettaire effecten verbonden. Het budgettaire belang van de twee aangemelde mobiliteitsprojecten bedraagt maximaal € 322.400. Het afschaffen van de btw-koepelvrijstelling voor het ondersteunen en adviseren van paritaire organisaties leidt vanaf 1 januari 2015 tot een jaarlijkse, structurele opbrengst van € 2 miljoen (dit is gedekt in het BP 2015). Ook de maatregelen betreffende de hervorming van de kindregelingen hebben budgettaire effecten. De wijzigingen voor echtgenoten met kinderen en een inkomen boven het wettelijk minimumloon leiden tot een verruiming van het recht op kwijtschelding, omdat ook voor hen, in verband met de kosten van hun kinderen, rekening wordt gehouden met de maximale aanspraak op het kindgebonden budget, hetgeen tot 1 januari 2015 niet het geval is. De verruiming van het recht op kwijtschelding voor echtgenoten leidt tot een structurele budgettaire derving vanaf 1 januari 2015 van jaarlijks € 3 miljoen.

De maatregelen zijn uitvoerbaar en handhaafbaar door de Belastingdienst. De gevolgen voor de uitvoeringskosten van de Belastingdienst zijn verwaarloosbaar.

4. EU-aspecten

Aan de wijzigingen in deze regeling zijn geen EU-aspecten verbonden.

5. Gevolgen voor bedrijfsleven en burger

Houders van inrichtingen waarin afvalstoffen verwijderd worden, worden verplicht de door hen ontvangen EVOA-kennisgevingen met betrekking tot ingevoerde afvalstoffen in hun administratie op te nemen. Dit levert geen verhoging van de administratieve lasten op. Volgens de huidige EVOA-regelgeving zijn bedrijven ook nu al verplicht deze kennisgeving te bewaren. Verder zal het in de energiebelasting niet langer verplicht zijn verklaringen van zakelijk verbruik en doorleveringsverklaringen jaarlijks te verstrekken. Hierdoor nemen de met die verklaringen gemoeide administratieve lasten af, zowel bij de bedrijven die deze verklaringen verstrekken als bij de energiebedrijven.

De gevolgen van de overige wijzigingen voor bedrijfsleven en burger zijn voor zover van toepassing al meegenomen bij de wetsvoorstellen die hebben geleid tot deze wijzigingen.

Aan deze regeling zijn verder geen (nieuwe) additionele gevolgen voor bedrijfsleven en burger verbonden.

II. Artikelsgewijs

Artikel I

Artikel I, onderdeel A (artikel 1 van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001)

In artikel 1, eerste lid, van de URIB 2001 zijn de wettelijke delegatiegrondslagen opgenomen voor de diverse bepalingen in de URIB 2001. Vanwege het vervallen van de artikelen 2,5, 6.14, 6.15 en 8.14b van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) dient de verwijzing naar die bepalingen in artikel 1 van de URIB 2001 te vervallen. Hiertoe dient onderhavige wijziging.

Artikel I, onderdeel B (artikel 3 van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001)

Deze wijziging betreft een wijziging van wetstechnische aard naar aanleiding van het vervallen van artikel 2.5 van de Wet IB 2001 per 1 januari 2015.

Artikel I, onderdeel C (artikel 6a van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001)

In artikel 6a van de URIB 2001 zijn de mobiliteitsprojecten opgenomen die in aanmerking komen voor de vrijstelling van artikel 3.13, eerste lid, onderdeel i, van de Wet IB 2001. Er worden twee nieuwe mobiliteitsprojecten in artikel 6a van de URIB 2001 opgenomen die in aanmerking komen voor deze vrijstelling. Het betreft Fietsactie 2014-2015 Regio Groningen-Assen en Fietsactie 2014 Regio Twente. Beide projecten zijn fietsstimuleringsprojecten die het beperken van het autogebruik in de spits stimuleren door middel van een financiële prikkel bij aankoop van of het gebruik van een (e-)fiets of e-scooter voor woon-werkverkeer. Deelnemers van Fietsactie 2014 Regio Twente kunnen tevens vergoedingen ontvangen die niet rechtstreeks in relatie staan tot de aankoop of het gebruik van de (e-)fiets of e-scooter, zoals een vergoeding voor het invullen van een enquête of een beloning voor het aanbrengen van een andere deelnemer. Met het opnemen van deze mobiliteitsprojecten in artikel 6a van de URIB 2001 wordt bewerkstelligd dat ook deze vergoedingen onder de vrijstelling van artikel 3.13, eerste lid, onderdeel i, van de Wet IB 2001 vallen. Omdat de eerste betalingen vanaf 1 januari 2014 hebben plaatsgevonden, werkt deze wijziging terug tot en met 1 januari 2014.

Artikel I, onderdeel D (artikel 9a van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001)

Om in aanmerking te komen voor de tonnageregeling geldt als voorwaarde dat een schip de vlag voert van een van de lidstaten van de Europese Unie of van een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. De communautaire richtsnoeren betreffende staatssteun voor het zeevervoer maken het evenwel mogelijk dat hierop in een drietal situaties een uitzondering wordt gemaakt. Een uitzondering is onder meer toegestaan indien op landelijk niveau de tonnage van kwalificerende schepen die de vlag voeren van een van de hiervoor bedoelde(lid)staten als percentage van de tonnage van kwalificerende schepen niet is afgenomen ten opzichte van de voorgaande periode. Ingevolge artikel 3.22, zesde lid, onderdeel c, en, tiende lid, van de Wet IB 2001 wordt alsdan bij ministeriële regeling bepaald dat op landelijk niveau de nettotonnage van kwalificerende schepen die de vlag voeren van een van de hiervoor bedoelde (lid)staten als percentage van de nettotonnage van kwalificerende schepen in de relevante periode vergeleken met de daaraan voorafgaande periode, niet is afgenomen. De bedoelde ministeriële regeling wordt vastgesteld in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Milieu. In dat kader is thans in artikel 9a van de URIB 2001 vastgesteld dat op landelijk niveau de nettotonnage van kwalificerende schepen die de vlag voeren van een van de hiervoor bedoelde (lid)staten niet is afgenomen in de periode 2010 tot en met 2012 ten opzichte van de periode 2009 tot en met 2011. De voorwaarde dat het schip de vlag voert van een van de hiervoor bedoelde (lid)staten geldt daarom niet voor schepen die in gebruik zijn genomen in het kalenderjaar 2014. Het driejaarsgemiddelde is ook in de periode 2011 tot en met 2013 ten opzichte van het cijfer over de periode 2010 tot en met 2012 niet afgenomen (maar licht gestegen van 67,570% naar 68,765%). Met de aanpassing van genoemd artikel 9a per 1 januari 2015 wordt daarom bewerkstelligd dat de genoemde voorwaarde ook niet geldt voor schepen die in gebruik worden genomen in het kalenderjaar 2015.

Artikel I, onderdeel E (artikel 17 van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001)

In artikel 17, eerste lid, van de URIB 2001 zijn bepaalde op het inkomen van de belastingplichtige afgestemde uitkeringen ter dekking van bepaalde noodzakelijke kosten aangewezen als vrijgestelde periodieke uitkeringen en verstrekkingen als bedoeld in artikel 3.104, onderdeel h, van de Wet IB 2001. De onderdelen f, g, i en j van eerstgenoemde bepaling zien op uitkeringen en verstrekkingen ingevolge inmiddels reeds enige tijd geleden vervallen regelingen. Deze onderdelen hebben daardoor inmiddels hun belang verloren en kunnen daarom vervallen. In dat verband wordt artikel 17, eerste lid, onderdeel h, van de URIB 2001 verletterd tot onderdeel f.

In artikel 17, tweede lid, van de URIB 2001 zijn uitkeringen op grond van de tegemoetkomingsregeling voor ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen – de zogenoemde TOG-regeling – aangewezen als vrijgestelde periodieke uitkeringen als bedoeld in artikel 3.104, onderdeel i, van de Wet IB 2001. In het kader van de herziening van de kindregelingen2 wordt voornoemde tegemoetkomingsregeling met ingang van 1 januari 2015 geïntegreerd in de kinderbijslag. De uitkeringen die ouders van gehandicapte kinderen vanaf 2015 uit dien hoofde ontvangen op grond van de Algemene Kinderbijslagwet, behoren reeds via artikel 3.104, aanhef en onderdeel b, van de Wet IB 2001 tot de vrijgestelde periodieke uitkeringen. Het is dus niet nodig deze tegemoetkomingen in onderhavig artikel 17 van de URIB 2001 op te nemen.

Omdat er ook na 31 december 2014 over de jaren tot en met 2014 nog uitkeringen kunnen plaatsvinden op grond van de hiervoor genoemde TOG-regeling, blijft een verwijzing naar laatstgenoemde regeling in artikel 17, tweede lid, van de URIB 2001 in gewijzigde vorm bestaan.

Artikel I, onderdeel F (artikel 18 van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001)

Op grond van artikel 3.133, negende lid, onderdeel a, van de Wet IB 2001, zoals dat ingevolge het BP 2015 met ingang van 1 januari 2015 komt te luiden, mag, onder voorwaarden, bij langdurige arbeidsongeschiktheid zogenoemd derdepijlerpensioen eerder worden opgenomen zonder dat hierover revisierente is verschuldigd. Een soortgelijke regeling geldt ingevolge artikel 5.17c, vierde lid, van de Wet IB 2001, zoals dat met ingang van 1 januari 2015 komt te luiden, voor de afkoop van een nettolijfrente. De voorwaarden waaronder voor de toepassing van deze bepalingen sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid worden opgenomen in artikel 18 van de URIB 2001. Dat sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid moet blijken uit een door een arts afgegeven verklaring. Van langdurige arbeidsongeschiktheid is sprake als op het moment waarop de verklaring door de arts is afgegeven, de belastingplichtige als gevolg van ziekte of gebreken niet in staat is om volledig de werkzaamheden te verrichten waarmee vóór dit moment het inkomen hoofdzakelijk – dus voor 70% of meer – werd verdiend en hiertoe vermoedelijk in de twaalf maanden na de afgifte van de verklaring ook niet in staat zal zijn. De hiervoor bedoelde verklaring van een arts kan bijvoorbeeld een verklaring van een huisarts of een behandelend arts in een ziekenhuis zijn. Als de belastingplichtige een dergelijke verklaring aan de uitvoerder van de lijfrente overlegt, kan de inhouding van de loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen plaatsvinden volgens de systematiek voor reguliere lijfrente-uitkeringen.

Artikel I, onderdeel G (artikel 30 van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001)

Het in de URIB 2001 in te voegen artikel 30 regelt dat de artikelen 10a en 10b van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB 1965) van overeenkomstige toepassing zijn voor de bepaling van de in aanmerking te nemen dienstjaren en het pensioengevend loon bij het nettopensioen, bedoeld in afdeling 5.3B van de Wet IB 2001. Ook regelt dit artikel de nadere invulling van de begrippen dienstjaren en pensioengevend loon bij situaties waarin een belastingplichtige deelneemt of heeft deelgenomen aan een beroepspensioenregeling of bedrijfstakpensioenfonds anders dan als werknemer in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964). Hiervoor worden de artikelen 1a en 11c tot en met 11f van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 van overeenkomstige toepassing verklaard.

Artikel I, onderdeel H (artikelen 35 en 36 van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001)

Ingevolge de Wet hervorming kindregelingen vervalt de aftrek van uitgaven voor levensonderhoud van kinderen met ingang van 1 januari 2015. In verband daarmee vervallen ook de artikelen 35 en 36 van de URIB 2001.

Artikel I, onderdeel I (artikel 37 van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001)

In artikel 37, eerste lid, van de URIB 2001 is de zogenoemde dieetkostentabel opgenomen. De dieetkostentabel bevat een limitatieve opsomming van de meerkosten die behoren bij de combinatie van type dieet, ziektebeeld en aandoening. Deze meerkosten zijn aftrekbaar als dieetkosten binnen de regeling uitgaven voor specifieke zorgkosten. De wijzigingen in de tabel vloeien voort uit een prijsactualisatie voor het jaar 2015 die is uitgevoerd door het Nibud. Daarbij worden de meerkosten van een dieet bepaald door het verschil tussen de prijs van het referentiedieetadvies en die van de referentievoeding, omgerekend naar een bedrag per jaar. De meerkosten worden daarbij op € 50 naar boven afgerond. Verschillen in meerkosten kunnen optreden doordat de kosten van bepaalde producten in de referentievoeding of de kosten van dieetproducten hoger of lager uitvallen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Artikel I, onderdeel J (artikel 39a van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001)

In artikel 39a van de URIB 2001 zijn de uitgaven opgenomen die ingevolge artikel 6.18, eerste lid, onderdeel h, van de Wet IB 2001 van aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten worden uitgesloten. De betreffende uitgaven vallen als gevolg van wijzigingen binnen het basispakket van de zorgverzekering niet langer onder het ingevolge de Zvw verplicht te verzekeren risico.

Met ingang van 1 januari 2015 komt de vergoeding van geestelijke gezondheidszorg en dyslexiezorg voor personen jonger dan 18 jaar vanuit het basispakket van de zorgverzekering te vervallen. Voornoemde zorg valt met ingang van 1 januari 2015 onder de Jeugdwet. Voor de uitgaven voor een combinatietest in het kader van prenatale screening geldt dat deze met ingang van 1 januari 2015 alleen nog worden vergoed binnen het basispakket van de Zvw als sprake is van een medische indicatie. De uitgaven voor de combinatietest komen in alle overige gevallen voor eigen rekening.

Om budgettaire weglek naar de regeling voor aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten te voorkomen, worden met de onderhavige wijziging van artikel 39a van de URIB 2001 ook de hiervoor bedoelde uitgaven die niet langer binnen het basispakket worden vergoed uitgesloten van deze aftrekmogelijkheid.

Artikel I, onderdeel K (artikelen 44c en 44d van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001)

Ingevolge de Wet hervorming kindregelingen vervalt de ouderschapsverlofkorting met ingang van 1 januari 2015. In verband daarmee vervallen ook de artikelen 44c en 44d van de URIB 2001.

Artikel II

Artikel II, onderdeel A (artikel 1.1 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011)

De URLB 2011 gaat met ingang van 1 januari eveneens uitvoering geven aan artikel 32 van de Wet LB 1964. Om deze reden wordt een verwijzing naar genoemd artikel 32 ingevoegd in de opsomming van artikel 1.1 van de URLB 2011.

Artikel II, onderdeel B (artikel 3.7 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011)

In het kader van de ingevolge het BP 2015 per 1 januari 2015 in artikel 31a, tweede lid, onderdeel h, van de Wet LB 1964 op te nemen gerichte vrijstelling voor vergoedingen en verstrekkingen die mede op de werkplek worden gebruikt of verbruikt, worden de tot 1 januari 2015 in artikel 3.7, eerste lid, onderdelen b en e, en tweede lid, van de URLB 2011 opgenomen bepalingen overgeheveld naar het nieuwe artikel 8.4a van de URLB 2011. De in genoemd onderdeel e nog opgenomen zinsnede ‘waaronder computers en dergelijk apparatuur, gereedschappen en toebehoren’ wordt overigens niet opgenomen in het nieuwe artikel 8.4a van de URLB 2011 in verband met de ingevolge het BP 2015 per 1 januari 2015 in artikel 31a, tweede lid, onderdeel g, van de Wet LB 1964 op te nemen gerichte vrijstelling voor naar het redelijke oordeel van de inhoudingsplichtige noodzakelijke gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. Om dezelfde reden kan onderdeel f uit genoemd artikel 3.7 vervallen.

Bij de behandeling van het BP 2015 is toegezegd de nihilwaardering voor personeelsfeesten op de werkplek uit te breiden. De in het tweede lid van artikel 3.7 van de URLB 2011, voor personeelsfestiviteiten met een gezamenlijk karakter op te nemen uitbreiding van het begrip werkplek, zoals dat is gedefinieerd in artikel 1.2, eerste lid, onderdeel f, van de URIB 2011, geeft invulling aan deze toezegging. Deze uitbreiding van het begrip werkplek voor de genoemde personeelsfestiviteiten maakt het mogelijk om, ongeacht in welk onderdeel van de in concernverband opererende inhoudingsplichtigen, bedoeld in het met ingang van 1 januari 2015 geldende artikel 32 van de Wet LB 1964, het personeelsfeest plaatsvindt, de waarde van de verstrekking buiten beschouwing te laten.

Artikel II, onderdeel C (artikel 3.8 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011)

De bedragen van de in artikel 3.8, onderdelen a en b, van de URLB 2011 opgenomen waarderingsvoorschriften voor maaltijden, respectievelijk huisvesting en inwoning, worden ingevolge artikel 13, derde lid, van de Wet LB 1964 per 1 januari 2015 geactualiseerd.

Artikel II, onderdeel D (artikelen 8.4a en 8.4b van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011)

In het nieuwe artikel 8.4a van de URLB 2011 zijn de voorwaarden opgenomen voor de toepassing van de gerichte vrijstelling voor vergoedingen en verstrekkingen van arbovoorzieningen en hulpmiddelen die mede op de werkplek gebruikt of verbruikt worden. Deze voorwaarden zijn ontleend aan de tot 1 januari 2015 in artikel 3.7 van de URLB 2011 opgenomen voorwaarden voor de nihilwaardering van een verstrekking van een dergelijke voorziening.

Zoals bij de toelichting op de wijziging van artikel 3.7 van de URLB 2011 is opgemerkt, wordt de tot 1 januari 2015 in artikel 3.7, eerste lid, onderdeel e, van de URLB 2011 opgenomen zinsnede ‘waaronder computers en dergelijk apparatuur, gereedschappen en toebehoren’ niet opgenomen in het nieuwe artikel 8.4a van de URLB 2011. Zoals daar is aangegeven houdt dit verband met de ingevolge het BP 2015 per 1 januari 2015 in artikel 31a, tweede lid, onderdeel g, van de Wet LB 1964 op te nemen gerichte vrijstelling voor naar het redelijke oordeel van de inhoudingsplichtige noodzakelijke gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur.

In het geval een hulpmiddel niet valt binnen de categorie van naar het redelijke oordeel van de inhoudingsplichtige noodzakelijke gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur kan eventueel gebruik worden gemaakt van de per 1 januari 2015 ingevolge artikel 8.4a, eerste lid, onderdeel b, van de URLB 2011 geldende vrijstelling voor hulpmiddelen die ook elders gebruikt kunnen worden en die geheel of nagenoeg geheel zakelijk gebruikt worden. Deze bepaling kan derhalve ook gelden voor de voorzieningen die wel vallen binnen de categorie gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur, maar niet in aanmerking komen voor de specifieke vrijstelling voor die categorie hulpmiddelen, bijvoorbeeld vanwege het feit dat de voorziening niet zonder meer nodig is. Ook voor deze categorie hulpmiddelen geldt dan wel de voorwaarde dat sprake is van geheel of nagenoeg geheel zakelijk gebruik.

Het tweede lid van genoemd artikel 8.4a is grotendeels gelijk aan het tweede lid van het huidige artikel 3.7 van de URLB 2011. Verschil met de laatstgenoemde bepaling is de toevoeging dat voor wat betreft arbovoorzieningen de definitie van werkplek ook wordt uitgebreid met plaatsen waar uitvoering wordt gegeven aan het arbeidsomstandighedenbeleid dat de inhoudingsplichtige voert op grond van de Arbeidsomstandighedenwet. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een medische keuring of andere medische handelingen. Voor het overige zijn geen inhoudelijke wijzigingen beoogd. Dit laatste geldt ook voor de in dit kader meegenomen aanpassing van de bepaling aan de inwerkingtreding per 1 januari 2015 van de Huisvestingswet 2014.

In de ingevolge het BP 2015 met ingang van 1 januari 2015 in artikel 32 van de Wet LB 1964 op te nemen concernregeling is een delegatiebevoegdheid opgenomen voor het stellen van regels omtrent de te administreren gegevens voor de toepassing de concernbrede vrije ruimte. Daarbij gaat het om de berekening van de in het kader van de werkkostenregeling verschuldigde belasting en de bepaling van de inhoudingsplichtige die deze belasting aangeeft en afdraagt.

In het nieuwe artikel 8.4b, eerste lid, van de URLB 2011 worden deze regels verder uitgewerkt. Iedere inhoudingsplichtige die ingevolge artikel 32, eerste lid, van de Wet LB 1964 samen met andere inhoudingsplichtigen als één inhoudingsplichtige wordt beschouwd moet in zijn administratie per kalenderjaar waarin gekozen wordt voor toepassing van de concernregeling een aantal vastleggingen doen.

In de eerste plaats noteert de inhoudingsplichtige het totaal van het in het kalenderjaar door hem aan zijn werknemers versterkte loon waarover belasting van die werknemers is geheven (dus exclusief het eindheffingsloon). Daarnaast wordt per deelnemende inhoudingsplichtige vastgelegd welk deel van het hiervoor bedoelde loon ingevolge artikel 31a, tiende lid, van de Wet LB 1964 buiten beschouwing wordt gelaten bij de bepaling van het loon op basis waarvan de vrije ruimte wordt berekend. Verder maakt iedere deelnemende inhoudingsplichtige een overzicht van de vergoedingen en verstrekkingen die hij in het kader van de werkkostenregeling als eindheffingsbestanddeel heeft aangewezen en waarvoor geen gerichte vrijstelling van toepassing is. Tevens legt hij van de andere inhoudingsplichtige(n) waarmee hij gezamenlijk in concernverband opereert het zogenoemde loonheffingennummer vast, alsmede per deelnemende inhoudingsplichtige het totaal van het in het kalenderjaar door die inhoudingsplichtige aan diens werknemers verstrekte loon waarover belasting van die werknemers is geheven, welk deel van het hiervoor bedoelde loon ingevolge artikel 31a, tiende lid, van de Wet LB 1964 buiten beschouwing wordt gelaten bij de bepaling van het loon op basis waarvan de vrije ruimte wordt berekend en een overzicht van de vergoedingen en verstrekkingen die deze inhoudingsplichtige in het kader van de werkkostenregeling als eindheffingsbestanddeel heeft aangewezen en waarvoor geen gerichte vrijstelling van toepassing is. Met deze gegevens moet een berekening worden gemaakt van de gezamenlijk verschuldigde belasting; ook deze berekening wordt vastgelegd.

Tot slot worden de naam en het loonheffingennummer vastgelegd van de inhoudingsplichtige die, ingeval de gezamenlijke vrije ruimte wordt overschreden, aangifte doet en afdraagt.

Op grond van het bij amendement in genoemd artikel 32 ingevoegde tweede lid geldt de hiervoor bedoelde concernregeling ook voor stichtingen die gedurende het kalenderjaar in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zodanig met elkaar verweven zijn dat zij een eenheid vormen.3 In genoemd artikel 32, tweede lid, is tevens een delegatiebevoegdheid opgenomen om nadere regels te stellen. Deze regels worden opgenomen in artikel 8.4b, tweede lid, van de URLB 2011. Deze nadere regels zijn nodig om op eenvoudige wijze de vereiste verwevenheid in financieel, organisatorisch en economisch opzicht vast te stellen. Deze verwevenheid geldt als voorwaarde voor als een eenheid opererende stichtingen om als één inhoudingsplichtige de vrije ruimte van de werkkostenregeling toe te kunnen passen. Uit oogpunt van eenvoudige toepasbaarheid is gekozen voor een set nadere regels die de als eenheid opererende stichtingen de mogelijkheid biedt om zelfstandig te beoordelen of de regeling kan worden toegepast en die de Belastingdienst de mogelijkheid biedt om hier op eenvoudige wijze toezicht op te houden, net als dat bij de concernregeling voor vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal het uitgangspunt is.

Voor de vaststelling van de verwevenheid is allereerst vereist dat in de statuten is vastgelegd dat het bestuur van een van de deelnemende stichtingen de bestuursleden van de andere in dezelfde eenheid opererende stichtingen benoemt of een bindende voordracht voor benoeming van die bestuursleden doet.

Tevens is voor de vaststelling van de verwevenheid vereist dat in de statuten is vastgelegd dat bij vereffening als gevolg van faillissement of opheffing van een deelnemende stichting het vermogen van die stichting wordt overgedragen aan een van de andere in dezelfde eenheid opererende stichtingen.

Artikel II, onderdelen E en F (artikelen 12.7, 12.7a en 12.7b van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011)

Artikel 39c van de Wet LB 1964, waarin het zogenoemde keuzeregime is opgenomen, vervalt ingevolge de Fiscale vereenvoudigingswet 2010, zoals deze ingevolge Overige fiscale maatregelen 2014 is komen te luiden, per 1 januari 2015. Daarmee komt per die datum een einde aan het keuzeregime en kan ook de daarmee verband houdende lagere regelgeving vervallen. Artikel 12.7a van de URLB 2011 bepaalt dat het bedrag dat als gevolg van de (bij toepassing van het keuzeregime nog toegestane) toepassing van artikel 10f, eerste of vierde lid, van het UBLB 1965, zoals dat op 31 december 2010 luidde, tot het loon moet worden gerekend, in aanmerking wordt genomen in het eerste loontijdvak van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin dat bedrag is verstrekt. Om die reden kan deze bepaling na afloop van het eerste loontijdvak van 2015 vervallen. Omdat de einddatum van dat loontijdvak per inhoudingsplichtige kan verschillen, vervalt de bepaling per 1 januari 2016.

Artikel III

Artikel III (artikel 1a.3 van de Regeling gegevensuitvraag loonaangifte)

In het huidige artikel 1a.3, derde lid, onderdeel d, onder 5°, van de Regeling gegevensuitvraag loonaangifte staat een verwijzing naar de gedifferentieerde premie Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Om op dit punt aan te sluiten bij de door de Belastingdienst verstrekte gegevensset wordt de verwijzing in de genoemde bepaling vervangen door een verwijzing naar de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).

Artikel IV

Artikel IV (artikel 2 van de Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971)

Het in artikel 2 van de Uitvoeringsbeschikking Vpb 1971 opgenomen percentage wordt ingevolge artikel 9, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 geactualiseerd. Het opgenomen percentage is het gemiddelde effectieve rendement van staatsleningen gedurende de laatste 15 jaar, waarbij voor de jaren na 2003 alleen het effectieve rendement van de jongste tienjarige staatslening wordt meegenomen.

Artikel V

Artikel V, onderdelen A en B (artikelen 1 en 5 van de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting)

In verband met het vervallen van de tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling die tot 1 januari 2015 is opgenomen in artikel 33a van de Successiewet 1956 (SW 1956) worden de artikelen 1 en 5 van de UR schenk- en erfbelasting dienovereenkomstig aangepast. Voorts wordt de formulering van genoemd artikel 5 met betrekking tot de aflossing van een restschuld in lijn gebracht met de formulering in artikel 33, onderdelen 5° en 6°, van de SW 1956. Hiermee wordt ook in genoemd artikel 5 tot uitdrukking gebracht dat het voor de toepassing van de vrijstellingen van genoemde onderdelen 5° en 6° moet gaan om een restschuld van een eigen woning in de zin van artikel 3.120a van de Wet IB 2001 waarvan de renten en kosten worden aangemerkt als aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning als bedoeld in artikel 3.120 van die wet. Dat betekent dat de restschuld moet zijn ontstaan als gevolg van een vervreemding van een eigen woning in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017. Bovendien moet de aflossing uiterlijk 15 jaar na het tijdstip van die vervreemding hebben plaatsgevonden.

Artikel V, onderdeel C (artikel 12 van de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting)

Artikel 12 van de UR schenk- en erfbelasting vervalt aangezien met ingang van 1 januari 2015 aan de in artikel 75 van de SW 1956 opgenomen delegatiebevoegdheid invulling wordt gegeven door de artikelen 10d en 10e van het Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956.

Artikel VI

Artikel VI, onderdeel A (artikel 3 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968)

Ingevolge artikel 3 van de UBOB 1968 worden publiekrechtelijke lichamen als ondernemer aangemerkt met betrekking tot het geven van gelegenheid tot parkeren waarbij een fysieke barrière ter verzekering van de betaling dient. Aanpassing is nodig omdat in de praktijk een groeiende tendens blijkt te bestaan waarbij publiekrechtelijke lichamen ertoe overgaan fysieke barrières in de vorm van slagbomen bij een parkeergarage of een parkeerterrein te vervangen door een vorm van registratie, zoals bijvoorbeeld via camera’s. Met het oog op concurrentieverstoring is het belangrijk om vast te stellen dat ook indien publiekrechtelijke lichamen bij het geven van gelegenheid tot parkeren – ter verzekering van de betaling – gebruik maken van een vorm van registratie bij de in- of uitrit deze publiekrechtelijke lichamen worden aangemerkt als ondernemer.

Artikel VI, onderdeel B (artikel 5 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968)

De bedragen die de leverancier van een motorrijtuig aan de afnemer in rekening brengt ter zake van de verstrekking van het kentekenbewijs, voor zover die bedragen aan leges zijn voldaan, worden op grond van artikel 5, onderdeel b, van de UBOB 1968 met doorlopende posten gelijkgesteld.

Met ingang van 1 januari 2014 is de wet van 19 juni 2013 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere wijzigingen van uiteenlopende aard (Stb. 2013, 333) in werking getreden. Als gevolg van de wijziging van het proces van tenaamstelling, dient ook artikel 5, onderdeel b, van de UBOB 1968 te worden gewijzigd.

Gelet op het feit dat de eerdere genoemde wijzigingswet met ingang van 1 januari 2014 in werking is getreden, wordt aan de aanpassing van artikel 5, onderdeel b, van de UBOB 1968 terugwerkende kracht verleend tot en met die laatstgenoemde datum.

Artikel VI, onderdeel C (artikel 9a van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968)

Ingevolge artikel 9, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit OB 1968 jo. artikel 9a van de UBOB 1968 is een aantal diensten uitgesloten van de zogenoemde btw-koepelvrijstelling, die is opgenomen in artikel 11, eerste lid, onderdeel u, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB 1968). Aan artikel 9a van de UBOB 1968 wordt een onderdeel i toegevoegd. Dit onderdeel strekt ertoe het adviseren en ondersteunen van paritaire organisaties uit te sluiten van de btw-koepelvrijstelling. Het gaat daarbij om organisaties die op basis van gelijkheid van de deelnemende partijen worden bestuurd. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan ondernemingsraden, medezeggenschapsorganen of bepaalde fondsen, zoals een arbeidsmarktfonds of een opleidings- en ontwikkelingsfonds. Onder deze dienstverlening wordt bijvoorbeeld begrepen de dienstverlening op het gebied van arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden, de dienstverlening in het kader van cao-overleggen of de ondersteuning en secretariaatsvoering van bezwaar-, beroeps- en adviescommissies. Bij de dienstverlening aan paritaire organisaties is gebleken dat de btw-koepelvrijstelling marktverstorend werkt. Door deze wijziging is het adviseren en ondersteunen van paritaire organisaties niet meer vrijgesteld van btw.

Artikel VI, onderdeel D (artikel 20 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968)

Artikel 20, onderdeel c, van de UBOB 1968 is gebaseerd op artikel 24, eerste lid, van de Wet OB 1968, waarin een speciale regeling is opgenomen voor instellingen die goederen in ongebruikte staat uitvoeren uit de Europese Unie of die goederen brengen onder het stelsel van douane-entrepots (op basis van artikel 98, eerste lid, onder b, van het Communautair douanewetboek4) in het kader van hun menslievende, liefdadige of opvoedkundige werk buiten de Europese Unie. Op verzoek wordt aan hen teruggaaf van btw verleend van de voor de goederen betaalde btw. Bij de uitvoer in dat kader van motorrijtuigen waarvoor een kentekenbewijs is afgegeven, wordt als voorwaarde gesteld dat een ter zake van de uitvoer uit de Europese Unie of van de opslag in een entrepot door de Dienst Wegverkeer opgemaakte verklaring wordt overgelegd. Per 1 januari 2014 is de wet van 19 juni 2013 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere wijzigingen van uiteenlopende aard (Stb. 2013, 333) in werking getreden. Daarmee samenhangend is ook het Kentekenreglement gewijzigd. Een van die wijzigingen betreft de intrekking van de uitvoerverklaring en een wijziging van de functie van het kentekenbewijs deel II. Dit deel II wordt pas uitgereikt nadat de tenaamgestelde van het te exporteren voertuig aan de Dienst Wegverkeer te kennen geeft dat hij het voertuig naar het buitenland wil overbrengen. Tot die tijd houdt de Dienst Wegverkeer het deel II in bewaring. Gelet op deze wijziging wordt de huidige voorwaarde bestaande in het overleggen van een uitvoerverklaring vervangen door het overleggen van een afschrift van het kentekenbewijs deel II.

In genoemd artikel 20 wordt verder verwezen naar het stelsel van entrepots. Dit betreft op grond van artikel 24, eerste lid, van de Wet OB 1968 alleen douane-entrepots. Aangezien motorrijtuigen die zich in het vrije verkeer van de Europese Unie bevinden, onder de bestaande douanewetgeving, niet onder het stelsel van douane-entrepots kunnen worden opgeslagen, komt de verwijzing naar entrepots in artikel 20, onderdeel c, van de UBOB 1968 te vervallen. In verband met de genoemde inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2014, wordt voor de onderhavige wijzigingen in terugwerkende kracht voorzien tot en met die datum.

Artikel VI, onderdelen E, F en G (bijlagen A, I en K bij de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968)

In bijlage A bij de UBOB 1968 zijn goederen genoemd waarvoor ingevolge artikel 17 van de UBOB 1968 bij invoer op grond van artikel 23 van de Wet OB 1968 een verplichte verlegging van btw van toepassing is. Met de onderhavige wijziging van genoemde bijlage A wordt bewerkstelligd dat de aan de goederen gekoppelde (sub-)posten (of onderverdeling) van de gecombineerde nomenclatuur (GN)5 actueel zijn. Hiermee wordt voorkomen dat door verouderde GN-codes de bij invoer van bijlage A-goederen verschuldigde btw uiteindelijk niet kan worden verlegd naar de binnenlandse btw-aangifte.

Voorts zijn ook bijlagen I en K bij de UBOB 1968 gewijzigd. Met deze wijziging wordt eveneens bereikt dat in deze bijlagen weer wordt verwezen naar de meest recente (sub-)posten (of onderverdeling) van de GN.

Bijlage I bij de UBOB 1968 betreft goederen die vallen onder de regeling voor zogenoemde niet-plaatsgebonden BTW-entrepots. Op grond van tabel II, onderdeel a, post 8, onder a, van de Wet OB 1968, juncto artikel 36b van de UBOB 1968, kunnen deze goederen onder voorwaarden tegen het btw-nultarief worden verhandeld. Bijlage K van de UBOB 1968 heeft betrekking op goederen die onder de regeling voor plaatsgebonden BTW-entrepots vallen.

Op grond van tabel II, onderdeel a, post 8, onder b, van de Wet OB 1968, juncto artikel 36b van de UBOB 1968, kunnen ook deze goederen onder voorwaarden tegen het btw-nultarief worden verhandeld. Het betreft in voornoemde bijlagen I en K goederen die internationaal veel worden verhandeld en die zonder nadere be- of verwerking niet in de particuliere verbruikssfeer kunnen worden gebracht. De btw-heffing over het uiteindelijke verbruik van de goederen kan daardoor niet worden ontgaan.

Naast de actualisering van de goederencodes, zijn verder vanuit praktische overwegingen in bijlage I bij de UBOB 1968 de goederen met betrekking tot oliën en gas uitgebreid tot alle goederen die vallen onder de hoofdposten 2710 en 2711. De uitbreiding leidt ertoe dat meerdere soorten oliën en gas onder de niet-plaatsgebonden BTW-entrepotregeling vallen. Dit is mogelijk aangezien deze goederen voldoen aan de hierboven vermelde voorwaarden. Ontgaan van btw-heffing over het uiteindelijke verbruik van deze goederen is hierdoor niet mogelijk.

Verder is op verzoek van het betrokken bedrijfsleven bijlage K van de UBOB 1968 uitgebreid met de goederen ‘poeder en schilfers, van nikkel’ (GN-post 7504) en ‘grafietelektroden’ (GN-subpost ex 8545 11).

Artikel VII

Artikel VII (artikel 35 van de Wet op de accijns)

Ingevolge artikel 36 van de Wet op de accijns worden de tarieven van de accijns, genoemd in artikel 35, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet op de accijns, jaarlijks per 1 april aangepast, indien de WAP van sigaretten, onderscheidenlijk rooktabak, wijzigt.

De WAP van sigaretten over de periode van 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2014 bedraagt € 296,83 per 1000 stuks. Op basis van deze nieuwe WAP behoort per 1 april 2015 het totale bedrag van de accijns voor sigaretten € 181,53 te bedragen rekening houdend met de verhoging van het totale bedrag van de accijns per 1 januari 2015 ingevolge artikel XXI van het Belastingplan 2014 (BP 2014). Het nieuwe totale bedrag van de accijns is meer dan het vereiste minimum van 60% van de WAP, zodat dit minimum geen rol speelt bij onderhavige wijziging. De omzetbelasting bedraagt € 51,52 (21/121 van € 296,83). De totale belasting bedraagt, rekening houdend met afronding op hele centen, € 233,05. Het specifieke deel van de accijns moet 76,5% zijn van de totale belasting en bedraagt derhalve € 178,28 per 1000 stuks. Voor het ad valorem deel van de accijns resteert dan € 3,25, zijnde 1,09% van de WAP.

De WAP van rooktabak bedraagt over de periode van 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2014 € 153,57. Op basis van deze nieuwe WAP behoort per 1 april 2015 het totale bedrag van de accijns voor rooktabak € 85,74 te bedragen, rekening houdend met de verhoging van het totale bedrag van de accijns per 1 januari 2015 ingevolge artikel XXI van het BP 2014. Dit is meer dan het vereiste minimum van 52% van de WAP, zodat dit minimum geen rol speelt bij onderhavige wijziging. De omzetbelasting bedraagt € 26,65 (21/121 van € 153,57). De totale belasting bedraagt, rekening houdend met afronding op hele centen, € 112,40. Het specifieke deel van de accijns moet 70% zijn van de totale belasting en bedraagt derhalve € 78,68. Voor het ad valorem deel van de accijns resteert dan € 7,06, zijnde 4,60% van de WAP.

Artikel VIII

Artikel VIII, onderdeel A (artikel 17 van de Uitvoeringsregeling accijns)

In artikel 17, tweede lid, van de URA zijn enkele redactionele wijzigingen aangebracht om de bewoording ervan in overeenstemming te brengen met die van het nieuwe tweede lid van artikel 9 van de Uitvoeringsregeling verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken (artikel IX van onderhavige regeling).

Artikel VIII, onderdeel B (artikel 25 van de Uitvoeringsregeling accijns)

Artikel 25 van de URA bepaalt dat vrijstelling van accijns als bedoeld in artikel 64, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de accijns voor overige alcoholhoudende producten alleen van toepassing is als deze zijn vermengd op een wijze als omschreven in bijlage A.2 van de URA.

Deze bepaling maakt geen onderscheid tussen soorten denaturering, hetgeen in de praktijk tot vragen leidt. Daarom wordt ter wille van de duidelijkheid genoemd artikel 25 herzien. Het nieuwe onderdeel a betreft de zogenoemde volledig gedenatureerde alcohol, bedoeld in artikel 27, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van Richtlijn 92/83/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken (PbEG 1992, L 316). Deze moet zijn vermengd op de wijze die is genoemd in de bijlage, onder I, bij Verordening (EG) nr. 3199/93 van de Commissie van 22 november 1993 inzake de wederzijdse erkenning van procedures voor de volledige denaturering van alcohol in verband met de vrijstelling van accijns (PbEG 1993, L 288). Het gaat daarbij om gebruik van de zogenoemde eurodenaturant. Overige alcoholhoudende producten die op deze wijze zijn gedenatureerd moeten door alle EU lidstaten worden geaccepteerd als zijnde gedenatureerde alcohol waarvoor vrijstelling van accijns kan worden verleend. Genoemde verordening heeft rechtstreekse werking, derhalve wordt voor het verkrijgen van een goede inhoudelijke aansluiting bij de Nederlandse wetgeving in genoemd artikel 25 slechts verwezen naar deze verordening. Hierbij wordt nog opgemerkt dat in de bijlage, onder II, van genoemde verordening voor Nederland nog een methode wordt genoemd voor het denatureren van alcohol voor brandspiritus. In de praktijk blijkt het geen bezwaar te zijn om hiervoor de eurodenaturant te gaan gebruiken. Daarom heeft Nederland de Europese Commissie verzocht om de onder II genoemde methode voor brandspiritus uit de bijlage van voornoemde verordening te verwijderen, hetgeen op korte termijn wordt verwacht. Overigens blijft het dan wel mogelijk om deze methode voor brandspiritus te gebruiken als zijnde een van de methodes, genoemd in bijlage A.2 bij de URA, waarin artikel 25, onderdeel b, (nieuw) van de URA voorziet. Dit nieuwe onderdeel b betreft gedenatureerde alcohol als bedoeld in artikel 27, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van Richtlijn 92/83/EEG, voornoemd. Deze alcohol of deze overige alcoholhoudende producten zijn gedenatureerd op een andere wijze dan genoemd in de bijlage bij eerdergenoemde verordening. Het betreft methodes van denatureren overeenkomstig de voorschriften van een lidstaat zelf die, in tegenstelling tot de methodes genoemd in de bijlage, onder II, bij eerdergenoemde verordening, niet zijn gemeld aan de Europese Commissie. Deze methodes zijn alleen geldig in die lidstaat maar moeten in beginsel door andere lidstaten wel worden geaccepteerd als zijnde voldoende om vrijstelling van accijns te verlenen indien de alcohol is aangewend voor de vervaardiging van niet voor menselijke consumptie bestemde producten.

Artikel VIII, onderdeel C (artikel 27 van de Uitvoeringsregeling accijns)

Artikel 27 van de URA bepaalt dat vrijstelling van accijns voor minerale oliën op grond van artikel 64, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de accijns alleen wordt verleend als die minerale oliën zijn vermengd op een wijze die in overeenstemming met de algemeen directeur, bedoeld in artikel 4, derde lid, van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003, is vastgesteld. Deze bepaling wordt in de praktijk niet meer toegepast sinds met ingang van 1 januari 2013 artikel 15 van het Uitvoeringsbesluit accijns is gewijzigd. Overigens wordt de tekst van laatstgenoemd artikel ingevolge het besluit van 17 december 2014 tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en toeslagen (Stb. 2014, 579) gewijzigd met ingang van 1 januari 2015. Op grond van de gewijzigde tekst van genoemd artikel 15 is het voor het verlenen van vrijstelling van accijns voldoende dat de verkoopprijs exclusief accijns en omzetbelasting van de desbetreffende minerale olie hoger is dan de verkoopprijs inclusief accijns en omzetbelasting van de gelijkwaardige minerale olie die wordt gebruikt als brandstof. Vermenging is dan overbodig. Als gevolg hiervan kan genoemd artikel 27 komen te vervallen.

Artikel VIII, onderdeel D (artikel 35d van de Uitvoeringsregeling accijns)

In artikel 35d, vijfde lid, van de URA wordt een kleine technische wijziging aangebracht als gevolg van de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 bij de wet van 19 juni 2013 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere wijzigingen van uiteenlopende aard (Stb. 2013, 333).

Artikel VIII, onderdeel E (artikel 44 van de Uitvoeringsregeling accijns)

Met ingang van 1 januari 2015 vindt ingevolge artikel XXI van het BP 2014 een autonome verhoging van de accijnstarieven van sigaretten en rooktabak plaats. Bij een autonome verhoging worden de tariefcodes die staan vermeld op de accijnszegels, gewijzigd.

Onderhavige wijziging voorziet erin dat met ingang van 1 januari 2015 onderscheid kan worden gemaakt tussen tabaksproducten waarover het oude accijnstarief is betaald en tabaksproducten waarover tegen het nieuwe tarief accijns is afgedragen.

Artikel VIII, onderdeel F (artikel 52 van de Uitvoeringsregeling accijns)

Artikel 51, zesde lid, van de URA stelt voorwaarden inzake tabaksproducten waarop de accijnszegels in een andere lidstaat zijn aangebracht en die zich aldaar onder een accijnsschorsingsregeling bevinden en in die lidstaat onder ambtelijk toezicht worden vernietigd.

Artikel 52, vijfde lid, van de URA stelt voorwaarden inzake tabaksproducten waarop accijnszegels in een andere lidstaat zijn aangebracht en die aldaar verloren gaan. Anders dan in artikel 51, zesde lid, van de URA ontbreekt hier de zinsnede ‘en die zich aldaar onder een accijnsschorsingsregeling bevinden'. Omdat het ook in de situatie, bedoeld in artikel 52, vijfde lid, van de URA, moet gaan om tabaksproducten die zich onder een accijnsschorsingsregeling bevinden – anders zouden er tabaksproducten in het vrije verkeer van die lidstaat zijn gebracht met daarop Nederlandse accijnszegels – moet voormelde zinsnede ook in dat artikellid worden opgenomen. Voorts is in de tekst van het artikellid een kleine redactionele wijziging aangebracht.

Artikel VIII, onderdeel G (bijlage A.1 bij de Uitvoeringsregeling accijns)

In bijlage A.1 bij de URA wordt voor de bepaling van het alcoholgehalte van wijn en overige alcoholhoudende producten alsmede voor de omrekening van het alcoholgehalte naar 20°C verwezen naar onder meer Richtlijn 76/765/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake alcoholmeters en areometers voor alcohol (PbEG 1976, L 262) en Richtlijn 76/766/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake alcoholtabellen (PbEG 1976, L 262).

Richtlijn 2011/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 houdende intrekking van de Richtlijnen 71/317/EEG, 71/347/EEG, 71/349/EEG, 74/148/EEG, 75/33/EEG, 76/765/EEG, 76/766/EEG en 86/217/EEG van de Raad inzake metrologie (PbEU 2011, L 71) bepaalt dat de intrekking van de vorengenoemde twee richtlijnen uiterlijk op 1 december 2015 in werking treedt. De inhoud van deze richtlijnen zou namelijk grotendeels worden afgedekt door Verordening (EEG) nr. 2676/90 van de Commissie van 17 september 1990 tot vaststelling van de in de wijnsector toe te passen communautaire analysemethoden (PbEG 1990, L 272) en Verordening (EG) nr. 2870/2000 van de Commissie van 19 december 2000 tot vaststelling van communautaire referentiemethoden voor de analyse van gedistilleerde dranken (PbEG 2000, L 333) alsmede door herziening van Richtlijn 2004/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende meetinstrumenten (PbEU 2004, L 135). Genoemde Verordening (EEG) nr. 2676/90 is echter ingetrokken bij Verordening (EG) nr. 606/2009 van de Commissie van 10 juli 2009 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad, wat betreft de wijncategorieën, de oenologische procedés en de daarvoor geldende beperkingen (PbEU 2009, L 193) zonder dat de daartoe van belang zijnde bepalingen uit voornoemde Verordening (EEG) nr. 2676/90 zijn overgenomen, terwijl genoemde Richtlijn 2004/22/EG nog niet is herzien. Een en ander kan tot rechtsonzekerheid leiden. Omdat genoemde Richtlijn 2011/17/EU ook de mogelijkheid biedt om nationale bepalingen vast te stellen, is ervoor gekozen om bijlage A.1 bij de URA in zijn geheel te herzien. Voor de bepaling van het alcoholgehalte van zowel wijn als overige alcoholhoudende producten wordt voortaan goedgekeurd dat gebruik wordt gemaakt van een van de methodes, genoemd in de bijlage bij eerdergenoemde Verordening (EG) nr. 2870/2000 of van een methode die in overeenstemming met de algemeen directeur Douane, doorgaans in overleg met het laboratorium van de Belastingdienst, is vastgesteld. Wat betreft de omrekening naar het alcoholgehalte bij 20°C moet gebruik worden gemaakt van internationaal goedgekeurde tabellen. Het huidige derde lid van bijlage A.1 blijft, op enkele redactionele wijzigingen na, ongewijzigd.

Artikel VIII, onderdeel H (bijlage A.2 bij de Uitvoeringsregeling accijns)

De wijzigingen in bijlage A.2 bij de URA betreffen kleine redactionele aanpassingen.

Artikel IX

Artikel IX (artikel 9 van de Uitvoeringsregeling verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken)

Artikel 9 van de Uitvoeringsregeling verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken bepaalt dat een plaats waar geen alcoholvrije dranken worden vervaardigd alleen in aanmerking komt voor een vergunning voor een inrichting als de gemiddelde voorraad op jaarbasis meer is dan 50.000 liter. In de praktijk bestaat behoefte aan een vergunning voor een inrichting voor opslag van alcoholvrije dranken in gevallen waarbij de gemiddeld over een jaar voorhanden zijnde voorraad gelijk is aan of lager is dan 50.000 liter. Het betreft vooral alcoholvrije dranken die worden overgebracht naar Duitsland en België. Daarom wordt artikel 9 verdeeld in twee leden. Het eerste lid is de huidige tekst. Toegevoegd wordt een tweede lid, op grond waarvan de inspecteur in bepaalde gevallen onder door hem te stellen voorwaarden ook een vergunning voor een inrichting kan verlenen als de gemiddeld over een jaar voorhanden zijnde voorraad gelijk is aan of lager is dan 50.000 liter. Voor de accijns bestond al een vergelijkbare bepaling; deze is opgenomen in artikel 17, tweede lid, van de URA. De tekst van laatstgenoemd artikel wordt ingevolge artikel VIII, onderdeel A, van onderhavige regeling redactioneel aangepast aan de bewoording van genoemd artikel 9, tweede lid.

Artikel IXA

Artikel IXA (artikelen 6:1 tot en met 6:3 van het Algemeen douanebesluit)

Ingevolge artikel 6:4 van het Adb worden de boetebedragen, genoemd in de artikelen 6:1, 6:2 en 6:3 van het Adb gewijzigd. Deze boetebedragen worden met ingang van 1 januari 2015 telkens na een periode van vijf jaar geïndexeerd. Voor de bepaling van de nieuwe boetebedragen wordt als tabelcorrectiefactor genomen het product van deze factoren van de laatste vijf jaren. Voor de aanpassing van de boetebedragen met ingang van 1 januari 2015 is de factor bepaald op 1,072956. Alle nieuwe boetebedragen zijn naar beneden afgerond.

Artikel X

Artikel X, onderdelen A en B (artikelen 1:2 en 1:15 van de Algemene douaneregeling)

In de onderdelen A en B van artikel I wordt de verwijzing in de artikelen 1:2 en 1:15 van de Adr naar Verordening (EG) nr. 1234/20076 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten, die inmiddels is ingetrokken, vervangen door een verwijzing naar Verordening (EU) nr. 1308/20137 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten.

Artikel X, onderdeel C (artikel 7:2 van de Algemene douaneregeling)

Artikel 7:2 van de Adr ziet, onder andere, op de vrijstelling van rechten bij invoer voor verhuisboedels, huwelijksgoederen, geërfde persoonlijke goederen en uitzetten, studiebenodigdheden en andere roerende zaken van scholieren en studenten. Om aanspraak te maken op een van deze vrijstellingen moet momenteel alvorens de goederen worden ingevoerd een vergunning worden aangevraagd. Om het toepassen van de genoemde vrijstellingen beter te laten aansluiten bij het nieuwe aangiftesysteem AGS, dat bij de douane in gebruik is, is er voor gekozen om de vergunningaanvraag te laten vervallen. In plaats daarvan zal de vrijstelling worden verleend bij de vrijgave voor het vrije verkeer van de goederen waarvoor in de douaneaangifte voor het in het vrije verkeer brengen, aanspraak wordt gemaakt op een van de hiervoor genoemde vrijstellingen.

Bij de controle van de aanvaarde douaneaangifte wordt zo veel mogelijk gecontroleerd of is voldaan aan de voorwaarden die verbonden zijn aan het verkrijgen van de vrijstelling. Voorwaarden die zich niet lenen gecontroleerd te worden bij de controle van de aanvaarde douaneaangifte zullen na de vrijgave van de goederen in het kader van een controle achteraf gecontroleerd kunnen worden. Eveneens zal bij die controle bekeken worden of wordt voldaan aan de eventueel aan de vrijstelling verbonden verplichtingen.

Artikel X, onderdelen D, E, F, G, J, P, Q en R (artikelen 7:8, 7:9, 7:11, 7:12, 7:13, 7:14 en 7:27 van en bijlagen XVII, XVIII en XIX bij de Algemene douaneregeling)

Nederland huisvest naast diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen ook een dertigtal internationale organisaties, waaronder internationale hoven en -tribunalen en Europese instellingen.

Door aan te sluiten bij de fiscale privileges van personeel van ambassades en consulaten is verduidelijkt voor hoeveel motorrijtuigen ten behoeve van functionarissen van die internationale organisaties, en het administratief, technisch en bedienend personeel van die organisaties in de artikelen 7:8, 7:9 en 7:14 van de Adr een vrijstelling van de rechten bij invoer kan worden verkregen. Daarnaast heeft een verduidelijking plaatsgevonden in de artikelen 7:11 tot en met 7:14 en 7:27 van de Adr met betrekking tot het toepassen van de fiscale privileges. Niet met iedere internationale organisatie in Nederland – daaronder begrepen het personeel van die organisaties zijn de voorrechten overeengekomen die in het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer 1961 (Trb. 1962, 101) worden toegekend aan diplomatieke ambtenaren. Artikel 7:14 van de Adr is voor de functionarissen en het personeel werkzaam bij die internationale organisaties en hun personeel van toepassing.

Artikel 7:8 van de Adr is ter verduidelijking tekstueel aangepast. Tevens zijn de bijlagen behorende bij de genoemde artikelen in de Adr geactualiseerd.

Artikel X, onderdelen H en I (artikel 7:17 van de Algemene douaneregeling)

In artikel 7:17 van de Adr zijn forfaitaire accijnstarieven opgenomen die van toepassing zijn voor reizigersbagage en kleine zendingen die in Nederland worden ingevoerd en waarvoor geen vrijstelling van accijns kan worden verleend. Dit forfaitaire accijnstarief is uitgedrukt als een percentage van de kleinhandelsprijs van soortgelijke producten. Bij invoer van bijvoorbeeld een pakje sigaretten zal daarom worden nagegaan wat dat pakje of een vergelijkbaar pakje in Nederland kost. Op die prijs wordt het forfaitaire accijnstarief toegepast. Artikel X, onderdeel H, strekt ertoe de forfaitaire accijnstarieven voor sigaretten en rooktabak in de tabel van artikel 7:17 van de Adr aan te passen als gevolg van de verhoging van de accijnstarieven van sigaretten en rooktabak met ingang van 1 januari 2015 ingevolge artikel XXI van het BP 2014.

Artikel X, onderdeel I, strekt ertoe om de hiervoor genoemde forfaitaire accijnstarieven voor sigaretten en rooktabak opnieuw aan te passen met ingang van 1 april 2015. Dit houdt verband met de jaarlijkse aanpassing van de accijnstarieven van sigaretten en rooktabak als gevolg van de wijziging van de gewogen gemiddelde kleinhandelsprijs, zoals voorzien in artikel VII van de onderhavige regeling.

Artikel X, onderdelen K, L en S (artikelen 7:29 en 7:30 van en bijlage XX bij de Algemene douaneregeling)

Om meer duidelijkheid te verschaffen omtrent de sorteerplaatsen en bergplaatsen van de Post is ervoor gekozen deze in een bijlage bij de Adr, bijlage XX, op te nemen. Dit was voor 1 augustus 2008 gebruikelijk in de voorganger van de Adr, de Douaneregeling. Daarnaast is de lijst geactualiseerd. Vrachtstation 6C te Schiphol is toegevoegd.

Artikel X, onderdeel M (artikelen 10:1, 10:2, 10:3 en 10:4 van de Algemene douaneregeling)

Artikel X, onderdeel M van deze regeling strekt tot aanpassing van een aantal boetebedragen in de Algemene douaneregeling. De genoemde bedragen worden ingevolge artikel 10:5 van de Adr in samenhang met artikel 9:6a van de Adw elke vijf jaar, met ingang van 1 januari van een jaar, gewijzigd. Deze wijziging vindt voor het eerst plaats per 1 januari 2015.

Artikel X, onderdeel N (bijlage IXa bij de Algemene douaneregeling)

De wijzigingen in bijlage IXa bij de Adr zien op het nieuwe aangiftesysteem AGS. Vanwege het verdwijnen van Sagitta is ervoor gekozen om de benaming codeboek Sagitta te wijzigen in een meer algemene term, te weten: codeboek Douane.

Artikel X, onderdeel O (bijlage XI bij de Algemene douaneregeling)

De wijzing van de bijlage XI bij de Adr betreft een aanpassing aan de huidige situatie.

Artikel XI

Artikel XI, onderdeel A (artikel 8 van de Uitvoeringsregeling belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992)

In artikel 8 van de UR BPM 1992 wordt de in artikel 10, achtste lid, van de Wet BPM 1992 opgenomen delegatiebevoegdheid om bij ministeriële regeling voorwaarden te stellen aan een taxatierapport, nader ingevuld. Daartoe wordt in artikel 8, vierde lid, onderdeel b, van de UR BPM 1992 opgenomen dat een taxatierapport moet voldoen aan de voorwaarden opgenomen in bijlage I bij de UR BPM 1992. Deze bijlage wordt bij artikel XI, onderdeel B, aan de UR BPM 1992 toegevoegd. De nadere voorwaarden zijn het resultaat van een nauwe samenwerking met de Bovag, organisaties van gecertificeerde taxateurs en de Belastingdienst.

De wijziging van artikel 8, vierde lid, aanhef, van de UR BPM 1992 houdt verband met de, in het BP 2015 opgenomen, wijziging van artikel 10 van de Wet BPM 1992.

De wijziging van artikel 8, vierde lid, onderdeel b, van de UR BPM 1992 betreft het opnemen van de eis dat het taxatierapport moet voldoen aan de voorwaarden gesteld in de bijlage bij de UR BPM 1992 om als basis te kunnen te dienen voor de waardevaststelling van het motorrijtuig voor de BPM. Artikel 8, vierde lid, onderdeel b, tweede aandachtsstreepje (nieuw) van de UR BPM 1992 wordt aangepast omdat die tekst is opgenomen in de in de bijlage bij de UR BPM 1992 verwoorde voorwaarden.

Artikel 8, vierde lid, onderdeel b, derde aandachtsstreepje (nieuw) van de UR BPM 1992 vervalt.

Artikel XI, onderdeel B (bijlage B bij de Uitvoeringsregeling belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992)

Met de opname van de bijlage bij artikel 8, vierde lid, onderdeel b, van de UR BPM 1992 wordt gevolg gegeven aan de delegatieopdracht van artikel 10, achtste lid, Wet BPM 1992 om voorwaarden te stellen waaraan een taxatierapport moet voldoen.

In onderdeel 1.1 van de bijlage bij de UR BPM 1992 is opgenomen dat in het taxatierapport het certificaatnummer van de taxateur wordt vermeld. Het opnemen van dit certificaatnummer houdt verband met het feit dat een taxatierapport dient te worden opgesteld door een erkend taxateur. Door het opnemen van het certificaatnummer wordt vastgelegd dat de taxateur die de taxatie feitelijk heeft verricht, erkend is.

In onderdeel 2.2 van die bijlage is opgenomen dat in het taxatierapport dient te worden vermeld op welke soort brandstof het motorrijtuig rijdt. Onder brandstof wordt hier ook verstaan elektriciteit.

In onderdeel 2.3 van die bijlage is opgenomen dat in het rapport wordt opgenomen of het motorrijtuig op het moment van fysieke opname is aangemerkt als een voertuig met meer dan normale gebruiksschade, niet zijnde een schadevoertuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel u, van de Wegenverkeerswet 1994 of als een motorrijtuig dat niet voorkomt op een in de handel algemeen toegepaste koerslijst voor de inkoop van gebruikte motorrijtuigen door wederverkopers in Nederland. Opname hiervan in het taxatierapport is noodzakelijk omdat in het geval van voertuigen die zijn aangemerkt als schadevoertuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel u, van de Wegenverkeerswet 1994, de zogenoemde WOK-voertuigen, het taxatierapport niet als basis kan dienen voor de berekening van het afschrijvingspercentage dat wordt gebruikt om het verschuldigde BPM-bedrag te bepalen wanneer het belastbare feit, genoemd in artikel 1 van de Wet BPM 1992, zich voordoet.

In onderdeel 3.5 van die bijlage is opgenomen dat de waardevermindering als gevolg van schade wordt vastgesteld 72% van het schadebedrag. Deze norm voor waardevermindering van de handelswaarde van een motorrijtuig als gevolg van schade is bepaald aan de hand van in de schadeherstelbranche gangbare en door het Verbond van Verzekeraars geaccepteerde calculatiesystemen. De norm is tot stand gekomen op basis van door het Verbond van Verzekeraars verzamelde gegevens betreffende schadegevallen (2013-2014) van alle merken, typen en leeftijden van motorrijtuigen. Deze norm zal regelmatig worden geactualiseerd.

Artikel XII

Artikel XII, onderdeel A (artikel 1 van de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag)

In artikel 1 van de URbm wordt een verwijzing opgenomen naar artikel 23, vierde lid, en artikel 31b, tweede lid, van de Wbm, waaraan uitvoering is gegeven in de nieuwe artikelen 8 en 8a van de URbm. Verder wordt het artikel redactioneel aangepast in verband met de hernummering van de leden van artikel 50 van de Wbm.

Artikel XII, onderdeel B (artikelen 8 en 8a van de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag)

In artikel 23, eerste lid, onderdeel a, van de Wbm, is bij het BP 2015 geregeld dat afvalstoffen die afkomstig zijn uit een ander land onder voorwaarden worden uitgezonderd van de heffing van afvalstoffenbelasting. In artikel 8 van de URbm wordt in dat verband de verplichting opgenomen dat de houder van de inrichting waaraan de afvalstoffen ter verwijdering worden afgegeven in zijn administratie een afschrift opneemt van de kennisgeving, bedoeld in artikel 4 van de Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (PbEU 2006, L 190), (EVOA).

Ten behoeve van de uitvoering van de in artikel 31b van de Wbm opgenomen overgangsregeling wordt in artikel 8a van de URbm geregeld, dat de houder van de inrichting aan de in voornoemd wetsartikel bedoelde bewijsplicht voldoet door middel van een accountantsverklaring.

Artikel XII, onderdeel C (artikel 16 van de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag)

In artikel 16, tweede lid, van de URbm komen de onderdelen d en e te vervallen. Daardoor hoeft de doorleverancier van aardgas of elektriciteit in de verklaring die hij ingevolge artikel 16, eerste lid, van de URbm aan de energieleverancier moet afgeven, geen hoeveelheid meer aan te geven en hoeft hij de verklaring niet meer jaarlijks te verstrekken. Hierdoor worden de met de verklaring gemoeide administratieve lasten verminderd. Verder is het artikel redactioneel aangepast in verband met de wijziging van artikel 50, vierde lid, van de Wbm.

Artikel XII, onderdeel D (artikel 19 van de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag)

In artikel 19 van de URbm komt onderdeel d te vervallen. Daardoor hoeft de verbruiker voor de elektriciteit die hij voor zakelijke doeleinden verbruikt de verklaring, bedoeld in artikel 20, eerste lid, van het UBbm, niet meer jaarlijks te verstrekken. Hiermee worden de met de verklaring gemoeide administratieve lasten verminderd.

Artikel XII, onderdeel E (artikel 19a van de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag)

Bij het BP 2015 is artikel 59a, derde lid, van de Wbm gewijzigd. De bepaling dat coöperaties waarvan één of meer leden ondernemer zijn in de zin van artikel 7 van de Wet OB 1968 in beginsel niet voor aanwijzing in aanmerking komen, is daarbij komen te vervallen. Daarmee kunnen ook de in het huidige vijfde lid van artikel 19a van de URbm genoemde voorwaarden vervallen waaronder coöperaties waarvan één of meer leden ondernemer zijn toch voor aanwijzing in aanmerking komen.

In het vijfde lid wordt nu opgenomen dat de aansluiting van het gebouw van een derde onder voorwaarden voor de toepassing van het verlaagde tarief kan worden aangemerkt als de aansluiting van de productie-installatie van een coöperatie. Dit kan zich voordoen in de situatie dat de productie-installatie van de coöperatie is geplaatst op het gebouw van een derde en via een zogenoemde grootverbruikersaansluiting van die derde is aangesloten op het net. Van een grootverbruikersaansluiting is sprake als de aansluiting een totale maximale doorlaatwaarde heeft van meer dan 3x80A. Verder gelden de voorwaarden dat de elektriciteit die door de coöperatie via de aansluiting op het net wordt ingevoed afzonderlijk wordt gemeten, en dat de garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 21b van het UBbm, uitsluitend betrekking hebben op de door de coöperatie opgewekte elektriciteit die via de aansluiting op het net wordt ingevoed. Met deze regeling wordt in de bovenbedoelde situatie voorkomen dat een coöperatie uitsluitend om fiscale redenen hoge kosten zou moeten maken voor de aanleg van een tweede aansluiting.

Voorts worden in artikel 19a van de URbm het vijfde, zevende en achtste lid (nieuw) redactioneel aangepast in verband met de wijzigingen in artikel 59a, tweede lid, van de Wbm bij het BP 2015.

Artikel XII, onderdeel F (artikel 19b van de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag)

Bij het BP 2015 is artikel 59a, tweede lid, van de Wbm gewijzigd. Hierdoor zijn de voorwaarden vervallen dat de leden van de coöperatie uitsluitend natuurlijke personen zijn en dat de onroerende zaak waarvoor het verlaagde tarief wordt toegepast in hoofdzaak als woning wordt gebruikt. In verband met deze wijziging vervalt ook artikel 19b, zevende lid, van de URbm.

Voorts wordt artikel 19b, achtste lid (nieuw), van de URbm redactioneel aangepast in verband met de genoemde wijzigingen van artikel 59a van de Wbm.

Artikel XII, onderdeel G (artikel 28 van de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag)

Bij het BP 2015 is artikel 50 van de Wbm gewijzigd. Artikel 28, eerste lid, van de URbm wordt redactioneel aangepast aan die wijziging.

Artikel XIII

Artikel XIII, onderdelen A en B (artikelen 1a en 1c van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994)

Op grond van artikel 5b, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) wordt met ingang van 1 januari 2014 verlangd dat een algemeen nut beogende instelling (ANBI) gegevens op het internet publiceert. De te publiceren gegevens zijn neergelegd in artikel 1a, zevende lid, van de UR AWR 1994. Op grond van onderdeel b van die bepaling dient voor een in Nederland gevestigde ANBI te worden gepubliceerd het door de Kamer van Koophandel verstrekte nummer en voor een ANBI gevestigd in een staat als bedoeld in artikel 1c van de UR AWR 1994 het fiscale identificatienummer dat is verstrekt door de Nederlandse Belastingdienst. Gelet op de toelichting bij de totstandkoming van genoemd artikel 1c strekt dat artikel ertoe uitsluitend staten aan te wijzen gelegen buiten het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Unie. Aangezien is bedoeld dat ANBI’s gevestigd buiten Nederland het fiscale identificatienummer dienen te publiceren, wordt genoemd onderdeel b dienovereenkomstig aangepast. Voorts wordt in genoemd artikel 1c een omissie hersteld voor wat betreft de verwijzing naar artikel 5b, eerste lid, onderdeel a, onder 4°, van de AWR.

Artikel XIII, onderdeel C (artikel 20 van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994)

Ingevolge de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen vervalt per 1 januari 2015 de pseudo-eindheffing van artikel 32bc van de Wet LB 1964. In dat verband dient ook de in artikel 20 van de UR AWR 1994 opgenomen verwijzing naar genoemd artikel 32bc te vervallen.

Artikel XIII, onderdeel D (artikel 43a van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994)

Ingevolge de Aanpassingswet basisregistratie personen is artikel 47b, eerste lid, van de AWR per 6 januari 2014 vervallen. Sindsdien bestaat artikel 47b van de AWR uit de – zeer beperkt gewijzigde – tekst die tot die datum in artikel 47b, tweede lid, van de AWR was opgenomen. Abusievelijk is de verwijzing in artikel 43a van de UR AWR 1994 naar artikel 47b, tweede lid, van de AWR nog niet aangepast. Dit wordt nu met terugwerkende kracht tot en met 6 januari 2014 alsnog gedaan.

Artikel XIV

Artikel XIV (artikel 3 Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003)

Met de wijziging in artikel XIV wordt de verwijzing naar de Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) in de URBD 2003 in overeenstemming gebracht met de sinds enige tijd in de praktijk gehanteerde aanduiding.

Artikel XV

Artikel XV, onderdeel A (artikelen 1ca, 1cd, 1cf en 1cg van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990)

Met de aanpassing van de verwijzingen in de artikelen 1ca, 1cd, 1cf en 1cg van de URIW 1990 naar een betaaldienstverlener in plaats van naar een bank wordt tot uitdrukking gebracht dat alle instellingen die betaalrekeningen mogen aanbieden onder de reikwijdte van de genoemde bepalingen vallen.

Artikel XV, onderdeel B (artikel 14 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990)

In artikel 14, eerste lid, onderdeel c, onder 5°, van de URIW 1990 wordt de verwijzing naar de langdurigheidstoeslag vervangen door een verwijzing naar de individuele inkomenstoeslag die met ingang van 1 januari 2015 op grond van artikel 36 van de Participatiewet kan worden toegekend aan personen die 21 jaar of ouder zijn maar de AOW-pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. De individuele inkomenstoeslag is een toeslag die door het college kan worden verstrekt aan een aanvrager die naar het oordeel van het college langdurig een laag inkomen heeft, geen vermogen heeft, en gelet op zijn omstandigheden geen uitzicht heeft op inkomensverbetering. De individuele inkomenstoeslag telt op grond van artikel 14, eerste lid, onderdeel c, onder 5°, van de URIW 1990 niet mee voor de bepaling van het netto-besteedbare inkomen, bedoeld in artikel 13 van de URIW 1990. Met een individuele inkomenstoeslag wordt in dit verband gelijkgesteld een langdurigheidstoeslag die op grond van artikel 36, eerste lid, van de Wet werk en bijstand is verleend.8

Artikel XV, onderdeel C (artikel 15 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990)

De wijzigingen in artikel 15, eerste lid, onderdelen b en f, van de URIW 1990 alsmede de toevoeging van een derde lid aan dat artikel, betreffen technische wijzigingen. Deze wijzigingen hebben tot doel om de opsomming van genoemd artikel 15, eerste lid, overeenkomstig de Aanwijzingen voor de regelgeving te ontdoen van volzinnen. Hiertoe wordt de volzin van artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de URIW 1990 verplaatst naar het nieuwe derde lid en wordt de volzin van artikel 15, eerste lid, onderdeel f, van de URIW 1990 omgevormd tot een bijzin. Daarbij wordt met een redactionele aanpassing tevens tot uitdrukking gebracht dat het niet de reeds ontvangen huurtoeslag en woonkostentoeslag betreft, maar de huurtoeslag en woonkostentoeslag die naar verwachting in de periode van 12 maanden vanaf de datum waarop het verzoek om kwijtschelding is ingediend wordt ontvangen.

In artikel 15, eerste lid, onderdeel f, van de URIW 1990 is het bedrag opgenomen dat bij de vaststelling van de betalingscapaciteit, bedoeld in artikel 11 van de URIW 1990, in aanmerking mag worden genomen als uitgave voor het houden van kostgangers. Dit bedrag wordt per 1 januari 2015 geactualiseerd.

De toevoeging van een onderdeel g aan artikel 15, eerste lid, van de URIW 1990 voorziet erin dat bij de berekening van de betalingscapaciteit voortaan rekening wordt gehouden met uitgaven voor het levensonderhoud van kinderen. Dit vloeit voort uit het vervallen van de bijstandsnorm voor alleenstaande ouders in de Participatiewet. De hoogte van de uitgaven voor het levensonderhoud van kinderen wordt forfaitair vastgesteld en is niet beperkt tot alleenstaande ouders, maar geldt ook voor echtgenoten met kinderen. Hiermee sluit de berekening van de betalingscapaciteit aan bij de berekening van de beslagvrije voet op grond van artikel 475d van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

Artikel XV, onderdeel D (artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990)

Voor de bepaling van de kosten van bestaan, bedoeld in artikel 13 van de URIW 1990, sluit artikel 16 van de URIW 1990 aan bij de bijstandsnormen van de Participatiewet. Tot 1 januari 2015 was het op grond van de artikelen 25 en 26 van de WWB mogelijk om de bijstandsnorm voor alleenstaanden, respectievelijk gehuwden, te verlagen als er sprake is van een meerpersoonshuishouden, waarin de noodzakelijke kosten van bestaan gedeeld kunnen worden. De tot die datum geldende tekst van artikel 16 van URIW 1990 hield met deze verlaging rekening. Met ingang van 1 januari 2015 vervallen de artikelen 25 en 26 van de WWB. Met de wijzigingen in artikel 16, eerste en tweede lid, van de URIW 1990 wordt verwezen naar de nieuwe bepalingen in de WWB. Dit betreft een technische wijziging.

Ook het nieuwe derde lid van artikel 16 van de URIW 1990 betreft een technische wijziging. De in het algemeen deel van de toelichting genoemde introductie van de IO AOW, die de tegemoetkoming op grond van de Wet MKOB vervangt, leidt niet tot een inhoudelijke aanpassing van de regeling. Hiervoor is gekozen omwille van de uitvoerbaarheid en de wens tot behoud van een stabiel kwijtscheldingsbeleid. Hoewel de hoogte van de IO AOW afhankelijk is van het aantal jaren dat men voor de AOW verzekerd is geweest (AOW-opbouwjaren), worden de in aanmerking te nemen kosten van bestaan verhoogd met een vast bedrag dat gebaseerd is op het maximale bedrag van de IO AOW. Dit is het bedrag dat gold voor de tegemoetkoming op basis van de Wet MKOB na indexatie.

Artikel XV, onderdelen E en F (artikelen 40ca, 40e en 40f van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990)

Met ingang van 1 januari 2015 vervalt de tenaamstellingsverplichting in het kader van de eenbankrekeningmaatregel voor de omzetbelasting. Hiertoe is in het BP 2015 een wijziging van artikel 7a van de IW 1990 opgenomen. Met het vervallen van de tenaamstellingsverplichting voor de omzetbelasting, kunnen ook de uitzonderingen op deze maatregelen vervallen voor zover deze betrekking hebben op de omzetbelasting. De onderhavige wijziging van de artikelen 40ca en 40e en het vervallen van artikel 40f van de URIW 1990 voorzien hierin.

Artikel XVI

Artikel XVI, onderdelen A en B (artikelen 1.1 en 4.1 van de Uitvoeringsregeling Belastingwet BES)

Er worden twee wijzigingen aangebracht in de UR Belastingwet BES. De eerste wijziging heeft betrekking op artikel 1.1 van die uitvoeringsregeling, waarin een opsomming is opgenomen van artikelen uit de Belastingwet BES waaraan de UR Belastingwet BES uitvoering geeft. Aan deze opsomming wordt artikel 4.8 toegevoegd. De tweede wijziging heeft betrekking op hoofdstuk 4 van de UR Belastingwet BES. De UR Belastingwet BES bevat thans nog geen regels die zien op hoofdstuk 4 van de Belastingwet BES. Met het Belastingplan 2013 is in artikel 4.8 van de Belastingwet BES een investeringsfaciliteit in de vastgoedbelasting opgenomen. Op grond van deze – op 1 januari 2013 in werking getreden – faciliteit werd de waardestijging die voorvloeit uit bouw, verbouw, verbetering, uitbreiding of renovatie van onroerende zaken voor een periode van vijf jaar vrijgesteld van vastgoedbelasting. Met het BP 2014 is de looptijd van deze tijdelijke vrijstelling (voor investeringen vanaf 1 januari 2014) verlengd van vijf jaar naar tien jaar. Deze verlenging is op 1 januari 2014 in werking getreden.

Om de Belastingdienst / Caribisch Nederland beter in staat te stellen deze tijdelijke vrijstelling toe te passen, wordt in de UR Belastingwet BES een nieuw artikel (artikel 4.1) opgenomen. Daarin wordt vastgelegd dat een belastingplichtige die een beroep wenst te doen op deze tijdelijke vrijstelling via het indienen van een door de inspecteur uitgereikt formulier melding moet doen van de wijziging van de onroerende zaak door de bouw, verbouw, verbetering, uitbreiding of renovatie en van het bedrag waarvoor een tijdelijke vrijstelling wordt gevraagd. Dat formulier moet worden ingediend binnen een jaar nadat zich met betrekking tot een onroerende zaak een wijziging heeft voorgedaan die tot een (vrij te stellen) waardestijging heeft geleid. De inspecteur stelt binnen twee maanden na ontvangst van het formulier de vrij te stellen waardestijging bij voor bezwaar vatbare beschikking vast. Het door de inspecteur vastgestelde bedrag van de vrij te stellen waardestijging kan afwijken van het bedrag waar de belastingplichtige vrijstelling voor heeft gevraagd. De inspecteur kan deze beschikking binnen twee jaar vervangen door een nieuwe beschikking indien blijkt dat de door de belastingplichtige verstrekte informatie tot vaststelling van een onjuiste waardestijging heeft geleid. De vaststelling van de vrij te stellen waardestijging werkt terug tot en met het eerste kalenderjaar na afloop van het kalenderjaar waarin deze waardestijging zich heeft voorgedaan. In genoemd artikel 4.1 wordt tevens bepaald dat een belastingplichtige verplicht is alle bescheiden die betrekking hebben op de bouw, verbouw, verbetering, uitbreiding of renovatie te bewaren. Hierbij geldt op grond van artikel 8.86. zesde lid, van de Belastingwet BES een bewaartermijn van zeven jaar.

Artikel XVII

Artikel XVII (overgangsrecht)

Dit artikel bevat overgangsrecht in verband met het met ingang van 1 januari 2015 beperken van de btw-koepelvrijstelling voor paritaire dienstverlening. Voor overeenkomsten die voor 1 januari 2015 zijn gesloten tot het verlenen van diensten inzake het adviseren en ondersteunen van paritaire organisaties, blijft artikel 9a van de UBOB 1968, zoals dat luidde op 31 december 2014, van toepassing tot en met 31 december 2017. Hiermee worden de overeenkomsten die voor 1 januari 2015 zijn gesloten voor het adviseren en ondersteunen van paritaire organisaties tot en met 31 december 2017 geëerbiedigd. In die overeenkomsten moeten de te verlenen diensten specifiek zijn omschreven.

Artikel XVIII

Artikel XVIII (overgangsrecht)

Ingevolge de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen vervalt per 1 januari 2015 de pseudo-eindheffing van artikel 32bc van de Wet LB 1964. In dat verband vervalt tevens de voor deze pseudo-eindheffing in artikel 20 van de UR AWR 1994 opgenomen uitzondering op de hoofdregel dat de aangifte langs elektronische wijze wordt gedaan (zie artikel XIII, onderdeel C). Op de nog in te dienen aangiften met betrekking tot de pseudo-eindheffing over tijdvakken die vóór 1 januari 2015 zijn geëindigd, dient deze uitzondering op de hoofdregel van toepassing te blijven. Dit wordt bewerkstelligd met de onderhavige overgangsbepaling. Ook de over de genoemde tijdvakken met betrekking tot deze pseudo-eindheffing nog in te dienen aangiften moeten daardoor nog op papier worden gedaan.

Artikel XIX

Artikel XIX (overgangsrecht)

In artikel XIX is overgangsrecht opgenomen voor een alleenstaande ouder die tot 1 januari 2015 recht heeft op een aanvulling (20%-toeslag) op zijn bijstandsuitkering, terwijl hij na 1 januari 2015 niet in aanmerking komt voor de zogenoemde alleenstaande-ouderkop in het kindgebonden budget. De alleenstaande-ouderkop komt onder meer in de plaats van de aanvulling in de bijstand. De alleenstaande-ouderkop is vormgegeven als een verhoging van het kindgebonden budget. De Wet op het kindgebonden budget (WKB) valt onder de reikwijdte van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir). Dit betekent dat het begrippenkader van de Awir van toepassing is. Aanspraak op de alleenstaande-ouderkop in het kindgebonden budget heeft dus een alleenstaande ouder die geen partner in de zin van artikel 3 van de Awir heeft. Het partnerbegrip in de Awir wijkt af van het partnerbegrip in de tot 1 januari 2015 geldende WWB. Hierdoor ontstaat er een groep van een paar duizend alleenstaande ouders die tot 1 januari 2015 voor de bijstand worden aangemerkt als alleenstaande ouder, maar die vanaf 1 januari 2015 niet in aanmerking komen voor de alleenstaande-ouderkop in het kindgebonden budget. De Wet hervorming kindregelingen voorziet in overgangsrecht voor de duur van een jaar voor deze groep. Voor ouders die niet voor de alleenstaande-ouderkop in aanmerking komen terwijl zij in de tot 1 januari 2015 geldende WWB worden aangemerkt als alleenstaande ouder vervalt de 20%-aanvulling in de bijstand per 1 januari 2016 in plaats van 1 januari 2015.9 In aanvulling daarop voorziet ook de onderhavige wijzigingsregeling in overgangsrecht voor de duur van een jaar. Dit is technisch vormgegeven door tot 1 januari 2016 fictief de uitgaven, bedoeld in artikel 15 van de URIW 1990, voor de overgangsgroep te verhogen met het bedrag van de alleenstaande-ouderkop in het kindgebonden budget. Voor deze vormgeving is mede gekozen omwille van de uitvoerbaarheid.

Artikel XX

Artikel XX (overgangsregeling)

Onderhavige wijziging regelt voor de toepassing van artikel 4.1 van de UR Belastingwet BES (zie artikel XVI) dat belastingplichtigen wijzigingen die zich in 2013 hebben voorgedaan ook in 2015 nog kunnen melden aan de inspecteur.

Artikel XXI

Artikel XXI (tijdelijke regeling invorderingsrente)

In artikel XXI is een tijdelijke regeling opgenomen op grond waarvan in bepaalde situaties geen invorderingsrente in rekening wordt gebracht met betrekking tot een door een belastingschuldige te betalen bedrag op een belastingaanslag inkomstenbelasting over 2014. Voor de achtergrond van deze tijdelijke regeling wordt verwezen naar het algemene deel van de toelichting. Het betreft belastingaanslagen inkomstenbelasting met betrekking tot het kalenderjaar 2014 waarvan het aanslagbiljet een dagtekening heeft die ligt in de periode van 1 mei 2015 tot en met 30 juni 2016. Dat kunnen zowel voorlopige aanslagen, definitieve aanslagen als navorderingsaanslagen zijn. De ontvanger zal belastingschuldigen voor deze belastingaanslagen uit eigen beweging uitstel van betaling verlenen voor een periode van 4 maanden op grond van zijn wettelijke bevoegdheid daartoe. Deze uitsteltermijn vangt aan na het verstrijken van de wettelijke betalingstermijn van de belastingaanslag. Bij het niet of niet tijdig betalen van belastingaanslagen is normaliter invorderingsrente verschuldigd vanaf het verstrijken van de in de IW 1990 gestelde betalingstermijn. Genoemd artikel XXI zorgt ervoor dat het in rekening brengen van invorderingsrente achterwege blijft voor zover de belastingaanslag wordt betaald vóór het verstrijken van de uitstelperiode van 4 maanden. Voor zover de belastingaanslag na het verstrijken van deze 4 maandsperiode nog niet is voldaan zal de ontvanger wel regulier invorderingsrente in rekening brengen, waarbij de dag volgend op het einde van de wettelijke betalingstermijn (van 6 weken na de dagtekening van de belastingaanslag) dan derhalve als aanvangstijdstip voor de renteberekening zal gelden.

Artikel XXII

Artikel XXII (inwerkingtreding)

De in de onderhavige regeling opgenomen wijzigingen treden in merendeel in werking op een vast verandermoment, te weten 1 januari 2015. Twee van de in deze regeling opgenomen wijzigingen treden in werking met ingang van 1 april 2015 en een met ingang van 1 januari 2016 en enkele andere wijzigingen werken terug tot en met een in 2014 gelegen datum. Dit is bij de toelichting op de betreffende artikelen en onderdelen nader toegelicht

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes


X Noot
1

Dit is, vooruitlopend op de definitieve intrekking van de MKOB, geregeld in het besluit van 27 juni 2014 tot wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (Stb. 2014, 242).

X Noot
2

Wet hervorming kindregelingen.

X Noot
3

Kamerstukken II 2014/15, 34 002, nr. 50.

X Noot
4

Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PbEG 1992, L 302).

X Noot
5

Bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PbEG 1987, L 378).

X Noot
6

Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (‘Integrale-GMO-verordening’) (PbEU 2007, L 299).

X Noot
7

Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PbEU 2013, L 347).

X Noot
8

Aldus ook de artikelsgewijze toelichting op de wijziging van artikel 36 van de WWB (Kamerstukken II 2013/14, 33 801, nr. 3, blz. 54).

X Noot
9

Kamerstukken II 2013/14, 33 928, nr. 8.

Naar boven