Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2014, 36328Vergunningen

Verlenging geldigheidsduur opsporingsvergunning aardwarmte Maasbree, DGETM/EM/14195157, Ministerie van Economische Zaken

5 december 2014

DGETM/EM/14195157

Procesverloop:

  • Wayland Nova B.V. is houder van de bij beschikking van de Minister van Economische Zaken (hierna: EZ) van 12 oktober 2009 verleende opsporingsvergunning aardwarmte voor het gebied genaamd Maasbree, met kenmerk ET/EM/9175273 (Staatscourant 2009, nr. 9051), laatstelijk gewijzigd bij beschikking van de Minister van EZ van 1 oktober 2013 met kenmerk DGETM-EM/13164024;

  • de opsporingsvergunning Maasbree geldt tot 1 december 2014;

  • bij brief van 26 november 2014, heeft de vergunninghouder een aanvraag ingediend om verlenging van de geldigheidsduur van de vergunning met een jaar.

Gelet op:

artikel 18, derde lid, van de Mijnbouwwet.

Besluit:

Artikel 1

De tekst van artikel 6 van het besluit ET/EM/9175273 wordt vervangen door de volgende tekst: De vergunning geldt, vanaf het tijdstip van inwerkingtreding tot 1 december 2015.

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beschikking is bekendgemaakt.

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Van deze beschikking wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De Minister van Economische Zaken, namens deze: J.H. Brouwer MT-lid directie Energiemarkt

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is verzonden, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK 's-Gravenhage. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef vermelde datum.