Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2014, 35308Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Financiën en de Minister van Veiligheid en Justitie van 3 december 2014, nr. FM 2014/1727 M, directie Financiële Markten, tot wijziging van het Besluit van de Minister van Financiën en de Minister van Justitie van 18 juli 2008 tot aanwijzing van personen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme gestelde regels (Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) (Stcrt. 2008, 142)

De Minister van Financiën en de Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 24, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

BESLUITEN:

ARTIKEL I

Het Besluit van de Minister van Financiën en de Minister van Justitie van 18 juli 2008 tot aanwijzing van personen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme gestelde regels (Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) (Stcrt. 2008, 142) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt ‘de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’ vervangen door: de bij en krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme gestelde regels.

2. In onderdeel b wordt ‘de werknemers van de Stichting Autoriteit Financiële Markten die werkzaam zijn bij de afdelingen Integriteitstoezicht, Juridische Zaken, Markttoegang, Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen, Toezicht Accountantorganisaties, Toezicht Effectenmarkten en Financiële Infrastructuur, Toezicht Emissies en Openbare Biedingen, Toezicht Financiële Verslaggeving en Transparantietoezicht Financiële Producten’ vervangen door: de functionarissen van de afdelingen Toezicht Service Centrum, Risicoanalyse & Projectbureau, Doorlopend Toezicht, Juridische Zaken en Strategie, Beleid en Internationale Zaken, domeinen Klantbelang Centraal, Efficiënte Kapitaalmarkten, Marktintegriteit & Handhaving, Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving, Pensioen & AIFM.

3. In onderdeel d wordt ‘ en 24°’ vervangen door: , 24° en 26°.

B

Na artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

TOELICHTING

Dit besluit strekt tot actualisering van het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme door de verwijzing naar de medewerkers van de Stichting Autoriteit Financiële Markten in overeenstemming te brengen met het Mandaat Autoriteit Financiële Markten per 1 januari 20141 en door het Bureau Toezicht Wwft aan te wijzen als toezichthouder voor pandhuizen. Pandhuizen zijn per 1 januari 2015 instelling in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 26.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om in de aanhef van artikel 1 te verduidelijken dat het daar bedoelde toezicht niet alleen betrekking heeft op de naleving door de instellingen van de bij de wet gestelde regels, maar ook op naleving van de krachtens de wet gestelde regels. Ook is aan het besluit een nieuwe artikel 1a met een citeertitel toegevoegd.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten