Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2014, 35145Circulaires

Per 1 januari 2015 geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers van waterschappen en een bevestiging van de correctie van de tegemoetkoming ziektekostenverzekering voor leden van het algemeen bestuur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Relatie met vorige circulaires: 2 december 2013, nr. 2013-0000699570, 27 juni 2014, nr. 2014-0000324524 en 20 oktober 2014, nr. 2014-0000554249

Ingangsdatum: 1 januari 2015

Inleiding

Door middel van deze circulaire wordt u, zoals elk jaar gebruikelijk, geïnformeerd over de wijzigingen van de bedragen van de (onkosten)vergoedingen voor leden van het algemeen bestuur, leden van het dagelijks bestuur en de voorzitters.

In deze circulaire wordt in punt 4 ook bevestigd dat de correctie van de tegemoetkoming van de ziektekostenverzekering voor leden van het algemeen bestuur onlangs tot stand is gebracht.

1. Inwerkingtreding werkkostenregeling per 1 januari 2015

Per 1 januari 2011 is de zogenaamde werkkostenregeling, die voortvloeit uit de Fiscale vereenvoudigingswet 2010 (Stb. 2010, 611), ingevoerd. Deze werkkostenregeling heeft met ingang van 1 januari 2011 het systeem van vergoedingen en verstrekkingen vervangen. Tot 1 januari 2015 hadden waterschappen de mogelijkheid de werkkostenregeling niet toe te passen, maar het regime te blijven uitvoeren dat gold tot en met 2010.

Met ingang van 1 januari 2015 geldt de werkkostenregeling van rechtswege en is zij verplicht voor alle werkgevers.

2. Vergoeding van een lid van het algemeen bestuur

Het bedrag van de vergoeding voor een lid van het algemeen bestuur van een waterschap wordt op grond van artikel 3.2, tweede lid, van het Waterschapsbesluit per 1 januari van elk jaar herzien door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit gebeurt aan de hand van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar vastgestelde indexcijfer CAO lonen overheid, inclusief bijzondere beloningen.

Ten aanzien van 2014 heb ik u in de circulaire van 2 december 2013, nr. 2013-0000699570, gemeld dat dit indexcijfer op dat moment nog niet bekend was. De vergoeding voor een lid van het algemeen bestuur van een waterschap is daarom met ingang van 1 januari 2014 niet aangepast.

In de loop van 2014 werd dit indexcijfer wel bekend. Dat indexcijfer was 0,6% lager ten opzichte van het indexcijfer dat voor 2013 gehanteerd werd. Er is toen voor gekozen deze verlaging op dat moment niet door te berekenen in de bedragen over 2014. De bedragen over 2014 bleven dus hetzelfde als de bedragen over 2013.

Met dat percentage (-/- 0,6%) moet echter wel rekening worden gehouden bij de berekening van de bedragen over 2015.

Het indexcijfer CAO lonen overheid voor 2013 is bepaald op 131,1. Voor 2014 was dit indexcijfer (weer, net als in 2012) 131,9. Procentueel is dat een verhoging van 0,6.

Hoewel een zuivere berekeningswijze van het bovenstaande leidt tot een zeer geringe verlaging van het bedrag, is er om administratieve redenen voor gekozen dit bedrag niet te verlagen.

Om die reden is besloten om voor 2015 het bedrag te handhaven op het niveau van 2013 en 2014.

Ter nadere toelichting schets ik u de exacte wijze van berekening voor 2015.

In dit geval moeten we daarvoor terug naar 2012. Het indexcijfer dat over het bedrag van 2012 is toegepast is 131,9. Het indexcijfer voor het bedrag over 2013 is 131,1. Dat betekent dat het bedrag van de vergoeding voor een lid van het algemeen bestuur van een waterschap per 1 januari 2014 verlaagd had moeten worden met 0,6%. Deze verlaging is nu bij de berekening van het bedrag over 2015 meegenomen, in die zin dat het bedrag van 2013 eerst is verlaagd met 0,6% en dat voor het bedrag voor 2015 op dat verlaagde bedrag de verhoging van 0,6% is toegepast.

Het bedrag genoemd in artikel 3.2, eerste lid, van het Waterschapsbesluit voor de vergoeding van een lid van het algemeen bestuur bedraagt per 1 januari 2015 € 448,41.

3. Tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering voor een lid van het algemeen bestuur

In artikel 3.8, eerste lid, van het Waterschapsbesluit is bepaald dat een lid van het algemeen bestuur ten laste van het waterschap een tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering ontvangt van € 97,54 per jaar.

Op grond van het tweede lid van artikel 3.8 van het Waterschapsbesluit wijzigt dit bedrag overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk.

De arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het rijkspersoneel zoals die is overeengekomen voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2010 geldt nog steeds. Als een volgende overeenkomst wordt vastgesteld, informeer ik u over de gevolgen daarvan voor de tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering voor de leden van het algemeen bestuur.

Het bedrag van de tegemoetkoming blijft dus € 97,54 per jaar.

4. Correctie tegemoetkoming in de kosten van een ziektekosten-verzekering leden algemeen bestuur voor 2014

Bij circulaire van 20 oktober 2014, kenmerk 2014-0000554249, heb ik u gewezen op het voornemen om met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2014 met betrekking tot de hoogte van de tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering voor leden van het Algemeen Bestuur, de situatie te herstellen zoals die vóór 1 juli 2014 was, te weten € 97,54 per jaar netto of € 203,21 bruto.

Ik heb daarbij aangegeven dat deze terugwerkende kracht kan betekenen dat er een terugvordering dient plaats te vinden indien de te hoge tegemoetkoming al betaald is, maar dat deze terugvordering pas kan plaatsvinden na publicatie van het beoogde besluit in het Staatsblad. Ik kan u nu meedelen dat dit voornemen is bekrachtigd in het besluit dat op 18 november 2014 is gepubliceerd in het Staatsblad: 2014, nr. 431.

Voor de nadere toelichting op deze wijziging en de motieven voor de terugwerkende kracht verwijs ik kortheidshalve naar genoemde circulaire van 20 oktober 2014. Zoals aangekondigd, is er voor bijzondere situaties een hardheidsclausule in het Waterschapsbesluit opgenomen.

5. Onkostenvergoeding van een lid van het algemeen bestuur

In artikel 3.9, eerste lid, van het Waterschapsbesluit is bepaald dat een lid van het algemeen bestuur een onkostenvergoeding ontvangt van € 165,– per maand.

In het vijfde lid van dat artikel is bepaald dat de onkostenvergoeding van een lid van het algemeen bestuur per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van de consumentenprijsindex geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.

De consumentenprijsindex voor 2014 is bepaald op 116,48. Voor 2013 was dit indexcijfer 115,46. Procentueel is dat een verhoging van 0,9. Dit betekent dat het bedrag van de onkostenvergoeding per 1 januari 2015 worden verhoogd met 0,9%.

Het bedrag genoemd in artikel 3.9, eerste lid, van het Waterschapsbesluit wordt per 1 januari 2015 gewijzigd in € 166,49.

6. Bezoldiging van een lid van het dagelijks bestuur

In artikel 3.11 van het Waterschapsbesluit is bepaald dat de bezoldiging van een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap € 1.423,04 per maand bedraagt bij een tijdsbestedingsnorm van 20%.

In het derde lid van dat artikel is geregeld dat deze bezoldiging wijzigt overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk.

De arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het rijkspersoneel zoals die is overeengekomen voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2010 geldt nog steeds. Als een volgende overeenkomst wordt vastgesteld, informeer ik u over de gevolgen daarvan voor de bezoldiging van een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap.

Het bedrag van de bezoldiging blijft dus € 1.423,04 per maand bij een tijdsbestedingsnorm van 20%.

7. Onkostenvergoeding van een lid van het dagelijks bestuur

In artikel 3.11a van het Waterschapsbesluit is bepaald dat een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap een onkostenvergoeding ontvangt ten bedrage van € 345,– per maand, naar evenredigheid van de vastgestelde tijdsbestedingsnorm.

In het tweede lid van dat artikel is bepaald dat de onkostenvergoeding voor een lid van het dagelijks bestuur per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van de consumentenprijsindex geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.

De consumentenprijsindex voor 2014 is bepaald op 116,48. Voor 2013 was dit indexcijfer 115,46. Procentueel is dat een verhoging van 0,9. Dit betekent dat het bedrag van de onkostenvergoeding per 1 januari 2015 worden verhoogd met 0,9%.

Het bedrag genoemd in artikel 3.11a, eerste lid, van het Waterschapsbesluit wordt per 1 januari 2015 gewijzigd in € 348,11 per maand, naar evenredigheid van de vastgestelde tijdsbestedingsnorm.

8. Eindejaarsuitkering van een lid van het dagelijks bestuur

Gelet op artikel 3.13, eerste lid, van het Waterschapsbesluit ontvangt een lid van het dagelijks bestuur een eindejaarsuitkering overeenkomstig de bepalingen welke daaromtrent voor het personeel in de sector Rijk zijn vastgesteld.

Zoals onder 6 is aangegeven, is er nog geen nieuwe arbeidsvoorwaarden-overeenkomst voor het rijkspersoneel afgesloten.

Voor uw informatie meld ik dat voor leden van het dagelijks bestuur sinds 1 december 2009 een eindejaarsuitkering geldt van 8,3%.

9. Bezoldiging van een voorzitter

De bezoldiging van de voorzitter van een waterschap is bepaald in artikel 3.24, eerste lid, van het Waterschapsbesluit en bedraagt € 8.541,18 per maand, naar evenredigheid van de vastgestelde tijdsbestedingsnorm.

Dit bedrag wijzigt als de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk wijzigt (artikel 3.24, derde lid, van het Waterschapsbesluit).

De arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het rijkspersoneel zoals die is overeengekomen voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2010 geldt nog steeds. Als een volgende overeenkomst wordt vastgesteld, informeer ik u over de gevolgen daarvan voor de bezoldiging van de voorzitter van een waterschap.

Voor uw informatie meld ik u dat de bezoldiging voor een voorzitter van een waterschap sinds 1 april 2009 is vastgesteld op € 8.541,18 per maand, naar evenredigheid van de vastgestelde tijdsbestedingsnorm.

10. Ambtstoelage van een voorzitter

Op grond van artikel 3.26, eerste lid, van het Waterschapsbesluit ontvangt de voorzitter een ambtstoelage van € 375,– per maand, naar evenredigheid van de vastgestelde tijdsbestedingsnorm.

In het derde lid van dat artikel is bepaald dat de ambtstoelage van de voorzitter per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van de consumenten-prijsindex geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.

De consumentenprijsindex voor 2014 is bepaald op 116,48. Voor 2013 was dit indexcijfer 115,46. Procentueel is dat een verhoging van 0,9. Dit betekent dat het bedrag van de onkostenvergoeding per 1 januari 2015 wordt verhoogd met 0,9%.

Het bedrag genoemd in artikel 3.26, eerste lid, van het Waterschapsbesluit wordt per 1 januari 2015 gewijzigd in € 378,38 per maand, naar evenredigheid van de vastgestelde tijdsbestedingsnorm.

11. Eindejaarsuitkering van een voorzitter

Op grond van artikel 3.41 van het Waterschapsbesluit ontvangt de voorzitter van een waterschap een eindejaarsuitkering, zoals omschreven in artikel 3.13 van het Waterschapsbesluit. Dat houdt in dat de voorzitter een eindejaarsuitkering ontvangt overeenkomstig de bepalingen welke daaromtrent voor het personeel in de sector Rijk zijn vastgesteld.

Zoals onder 9 is aangegeven, is er nog geen nieuwe arbeidsvoorwaarden-overeenkomst voor het rijkspersoneel afgesloten.

Voor uw informatie meld ik u dat voor een voorzitter van een waterschap sinds 1 december 2009 een eindejaarsuitkering geldt van 8,3%.

12. Vragen en informatie op internet

Informatie die betrekking heeft op politieke ambtsdragers, kunt u vinden op de volgende internetsite: www.politiekeambtsdragers.nl. Op deze site vindt u alle actuele wet- en regelgeving, circulaires en brochures over politieke ambtsdragers voor het Rijk, de provincie, de gemeente, de waterschappen en ook voor het Koninkrijk en de BES-eilanden voor zover deze afkomstig is van het ministerie van BZK.

Voor eventuele nadere vragen kunt u contact opnemen met het ministerie van BZK via postbus.helpdeskpa@minbzk.nl.