Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Consument en MarktStaatscourant 2014, 31882Overig

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 30 oktober 2014, ACM/DC/2014/206200 tot intrekking van de Richtsnoeren ACM informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten

De Autoriteit Consument en Markt,

Gelet op de artikelen 5, eerste, tweede en zesde lid, 77h, eerste lid, 77i, eerste lid, aanhef en onder b, en 95m, eerste tot en met derde lid, van de Elektriciteitswet 1998, de artikelen 52b, eerste tot en met derde lid, 60, tweede lid, 60ac, eerste lid, 60ad, eerste lid, aanhef en onder b, van de Gaswet en artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

De Richtsnoeren ACM informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten (Stcrt.2009, nr. 14172, gewijzigd in: Stcrt.2013, nr. 8686) worden ingetrokken.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van de uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit met de toelichting zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 oktober 2014

De Autoriteit Consument en Markt, namens deze, Overeenkomstig het door het bestuur op 30 oktober 2014 genomen besluit, J.G. Vegter, bestuurslid

TOELICHTING

  • 1. In dit besluit worden de Richtsnoeren ACM informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten (hierna: de Richtsnoeren) ingetrokken. In het kader van de uitoefening van het toezicht op de naleving van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet heeft de Autoriteit Consument en Markt in deze Richtsnoeren aangegeven hoe zij de voorschriften in artikel 95m van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 52b van de Gaswet uitlegt, met betrekking tot de informatie die leveranciers aan consumenten moeten verstrekken.

  • 2. De Richtsnoeren zijn in 2007 opgesteld door de toenmalige Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit en zijn sindsdien enkele malen gewijzigd. De Richtsnoeren beperken zich tot het geven van een uitleg van de informatieverplichtingen die neergelegd zijn in artikel 95m van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 52b van de Gaswet.

  • 3. Sinds de samenvoeging op 1 april 2013 van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, de Consumentenautoriteit en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatieautoriteit in de Autoriteit Consument en Markt, is een geïntegreerd geheel ontstaan van consumentenbescherming, hetgeen ook zijn weerslag heeft op het toezicht door de Autoriteit Consument en Markt op de energiesector. De Richtsnoeren sluiten niet meer aan bij het geïntegreerd geheel van bevoegdheden dat de Autoriteit Consument en Markt thans ter beschikking heeft ten aanzien van de informatieverstrekking bij het aanbieden en leveren van energieproducten door energieaanbieders aan consumenten. Het geïntegreerd geheel van bevoegdheden en een toelichting daarop zijn vastgelegd in het document ‘Informatievoorziening op de consumentenmarkt voor energie’.

  • 4. Met het document ‘Informatievoorziening op de consumentenmarkt voor energie’ beoogt de Autoriteit Consument en Markt een toelichting te geven op de van toepassing zijnde wet- en regelgeving ten aanzien van informatieverstrekking door energieaanbieders aan consumenten. De Autoriteit Consument en Markt geeft hiermee haar visie op de wijze waarop de regels door energieaanbieders toegepast zouden moeten worden om voor consumenten daadwerkelijk transparantie te creëren op de consumentenmarkt voor energie.