Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2014, 30618Vergunningen

Rectificatie: Kennisgeving omgevingsvergunning Parnassusweg 220A, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Locatie: Parnassusweg 220A

Kenmerk: OLO 1275257

Onderwerp: tijdelijk oprichten twee gebouwen met parkeervoorzieningen c.a.

Namens burgemeester en Wethouders van Amsterdam (B&W) maakt de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied het volgende bekend:

Op 27 november 2014 is, met toepassing van artikel 2.12, tweede lid (oud), van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), onder OLO-nummer 1275257 een omgevingsvergunning verleend voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het oprichten van twee gebouwen op het terrein behorende bij het gebouw Parnassusweg 220A, met bestemming daarvan tot rechtbank met parkeervoorzieningen c.a. en het tijdelijk hebben daarvan voor een periode van 5 jaar.

De omgevingsvergunning ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 4 december 2014, gedurende zes weken ter inzage bij:

Stadsdeel Centrum Informatiebalie/Voorlichtingsloket

Amstel 1

1011 PN AMSTERDAM

Beroep

Tegen de omgevingsvergunning kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Beroep is alleen mogelijk voor belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit, of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan.

Deze kennisgeving is digitaal beschikbaar op http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen. De omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken is digitaal beschikbaar op.