Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 oktober 2014, kenmerk 666783-126357-Z, houdende vaststelling van het maximumbedrag aan eigen risico 2015

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 19, tweede en derde lid, van de Zorgverzekeringswet;

Besluit:

Artikel 1

Het bedrag, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet wordt vastgesteld op: € 375.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

TOELICHTING

Ter uitvoering van artikel 19, tweede en derde lid, van de Zorgverzekeringswet is met deze regeling het verplicht eigen risico geïndexeerd. Naar beneden afgerond op een veelvoud van € 5, bedraagt het verplicht eigen risico per 1 januari 2015 € 375.

In de memorie van toelichting op het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 is het bedrag van € 375 aangekondigd en is de ontwikkeling van het eigen risico nader toegelicht (Kamerstukken 2014/15, 34 000 XVI, nr. 2, blz. 7 en 189).

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Naar boven