Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Nederlandsche BankStaatscourant 2014, 2351Convenanten

Convenant houdende afspraken over de samenwerking in het kader van het Financieel Expertise Centrum (Convenant FEC 2014)

De ondergetekenden,

Gelet op het belang bij een integere financiële sector en daarbij het belang van een adequaat toezicht op en een doeltreffende bestuurlijke en strafrechtelijke rechtshandhaving in die sector;

Gelet op de uitkomsten van de evaluatie van het Financieel Expertise Centrum van maart 2013;

Overwegende dat de werkzaamheden van de ondergetekenden in het kader van het Financieel Expertise Centrum de bovenstaande belangen beogen te behartigen en dat deze werkzaamheden, met inachtneming van ieders bestaande wettelijke taken en bevoegdheden, derhalve onverkort dienen te worden voortgezet en te worden versterkt;

Overwegende dat de zaken die in het kader van de samenwerking binnen het Financieel Expertise Centrum worden behandeld, hetzij de taakstelling van de ondergetekenden rechtstreeks raken, hetzij indirect kunnen raken;

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1 Het FEC

 • 1. Er is een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid, het Financieel Expertise Centrum (‘FEC’), van

  • a) de Stichting Autoriteit Financiële Markten,

  • b) de Belastingdienst,

  • c) De Nederlandsche Bank N.V.,

  • d) de Financial Intelligence Unit Nederland,

  • e) de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst,

  • f) het Openbaar Ministerie,

  • g) de politie,

  Hierna: de ‘partners’.

 • 2. Het FEC bestaat uit een FEC-raad en een FEC-eenheid.

 • 3. Met instemming van de FEC-raad kunnen andere organisaties tot het FEC toetreden of deelnemen aan bepaalde activiteiten van het FEC.

Artikel 2 Doel en missie van het FEC

 • 1. Het gezamenlijke doel van de FEC-partners is het versterken van de integriteit van de financiële sector.

 • 2. De missie van het FEC is om die versterking te realiseren door de onderlinge samenwerking tussen de partners te stimuleren, te coördineren en te vergroten door het uitwisselen van informatie en het delen van inzicht, kennis en vaardigheden.

Artikel 3 Taken van het FEC

De taken van het FEC zijn:

 • 1. Het creëren van structurele informatie-uitwisseling tussen de partners.

 • 2. Het realiseren van een kenniscentrum van, voor en door de partners op de voor het FEC relevante kennisgebieden.

 • 3. Het uitvoeren van projecten met het oog op concrete, operationeel bruikbare, resultaten.

Artikel 4 De FEC-raad

 • 1. De FEC-raad bestaat uit vertegenwoordigers van de partners op bestuurlijk niveau.

 • 2. De FEC-raad benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. De (plaatsvervangend) voorzitter wordt voor een termijn van drie jaar benoemd. De (plaatsvervangend) voorzitter bekleedt deze functie in beginsel maximaal twee termijnen aaneensluitend. De (plaatsvervangend) voorzitter is gevolmachtigd (rechts)handelingen namens het FEC te verrichten.

 • 3. De directeur Financiële Markten van het Ministerie van Financiën en de directeur Rechtshandhaving van het Ministerie van Veiligheid & Justitie (hierna: ‘de waarnemers’) wonen de niet-operationele beraadslagingen van de FEC-raad als waarnemer bij.

 • 4. De FEC-raad kan ook andere waarnemers tot zijn beraadslagingen toelaten.

 • 5. De FEC-raad komt ten minste drie keer per jaar bijeen. Elke partner kan om een bijeenkomst van de FEC-raad verzoeken.

 • 6. De FEC-raad beslist over de activiteiten van het FEC en geeft sturing aan de FEC-eenheid.

 • 7. De FEC-raad beslist bij consensus met inachtneming van de verantwoordelijkheden van de partners.

Artikel 5 De FEC-eenheid

 • 1. De FEC-eenheid is van de partners, verricht werkzaamheden voor de partners en wordt door de partners en waarnemers bemenst.

 • 2. De FEC-eenheid wordt gevormd door een hoofd FEC-eenheid en door medewerkers, die voor bepaalde tijd door de partners of waarnemers worden gedetacheerd.

 • 3. De FEC-eenheid draagt, in samenwerking met de partners en de waarnemers, zorg voor de uitvoering van de taken van het FEC, zoals genoemd in artikel 3 van dit convenant en in het FEC-meerjarenplan.

 • 4. De FEC-eenheid ondersteunt de FEC-raad en de voorzitter en voert algemene taken uit zoals het voeren van een secretariaat, het uitvoeren van de planning- en controlecyclus van het FEC, het zorgdragen voor in- en externe communicatie en het zorgdragen voor een goed relatiemanagement tussen partners en waarnemers.

 • 5. Het hoofd FEC-eenheid coördineert de werkzaamheden van het FEC en rapporteert over de voortgang van de werkzaamheden periodiek aan de voorzitter en, tijdens de FEC-raadvergadering of – indien noodzakelijk – ad hoc, aan de leden van de FEC-raad.

 • 6. Het hoofd FEC-eenheid opereert zodanig dat het geformuleerde doel en de resultaten van het FEC-samenwerkingsverband worden bereikt.

Artikel 6 Verplichting partners

De partners en, wanneer van toepassing de waarnemers, bewerkstelligen dat met inachtneming van de wet voldoende informatie, expertise en personele capaciteit ten behoeve van het FEC en de FEC-eenheid ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 7 Overige bepalingen

 • 1. Dit convenant treedt in werking per 1 januari 2014 en wordt voor onbepaalde tijd aangegaan.

 • 2. Uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van dit convenant vindt, op initiatief en onder leiding van de waarnemers, een evaluatie plaats van de uitvoering ervan. Een dergelijke evaluatie vindt vervolgens driejaarlijks plaats.

 • 3. Dit convenant en de toelichting worden na ondertekening gepubliceerd in de Staatscourant.

 • 4. Elke partner en/of waarnemer kan zijn deelname aan dit convenant opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van 6 maanden.

 • 5. Wanneer een partner en/of waarnemer het convenant opzegt, blijft het convenant voor de overige partners en waarnemers in stand voor zover de inhoud en de strekking ervan zich daartegen niet verzetten.

 • 6. Elke wijziging van het convenant, daaronder begrepen de samenstelling van de FEC-raad, wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

 • 7. Het Convenant FEC 2009 wordt per 1 januari 2014 beëindigd.

Amsterdam, december 2013

De Stichting Autoriteit Financiële Markten, H.W.O.L.M. Korte, Th.F. Kockelkoren.

De Belastingdienst, Th.W.M. Poolen.

De Nederlandsche Bank NV, A.J. Kellermann.

De Financial Intelligence Unit Nederland, H. Verbeek-Kusters

Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, J. van der Vlist.

Het Openbaar Ministerie, M.C.W.M. van Nimwegen.

De politie, De korpschef van politie, namens deze; P.J. Aalbersberg, politiechef van Amsterdam.

Het Ministerie van Financiën, G.J. Salden.

Het Ministerie van Veiligheid & Justitie, A. IJzerman.

TOELICHTING

Inleiding

Het samenwerkingsverband Financieel Expertise Centrum (‘FEC’) is in december 1998 door de Ministeries van Financiën en Justitie1 ingesteld met als doel de integriteit van de financiële sector te verzekeren2. Naar aanleiding van een evaluatie van de samenwerking in 2002 is het FEC per 15 maart 2004 geherstructureerd. Als gevolg van de herstructurering is het instellingsbesluit uit 1998 ingetrokken3 en is de samenwerking voortgezet op basis van het Convenant herstructurering FEC4. In 2008 is de samenwerking op grond van voornoemd convenant geëvalueerd. Hierbij is geconstateerd dat de samenwerking bijdraagt aan de beoogde versterking van de taakuitoefening van de deelnemende organisaties en dat de ingezette operationalisering van de samenwerking een toegevoegde waarde heeft. Tevens is geconstateerd dat, nu de operationele samenwerking zijn nut heeft bewezen, het van belang is dat het FEC een nieuwe visie en strategie krijgt, met een daarbij passende organisatorische inbedding. Dit is neergelegd in het Convenant FEC 20095.

In 2012 hebben de waarnemers het Convenant FEC 2009 geëvalueerd. Hierbij is geconstateerd dat het FEC de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. De belangrijkste meerwaarde van het FEC is dat het een specifiek platform biedt voor samenwerking. Het doel van het FEC is nog steeds actueel en behoeft geen aanpassing. Dit houdt tevens in dat er geen verbreding in de taken van het FEC hoeft plaats te vinden, maar wel een verdieping. Tot slot is geconstateerd dat het FEC zich niet actief zelfstandig naar buiten toe hoeft te positioneren. De communicatie door en over het FEC binnen de partners en waarnemers is wel van wezenlijk belang. In het kader van maatschappelijke verantwoording en transparantie beschikt het FEC over een eigen website (www.fec-partners.nl ) waarop informatie over het FEC en haar activiteiten is en wordt gepubliceerd.

De AIVD heeft medio 2013 haar deelname aan het FEC-convenant per 1 januari 2014 opgezegd. De FIU-Nederland is, met instemming van de FEC-raad op grond van artikel 1 lid 3 van het Convenant FEC 2009, per 1 januari 2014 toegetreden tot het FEC.

De uitwisseling van informatie wordt tot de belangrijkste taak van het FEC gerekend. In het hiertoe ingestelde FEC-informatieplatform wordt de samenwerking tussen de partners operationeel. Tevens heeft de komst van het Informatieprotocol FEC 20116 aan de uitwisseling van informatie een verdere impuls gegeven. Het aantal signalen in het FEC-informatieplatform is sinds de komst van het protocol merkbaar gestegen.

Taken van het FEC

Voor de uitvoering van de taken van het FEC zijn, door de partners en de waarnemers afspraken gemaakt, die zijn neergelegd in het Informatieprotocol FEC 2011 (Staatscourant 2011, nr. 21708).

a. Het creëren van structurele informatie-uitwisseling tussen de partners

Deze taak wordt uitgevoerd door de in dit convenant genoemde FEC-eenheid, meer concreet het FEC-informatieplatform, en een Informatiegroep FEC, waarin medewerkers van de partners zitting hebben. In het FEC-informatieplatform wordt binnen de bestaande wettelijke kaders informatie, die ziet op het doel van het FEC, door de Informatiegroep FEC uitgewisseld tussen de partners.

b. Het realiseren van een kenniscentrum van, voor en door de partners (en waarnemers) op de voor het FEC relevante kennisgebieden

Hierin wordt voorzien door middel van kennisdeling ten behoeve van de partners en waarnemers door onder meer:

 • het coördineren van stages tussen partners en/of waarnemers;

 • het beantwoorden van vragen, die zijn binnengekomen bij de Vraagbaak FEC;

 • het voorbereiden en/of geven van presentaties die een relatie met het doel van het FEC hebben;

 • het organiseren en faciliteren van onder meer kennisbijeenkomsten voor partners, waarnemers en genodigden;

 • het adviseren bij (wijziging van) wet- en regelgeving en bij beantwoording van Kamervragen die betrekking hebben op de werkzaamheden van het FEC.

c. Het uitvoeren van projecten met het oog op concrete, operationeel bruikbare, resultaten

De FEC-raad beslist over de uit te voeren projecten en (doorlopende) activiteiten van het FEC. Projecten en (doorlopende) activiteiten kunnen zowel bottom-up up (bijvoorbeeld op basis van trendanalyses van het FEC-informatieplatform) als top down (bijvoorbeeld op initiatief van leden van de FEC-raad) worden geïnstigeerd; de FEC-eenheid kan hierbij een initiërende rol vervullen. Verder vervult de FEC-eenheid een coördinerende en ondersteunende rol bij de dagelijkse uitvoering van projecten en (doorlopende) activiteiten.

De dagelijkse uitvoering van een project of (doorlopende) activiteit wordt geleid door een projectleider uit van één van de partners of waarnemers of door de FEC-eenheid. Op verzoek van de projectleider kan de FEC-eenheid ondersteunde werkzaamheden uitvoeren. De projectleider rapporteert over het project of de (doorlopende) activiteit via de FEC-eenheid aan de FEC-raad.

Organisatiestructuur

FEC-raad

In de FEC-raad zitten thans vertegenwoordigers van bestuurlijk niveau van de AFM, de Belastingdienst, DNB, de FIU-Nederland, de FIOD, het OM en de politie. Er zijn twee vaste waarnemers aan de FEC-raadvergadering; de directeur Financiële Markten van het Ministerie van Financiën en de directeur Rechtshandhaving van het Ministerie van Veiligheid & Justitie; zij zullen de niet-operationele delen van de FEC-raadvergaderingen bijwonen. Daarmee wordt een betere aansluiting gezocht met de politieke en beleidsmatige ontwikkelingen en wordt beoogd deze departementen beter in staat te stellen om invulling te geven aan hun regierol bij het stroomlijnen van de handhavingsketen, zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de bij de herstructurering in 2004 beoogde operationalisering.

De FEC-raad fungeert als beslissend orgaan en geeft sturing aan de FEC-eenheid, die de werkzaamheden van het FEC initieert, coördineert en ondersteunt. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de FEC-raad worden telkens voor drie jaar benoemd. Na drie jaar vindt herbenoeming plaats of wordt een ander lid voorgedragen als voorzitter of plaatsvervangend voorzitter. Herbenoeming vindt in beginsel slechts eenmaal plaats, tenzij bijzondere omstandigheden nopen tot afwijking.

De (plaatsvervangend) voorzitter is door de leden van de FEC-raad gevolmachtigd (rechts)handelingen namens het FEC te verrichten. Dit houdt in dat de (plaatsvervangend) voorzitter bevoegd is om onder meer:

 • mededelingen in woord of geschrift aan derden te doen over aangelegenheden die het FEC betreffen;

 • overeenkomsten ten behoeve van het FEC met derden aan te gaan;

 • een zogenaamde ‘onder-volmacht’ aan het hoofd FEC-eenheid te verlenen ten behoeve van de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden van het FEC.

FEC-eenheid

De FEC-eenheid is het operationele orgaan van het FEC en ondersteunt de FEC-raad en de voorzitter. De FEC-eenheid bestaat uit een hoofd FEC-eenheid en uit medewerkers van de partners en waarnemers die zijn gedetacheerd bij de FEC-eenheid. Daarmee is de FEC-eenheid van de partners, verricht het werkzaamheden voor de partners en wordt het door de partners bemenst.

De FEC-eenheid voert, in samenwerking met de partners en de waarnemers, de taken van het FEC uit. De FEC-raad beslist over de activiteiten van het FEC, die worden neergelegd in een FEC-meerjarenplan.

Het hoofd FEC-eenheid coördineert de werkzaamheden van het FEC en rapporteert over de voortgang van de werkzaamheden regelmatig aan de voorzitter en tijdens FEC-raadvergadering aan de gehele FEC-raad. Bij spoedeisende zaken kan het hoofd FEC-eenheid ook tussentijds aan de voorzitter of de leden van de FEC-raad rapporteren. Daarnaast is het hoofd FEC-eenheid in het Informatieprotocol FEC 2011 aangewezen als regisseur. De regisseur waarborgt dat de partners en waarnemers op een zorgvuldige wijze uitvoering geven aan de eisen uit de Wet bescherming persoonsgegevens ten aanzien van de samenwerking in FEC-verband.

Het hoofd FEC-eenheid is door de voorzitter gevolmachtigd via een zogenaamd ‘onder-volmacht-besluit’ om handelingen namens het FEC te verrichten. Dit houdt in dat het hoofd FEC-eenheid bevoegd is om onder meer:

 • mededelingen in woord of geschrift aan derden te doen over aangelegenheden die het FEC betreffen;

 • overeenkomsten ten behoeve van de dagelijkse uitvoering van werkzaamheden van het FEC met derden aan te gaan.

Verplichting partners en waarnemers

Voor een effectieve en efficiënte FEC-samenwerking is het van belang dat de partners en, wanneer van toepassing, de waarnemers zich committeren aan het FEC. Met inachtneming van de wet stellen zij voldoende informatie, expertise en personele capaciteit ter beschikking aan het FEC. Het spreekt voor zich dat de medewerkers van de partners en de waarnemers ook voldoende middelen en mandaat krijgen om een adequate samenwerking te realiseren.


X Noot
1

Sinds 2012 het Ministerie van Veiligheid & Justitie.

X Noot
2

Besluit van de Minister van Justitie, de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Financiën, AFZ 98/3126M, Staatscourant 1999, nr. 32.

X Noot
3

Besluit van de Minister van Financiën, de Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Financiën, FM-2004/373M, Staatscourant 2004, nr. 65.

X Noot
4

Convenant herstructurering FEC, Staatscourant 2004, nr. 65.

X Noot
5

Convenant houdende afspraken over de samenwerking in het kader van het Financieel Expertise Centrum, Staatscourant 2009, nr. 71.