Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Agentschap NLStaatscourant 2014, 2252Interne regelingen

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 20 januari 2014 inzake volginnovatie 2013

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de incidentele subsidieverlening op basis van artikel 2, tweede lid en artikel 4 van de Kaderwet EZ-subsidies, voorzover betrekking hebbend op innovatiegelden;

Gelet op de navolgende onderdelen van artikel 1, derde lid, Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2013:

 • 1.5 Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (seed capital technostarters);

Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (seed capital technostarters) (Creatieve industrie);

 • 2.1 Subsidieregeling innoveren (Eurostars Projecten);

 • 2.2 Subsidieregeling innoveren (innovatiekredieten) (Klinische ontwikkelingsprojecten);

Subsidieregeling innoveren (innovatiekredieten) (Technische ontwikkelingsprojecten);

 • 3.2 Subsidieregeling sterktes in innovatie (internationaal innoveren) (CATRENE-innovatieprojecten);

Subsidieregeling sterktes in innovatie (internationaal innoveren) (ITEA2-innovatieprojecten);

 • 3.7 Subsidieregeling sterktes in innovatie (FND haalbaarheidsprojecten);

 • 3.9 Subsidieregeling sterktes in innovatie (FND MKB-innovatieprojecten);

 • 5.7 Subsidieregeling energie en innovatie (aardwarmteproject);

 • 5.7.a Subsidieregeling energie en innovatie (diep aardwarmteproject);

 • 5.10 Subsidieregeling energie en innovatie (Wind op Zee-projecten) (fundamenteel en industrieel wind op zee-project);

 • 5.10a Subsidieregeling energie en innovatie (Wind op Zee-projecten) (experimenteel en demonstratie wind op zee-project);

Gelet op de navolgende onderdelen van artikel 3a, derde lid, Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2013:

 • 1c.21 MIT-R&D- samenwerkingsprojecten, Bijlage 1 HTSM, thema’s 1 t/m 16;

 • 1c.4 MIT-haalbaarheidsstudies;

 • 1c.21 MIT-R&D samenwerkingsprojecten, Bijlage 3 Logistiek, thema’s 1 t/m 5;

 • 1c.4 MIT-haalbaarheidsstudies, Bijlage 5 Water, thema’s 1 t/m 11;

 • 1c.4 MIT- haalbaarheidsstudies, Bijlage 6 Chemie, Biobased en Energie, thema’s 1C t/m 7C;

 • 1c.4 MIT-haalbaarheidsstudies, Bijlage 6 Chemie, Biobased en Energie, thema’s 8B t/m 12B;

 • 1c.21 MIT-R&D- samenwerkingsverband, Bijlage 7 Creatief, thema’s 1 t/m 5;

 • 1c.21 MIT-R&D-samenwerkingsverband, Bijlage 8 T&U, thema’s 1 t/m 4;

 • 1c.4 MIT-haalbaarheidsstudies, Bijlage 8 T&U, thema’s 1 t/m 4;

Gelet op de navolgende onderdelen van artikel 3b, derde lid, Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2013:

 • 2.4.1 BBE innovatieproject;

 • 2.4.2 BBE KEW-project;

 • 2.4.3 STEM-project;

 • 2.4.4 BBEG-project;

 • 2.4.5 GG-project;

 • 2.4.6 UGas-project;

 • 2.4.7 LNG-project;

 • 2.4.8 SGas-project;

 • 2.4.9 SDGas-project;

 • 2.4.10 GAS-project;

 • 2.4.11 WBS-project;

 • 2.4.12 ZEGO-project;

 • 2.4.13 EnerGO-project;

 • 2.4.14 DFP-project;

 • 3.10 Smartgrids-project;

Gelet op de artikelen 8, 10 en 11 van de Wet openbaarheid van bestuur;

Besluit:

Artikel 1

 • 1. Op grond van het vorenstaande worden van alle verleende innovatiegelden in het kader van de uitvoering van bovengenoemde regelingen, de gegevens gepubliceerd met betrekking tot:

  In alle gevallen:

  • Aanvrager/penvoerder;

  • Postcode van aanvrager/penvoerder;

  • Verleend bedrag in euro’s;

  • Jaar van verlening;

  • Programma of regeling (beleidsinstrument op de Rijksbegroting);

  Voor zover door de aanvrager reeds toestemming is verleend:

  • Projecttitel;

  • Projectomschrijving;

  • Medeaanvragers/Partner(s);

  • Projectvideo;

  • Projectdocumentatie;

  De gegevens worden niet eerder dan drie weken na de bekendmaking van deze beslissing gepubliceerd op website www.rvo.nl en op de website www.volginnovatie.nl . Wanneer binnen die drie weken een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend tot schorsing van het besluit tot openbaarmaking, vindt verstrekking in elk geval niet eerder plaats dan na de rechterlijke uitspraak op genoemd verzoek.

 • 2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, hebben uitsluitend betrekking op rechtspersonen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 januari 2014

De Minister van Economische Zaken, Namens deze: M.R.P.M. Camps, Secretaris-generaal.

Bezwaar

De belanghebbende, die het niet eens is met dit besluit, kan gedurende zes weken na publicatie van dit besluit bezwaar maken bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 10073, 8000 GB Zwolle, onder vermelding van ‘bezwaar’ op de enveloppe en op het bezwaarschrift.

TOELICHTING

Dit besluit dient ter uitvoering van de motie van het lid Koppejan c.s. (33000-XIII, nr. 25) van 2 november 2011, die door de Tweede Kamer is aangenomen. Hierin is verzocht om conform de aanbeveling van de Algemener Rekenkamer meer transparantie te bewerkstelligen waar innovatiegelden naar toe gaan, wie innovatiegelden ontvangen, wat zij er mee doen en welke resultaten daarmee zijn bereikt. Tevens wordt de regering verzocht een interactief publiek toegankelijk systeem op te zetten dat het volgen van innovatiegelden waarborgt. In 2012 heeft in deze een eerste publicatie over de jaren 2010 en 2011 plaatsgevonden. Dit besluit ziet op de publicatie van de gegevens van 2013.

Op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan het bestuursorgaan, dat het rechtstreeks aangaat, uit eigen beweging informatie met betrekking tot het beleid, de voorbereiding en de uitvoering daarvan inbegrepen, openbaar maken zodra dit in het belang is van een goede en democratische bestuursvoering. Bij openbaarmaking van gegevens op basis van artikel 8 Wob dien ik de uitzonderingen en beperkingen op deze openbaarmaking, zoals opgenomen in artikel 10 en 11 van de Wob in acht te nemen. Dit heeft tot gevolg dat niet altijd onder alle omstandigheden de informatie, zoals in de motie is gevraagd, publiek toegankelijk gemaakt kan worden.

In de te publiceren gegevens zijn geen vertrouwelijk verstrekte bedrijfs- en fabricagegegevens in de zin van artikel 10, tweede lid, onder c, van de Wob opgenomen. Immers, er is geen sprake van dat op de site gegevens worden verstrekt met betrekking tot het productieproces dan wel de technische bedrijfsvoering. Evenmin worden op deze site gegevens opgenomen met betrekking tot de kring van leveranciers of de afzetmarkt van betrokken partijen.

De te verstrekken gegevens raken niet aan de persoonlijke levenssfeer van partijen (artikel 10, tweede lid, onder e, van de Wob). Immers, in deze publicatie zijn slechts de gegevens van rechtspersonen opgenomen. Deze namen zijn niet herleidbaar tot persoonsgegevens in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur dan wel de Wet bescherming persoonsgegevens.

Voor het overige zijn geen uitzonderingen of beperkingen, bedoeld in de artikelen 10 en 11 van de Wob, van toepassing.

Ter bescherming van belanghebbenden worden de gegevens niet eerder drie weken na de bekendmaking van de beslissing gepubliceerd. Dit geeft deze belanghebbenden de gelegenheid om een bezwaarschrift en een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. Indien dit laatste het geval is vindt openbaarmaking pas plaats na de rechterlijke uitspraak.

De Minister van Economische Zaken, Namens deze: M.R.P.M. Camps, Secretaris-generaal.