Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-XIII nr. 25

33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 25 MOTIE VAN HET LID KOPPEJAN C.S.

Voorgesteld 3 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in het rapport Innovatiebeleid van de Algemene Rekenkamer van 29 september 2011 wordt geconcludeerd dat inzicht in de effectiviteit van het Nederlandse innovatiebeleid ontbreekt;

overwegende, dat tot en met 2015 jaarlijks meer dan 3 mld. overheidsgeld (subsidies en fiscale maatregelen) aan innovatie zal worden uitgegeven;

van mening, dat inzicht en transparantie over waar innovatiegelden naartoe gaan en wat bekend is over opbrengsten wenselijk is, ook voor het maken van keuzes in beleid;

overwegende, dat de Amerikaanse en de Britse overheid positieve ervaringen hebben met het volgen van overheidsgelden tot aan de ontvanger en wat deze ermee doet, met behulp van een interactieve website;

overwegende, dat een dergelijk systeem niet hoeft te leiden tot extra administratieve lasten voor het bedrijfsleven, omdat zij veel van de benodigde informatie al aanleveren en de overheid zelf over veel informatie beschikt;

verzoekt de regering om conform de aanbeveling van de Algemene Rekenkamer meer transparantie te bewerkstelligen waar innovatiegelden naartoe gaan, wie innovatiegelden ontvangt, wat zij ermee doen en welke resultaten daarmee zijn bereikt;

verzoekt de regering voorts te bezien welke lessen getrokken kunnen worden op basis van ervaringen met het Amerikaanse voorbeeld dat het volgen van innovatiegelden waarborgt en vervolgens een dergelijk publiek toegankelijk systeem op te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koppejan

Schaart

Van Bemmel