Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchinnenStaatscourant 2014, 21222Ruimtelijke plannen

Logo Schinnen
Rectificatie bestemmingsplan ‘Pastoor Albertsstraat’, Schinnen

Burgemeester en wethouders van Schinnen maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Pastoor Albertsstraat op 10 juli 2014 door de gemeenteraad is vastgesteld. Dit bestemmingsplan ligt met ingang van 1 augustus 2014 voor de duur van zes weken, dus tot en met 12 september 2014, voor een ieder ter inzage. Het bestemmingsplan is bedoeld voor de realisatie van twee Ruimte voor Ruimte kavels. De stukken kunt u inzien in het gemeentehuis tijdens werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is inzage alleen mogelijk op afspraak. Tevens zijn de bestemmingsplannen vanaf 1 augustus 2014 tot en met 12 september 2014 digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Tot en met 12 september 2014 kan beroep tegen het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, door:

-belanghebbenden, die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;

-belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest binnen de gestelde termijn een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben kunnen indienen;

Tevens kunnen voornoemde personen tijdens de beroepstermijn de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende beroepschrift te worden overlegd.