Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 20493

Gepubliceerd op 22 juli 2014 09:00Besluit toestemming overdracht winningsvergunning voor koolwaterstoffen P8a, Ministerie van Economische Zaken

Procesverloop:

  • Grove Energy Ltd. (hierna: Grove) is houder van de bij beschikking van de Minister van Economische Zaken van 20 oktober 2006, met kenmerk:

    ET/EM/ 6085689 (Staatscourant 2006, nr. 214), verleende winningsvergunning voor een deel van blok P8 (P8a) van het continentaal plat, welk blok is aangegeven op de als bijlage 3 bij de Mijnbouwregeling gevoegde kaart;

  • aan de vergunninghouder is bij beschikking van de Minister van Economische Zaken van 27 mei 2013, kenmerk: DGETM-EM/13060946 (Staatscourant 2013, nr. 14560) toestemming verleend tot overdracht van de winningsvergunning P8a;

  • de vergunninghouder vraagt per brief van 13 mei 2014 om verlenging van de termijn met zes maanden voor de effectuering van de overdracht, waarvoor toestemming is verleend bij genoemde beschikking van 27 mei 2013.

Gelet op artikel 20, eerste en derde lid, van de Mijnbouwwet.

Besluit:

Artikel 1

Aan de houder van de winningsvergunning P8a, verleend bij beschikking van de Minister van Economische Zaken van 20 oktober 2006, met kenmerk ET/EM/ 6085689 (Staatscourant 2006, nr. 214) wordt toestemming verleend tot overdracht van de winningsvergunning, zodat Van Dyke Energy Company houder wordt van de winningsvergunning P8a.

Artikel 2

De vergunning dient binnen een half jaar na bekendmaking van deze beschikking daadwerkelijk te zijn overgedragen.

Artikel 3

De vergunninghouder doet van de overdracht onverwijld schriftelijk mededeling aan de Minister van Economische Zaken en aan EBN B.V., Afdeling Legal, Daalsesingel 1, 3511 SV Utrecht.

Artikel 4

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beschikking is bekendgemaakt.

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Van deze beschikking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

De Minister van Economische Zaken, namens deze: J.H. Brouwer MT-lid directie Energiemarkt

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag, waarop dit besluit is verzonden, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef vermelde datum.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl