Instellingsbesluit Klachtenadviescommissie Wsnp

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op:

  • artikel 3 lid 3 van de Klachtenregeling bewindvoerders Wsnp II (Stcrt. 2013, 29038);

  • artikel 1 van de Regeling van de Minister van Justitie van 23 juli 2009, nr. 5612426/09, houdende verlening van mandaat aan de Raad voor rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch betreffende het verlenen van subsidies en het vaststellen van beleidsregels dienaangaand (Staatscourant 2009, 11554);

  • artikel 1 van het Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand Wsnp (Staatscourant 2011, 23891)

Besluit

Artikel 1

De Raad besluit tot instelling van de Klachtenadviescommissie Wsnp. De werkzaamheden van de commissie hebben reeds een aanvang genomen.

Artikel 2

De Raad benoemt tot voorzitter van deze commissie mevrouw mr. D.M.I. de Waele (senior rechter en rechter-commissaris in Insolventies bij de rechtbank Oost-Nederland), tot plaatsvervangend voorzitter en lid de heer mr. M.H.F. van Vugt (rechter/rechter-commissaris bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Civiel recht, team Insolventies Utrecht) en tot leden de heer mr. J.T.J. Gorissen (advocaat en partner bij Vondenhoff & Sijben advocaten, lid van Insolad), de heer C.J. van der Linden (bewindvoerder Wsnp/curator en voorzitter van de branchevereniging voor bewindvoerders Wsnp), mevrouw E.M. van Ooijen, bewindvoerder Wsnp en de heer F.D. Lassing, bewindvoerder Wsnp/curator.

Artikel 3

De commissie heeft tot taak het adviseren van de Raad voor Rechtsbijstand betreffende klachten die op basis van de Klachtenregeling bewindvoerders Wsnp bij de Raad worden ingediend en behandeld.

De commissie kan daarnaast de Raad voor Rechtsbijstand adviseren over beleidsaanbevelingen op basis van de resultaten van de klachtenprocedures.

Artikel 4

De leden van de commissie ontvangen vacatiegelden op basis van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies van 21 januari 2009.

De leden ontvangen een vergoeding voor reis- en verblijfkosten overeenkomstig het Reisbesluit binnenland.

Artikel 5

Dit besluit vervangt het Instellingsbesluit Klachtenadviescommissie Wsnp van 4 maart 2013 (Stcrt. 2013, 6871).

Utrecht, 20 mei 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, namens deze, de Raad voor Rechtsbijstand P.J.M. van den Biggelaar Directeur stelsel

J. Wijkstra Directeur bedrijfsvoering

Naar boven