Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)Staatscourant 2011, 23891Besluiten van algemene strekking

Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Wet Justitiesubsidies aan functionarissen van de Raad voor Rechtsbijstand

20 december 2011

Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand,

Gelet op de artikelen 10:3, derde lid, 10:4, eerste lid, 10:5, tweede lid, 10:9, eerste lid en 10:12 van de Algemene Wet bestuursrecht; Artikelen 48c en 48d van de Wet Justitiesubsidies; Regeling verlening mandaat Raad voor Rechtsbijstand betreffende verlenen van subsidies en vaststellen van beleidsregels dienaangaande, Staatscourant. 2009, 11554 (verder genoemd: de Regeling).

Besluit:

Artikel 1

Aan de medewerkers van de Raad voor Rechtsbijstand in de functie van stafmedewerker Wsnp en administratief medewerkers Wsnp wordt ondermandaat verleend als bedoeld in artikel 1, sub a en artikel 3, eerste lid van de Regeling.

Artikel 2

De in artikel 3 tweede lid van de Regeling verleende bevoegdheid tot het doorgeven van het mandaat en de machtiging wordt als volgt aangevuld:

  • 1. De manager Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) beslist op bezwaarschriften. Indien het besluit in primo is genomen door de manager Wnsp, dan wordt het besluit op het bezwaarschrift genomen door het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand.

  • 2. Aan de stafmedewerkers Wsnp wordt ondermandaat verleend als bedoeld in artikel 3, tweede lid van de Regeling.

Artikel 3

Dit besluit is vastgesteld door het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand. Eventuele wijzigingen behoeven de instemming van het bestuur.

Artikel 4

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en via de internetsite van de Raad voor Rechtsbijstand, www.wsnp.rvr.org, en treedt met terugwerkende kracht in werking op 23 juli 2009 en vervangt alle bestaande regionale reglementen die betrekking hebben op dit terrein.

Artikel 5

Deze regeling kan worden aangehaald als het ‘Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand Wsnp’.

Utrecht, 20 december 2011

P.J.M. van de Biggelaar,

Directeur Stelsel.

J. Wijkstra,

Directeur Bedrijfsvoering.

TOELICHTING

Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand heeft de bevoegdheid om subsidie te verlenen ten behoeve van:

  • het optreden als bewindvoerder als bedoeld in artikel 287, derde lid, van de Faillissementswet;

  • activiteiten ter ondersteuning van bewindvoerders.

De grondslag voor die bevoegdheid ligt in de Algemene wet bestuursrecht, de Wet justitiesubsidies en de Regeling verlening mandaat Raad voor Rechtsbijstand betreffende verlenen van subsidies en vaststellen van beleidsregels dienaangaande.

De minister van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet justitiesubsidies en heeft voor een aantal aangelegenheden het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand door middel van voormelde regeling gemandateerd. In de desbetreffende mandaatregeling is voor bepaalde zaken vastgelegd dat het bestuur van de Raad ondermandaat mag verlenen. In de onderliggende ondermandaatregeling is vastgelegd voor welke zaken.

In zaken betreffende bezwaar dient een beslissing op bezwaar altijd genomen te worden door een functionaris binnen de Raad voor Rechtsbijstand die niet rechtstreeks betrokken is geweest bij de totstandkoming van het primaire besluit. De manager Wsnp beslist op bezwaarschriften. In het geval dat het besluit is genomen door de manager Wsnp is daarom het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand bevoegd om beslissingen op bezwaar te nemen.