Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2014, 16255Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 12 juni 2014, nr. IENM/BSK-2014/69435, tot wijziging van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (aanwijzing voorkeurstracés buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en actualisering)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie en de Minister van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 2.6.2, 2.6.5, tweede lid, 2.6.6, tweede lid, 2.7.2, eerste lid, 2.7.3, eerste lid, en 2.9.2, eerste lid, van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Regeling algemene regels ruimtelijke ordening wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1 worden het begrip ‘GML bestand’ en de daarbij behorende begripsomschrijving vervangen door:

GML-bestand bij deze regeling:

elektronisch geografisch databestand dat is opgemaakt in Geography Markup Language en is gepubliceerd via www.ruimtelijkeplannen.nl, met kenmerk:

B

In de artikelen 2.1, twaalfde lid, 2.3 en 5.1 wordt ‘GML-bestand’ vervangen door: GML-bestand bij deze regeling.

C

Paragraaf 4 komt te luiden:

Paragraaf 4. Voorkeurstracés buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

Artikel 4.1 (aanwijzing voorkeurstracés)

Als voorkeurstracés met aan weerszijden daarvan een zoekgebied als bedoeld in artikel 2.9.2, eerste lid, van het besluit, worden aangewezen de tracés en zoekgebieden die zijn opgenomen in bijlage 19. De geometrische plaatsbepaling van de voorkeurstracés en zoekgebieden is vastgelegd in een GML-bestand bij deze regeling.

D

In bijlage 1 vervallen in de tabel de volgende drie rijen:

oefenterrein Dijkveld

1.18

oefenterrein Oude Molen

1.37

oefenterrein Sparrendaal

1.42

E

Bijlage 1.18 vervalt.

F

Bijlage 1.21 wordt vervangen door de bijlage, opgenomen in bijlage A bij deze regeling.

G

Bijlage 1.26 wordt vervangen door de bijlage, opgenomen in bijlage B bij deze regeling.

H

Bijlage 1.33 wordt vervangen door de bijlage, opgenomen in bijlage C bij deze regeling.

I

Bijlage 1.37 vervalt.

J

Bijlage 1.42 vervalt.

K

Bijlage 1.55 wordt vervangen door de bijlage, opgenomen in bijlage D bij deze regeling.

L

Bijlage 1.56 wordt vervangen door de bijlage, opgenomen in bijlage E bij deze regeling.

M

Bijlage 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de tabel vervalt de volgende rij:

antennepark Scheveningen

6.8

2. In de tabel wordt, met inachtneming van de alfabetische volgorde, de volgende rij ingevoegd:

antennepark Zeewolde

6.10a

N

Bijlage 6.8 vervalt.

O

Na bijlage 6.10 wordt ingevoegd een nieuwe bijlage 6.10a, opgenomen in bijlage F bij deze regeling.

P

In bijlage 12 vervalt de volgende rij:

MMC Oirschot

12.21

Q

Bijlage 12.3 wordt vervangen door de bijlage, opgenomen in bijlage G bij deze regeling.

R

Bijlage 12.5 wordt vervangen door de bijlage, opgenomen in bijlage H bij deze regeling.

S

Bijlage 12.10 wordt vervangen door de bijlage, opgenomen in bijlage I bij deze regeling.

T

Bijlage 12.17 wordt vervangen door de bijlage, opgenomen in bijlage J bij deze regeling.

U

Bijlage 12.21 vervalt.

V

Bijlage 12.35 wordt vervangen door de bijlage, opgenomen in bijlage K bij deze regeling.

W

Bijlage 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de tabel wordt ‘generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne (gecombineerd met kaart 12.21)’ vervangen door: generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne.

2. In de tabel vervalt de volgende rij:

MMC Oirschot (gecombineerd met kaart 12.5)

12.21

X

Bijlage 14.3 wordt vervangen door de bijlage, opgenomen in bijlage L bij deze regeling.

Y

Bijlage 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. De kaart met reserveringsgebieden ten behoeve van de mogelijke uitbreiding van hoofdwegen of delen daarvan wordt vervangen door de kaart, opgenomen in bijlage M bij deze regeling.

2. De detailkaarten reserveringsgebieden hoofdwegen met de nummers 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 42, 59, 60, 61, 67 en 68 worden geschrapt.

3. Detailkaart 15 reserveringsgebieden hoofdwegen wordt vervangen door de kaart, opgenomen in bijlage N bij deze regeling.

4. Detailkaart 17 reserveringsgebieden hoofdwegen wordt vervangen door de kaart, opgenomen in bijlage O bij deze regeling.

5. Detailkaart 18 reserveringsgebieden hoofdwegen wordt vervangen door de kaart, opgenomen in bijlage P bij deze regeling.

6. Detailkaart 20 reserveringsgebieden hoofdwegen wordt vervangen door de kaart, opgenomen in bijlage Q bij deze regeling.

7. Detailkaart 41 reserveringsgebieden hoofdwegen wordt vervangen door de kaart, opgenomen in bijlage R bij deze regeling.

8. Detailkaart 43 reserveringsgebieden hoofdwegen wordt vervangen door de kaart, opgenomen in bijlage S bij deze regeling.

9. Detailkaart 69 reserveringsgebieden hoofdwegen wordt vervangen door de kaart, opgenomen in bijlage T bij deze regeling.

10. Detailkaart 70 reserveringsgebieden hoofdwegen wordt vervangen door de kaart, opgenomen in bijlage U bij deze regeling.

11. Detailkaart 77 reserveringsgebieden hoofdwegen wordt vervangen door de kaart, opgenomen in bijlage V bij deze regeling.

12. Detailkaart 80 reserveringsgebieden hoofdwegen wordt vervangen door de kaart, opgenomen in bijlage W bij deze regeling.

13. Na detailkaart 43 reserveringsgebieden hoofdwegen worden als detailkaarten 43a en 43b ingevoegd de bijlagen opgenomen in de bijlagen X en Y bij deze regeling.

Z

In bijlage 17 vervalt in de tabel de volgende rij:

nieuwe hoofdweg A9 omlegging Badhoevendorp

17.1

Aa

Bijlage 17.1 vervalt.

Bb

Bijlage 17.3 wordt vervangen door de bijlage met kaarten, opgenomen in bijlage Z bij deze regeling.

Cc

Bijlage 17.4 wordt vervangen door de bijlage met kaarten, opgenomen in bijlage Aa bij deze regeling.

Dd

Na bijlage 18.1 wordt een bijlage toegevoegd, luidende:

BIJLAGE 19 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 4.1 VAN DE REGELING ALGEMENE REGELS RUIMTELIJKE ORDENING

Kaarten met voorkeurstracés voor de aanleg van buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

Deze bijlage is raadpleegbaar op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl, door via ‘een plan bekijken/algemene regels overheden’ onder ‘naam/zoek op plannaam’ te zoeken op ‘regeling algemene regels ruimtelijke ordening’ dan wel rechtstreeks via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?dossierid=NL.IMRO.0000.IMmr11Rarro.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen M tot en met Y met kaarten en bijlage 19, die gepubliceerd zijn op http://www.ruimtelijkeplannen.nl met kenmerk NL.IMRO.0000.IMmr11Rarro-3020 en die raadpleegbaar zijn op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0000.IMmr11Rarro-3020. De bijlagen zijn tevens voor een ieder digitaal raadpleegbaar op het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directie Ruimtelijke Ontwikkeling.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

BIJLAGE A

Bijlage 1.21 bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

Kaart militair terrein – militair terrein oefenterrein Ermelose Heide

Kaart militair terrein – militair terrein oefenterrein Ermelose Heide

BIJLAGE B

Bijlage 1.26 bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

Kaart militair terrein – militair terrein oefenterrein Havelte-Oost

Kaart militair terrein – militair terrein oefenterrein Havelte-Oost

BIJLAGE C

Bijlage 1.33 bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

Kaart militair terrein – militair terrein oefenterrein Oirschotse Heide

Kaart militair terrein – militair terrein oefenterrein Oirschotse Heide

BIJLAGE D

Bijlage 1.55 bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

Kaart militair terrein – militair terrein schietbaan Witten

Kaart militair terrein – militair terrein schietbaan Witten

BIJLAGE E

Bijlage 1.56 bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

Kaart militair terrein – militair terrein schietrange De Vliehors

Kaart militair terrein – militair terrein schietrange De Vliehors

BIJLAGE F

Bijlage 6.10a bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

Kaart zend- en ontvangstinstallatie buiten militair luchtvaartterrein Antennepark Zeewolde

Kaart zend- en ontvangstinstallatie buiten militair luchtvaartterrein Antennepark Zeewolde

BIJLAGE G

Bijlage 12.3 bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

Kaart munitieopslagplaats complex Terschelling

Kaart munitieopslagplaats complex Terschelling

BIJLAGE H

Bijlage 12.5 bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

Kaart munitieopslagplaats generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne

Kaart munitieopslagplaats generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne

BIJLAGE I

Bijlage 12.10 bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

Kaart munitieopslagplaats Legerplaats Ermelo

Kaart munitieopslagplaats Legerplaats Ermelo

BIJLAGE J

Bijlage 12.17 bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

Kaart munitieopslagplaats MMC Beetgumermolen

Kaart munitieopslagplaats MMC Beetgumermolen

BIJLAGE K

Bijlage 12.35 bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

Kaart munitieopslagplaats Vliegbasis Leeuwarden

Kaart munitieopslagplaats Vliegbasis Leeuwarden

BIJLAGE L

Bijlage 14.3 bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

Kaart civiele inrichtingen voor activiteiten met explosieven complex Ulicoten

Kaart civiele inrichtingen voor activiteiten met explosieven complex Ulicoten

BIJLAGE Z

Bijlage 17.3 als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

Overzichtskaart reserveringsgebied nieuwe hoofdweg N18 Varsseveld-Enschede

Overzichtskaart reserveringsgebied nieuwe hoofdweg N18 Varsseveld-Enschede

Detailkaart 1 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg N18 Varsseveld-Enschede

Detailkaart 1 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg N18 Varsseveld-Enschede

Detailkaart 2 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg N18 Varsseveld-Enschede

Detailkaart 2 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg N18 Varsseveld-Enschede

Detailkaart 3 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg N18 Varsseveld-Enschede

Detailkaart 3 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg N18 Varsseveld-Enschede

Detailkaart 4 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg N18 Varsseveld-Enschede

Detailkaart 4 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg N18 Varsseveld-Enschede

Detailkaart 5 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg N18 Varsseveld-Enschede

Detailkaart 5 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg N18 Varsseveld-Enschede

Detailkaart 6 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg N18 Varsseveld-Enschede

Detailkaart 6 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg N18 Varsseveld-Enschede

Detailkaart 7 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg N18 Varsseveld-Enschede

Detailkaart 7 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg N18 Varsseveld-Enschede

Detailkaart 8 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg N18 Varsseveld-Enschede

Detailkaart 8 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg N18 Varsseveld-Enschede

Detailkaart 9 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg N18 Varsseveld-Enschede

Detailkaart 9 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg N18 Varsseveld-Enschede

Detailkaart 10 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg N18 Varsseveld-Enschede

Detailkaart 10 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg N18 Varsseveld-Enschede

Detailkaart 11 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg N18 Varsseveld-Enschede

Detailkaart 11 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg N18 Varsseveld-Enschede

BIJLAGE Aa

Bijlage 17.4 als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

Overzichtskaart reserveringsgebied nieuwe hoofdweg A12/A15 bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen

Overzichtskaart reserveringsgebied nieuwe hoofdweg A12/A15 bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen

Detailkaart 1 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg A12/A15 bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen

Detailkaart 1 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg A12/A15 bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen

Detailkaart 2 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg A12/A15 bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen

Detailkaart 2 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg A12/A15 bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen

Detailkaart 3 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg A12/A15 bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen

Detailkaart 3 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg A12/A15 bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen

Detailkaart 4 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg A12/A15 bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen

Detailkaart 4 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg A12/A15 bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen

Detailkaart 5 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg A12/A15 bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen

Detailkaart 5 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg A12/A15 bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen

Detailkaart 6 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg A12/A15 bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen

Detailkaart 6 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg A12/A15 bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen

Detailkaart 7 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg A12/A15 bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen

Detailkaart 7 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg A12/A15 bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen

Detailkaart 8 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg A12/A15 bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen

Detailkaart 8 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg A12/A15 bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen

Detailkaart 9 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg A12/A15 bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen

Detailkaart 9 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg A12/A15 bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen

Detailkaart 10 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg A12/A15 bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen

Detailkaart 10 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg A12/A15 bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen

Detailkaart 11 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg A12/A15 bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen

Detailkaart 11 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg A12/A15 bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen

Detailkaart 12 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg A12/A15 bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen

Detailkaart 12 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg A12/A15 bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen

Detailkaart 13 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg A12/A15 bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen

Detailkaart 13 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg A12/A15 bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen

Detailkaart 14 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg A12/A15 bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen

Detailkaart 14 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg A12/A15 bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen

TOELICHTING

I. Algemeen

1. Inleiding

De Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (hierna: Rarro) geeft uitwerking aan enkele bepalingen in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (hierna: Barro). Het Barro voorziet in de juridische borging van het nationaal ruimtelijk beleid. Het bevat regels die de beleidsruimte van andere overheden ten aanzien van de inhoud van ruimtelijke plannen inperken, daar waar nationale belangen dat noodzakelijk maken.

De in deze regeling opgenomen wijzigingen van de Rarro zijn tweeledig. In de eerste plaats worden voorkeurstracés voor een buisleidingenstrook aangewezen die dienen voor de aanleg van buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Structuurvisie Buisleidingen 2012–2035 en aan artikel 2.9.2 van het Barro. De overige wijzigingen van de Rarro in deze regeling zijn aan te merken als regulier noodzakelijk onderhoud van de Rarro. Deze wijzigingen bestaan voor een groot deel uit een actualisatie van de kaartbijlagen ten aanzien van Defensieterreinen. Daarnaast betreft het wijzigingen van de reserveringsgebieden voor de uitbreiding van hoofdwegen. Voor een nadere toelichting op de wijzigingen die verband houden met het regulier onderhoud van de Rarro wordt verwezen naar het artikelsgewijze deel van de toelichting.

2. Aanwijzing voorkeurstracés voor een buisleidingenstrook

In titel 2.9 van het Barro is bepaald dat bij ministeriële regeling tracés voor een buisleidingenstrook worden aangewezen. Met deze regeling wordt hieraan uitvoering gegeven en worden de tracés voor een buisleidingenstrook vastgesteld. Deze zogeheten voorkeurstracés dienen voor de aanleg van buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit zijn buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over lange afstand die behoren tot een landelijk hoofdnetwerk van leidingen dat in de Structuurvisie Buisleidingen is aangemerkt als zijnde van nationaal belang. De buisleidingen van nationaal belang zijn bestemd voor het vervoer van aardgas en andere stoffen, die op grond van de Regeling externe veiligheid buisleidingen (hierna: Revb) zijn aangewezen als gevaarlijke stoffen waarop het Besluit externe veiligheid buisleidingen (hierna: Bevb) van toepassing is. Ter plaatse van een voorkeurstracé mogen gemeenten bij het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan geen nieuwe activiteiten toestaan die het leggen van een buisleiding in een buisleidingenstrook kunnen belemmeren. Hiermee wordt zeker gesteld dat ook in de toekomst ruimte beschikbaar blijft om doorgaande buisleidingverbindingen die van nationaal belang zijn te realiseren.

De ligging van de voorkeurstracés is reeds vastgelegd in de Structuurvisie Buisleidingen 2012–2035 op de zogeheten visiekaart (zie figuur 7.1 in de Structuurvisie Buisleidingen) die in meer detail is weergegeven op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Een overzicht van de ligging van de voorkeurstracés is opgenomen in figuur 1. De aanwijzing van de voorkeurstracés in de Rarro vormt samen met de bepalingen in titel 2.9 van het Barro de juridische doorvertaling van de Structuurvisie Buisleidingen naar andere overheden, in de eerste plaats naar gemeenten.

De ligging van de voorkeurstracés is gekozen na een zorgvuldige afweging van de behoefte aan buisleidingenverbindingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over lange afstand, de beschikbaarheid van ruimte en de onderzochte milieueffecten op basis van een milieueffectrapportage. Daarbij is aan provincies, gemeenten, het betrokken bedrijfsleven en aan burgers inspraak geboden (zie de procedure die gevolgd is bij de vaststelling van de Structuurvisie Buisleidingen 2012–2035, Stcrt. 2011, 9400). Voorkeurstracés die in de Structuurvisie Buisleidingen als indicatief zijn aangemerkt, zijn nog niet aangewezen in deze regeling. Deze indicatieve tracés zullen eerst definitief worden vastgelegd door middel van een aanvulling van de Structuurvisie Buisleidingen.

De breedte van een voorkeurstracé bedraagt in de regel 70 meter. In de Structuurvisie Buisleidingen is deze breedte gekozen omdat deze aansluit op de breedte van de buisleidingstroken in het Structuurschema Buisleidingen van 1985. Vanuit het oogpunt van continuïteit is deze breedte gehandhaafd. Vanuit de afweging tussen voldoende ruimte voor buisleidingen enerzijds en zuinig ruimtegebruik anderzijds, is voor enkele buisleidingenstroken waar nog slechts 2 of 3 leidingen te verwachten zijn de breedte van het voorkeurstracé beperkt tot 45 meter. Daarnaast heeft het voorkeurstracé in sommige gevallen een breedte van 50 meter. Dit betreft met name de buisleidingenstroken in de provincie Zeeland. Door actief beleid in het verleden zijn nu in vrijwel alle bestemmingsplannen van Zeeuwse gemeenten buisleidingstroken opgenomen van 50 meter breed. Voor deze buisleidingenstroken zal het voorkeurstracé dat wordt aangewezen in de ministeriële regeling ook 50 meter bedragen, zodat gemeenten de bestaande buisleidingenstroken in hun bestemmingsplan kunnen handhaven. Daar waar een buisleidingenstrook een hoofdwater als bedoeld in artikel 1.1 van het Waterbesluit kruist, kan het voorkeurstracé breder dan 70 meter zijn. Dit houdt verband met het feit dat met name bij kruisingen van buisleidingen met brede wateren extra eisen worden gesteld aan de onderlinge ligging gezien de specifieke omstandigheden daar. Buiten deze ‘standaardmaten’ is er ook sprake van lokale versmallingen van de voorkeurstracés voor de buisleidingenstroken. Deze doen zich voor op plaatsen waar er reeds bebouwing of infrastructuur aanwezig is die het leggen van buisleidingen beperken. De exacte ligging en afmetingen van de voorkeurstracés voor de buisleidingenstroken zijn digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Samen met de voorkeurstracés voor de buisleidingenstroken is ook een zoekgebied vastgesteld van 250 meter aan weerszijden van een tracé. De exacte ligging van de zoekgebieden is eveneens digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op grond van titel 2.9 van het Barro kunnen gemeenten binnen dit zoekgebied een voorkeurstracé nader uitwerken en zo de ligging van het tracé voor de buisleidingenstrook optimaliseren.

Figuur 1. Overzichtskaart met voorkeurstracés buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Figuur 1. Overzichtskaart met voorkeurstracés buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

3. Bestuurlijke en administratieve lasten

De onderhavige regeling bevat geen informatieverplichtingen voor burgers of het bedrijfsleven en leidt voor die partijen daarmee niet tot administratieve lasten.

Ook voor overheden leidt deze regeling niet tot bestuurlijke lasten, aangezien gemeenten niet verplicht zijn tot het aanpassen van geldende bestemmingsplannen.

II. Artikelsgewijs

Artikel I

Onderdelen A en B

De wijziging van de begripsomschrijving van ‘GML-bestand’ houdt verband met de elektronische beschikbaarstelling van kaartbijlagen bij de Rarro via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op grond van artikel 1.2.3, eerste lid, van het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro) wordt een ruimtelijk besluit elektronisch vastgesteld en is de elektronisch vastgestelde versie de juridisch bindende versie. De kaartbijlagen bij de Rarro worden op grond van artikel 1.2.1, eerste en tweede lid, van het Bro, in samenhang met artikel 4.3, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, aan een ieder elektronisch beschikbaar gesteld via www.ruimtelijkeplannen.nl (de landelijke voorziening). Om de kenbaarheid van de kaartbijlagen bij de Rarro voldoende zeker te stellen, is in de Rarro expliciet vastgelegd dat de GML-bestanden waarin de kaarten behorende bij de Rarro zijn opgenomen, te raadplegen zijn via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. De website www.ruimtelijkeplannen.nl is voor bestuursorganen en burgers een bekende vindplaats voor besluiten en regelgeving van decentrale overheden en het Rijk op het terrein van de ruimtelijke ordening.

Conform het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening 2012 (hierna: IMRO) en de Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten 2012 (hierna: STRI) – zijnde digitale standaarden voor de ruimtelijke ordening – wordt de Rarro via de weblocatie www.ruimtelijkeplannen.nl beschikbaar gesteld in de vorm van bronbestanden. Het GML-bestand is volgens de STRI een van deze bronbestanden waarin de kaarten en de koppeling naar de daarbij behorende regels zijn opgenomen. Aan ieder besluit tot wijziging van de Rarro wordt conform de STRI een nieuw zogeheten planidentificatienummer toegekend. Deze kent voor het Rijk altijd de schrijfwijze NL.IMRO.000 gevolgd door een uniek nummer. De herkomst van de kaarten en daarbij behorende ruimtelijke objecten met regels zijn hierdoor eenvoudig te herleiden tot de regeling waarbij die kaarten de bijlage vormen. Dit planidentificatienummer wordt bij iedere regeling tot wijziging van de Rarro aan de begripsomschrijving van ‘GML-bestand bij deze regeling’ toegevoegd. Door het beschikbaar stellen van de bronbestanden van de Rarro conform de STRI worden daarnaast de authenticiteit van bestanden en de bestandsbeveiliging geborgd. De verschillende bronbestanden zoals het GML-bestand, worden met behulp van een PKI-overheid certificaat gewaarmerkt. Via www.ruimtelijkeplannen.nl is dit zichtbaar als een ‘groen slotje’.

Omdat de kaartbijlagen bij de Rarro vaak omvangrijke elektronische bestanden zijn, zijn deze niet altijd goed geschikt voor elektronische publicatie in de Staatscourant. Voor nieuwe kaartbijlagen bij de Rarro zal daarom vaker gebruik worden gemaakt van terinzagelegging via www.ruimtelijkeplannen.nl. Volgens aanwijzing 188 van de Aanwijzingen voor de regelgeving kan voor een bijlage bij een wettelijke regeling van deze uitzonderingsmogelijkheid gebruik worden gemaakt, indien die bijlage niet geschikt is voor publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant en de kenbaarheid voor de direct bij de regeling betrokken personen voldoende verzekerd is. Wanneer kaartbijlagen alleen door elektronische publicatie op www.ruimtelijkeplannen.nl bekend worden gemaakt, zal in de betreffende bijlage en in het slotformulier van de ministeriële regeling worden aangegeven waar die kaartbijlagen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen zijn en met welk identificerend nummer. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de GML-bestanden – en de weergave daarvan in de vorm van een kaartbeeld – integraal onderdeel uitmaken van de Rarro en daarbij een bijlage vormen die in gelijke mate bindend is als de overige onderdelen van de Rarro.

Voor de toevoeging van de zinsnede ‘bij deze regeling’ aan de definitie van ‘GML-bestand’ is gekozen omdat het begrip ‘GML-bestand’ als zodanig ook in het Barro is gedefinieerd, waarbij in het Barro aan dit begrip een andere betekenis is toegekend. De GML-bestanden die behoren bij het Barro hebben namelijk eigen planidentificatienummers. Om gelijkluidende begrippen met afwijkende betekenissen in het Barro en de Rarro te voorkomen, is in het Barro het begrip ‘GML-bestand’ gewijzigd in ‘GML-bestand bij dit besluit’ en is in de Rarro de begripsdefinitie ‘GML-bestand bij deze regeling’ gehanteerd.

Onderdelen C en Dd

Artikel 2.9.2 van het Barro bepaalt dat bij ministeriële regeling door de Minister van Infrastructuur en Milieu, in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, tracés voor buisleidingenstroken worden aangewezen, met aan weerszijden van een tracé een zoekgebied van 250 meter. Deze zogeheten ‘voorkeurstracés’ met bijbehorende zoekgebieden zijn aangewezen in artikel 4.1, in samenhang met de bij bijlage 19 behorende kaarten.

De kaartbijlagen zijn gepubliceerd op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en kunnen rechtstreeks (door in te zoomen op de kaart) worden benaderd via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0000.IMmr11Rarro-3020. De kaartbijlagen kunnen ook worden geraadpleegd door op www.ruimtelijkeplannen.nl te zoeken op het planidentificatienummer van deze regeling NL.IMRO.0000.IMmr11Rarro-3020 of door te zoeken op locatie en daarbij in te zoomen op de kaart. Een overzicht van de ligging van de voorkeurstracés in Nederland is weergegeven in figuur 1.

Van de Rarro wordt voorts ook een geconsolideerde versie beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl. De geconsolideerde versie is te vinden met de onderstaande link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?dossierid=NL.IMRO.0000.IMmrGCRarro

Onderdelen D, E, F, I, J en S

Deze wijzigingen hebben betrekking op militaire terreinen. De militaire oefenterreinen Dijkveld (bijlage 1.18) en Oude Molen (bijlage 1.37) nabij Assen worden niet meer gebruikt en behoeven dan ook geen militaire bestemming meer. Daarnaast is het militaire oefenterrein Sparrendaal (bijlage 1.42) als op zichzelf staand oefenterrein opgeheven. Het terrein is grotendeels samengevoegd met het oefenterrein Ermelose Heide (bijlage 1.21) tot het nieuwe oefenterrein Ermelose Heide. Een klein gedeelte van het oefenterrein Sparrendaal is toegevoegd aan de legerplaats Ermelo als gevolg waarvan ook bijlage 12.10 is vervangen.

Onderdelen G, H, K en L

De aanpassingen van deze kaarten zijn een gevolg van wijzigingen in de begrenzingen van de betreffende militaire terreinen. Het oefenterrein Havelte-Oost (bijlage 1.26) is de afgelopen jaren verkleind. De nu opgenomen begrenzing vormt de basis voor de planologische bestemming voor de komende jaren. De begrenzing van het oefenterrein Oirschot (bijlage 1.33) is aangepast als gevolg van de toevoeging van het terrein van het naastgelegen ontmantelde brandstoffendepot Best. De begrenzing van het schietterrein Witten (bijlage 1.55) is aangepast door het weghalen van die terreindelen die niet daadwerkelijk als schietterrein in gebruik zijn en daarom ook niet als militair terrein bestemd behoeven te worden. De begrenzing van de schietrange Vliehors (bijlage 1.56) is aangepast om het kaartbeeld beter te laten uitdrukken dat de hele zandplaat behoort tot de schietrange.

Onderdelen M, N en O

Deze wijzigingen hebben betrekking op de sluiting van het antennepark Scheveningen en de ingebruikname van het antennepark Zeewolde dat voorheen in gebruik was bij de Wereldomroep.

Onderdelen P, R, U en W

Deze wijzigingen zijn het gevolg van de sluiting van de munitieopslagplaats MMC Oirschot (bijlage 12.21). Doordat deze opslaglocatie is ontmanteld en het terrein ervan bij de omliggende Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne is getrokken, is de veiligheidszone om de kazerne (bijlage 12.5) verkleind.

Onderdeel Q

De wijziging van bijlage 12.3 is het gevolg van de verplaatsing naar een andere locatie op Terschelling van de munitieopslagcontainer aldaar.

Onderdelen T en V

De bijlagen 12.17 en 12.35 zijn gewijzigd als gevolg van de actualisatie van het besluit voor de munitieopslagmogelijkheden van de vliegbasis Leeuwarden. Door deze actualisatie is de externe veiligheidszone rond de munitieopslaglocaties van de vliegbasis aangepast.

Onderdeel X

Met de wijziging van bijlage 14.3 is een fout in de kaart hersteld. De veiligheidszones voor inrichtingen waar ontplofbare stoffen worden opgeslagen, worden bepaald op basis van hetgeen maximaal in de vergunning voor het in werking hebben van een inrichting op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is toegestaan. Naar aanleiding van opmerkingen dat er voor de opslag van in beslag genomen vuurwerk in Ulicoten verschillen bestaan tussen de zones in de Rarro, de zones op de risicokaart en de reeds opgenomen zones in het bestemmingsplan, is onderzoek verricht naar de juridisch juiste zones. Uit dat onderzoek bleek dat de veiligheidzones op de risicokaart en het vigerende bestemmingsplan overeenkomen met de vergunde situatie en dus als correct moeten worden beschouwd. De veiligheidszones die voor Ulicoten in de Rarro waren opgenomen, zijn daarom aangepast.

Onderdeel Y

De wijzigingen van bijlage 16 betreffen aanpassingen van reserveringsgebieden die dienen voor de mogelijke uitbreiding van hoofdwegen. In die reserveringsgebieden zijn op grond van artikel 2.7.4 van het Barro bepaalde belemmerende activiteiten niet toegestaan. Daarmee wordt voorkomen dat er voorafgaand aan een geplande uitbreiding van een hoofdweg nieuwe activiteiten worden aangevangen, zoals het bouwen van nieuwe bouwwerken, die vervolgens weer verwijderd moeten worden.

Een deel van de reserveringsgebieden is komen te vervallen, omdat er inmiddels een onherroepelijk Tracébesluit is genomen. Dit geldt voor het reserveringsgebied bij de N31 Traverse Harlingen (detailkaart 1), het reserveringsgebied bij de N33 Assen – Zuidbroek (detailkaarten 3 tot en met 9), het reserveringsgebied A12 Ede – knooppunt Waterberg (detailkaarten 59 tot en met 61). Het reserveringsgebied bij de N61 traject Hoek Schoondijke (detailkaarten 67 en 68) is komen te vervallen omdat het project inmiddels in uitvoering is. Het reserveringsgebied bij de A50 Kampen Zuid (detailkaart 12) is komen te vervallen omdat het project niet langer is opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Het reserveringsgebied bij de A2/A76 knooppunt Kerensheide (detailkaart 80) is komen te vervallen omdat er geen fysieke uitbreiding van de wegvlakken nodig is. Voor de reserveringsgebieden bij de A10 Noord (detailkaarten 18 tot en met 20) en bij de A7 Purmerend Noord-Hoorn (detailkaarten 13 tot en met 15) geldt dat deze deels of geheel zijn vervallen omdat de betreffende wegdelen geen onderdeel meer uitmaken van de MIRT-verkenning A7/A8.

Een deel van de reserveringsgebieden is aangepast vanwege wijzigingen in de uitvoering van projecten waardoor op een andere locatie ruimte vereist kan zijn of er een afwijkende ruimtevraag is dan eerder is voorzien. Dit betreft het reserveringsgebied bij de A27 Gorinchem Noord (detailkaarten 41 en 42), het reserveringsgebied bij de A8 Knooppunt Zaandam/Koog aan de Zaan (detailkaart 17) en het reserveringsgebied bij de A2/A73 Knooppunt het Vonderen (detailkaart 77).

Bij de A27 Knooppunt Hooipolder/Werkendam is een nieuw reserveringsgebied toegevoegd (detailkaarten 43, 43a en 43b), in aanvulling op het reeds bestaande reserveringsgebied voor de A27. De uitbreidingsruimte ter hoogte van knooppunt Hooipolder ontbrak nog en is nu aangevuld.

Ook bij de A58 Knooppunt Annabosch en Knooppunt Galder (detailkaarten 69 en 70) is een nieuw reserveringsgebied toegevoegd met uitbreidingsruimte ter hoogte van de knooppunten, in aanvulling op het reeds bestaande reserveringsgebied voor de A58.

Doordat enkele detailkaarten zijn komen te vervallen en er nieuwe detailkaarten met reserveringsgebieden zijn toegevoegd, is ook de overzichtskaart met daarop de hoofdwegen en bijbehorende reserveringsgebieden in bijlage 16 aangepast.

De kaarten van bijlage 16 zijn digitaal raadpleegbaar op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl. De nieuwe detailkaarten zijn te raadplegen door te zoeken op het planidentificatienummer bij deze regeling NL.IMRO.0000.IMmr11Rarro-3020, maar ook door te zoeken op locatie. Van de Rarro wordt voorts ook een geconsolideerde versie beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl, die te vinden is via de onderstaande link:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?dossierid=NL.IMRO.0000.IMmrGCRarro

Onderdelen Z, Aa, Bb en Cc

De wijzigingen van bijlage 17 betreffen aanpassingen van reserveringsgebieden die dienen voor de mogelijke aanleg van nieuwe hoofdwegen. Het reserveringsgebied bij de A9 Badhoevedorp (bijlage 17.1) is komen te vervallen, omdat het Tracébesluit onherroepelijk is. Het reserveringsgebied bij de A15 ter hoogte van Noord Groessen (bijlage 17.4) is gewijzigd, vanwege een aanpassing in de uitvoering van het wegproject. Daarbij zijn tevens kaarten opgenomen met een hogere resolutie. Ook voor het reserveringsgebied bij de A27 (bijlage 17.3) geldt dat er kaarten zijn opgenomen met een hogere resolutie. De ligging van het reserveringsgebied bij de A27 zelf is ongewijzigd.

Artikel II

De datum van inwerkingtreding van deze regeling – 1 juli 2014 – is een van de zogeheten vaste verandermomenten voor regelgeving. De minimale invoeringstermijn van twee maanden voor ministeriële regelingen is voor deze regeling niet haalbaar. De doelgroep van de regeling, te weten gemeenten, is echter gebaat bij spoedige inwerkingtreding van de regeling, zodat uitzonderingsgrond a van het systeem van vaste verandermomenten van toepassing is. De ligging van de voorkeurstracés is reeks bekend bij gemeenten en provincies. Ook de andere wijzigingen die verband houden met regulier onderhoud van de Rarro zijn reeds bekend bij de betrokken overheden.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus