Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2014, 11514Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 april 2014, nr. 540459 inzake de toelating tot het hoger onderwijs

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen artikel 7.25, eerste, tweede, derde en vierde lid, 7,26 eerste en tweede lid, 7.26a eerste lid, 7.28, 7.31a, eerste lid, 7.31b, tweede lid, 7. 57a, vierde lid, 7.57b, vijfde lid, 7.57c, vierde lid, 7.57c, vierde lid, 7.57e, vijfde lid 7.57f, tweede lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Besluit:

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

a. de minister:

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en, voor zover het betreft het onderwijs en onderzoek op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving, Onze Minister van Economische Zaken;

b. wet:

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

c. WVO:

Wet op het voortgezet onderwijs;

d. WVO-BES:

Wet op het voortgezet onderwijs BES;

e. WEB:

Wet educatie en beroepsonderwijs;

f. instelling:

een instelling voor hoger onderwijs als bedoeld in artikel 1.8, eerste en tweede lid, van de wet of een rechtspersoon voor hoger onderwijs;

g. universiteit:
h. hogeschool:

een hogeschool als bedoeld in onderdelen c en g van de bijlage bij de wet;

i. rechtspersoon voor hoger onderwijs:

een rechtspersoon als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel aa, van de wet;

j. instellingsbestuur:

een instellingsbestuur als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel j, eerste gedachtestreep van de wet;

k. opleiding:

een opleiding als bedoeld in artikel 7.3a, eerste lid, onderdeel a en tweede lid, onderdeel a, van de wet;

l. opleiding op het gebied van de kunst:

een opleiding als bedoeld in 7.26a van de wet;

m. lerarenopleiding op het gebied van de kunst:

een lerarenopleiding als bedoeld in artikel 7.26a, van de wet;

n. studiejaar:

het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daarop volgende jaar;

o. vooropleidingseisen:

eisen als bedoeld in artikel 7.24 van de wet;

p. nadere vooropleidingseisen vo-ho:

eisen als bedoeld in artikel 7.25, eerste en tweede lid, van de wet;

q. nadere vooropleidingseisen mbo-hbo:

eisen als bedoeld in artikel 7.25, derde lid van de wet;

r. aanvullende eisen:

eisen als bedoeld in artikel 7.26, eerste lid, en 7.26a, eerste lid, van de wet;

s. profiel:

een profiel als bedoeld in artikel 12, tweede lid, van de WVO of artikel 38, tweede lid, van de WVO BES;

t. domein:

een opleidingsdomein als bedoeld in artikel 6.4.1, eerste lid, van de WEB;

u. Studielink:

de gemeenschappelijke aanmeld- en inschrijfapplicatie van de hogescholen, de universiteiten en de minister;

v. DUO:

Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van OCW;

w. het accreditatieorgaan:

de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie, bedoeld in artikel 5.a.2 van de wet;

x. fixusopleiding:

een opleiding waarvoor op grond van artikelen 7.53 of 56 van de wet een beperkt aantal studenten kan worden ingeschreven;

ij. kandidaat:

degene die zich voor de propedeutische fase van een bepaalde opleiding wil aanmelden of laten inschrijven;

z. selectieprocedure:

selectieprocedure als bedoeld in artikel 7.57a, derde lid, onderdeel a, van de wet ;

aa. lotingsprocedure:

lotingsprocedure als bedoeld in artikel 7.57 b van de wet

bb. decentrale selectie:

decentrale selectie als bedoeld in artikel 7.57e van de wet ;

cc. bewijs van toelating:

bewijs van toelating als bedoeld in artikel 7.57a, tweede lid, van de wet ;

dd. diploma:
ee. cijferlijst:

een cijferlijst, behorend bij een diploma;

ff. getuigschrift:

getuigschrift als bedoeld in artikel 7.11, tweede lid, van de wet ;

gg. sufficiëntieverklaring:

verklaring van het bestuur van een instelling inhoudende dat de kandidaat voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 7.25, eerste, tweede of derde lid, van de wet , artikel 7.28, lid 1a en derde lid en artikel 7.29, eerste, derde en vierde lid, van de wet.

Artikel 1.2. Identificatie opleidingen

Voor de toepassing van deze regeling gelden door instellingen verzorgde opleidingen met dezelfde naam als dezelfde opleidingen, met uitzondering van artikel 3.2, tweede lid.

Artikel 1.3. Data

De data in deze regeling vallen steeds in het studiejaar dat voorafgaat aan het studiejaar waarvoor de kandidaat zich wil aanmelden of wil inschrijven, tenzij anders is bepaald en met dien verstande dat de data tussen 31 augustus en 16 september telkens vallen in het studiejaar.

HOOFDSTUK 2. NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN

§ 1. Nadere vooropleidingseisen vo-ho

Artikel 2.1. Nadere vooropleidingseisen per opleiding
 • 1. Voor opleidingen aan universiteiten gelden voor kandidaten die in het bezit zijn van een vwo-diploma van een in bijlage A opgenomen opleiding, de nadere vooropleidingseisen die zijn opgenomen in bijlage A .

 • 2. Voor opleidingen aan hogescholen gelden voor kandidaten die in het bezit zijn van een vwo-diploma of het havo-diploma van een in bijlage B opgenomen opleiding, de nadere vooropleidingseisen die zijn opgenomen in bijlage B.

 • 3. Als de naam van een opleiding wordt gewijzigd, blijven de nadere vooropleidingseisen gelden zoals die golden voor het tijdstip van de naamswijziging.

 • 4. Bij samenvoeging van bestaande opleidingen blijven voor de samengevoegde opleidingen de nadere vooropleidingseisen gelden, totdat voor de samengevoegde opleidingen nieuwe nadere vooropleidingseisen zijn vastgesteld.

§ 2. Aanwijzing opleidingen inzake toelating deficiënte studenten

Artikel 2.2. Aanwijzing opleidingen inzake toelating deficiënte studenten in het wetenschappelijk onderwijs

Voor het wetenschappelijk onderwijs vindt aanwijzing als bedoeld in artikel 7.25,

vijfde lid, tweede volzin, van de wet plaats voor de opleidingen Werktuigbouwkunde en Civiele Techniek, voor zover het betreft het profiel economie en maatschappij of het profiel cultuur en maatschappij.

Artikel 2.3. Wijziging naam opleiding

Als de naam van een opleiding wordt gewijzigd, blijft de toelatingsmogelijkheid

voor die opleiding gelden.

§ 3. Nadere vooropleidingseisen mbo-hbo

Artikel 2.4. Nadere vooropleidingseisen mbo

Voor opleidingen in het hoger beroepsonderwijs in een in bijlage C opgenomen sector, geldt voor kandidaten die met goed gevolg een middenkaderopleiding of een specialistenopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onder d, onderscheidenlijk e, van de WEB hebben afgelegd als nadere vooropleidingseis:

 • a. het bezit van een diploma van een opleiding behorend tot een in bijlage C opgenomen domein of

 • b. een door de hogeschool afgegeven sufficiëntieverklaring.

HOOFDSTUK 3. AANVULLENDE EISEN VOOR OPLEIDINGEN, OPLEIDINGEN OP HET GEBIED VAN DE KUNST EN LERARENOPLEIDINGEN OP HET GEBIED VAN DE KUNST

Artikel 3.1 Aanvullende eisen in verband met de uitoefening van een beroep of beroepen

 • 1. De opleidingen waarvoor aanvullende eisen gelden, die verband houden met de uitoefening van een beroep of de beroepen waarop zij voorbereiden, zijn opgenomen in bijlage D.

 • 2. De minister neemt, al dan niet op een aanvraag, een opleiding op in de in het eerste lid bedoelde bijlage, als:

  • a. objectieve gronden in verband met de toekomstige beroepsuitoefening het stellen van de aanvullende eisen voor toelating tot deze opleiding rechtvaardigen,

  • b. de aanvullende eisen geen betrekking hebben op een bepaald vakgebied of discipline, en

  • c. het stellen van de aanvullende eisen geen afbreuk doet aan de toegankelijkheid van het betreffende hoger onderwijs.

 • 3. De gronden bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, worden in bijlage D bij de betreffende opleiding vermeld.

 • 4. Een aanvraag als bedoeld in het tweede lid kan worden ingediend door het instellingsbestuur of, indien het een opleiding betreft die door meerdere instellingen wordt verzorgd, de betreffende instellingsbesturen gezamenlijk. In de aanvraag wordt gemotiveerd aangevoerd waarom wordt voldaan aan de in het tweede lid opgesomde voorwaarden.

 • 5. Een aanvraag wordt ingediend uiterlijk op 1 mei van het kalenderjaar voorafgaand aan het studiejaar waarvoor de aanvullende eisen voor het eerst zullen gelden.

 • 6. Het instellingsbestuur maakt tijdig de criteria bekend, die op basis van de gronden bedoeld in het tweede lid, onderdeel a zijn vastgesteld, alsmede de procedure voor selectie van de kandidaten.

Artikel 3.2 Aanvullende eisen in verband met de organisatie en inrichting van het onderwijs

 • 1. De opleidingen waarvoor aanvullende eisen gelden, die verband houden met de organisatie en inrichting van het onderwijs zijn opgenomen in bijlage E.

 • 2. De minister neemt op een aanvraag van het betreffende instellingsbestuur, of de betreffende instellingsbesturen gezamenlijk als het betreft alle opleidingen met dezelfde naam, een opleiding op in bijlage E, indien met de aanvraag is aangetoond, dat:

  • a. de opleiding zich onderscheidt door een specifiek onderwijsconcept,

  • b. objectieve gronden het stellen van aanvullende eisen voor toelating tot de opleiding noodzakelijk maken in verband met het tot zijn recht komen van het onderwijsconcept,

  • c. de aanvullende eisen geen betrekking hebben op een bepaald vakgebied of discipline, en

  • d. het stellen van de aanvullende eisen geen afbreuk doet aan de toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

 • 3. De gronden bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, worden in bijlage E bij de opleiding vermeld.

 • 4. Bij de aanvraag legt het instellingsbestuur een door de NVAO opgesteld advies met betrekking tot de in het tweede lid, onderdeel a tot en met c genoemde voorwaarden over.

 • 5. Een aanvraag wordt ingediend uiterlijk op 1 mei van het kalenderjaar voorafgaand aan het studiejaar waarvoor de aanvullende eisen voor het eerst zullen gelden.

 • 6. Het instellingsbestuur maakt tijdig de criteria bekend die op basis van de gronden bedoeld in het tweede lid, onderdeel b zijn vastgesteld, alsmede de procedure voor selectie van de kandidaten.

Artikel 3.3 Verwijdering van de bijlage en informatieplicht

 • 1. De minister kan een opleiding uit bijlage D, respectievelijk bijlage E verwijderen, als de omstandigheden op grond waarvan is besloten de opleiding in de bijlage te vermelden, zijn komen te vervallen.

 • 2. Het instellingsbestuur stelt de minister op de hoogte van een wijziging in de omstandigheden, die aanleiding kan zijn voor toepassing van de bevoegdheid genoemd in het eerste lid.

HOOFDSTUK 4. AANMELDING, SELECTIE EN INSCHRIJVING

§ 1. Algemene bepalingen aanmelding

Artikel 4.1. Elektronische aanmelding (verzoek tot inschrijving)
 • 1. De kandidaat die zich overeenkomstig artikel 7.31a, eerste lid, van de wet aanmeldt, doet dat met behulp van DigiD via Studielink.

 • 2. Onverminderd de artikelen 4.3 en 4.8 kan de in het eerste lid bedoelde aanmelding betrekking hebben op ten hoogste drie opleidingen.

 • 3. De minister verifieert de persoonsgegevens van de kandidaat aan de hand van de over de kandidaat in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens opgenomen gegevens.

 • 4. Als de kandidaat buiten Nederland woonachtig is, verstrekt hij gegevens die tenminste betrekking hebben op de naam, de geboortedatum en -plaats, het adres, de nationaliteit en de vooropleiding. Tevens verstrekt de kandidaat een fotokopie van de persoonsgegevens uit zijn paspoort of (Europees) identiteitsbewijs, een uittreksel uit het bevolkingsregister of een daarmee overeenkomend register, dan wel een uittreksel uit of een fotokopie van de geboorteakte. Het instellingsbestuur verifieert de gegevens.

 • 5. Als de aanmelding betrekking heeft op een fixusopleiding, vindt de verificatie van de gegevens, bedoeld in het vierde lid plaats voor 15 juni.

Artikel 4.2. Bevestiging aanmelding (verzoek tot inschrijving)
 • 1. De minister zendt de kandidaat die zich overeenkomstig artikel 4.1 heeft aangemeld, een elektronische bevestiging.

 • 2. De minister maakt aan de kandidaat tevens zo spoedig mogelijk bekend:

  • a. of de opleiding waarvoor hij zich aanmeldt, een fixusopleiding is,

  • b. of de instelling voor die fixusopleiding decentrale selectie zal toepassen.

§ 2. Aanmelding voor opleidingen waarvoor aanvullende eisen gelden

Artikel 4.3. Aanmelding onderzoek
 • 1. De kandidaat die wenst te worden ingeschreven voor een opleiding waarvoor krachtens artikel 7.26 of artikel 7.26a van de wet aanvullende eisen zijn gesteld, meldt zich voor 15 januari aan bij de desbetreffende instelling voor het onderzoek dienaangaande.

 • 2. De desbetreffende instelling draagt er zorg voor dat de kandidaat voor 15 april de uitslag van het onderzoek kan vernemen.

 • 3. De kandidaat die aan de aanvullende eisen voldoet en aan de desbetreffende opleiding wil worden ingeschreven, meldt zich overeenkomstig artikel 4.1, aan bij de minister.

§ 3. Bepalingen voor fixusopleidingen

Artikel 4.4. Termijn aanmelding voor fixusopleiding

Ongeacht de artikelen 4.5, 4.6, 4.20 en 4.21, vindt de aanmelding voor een fixusopleiding plaats voor 15 mei.

Artikel 4. 5. Algemene regeling voor inzending van documenten
 • 1. De kandidaat die zich heeft aangemeld, stuurt voor 23 juni aan de minister:

  • a. een gewaarmerkte kopie van zijn cijferlijst of

  • b. een gewaarmerkte kopie van zijn getuigschrift.

 • 2. Als krachtens artikel 7.25 en artikel 7.25a van de wet nadere vooropleidingseisen vo-ho, nadere vooropleidingseisen mbo-hbo of bijzondere nadere vooropleidingseisen gelden of het instellingsbestuur van een universiteit gebruik heeft gemaakt van de in artikel 7.28, lid 1a en derde lid, toegekende bevoegdheid, stuurt de kandidaat die zich heeft aangemeld, voor 15 mei aan de minister een bewijsstuk waaruit blijkt dat hij aan die eisen voldoet. Dit bewijsstuk bestaat uit:

  • a. een gewaarmerkte kopie van zijn cijferlijst waaruit blijkt dat hij aan deze eisen voldoet, of

  • b. een sufficiëntieverklaring.

 • 3. Als de kandidaat niet over de bedoelde bewijsstukken beschikt, geeft hij voor 23 juni een schriftelijke verklaring af aan de minister over de redenen voor de latere toezending van die bewijsstukken. De kandidaat, bedoeld in het tweede lid, neemt tevens artikel 4.6 in acht.

 • 4. Na toepassing van het derde lid stuurt de kandidaat, bedoeld in het eerste lid, aan de minister:

  • a. voor 5 juli een gewaarmerkte kopie van zijn cijferlijst van een in Nederland behaald diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of hoger algemeen voortgezet onderwijs, tenzij de kandidaat deelneemt aan een staatsexamen of een verlaat examen;

  • b. voor 1 september een gewaarmerkte kopie van zijn cijferlijst of een gewaarmerkte kopie van zijn getuigschrift. In andere gevallen stuurt de kandidaat, bedoeld in het eerste lid, die het derde lid heeft toegepast, een gewaarmerkte kopie van zijn getuigschrift voor 1 augustus aan de minister.

 • 5. Na toepassing van het derde lid stuurt de kandidaat, bedoeld in het tweede lid, de bewijsstukken, bedoeld in het tweede lid, voor 23 juni aan de minister. Als de kandidaat voor die datum niet in staat is deze bewijsstukken aan de minister te sturen, is het vierde lid van overeenkomstige toepassing, behoudens in de gevallen bedoeld in artikel 4.6, tweede lid .

Artikel 4.6. Latere inzending bescheiden in verband met nadere vooropleidingseisen
 • 1. De kandidaat, bedoeld in artikel 4.5, tweede lid , die bij de aanmelding nog niet voldoet aan de vooropleidingseisen of nadere vooropleidingseisen vo-ho respectievelijk mbo-hbo en die een verklaring als bedoeld in artikel 4.5, derde lid wil afgeven, legt voor 15 mei aan de minister de volgende documenten over:

  • a. een opgave van zijn in artikel 7.25 van de wet bedoelde profielkeuze waaruit blijkt dat hij aan de nadere vooropleidingseisen vo-ho of de nadere vooropleidingseisen mbo-hbo of de bijzondere nadere vooropleidingseisen zal voldoen, of

  • b. een gewaarmerkte verklaring, afgegeven door een instelling, waaruit blijkt dat hij met zijn diploma of zijn getuigschrift tevens zal voldoen aan de nadere vooropleidingseisen vo-ho, de nadere vooropleidingseisen mbo-hbo respectievelijk de bijzondere nadere vooropleidingseisen.

 • 2. De kandidaat die bij de aanmelding al voldoet aan de vooropleidingseisen, maar op dat tijdstip niet voldoet aan de nadere vooropleidingseisen vo-ho, de nadere vooropleidingseisen mbo-hbo, de bijzondere nader vooropleidingseisen of de in artikel 7.28, lid 1a en tweede lid, van de wet bedoelde vrijstelling, legt voor 15 mei een bewijsstuk over, bestaande uit een van de in het eerste lid genoemde bewijsstukken, dan wel een verklaring dat hij deelneemt of zal deelnemen aan het onderzoek ter verkrijging van een sufficiëntieverklaring. Deze kandidaat stuurt zijn sufficiëntieverklaring voor 1 september aan de minister.

Artikel 4.7. Aanmelding voor decentrale selectie
 • 1. De kandidaat die wil deelnemen aan decentrale selectie, meldt zich daartoe voor 15 januari aan via Studielink. Als zijn aanmelding een opleiding betreft waarop artikel 7.57d van de wet van toepassing is, vermeldt hij daarbij ook bij welke universiteit hij aan de decentrale selectie wil deelnemen.

 • 2. Het instellingsbestuur kan de in het eerste lid genoemde termijn verlengen.

 • 3. Een aanmelding voor decentrale selectie geldt ook als aanmelding voor de lotingsprocedure.

Artikel 4.8. Registratie in verband met beperking van deelname aan de selectieprocedure (loting en decentrale selectie)
 • 1. Voor de toepassing van artikel 57f, derde lid van de wet registreert de minister de kandidaten die zich aanmelden voor een fixusopleiding.

 • 2. In afwijking van het eerste lid blijft registratie van de aanmelding van de kandidaat achterwege:

  • a. als de kandidaat er in dat jaar niet in slaagt te voldoen aan de vooropleidingseisen, bedoeld in artikel 7.24 van de wet , dan wel aan de nadere vooropleidingseisen vo-ho, de nadere vooropleidingseisen mbo-hbo of de bijzondere nadere vooropleidingseisen,

  • b. als de kandidaat zich niet voor decentrale selectie heeft aangemeld en zijn aanmelding voor de lotingsprocedure intrekt voordat hem op grond van artikel 4.1 4 een lotnummer is toegekend, of

  • c. als de kandidaat zich voor decentrale selectie heeft aangemeld, maar zijn aanmelding voor de selectieprocedure vóór het in onderdeel b bedoelde tijdstip intrekt, onder de voorwaarde dat hij aantoont dat hij feitelijk niet heeft deelgenomen aan de decentrale selectie.

Artikel 4.9. Sanctie

Als de kandidaat niet binnen de gestelde termijnen heeft voldaan aan de artikelen 4.4, 4.5 en 4.6, wordt de aanmelding als vervallen beschouwd, onverminderd artikel 4. 8.

Artikel 4.10. Algemene bepalingen selectie (loting en decentrale selectie)
 • 1. Aan de selectieprocedure wordt uitsluitend deelgenomen door de kandidaten die zich overeenkomstig de artikelen 4.1 tot en met 4.8 hebben aangemeld.

 • 2. De kandidaat neemt deel aan de selectieprocedure voor de opleiding van zijn keuze. Dit sluit deelname aan de selectieprocedure voor een andere opleiding uit, behoudens artikel 4.20 .

 • 3. In afwijking van het tweede lid neemt de kandidaat deel aan de lotingsprocedure voor meer dan één opleiding, als voor de desbetreffende opleiding artikel 7.57d van de wet geldt. De kandidaat maakt in dat geval aan de minister de volgorde van zijn voorkeur bekend.

Artikel 4.11. Gemiddeld eindexamencijfer
 • 1. Het gemiddelde eindexamencijfer, bedoeld in artikel 7.57b, eerste en tweede lid, van de wet , van een kandidaat die met goed gevolg het eindexamen heeft afgelegd volgens de artikelen 12 tot en met 15 en 22 van de WVO of de artikelen 72 tot en met 74 van de WVO BES, wordt berekend uit de eindcijfers van het gemeenschappelijk deel, het profieldeel en het hoogste eindcijfer van het vrije deel gezamenlijk. Daarbij wordt, als de kandidaat het eindexamen heeft afgelegd volgens de bij of krachtens de WVO of WVO BES gegeven voorschriften, het gemiddelde van de eindcijfers bedoeld in artikel 49, zesde lid van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. en artikel 35 van het Eindexamenbesluit WVO BES, aangemerkt als het eind(examen)cijfer van één vak.

 • 2. Het gemiddelde eindexamencijfer, bedoeld in artikel 7.57b, eerste en tweede lid, van de wet , van een kandidaat met een diploma van een opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel d en e, van de WEB of met een diploma middelbaar beroepsonderwijs wordt berekend uit de combinatie van vijf cijfers van de cijferlijst die het hoogste gemiddelde oplevert, met dien verstande dat indien het een diploma betreft van een experimentele opleiding als bedoeld in artikel 12.1a.2 van de laatstgenoemde wet zoals dat artikel luidde vóór 1 januari 2012, het gemiddelde eindexamencijfer wordt berekend op basis van de cijfers voor de kerntaken.

 • 3. Bij de berekening, bedoeld in het tweede lid, worden de resultaten van een gegadigde voor de onderdelen ‘leren, loopbaan en burgerschap’ of ‘loopbaan en burgerschap’, Nederlands, rekenen en Engels, of een andere moderne vreemde taal, buiten beschouwing gelaten.

 • 4. Als de beoordelingen bij een diploma zijn uitgedrukt in de termen uitmuntend, zeer goed, goed, ruim voldoende, voldoende, matig, onvoldoende, ruim onvoldoende, slecht en zeer slecht, dan worden deze voor de berekening van het gemiddelde eindexamencijfer geïnterpreteerd als respectievelijk 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1.

 • 5. Als op de cijferlijst minder dan het in het tweede lid bedoelde aantal cijfers is vermeld, is het gemiddelde eindexamencijfer het gemiddelde van de vermelde cijfers.

 • 6. De minister deelt de kandidaat die in het bezit is van een diploma, afgegeven buiten Nederland in een andere lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte of Zwitserland in klasse a in, als naar het oordeel van de minister de gemiddelde waardering van de geëxamineerde vakken vergelijkbaar is met een gemiddeld eindexamencijfer van 8 of hoger als bedoeld in artikel 7.57b, eerste en tweede lid, van de wet . Artikel 7.57b, vierde lid, van de wet wordt in dat geval niet toegepast.

Artikel 4.12. Selectie van kandidaten uit Curaçao, Sint Maarten, Aruba en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 • 1. Het aantal plaatsen voor kandidaten afkomstig van Curaçao, Sint Maarten, Aruba en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die door de minister kunnen worden aangewezen voor indeling in de lotingsklasse, genoemd in artikel 7.57b, tweede lid, onderdeel a, van de wet , bij inschrijving voor een fixusopleiding in het hoger beroepsonderwijs, bedraagt respectievelijk acht, drie, acht en vier. Daarbij wordt nagestreefd dat van de kandidaten tenminste respectievelijk drie, een, drie en twee van het vrouwelijk geslacht zijn.

 • 2. Het aantal plaatsen voor kandidaten afkomstig van Curaçao, Sint Maarten, Aruba en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die door de minister kunnen worden aangewezen voor indeling in de lotingsklasse, genoemd in artikel 7.57b, tweede lid, onderdeel a, van de wet , bij inschrijving voor een fixusopleiding in het wetenschappelijk onderwijs, bedraagt respectievelijk acht, drie, acht en vier. Daarbij wordt nagestreefd dat van de kandidaten tenminste respectievelijk drie, een, drie en twee van het vrouwelijk geslacht zijn.

 • 3. De kandidaten voor de plaatsen, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden door de minister aangewezen.

 • 4. De minister wijst de kandidaten, afkomstig van Curaçao, Sint Maarten, Aruba, aan op voordracht van de regeringen van Curaçao, Sint Maarten en Aruba. De voordracht aan de minister wordt gedaan vóór 5 juli.

Artikel 4.13. Directe plaatsing

De minister verstrekt direct een bewijs van toelating aan:

Artikel 4.14. De loting
 • 1. De loting wordt verricht door een door de minister aan te wijzen notaris.

 • 2. De notaris kent iedere kandidaat een willekeurig lotnummer toe.

Artikel 4.15. Indeling gegadigden in lotingsklassen

De kandidaat wordt met inachtneming van artikel 7.57b, eerste, tweede en vierde lid, van de wet in die lotingsklasse ingedeeld die hem op grond van zijn cijferlijst dan wel zijn getuigschrift, of zijn cijferlijsten of zijn getuigschriften, de grootste kans op inloting geeft.

Artikel 4.16. Verdeling plaatsen over lotingsklassen
 • 1. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het aantal vastgestelde plaatsen per opleiding verstaan het totaal van het op grond van de artikelen 7.53 of 56 van de wet vastgestelde aantal plaatsen, verminderd met het aantal plaatsen dat voor het desbetreffend studiejaar wordt gebruikt:

 • 2. Het aantal vastgestelde plaatsen wordt verdeeld over de lotingsklassen, bedoeld in artikel 7.57b, tweede lid, onder b tot en met e, van de wet , zodanig dat de quotiënten van het aantal plaatsen en het aantal gegadigden per lotingsklasse zich verhouden als bepaald in artikel 7.57c, derde lid, van de wet . Bij deze verdeling vindt afronding plaats naar de dichtstbijzijnde gehele getallen en bij een uitkomst van 0,5 wordt naar boven afgerond.

 • 3. Als een verschil ontstaat tussen het aantal vastgestelde plaatsen en het krachtens het derde lid berekende aantal plaatsen, wordt dit verschil verrekend met het aantal berekende plaatsen in lotingsklasse e.

 • 4. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een opleiding waarvoor artikel 7.57d van de wet geldt, met dien verstande dat:

  • a. het eerste lid wordt toegepast op het aantal plaatsen dat voor deze opleiding aan de desbetreffende universiteiten gezamenlijk is bepaald en

  • b. op dat aantal plaatsen in mindering wordt gebracht de plaatsen die aan gegadigden worden toegewezen met toepassing van artikel 7.57d, derde lid, van de wet .

Artikel 4.17. Toewijzing plaatsen aan kandidaten
 • 1. Als het aantal beschikbare plaatsen in een lotingsklasse groter is dan of gelijk aan het aantal kandidaten in die lotingsklasse, wordt aan alle kandidaten in die lotingsklasse een plaats toegewezen.

 • 2. Als het aantal beschikbare plaatsen in een lotingsklasse kleiner is dan het aantal kandidaten in die lotingsklasse, wordt het aantal beschikbare plaatsen toegewezen aan de kandidaten met de laagste lotnummers.

 • 3. Toepassing van het eerste en tweede lid blijft achterwege voor een kandidaat die een bewijs van toelating ontvangt krachtens artikel 4.29 .

Artikel 4.18. Nadere regeling toewijzing plaatsen voor dezelfde opleiding bij verschillende universiteiten
 • 1. Bij de toepassing van artikel 7.57d, tweede lid , worden de kandidaten die zijn ingeloot, geplaatst bij de universiteit van hun eerste voorkeur. Als aan de desbetreffende universiteit onvoldoende plaatsen beschikbaar zijn, worden de plaatsen verdeeld met overeenkomstige toepassing van artikel 4.16, tweede en derde lid .

 • 2. De kandidaten die na toepassing van het eerste lid niet kunnen worden geplaatst aan de universiteit van hun eerste voorkeur, worden geplaatst aan de universiteit van hun hoogst mogelijke voorkeur. De toewijzing van plaatsen vindt plaats met overeenkomstige toepassing van artikel 4.16, tweede en derde lid , aan de gegadigden met de laagste lotnummers.

 • 3. De toewijzing van een plaats aan een kandidaat door het vervallen van het bewijs van toelating van een andere kandidaat vindt plaats met overeenkomstige toepassing van artikel 4.16, tweede en derde lid , aan de kandidaat met het laagste lotnummer.

 • 4. De kandidaat die beschikt over een verklaring als bedoeld in artikel 1, onderdeel gg , wordt bij inloten, zo nodig in afwijking van het eerste of derde lid, geplaatst aan de universiteit die de desbetreffende verklaring heeft afgegeven.

Artikel 4.19. Procedure verstrekking bewijzen van toelating
 • 1. De kandidaat die is ingeloot, ontvangt een op naam gesteld bewijs van toelating. Dit bewijs van toelating heeft betrekking op het studiejaar waarvoor de kandidaat zich heeft aangemeld, en op de opleiding waarvoor hij is ingeloot. Een bewijs van toelating wordt, behoudens artikel 4.2 2, niet later verstrekt dan 15 september.

 • 2. In afwijking van het eerste lid, ontvangt de kandidaat die op grond van het eerste lid in aanmerking komt voor een bewijs van toelating, maar die niet het bewijs heeft geleverd, bedoeld in artikel 7.28, tweede lid , voorlaatste volzin, van de wet, een voorlopig bewijs van toelating voor het studiejaar volgend op het studiejaar waarvoor hij zich heeft aangemeld. Dit voorlopige bewijs van toelating wordt omgezet in een bewijs van toelating, als de kandidaat voor 1 september het bewijs aan de minister levert.

 • 3. In bijzondere gevallen kan de minister op het verzoek van een kandidaat bepalen dat in plaats van het bewijs van toelating of een voorlopig bewijs van toelating aan de kandidaat een voorlopig bewijs van toelating wordt verstrekt dat betrekking heeft op het studiejaar, volgend op het studiejaar waarvoor hij is ingeloot of waarvoor hem een voorlopig bewijs van toelating is verstrekt.

 • 4. Aan een kandidaat die beschikt over een sufficiëntieverklaring voor een opleiding waarvoor artikel 7.57d van de wet geldt, en die niet wordt ingeloot bij de universiteit die de desbetreffende verklaring heeft afgegeven, maar bij een andere universiteit, wordt een bewijs van toelating voor die andere universiteit slechts afgegeven, als de kandidaat binnen twee weken een sufficiëntieverklaring van die andere universiteit kan overleggen. De kandidaat neemt daarbij tevens de termijnen van het eerste lid in acht, tenzij het instellingsbestuur van de desbetreffende universiteit goedvindt dat inschrijving plaatsvindt na 15 september.

 • 5. De kandidaten die zijn uitgeloot, ontvangen daarvan een schriftelijke mededeling van de minister.

 • 6. Als een loting als bedoeld in artikel 4.2 0 plaatsvindt wordt daarvan tevens aan die kandidaten mededeling gedaan.

Artikel 4.20. Tweede loting
 • 1. Als blijkt dat alle kandidaten voor een bepaalde opleiding of een opleiding waarvoor artikel 7.57d van de wet geldt, zijn geplaatst en er plaatsen voor die opleiding onbezet blijven, vindt loting plaats onder kandidaten die voldoen aan de eisen bedoeld in artikel 4.5 , die op grond van een loting voor een andere opleiding geen bewijs van toelating hebben gekregen, en die binnen veertien dagen na de mededeling, bedoeld in artikel 4.19, vijfde lid , de minister via Studielink hebben medegedeeld dat zij aan de eerstbedoelde loting wensen deel te nemen.

 • 2. Op de loting, bedoeld in het eerste lid, zijn de artikelen 4.15 tot en met 4.19 van overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat onder het aantal vastgestelde of beschikbare plaatsen wordt verstaan het aantal onbenut gebleven plaatsen. Aan de kandidaten kent de notaris een nieuw lotnummer toe.

Artikel 4.21. Opvullen open plaatsen
 • 1. Als alle kandidaten voor een bepaalde opleiding of een opleiding waarvoor artikel 7.57d van de wet geldt, zijn geplaatst en er plaatsen voor die opleiding onbenut blijven na de loting bedoeld in artikel 4.20 , worden deze open plaatsen zo veel mogelijk opgevuld door kandidaten die voldoen aan de eisen, bedoeld in artikel 4.5, en die, door zich aan te hebben aangemeld, hebben laten blijken belangstelling te hebben voor een plaats, maar die niet hebben voldaan aan de termijnen, genoemd in de artikelen 4.2 tot en met 4.8.

 • 2. Het eerste lid is eveneens van toepassing ten aanzien van een opleiding waarvoor geen mededeling is gedaan als bedoeld in artikel 4.19, vijfde lid , maar waarvoor wel alle kandidaten zijn geplaatst en niettemin plaatsen onbenut zijn gebleven.

 • 3. Als het eerste of tweede lid van toepassing is, registreert de minister de kandidaten in volgorde van de datum van ontvangst van hun ingezonden bewijsstukken. Bij de toepassing van het eerste of tweede lid worden bewijzen van toelating verstrekt met inachtneming van deze volgorde.

Artikel 4.22. Procedure inschrijving
 • 1. Onverminderd het overigens bij of krachtens de wet ter zake van de inschrijving bepaalde, dient de inschrijving als student voor de propedeutische fase van een opleiding waarvoor een bewijs van toelating is verstrekt, te beginnen binnen twee weken na dagtekening van het bewijs van toelating, met dien verstande dat als het bewijs van toelating is afgegeven na 1 september die inschrijving dient plaats te vinden voor 15 september, behoudens het derde lid of een uitspraak in bezwaar of beroep.

 • 2. Als de kandidaat de procedure niet binnen de gestelde termijn is gestart, vervalt het bewijs van toelating.

 • 3. Als het bestuur van de desbetreffende instelling daarmee instemt, kan de minister ook na 15 september een bewijs van toelating verstrekken. In dat geval kan de inschrijving ook na 15 september plaatsvinden.

Artikel 4.23. Hardheidsclausule ingelote kandidaten

De kandidaat, die toepassing verlangt van artikel 7.57d, derde lid, van de wet richt zijn verzoek daartoe binnen veertien dagen na bekendmaking van de mededeling van inloting schriftelijk aan de minister.

Artikel 4.24. Hardheidsclausule uitgelote kandidaten
 • 1. De kandidaat die een beroep doet op artikel 7.57c, vierde lid, van de wet , richt zijn verzoek tot het verkrijgen van een bewijs van toelating binnen zes weken na de mededeling van uitloting schriftelijk aan de minister. Als een verzoek wordt gehonoreerd, wordt een bewijs van toelating verstrekt voor het studiejaar dat volgt op het studiejaar waarvoor hij is uitgeloot.

 • 2. Het percentage, bedoeld in artikel 7.57c, vierde lid, van de wet , bedraagt vijf.

Artikel 4.25. Tweede instroom
 • 1. Als voor een opleiding gedurende het eerste studiejaar een tweede instroommoment bestaat, informeert het instellingsbestuur de minister daarover alsmede over de daarvoor geldende datum.

 • 2. Uiterlijk een maand voor de in het eerste lid genoemde datum, informeert het instellingsbestuur de minister over het aantal opengevallen plaatsen bij de desbetreffende opleiding.

 • 3. De minister verdeelt de beschikbare opleidingsplaatsen over de kandidaten die na toepassing van de artikelen 4.19 , 4.20, 4.21 , 4.23, 4.24 en 4.29 nog niet in het bezit zijn van een bewijs van toelating voor de desbetreffende opleiding.

 • 4. De minister verstrekt de in het derde lid bedoelde gegadigden uiterlijk 14 dagen voor de in het tweede lid bedoelde datum een bewijs van toelating voor de desbetreffende opleiding.

Artikel 4.26. Invoering decentrale selectie door instelling
 • 1. Het instellingsbestuur dat gebruik wil maken van de bevoegdheid kandidaten op grond van artikel 7.57e van de wet decentraal te selecteren, maakt daarvan melding aan de minister voor 1 juni van het kalenderjaar dat voorafgaat aan het studiejaar waarvoor de decentrale selectie geldt.

 • 2. Deze melding gaat vergezeld van de informatie bedoeld in artikel 7.57e, tweede lid, van de wet .

Artikel 4.27. Bekendmaking gegadigden door de minister
 • 1. De minister verstrekt de gegevens van de kandidaten die zich overeenkomstig artikel 4.7 hebben aangemeld, aan het instellingsbestuur.

 • 2. Als het een opleiding betreft waarvoor artikel 7.57d van de wet geldt, maakt de minister de kandidaat slechts aan het bestuur van één instelling bekend. De minister volgt daarbij de keuze van de kandidaat.

Artikel 4.28. Uitvoering decentrale selectie
 • 1. Het instellingsbestuur deelt voor 15 juni aan alle kandidaten schriftelijk de beslissing van zijn selectie mee alsmede de plaats op de lijst, bedoeld in het tweede lid. Bij toepassing van het vierde lid wordt dit voor 1 augustus meegedeeld.

 • 2. Het instellingsbestuur vermeldt de geselecteerde kandidaten op een lijst in een door hem te bepalen volgorde. De lijst bevat ten minste het aantal kandidaten dat overeenkomt met het percentage, bedoeld in artikel 7.57e, tweede lid, onderdeel d, van de wet . Als het aantal decentrale plaatsen op basis van het opgegeven percentage het aantal kandidaten overtreft, bevat de lijst alle gegadigden.

 • 3. De lijst wordt voor 15 juni aan de minister bekendgemaakt.

 • 4. In afwijking van het derde lid kan het instellingsbestuur de lijst voor 1 augustus aan de minister bekendmaken, als het een selectiemethode toepast die vanwege de tijdsbelasting voor de kandidaten geheel of grotendeels na 15 juni moet worden uitgevoerd. Het instellingsbestuur stelt de minister hiervan in kennis bij de toepassing van artikel 4.26, eerste lid .

Artikel 4.29. Toekenning bewijzen van toelating na decentrale selectie
 • 1. De minister verwijdert van de in artikel 4.28 tweede lid , bedoelde lijst de kandidaten die na toepassing van artikel 4.5 niet voldoen aan de voorwaarden voor selectie. Daarnaast verwijdert de minister van deze lijst de kandidaten die op grond van artikel 4.13 een bewijs van toelating ontvangen.

 • 2. De minister verstrekt na toepassing van het eerste lid, en met inachtneming van de lijstvolgorde en het aantal, bedoeld in artikel 7.57e, tweede lid, onder d, van de wet , een bewijs van toelating aan de decentraal geselecteerde kandidaten.

 • 3. Als blijkt dat er, na toepassing van het eerste en tweede lid, nog decentrale plaatsen voor die opleiding onbenut blijven, vindt een loting plaats onder de kandidaten, die voldoen aan de eisen, bedoeld in artikel 4.5 . Op de loting zijn de artikelen 4.14 tot en met 4. 21 van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK 5. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 5.1. Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling treedt met uitzondering van de artikelen 2.1 en 2.4 in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2. Artikel 2.1 treedt in werking met ingang van 1 september 2014, met uitzondering van de wijzigingen van de nadere vooropleidingseisen van de in bijlage A opgenomen opleiding Technische Aardwetenschappen en van de in bijlage B opgenomen opleidingen Media & Entertainment Management, Creative Media and Game Technology. Deze treden in werking met ingang van 1 september 2017.

 • 3. Artikel 2.4 treedt in werking met ingang van 1 september 2015.

Artikel 5.2. Intrekken oude regelingen

 • 1. De Regeling aanmelding en selectie hoger onderwijs, de Regeling aanwijzing opleidingen inzake toelating deficiënte studenten en de Regeling aanvullende eisen hoger onderwijs en kunstonderwijs 2007 worden ingetrokken met ingang van de dag, bedoeld in artikel 5.1, eerste lid.

 • 2. De Regeling nadere vooropleidingseisen wordt ingetrokken met ingang van 1 september 2014.

Artikel 5.3. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker.

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

 • 1. In deze bijlage wordt verstaan onder:

  NT:

  profiel natuur en techniek

  NG:

  profiel natuur en gezondheid

  EM:

  profiel economie en maatschappij

  CM:

  profiel cultuur en maatschappij

  ak:

  aardrijkskunde

  biol:

  biologie

  econ:

  economie

  grtl:

  Griekse taal en cultuur

  latl:

  Latijnse taal en cultuur

  nat:

  natuurkunde

  nlt:

  natuur, leven & technologie

  schk:

  scheikunde

  wisA:

  wiskunde A

  wisB:

  wiskunde B

  2emvt:

  tweede moderne ‘vreemde’ taal

  Ad:

  Associate degree

 • 2. Verklaring van de in deze bijlage gebruikte symbolen:

  *: dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding

  #: dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende opleiding

Economie

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Actuariële wetenschappen

*

wisB

wisB

wisB

2.

B Bedrijfseconomie

*

*

*

wisA of wisB

3.

B Bedrijfskunde

*

*

*

wisA of wisB

4.

B Econometrie en Operationele research

*

wisB

wisB

wisB

5.

B Economie

*

*

*

wisA of wisB

6.

B Economie en Bedrijfseconomie

*

*

*

wisA of wisB

7.

B Economie en Bedrijfskunde

*

*

*

wisA of wisB

8.

B Fiscale economie

*

*

*

wisA of wisB

9.

B International Business

*

*

*

wisA of wisB

10.

B International Business Administration

*

*

*

wisA of wisB

Gedrag en Maatschappij

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Algemene sociale wetenschappen

*

*

*

*

2.

B Bestuurs- en Organisatiewetenschap

*

*

*

*

3.

B Bestuurskunde

*

*

*

*

4.

B Communicatiewetenschap

*

*

*

*

5.

B Criminologie

*

*

*

*

6.

B Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

*

*

*

*

7.

B European Public Administration

*

*

*

*

8.

B Europese Studies

*

*

*

*

9.

B Geografie, Planologie en Milieu

*

*

*

*

10.

B International Bachelor's Programme in Communication and Media

*

*

*

*

11.

B Milieu-maatschappij-wetenschappen

*

*

*

*

12.

B Onderwijskunde

*

*

*

*

13.

B Organisatiewetenschappen

*

*

*

*

14.

B Pedagogische wetenschappen

*

*

*

*

15.

B Personeelwetenschappen

*

*

*

*

16.

B Politicologie

*

*

*

*

17.

B Psychologie

*

*

*

*

18.

B Sociale Geografie en Planologie

*

*

*

*

19.

B Sociologie

*

*

*

*

20.

B Technische Planologie

*

*

*

wisA of wisB

21.

B Vrijetijdwetenschappen

*

*

*

*

Gezondheidszorg

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Bewegingswetenschappen

biol

nat

#

#

2.

B Biomedische wetenschappen

biol

nat

#

#

3.

Diergeneeskunde

biol

nat

#

#

4.

B European Public Health

*

*

*

*

5.

Geneeskunde

biol

nat

#

#

6.

B Geneeskunde

biol

nat

#

#

7.

B Gezondheid en leven

biol

*

biol + schk

#

8.

B Gezondheidswetenschappen

*

*

*

*

9.

B Klinische technologie

biol

nat + wisB

#

#

10.

B Medische Informatiekunde

*

nat

nat

nat + (wisA of wisB)

11.

B Tandheelkunde

biol

nat

#

#

Landbouw en Natuurlijke omgeving

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Agrotechnologie

*

nat

wisB + nat + (schk of biol)

wisB + nat + (schk of biol)

2.

B Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen

*

*

*

wisA of wisB

3.

B Biologie

biol

nat

#

#

4.

B Biotechnologie

*

*

2 uit nat, schk en biol

nat + schk + biol

5.

B Bodem, Water, Atmosfeer

*

nat

nat + schk

(wisA of wisB) + nat + schk

6.

B Bos- en natuurbeheer

*

*

biol of ak

wisA + (biol of ak)

7.

B Communicatiewetenschappen

*

*

*

*

8.

B Dierwetenschappen

*

*

schk

(wisA of wisB) + schk

9.

B Economie en Beleid

*

*

*

wisA of wisB

10.

B Gezondheid en Maatschappij

*

*

*

wisA of wisB

11.

B Internationaal Land- en Waterbeheer

*

nat

nat

(wisA of wisB) + nat

12.

B Internationale Ontwikkelingsstudies

*

*

*

wisA of wisB

13.

B Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning

*

*

*

(wisA of wisB)+ (ak of biol)

14.

B Levensmiddelentechnologie

*

*

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

15.

B Milieuwetenschappen

*

nat

nat + schk

(wisA of wisB) + nat + schk

16.

B Moleculaire Levenswetenschappen

*

nat of (wisB+nlt)

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

17.

B Plantenwetenschappen

*

*

2 uit biol, nat en schk

biol + nat + schk

18.

B Voeding en Gezondheid

*

*

schk + biol

schk + biol

Natuur

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Aarde en economie

*

*

*

wisA of wisB

2.

B Aardwetenschappen

*

nat

nat + schk

(wisA of wisB) + nat + schk

3.

B Beta-gamma

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + (nat of schk)

4.

B Biofarmaceutische Wetenschappen

biol

*

biol + nat + schk

#

5.

B Biologie

biol

nat

#

#

6.

B Business Analytics

*

wisB

wisB

wisB

7.

B Computer science

*

wisB

wisB

wisB

8.

B Farmaceutische Wetenschappen

*

nat

nat + schk

(wisA of wisB) + nat + schk

9.

B Farmacie

*

nat

nat + schk

(wisA of wisB) + nat + schk

10.

B Informatica

*

wisB

wisB

wisB

11.

B Informatie, Multimedia en Management

*

*

*

wisA of wisB

12.

B Informatiekunde

*

*

*

wisA of wisB

13.

B Kennistechnologie

*

wisB

wisB

wisB

14.

B Kunstmatige Intelligentie

*

*

*

wisA of wisB

15.

B Life Science and Technology

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

16.

B Lyfestyle Informatics

*

*

*

wisA of wisB

17.

B Medische Natuurwetenschappen

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

18.

B Milieu-natuurwetenschappen

*

nat

nat + schk

(wisA of wisB) + nat + schk

19.

B Moleculaire Levenswetenschappen

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

20.

B Molecular Science and Technology

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

21.

B Natuur- en Sterrenkunde

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

22.

B Natuurkunde

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

23.

B Natuurwetenschap en Innovatiemanagement

*

nat

nat + schk

(wisA of wisB) + nat + schk

24.

B Psychobiologie

biol

nat

#

#

25.

B Scheikunde

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

26.

B Science

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

27.

B Science, Business & Innovation

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

28.

B Sterrenkunde

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

29.

B Wiskunde

*

wisB

wisB

wisB

Recht

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Bestuurskunde

*

*

*

*

2.

B European Law School

*

*

*

*

3.

B Fiscaal recht

*

*

*

*

4.

B Global Law

*

*

*

*

5.

B Internationaal en Europees Recht

*

*

*

*

6.

B Notarieel Recht

*

*

*

*

7.

B Rechtsgeleerdheid

*

*

*

*

Taal en Cultuur

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Afrikaanse talen en culturen

*

*

*

*

2.

B Algemene Cultuurwetenschappen

*

*

*

*

3.

B American Studies

*

*

*

*

4.

B Arabische Taal en Cultuur

*

*

*

*

5.

B Archeologie

*

*

*

*

6.

B Archeologie en Prehistorie

*

*

*

*

7.

B Chinastudies

*

*

*

*

8.

B Communicatie- en Informatiewetenschappen

*

*

*

*

9.

B Culturele Informatiewetenschap

*

*

*

*

10.

B Cultuurwetenschappen

*

*

*

*

11.

B Duitse Taal en Cultuur

*

*

*

*

12.

B Engelse Taal en Cultuur

*

*

*

*

13.

B Europese Studies

*

*

*

*

14.

B Europese Talen en Culturen

*

*

*

*

15.

B Film- en Literatuurwetenschap

*

*

*

*

16.

B Finoegrische Talen en Culturen

*

*

*

*

17.

B Franse Taal en Cultuur

*

*

*

*

18.

B Friese Taal en Cultuur

*

*

*

*

19.

B Geschiedenis

*

*

*

*

20.

B Godgeleerdheid

*

*

*

*

21.

B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

latl of grtl

latl of grtl

latl of grtl

latl of grtl

22.

B Hebreeuwse Taal en Cultuur

*

*

*

*

23.

B Humanistiek

*

*

*

*

24.

B Internationale betrekkingen en internationale organisatie

*

*

*

*

25.

B Islam en Arabisch

*

*

*

*

26.

B Islamitische theologie

*

*

*

*

27.

B Italiaanse Taal en Cultuur

*

*

*

*

28.

B Japanstudies

*

*

*

*

29.

B Keltische Talen en cultuur

*

*

*

*

30.

B Koreastudies

*

*

*

*

31.

B Kunsten, Cultuur en Media

*

*

*

*

32.

B Kunstgeschiedenis

*

*

*

*

33.

B Latijns-Amerikastudies

*

*

*

*

34.

B Latijnse Taal en Cultuur

*

*

*

*

35.

B Liberal Arts en Sciences

*

*

*

*

36.

B Literatuurwetenschap

*

*

*

*

37.

B Literatuur en Samenleving

*

*

*

*

38.

B Media en Cultuur

*

*

*

*

39.

B Media, Kunst, Design en Architectuur

*

*

*

*

40.

B Midden-Oostenstudies

*

*

*

*

41.

B Muziekwetenschap

*

*

*

*

42.

B Nederlandkunde/ Dutch studies

*

*

*

*

43.

B Nederlandse Taal en Cultuur

*

*

*

*

44.

B Nieuwgriekse Taal en Cultuur

*

*

*

*

45.

B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld

*

*

*

*

46.

B Oudheidkunde

*

*

*

*

47.

B Religie in Samenleving en Cultuur

*

*

*

*

48.

B Religiewetenschappen

*

*

*

*

49.

B Romaanse Talen en Culturen

*

*

*

*

50.

B Russische Studies

*

*

*

*

51.

B Scandinavische Talen en Culturen

*

*

*

*

52.

B Slavische Talen en Culturen

*

*

*

*

53.

B Spaanse Taal en Cultuur

*

*

*

*

54.

B Taal en Cultuurstudies

*

*

*

*

55.

B Taalwetenschap

*

*

*

*

56.

B Theater- Film en Televisiewetenschap

*

*

*

*

57.

B Theaterwetenschap

*

*

*

*

58.

B Theologie

*

*

*

*

59.

B Theologie Klassiek

*

*

*

*

60.

B Theologie Plus

*

*

*

*

61.

B Wijsbegeerte

*

*

*

*

62.

B Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied

*

*

*

*

63.

B Zuid- en Zuidoost-Aziëstudies

*

*

*

*

Techniek

nr

Opleidingen

NT

NG¹

EM

CM

1.

B Advanced Technology

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

2.

B Bedrijfsinformatietechnologie

*

wisB

wisB

wisB

3.

B Biomedische technologie

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

4.

B Bouwkunde

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

5.

B Civiele Techniek2

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

6.

B Creative Technology

*

*

*

*

7.

B Electrical Engineering

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

8.

B Industrial Design

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

9.

B Industrieel Ontwerpen

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

10.

B Life Science & Technology

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

11.

B Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

12.

B Maritieme Techniek

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

13.

B Nanobiologie

biol

wisB + nat

#

#

14.

B Scheikundige Technologie

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

15.

B Molecular Science and Technology

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

16.

B Technische Aardwetenschappen

*

wisB + nat

wisB + nat +schk

wisB + nat + schk

17.

B Technische Bedrijfskunde

*

wisB

wisB

wisB

18.

B Technische Bestuurskunde

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

19.

B Technische Informatica

*

wisB

wisB

wisB

20.

B Technische Innovatiewetenschappen

*

wisB

wisB

wisB

21.

B Technische Natuurkunde

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

22.

B Technische Wiskunde

*

wisB

wisB

wisB

23.

B Werktuigbouwkunde2

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

1 Voor alle opleidingen geldt dat de instelling aan de student met het profiel NG de gelegenheid kan geven om aan de eisen ‘nat’ en ‘wisB’ uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen.

2 Voor deze opleidingen geldt dat de instelling aan de student met het profiel EM of CM de gelegenheid kán geven om aan de eisen ‘na’ en ‘wisB’ uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen.

Sectoroverstijgend

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Tourism

*

*

*

wisA of wisB

BIJLAGE B NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

 • 1. In deze bijlage wordt verstaan onder:

  NT:

  profiel natuur en techniek

  NG:

  profiel natuur en gezondheid

  EM:

  profiel economie en maatschappij

  CM:

  profiel cultuur en maatschappij

  biol:

  biologie

  dutl:

  Duitse taal en cultuur

  fatl:

  Franse taal en cultuur

  econ:

  economie

  m&o:

  management en organisatie

  maw:

  maatschappijwetenschappen

  nat:

  natuurkunde

  nlt:

  natuur, leven & technologie

  schk:

  scheikunde

  wisA:

  wiskunde A

  wisB:

  wiskunde B

  2emvt:

  tweede moderne ‘vreemde’ taal

  Ad:

  Associate degree

 • 2. Verklaring van de in deze bijlage gebruikte symbolen:

  *: dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding

  #: dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende opleiding

1. Instroom met HAVO diploma

Economie (instroom met havo-diploma)

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Accountancy3

econ of m&o

econ of m&o

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

2.

B Advanced Business Creation

econ of m&o

econ of m&o

 

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

3.

B Bedrijfseconomie3

*

econ of m&o

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

4.

B Bestuurskunde /overheidsmanagement

econ

econ

*

econ

5.

B Bedrijfskunde MER3

econ of m&o

econ of m&o

*

econ of maw of m&o

6.

B Business Administration in Hotel Management¹

2emvt

2emvt

2emvt

econ of m&o

7.

B Business IT & Management3

*

*

*

*

8.

B Business studies

econ of m&o

econ of m&o

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

9. B

B Commercieel Management3

*

*

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

10.

B Commerciële economie3

econ of m&o

econ of m&o

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

11.

B Communicatie3

*

*

*

wisA of wisB

12.

B Communicatiesystemen

*

*

*

wisA of wisB

13.

B European Studies

2emvt

2emvt

2emvt

*

14.

B Facility management3

econ of m&o

econ of m&o

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

15.

B Financial services management

econ of m&o

econ of m&o

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

16.

B Fiscaal Recht en Economie

econ of m&o

econ of m&o

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

17.

B Food and business

*

*

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

18.

B Functiegerichte bachelor in toerisme en recreatie3

*

*

*

econ of m&o

19.

B Hbo-Rechten

*

*

*

*

20.

B Hogere Juridische opleiding

*

*

*

*

21.

B Hoger Hotelonderwijs1,3

2emvt

2emvt

2emvt

econ of m&o

22.

B Hoger toeristisch en recreatief onderwijs3

*

*

*

econ of m&o

23.

B Informatiedienstverlening en -management3

*

*

*

*

24.

B Informationmanagement

*

*

*

econ of m&o

25.

B Integrale veiligheid

*

*

*

*

26.

B Integrale veiligheidskunde

econ

econ

*

econ

27.

B International Business

*

*

*

econ of m&o of wisA

28.

B International business and languages

econ of m&o

econ of m&o

*

*

29.

B International business and

management studies

econ of m&o of 2emvt

econ of m&o of 2emvt

*

econ of m&o

30.

B International Fresh Business Management

econ of m&o

econ of m&o

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

31.

B Journalistiek

*

*

*

*

32.

B Kunst en economie

*

*

*

*

33.

B Lifestyle

*

*

*

*

34.

B Logistiek en economie

econ of m&o

econ of m&o

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

35.

B Media and entertainment

Management

*

*

*

econ of m&o

36.

B Media, informatie en communicatie

econ of m&o

econ of m&o

*

econ of m&o

37.

B Oriëntaalse talen en communicatie

*

*

*

*

38.

B People and Business Management

*

*

*

*

39.

B Security Management

*

*

*

*

40.

B Small business & retail management3

econ of m&o

econ of m&o

*

econ of m&o

41.

B Sport, management en ondernemen1

*

*

*

wisA of wisB

42.

B Toegepaste Bedrijfskunde

2emvt

2emvt

2emvt

*

43.

B Trade management Azië

econ of m&o

econ of m&o

*

econ of m&o

44.

B Vastgoed en makelaardij

*

*

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

45.

B Vertaalacademie5

2emvt

2emvt

2emvt

*

46.

B Vitaliteitsmanagement & Toerisme3

*

*

*

*

47.

B Vrijetijdsmanagement3

*

*

*

econ of m&o

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

5 Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen.

Gedrag en maatschappij (instroom met havo-diploma)

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Creatieve therapie1

*

*

*

*

2.

B Culturele en maatschappelijke vorming

*

*

*

*

3.

B Godsdienst-pastoraal werk

*

*

*

*

4.

B Human Resource Management3

*

*

*

*

5.

B Integrale veiligheidskunde

econ

econ

*

econ

6.

B Maatschappelijk werk en dienstverlening

*

*

*

*

7.

B Pedagogiek3

*

*

*

*

8.

B Pedagogisch Management Kinderopvang

*

*

*

*

9.

B Sociaal-juridische dienstverlening3

*

*

*

*

10.

B Sociaal pedagogische hulpverlening

*

*

*

*

11.

B Social work

*

*

*

*

12.

B Sport en bewegen1

*

*

*

*

13.

B Sport en bewegingseducatie

*

*

*

*

14.

B Toegepaste psychologie

*

*

*

wisA of wisB

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Gezondheidszorg (instroom met havo-diploma)

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Ergotherapie, opleiding voor

*

*

*

*

2.

B Farmakunde

*

*

*

*

3.

B Fysiotherapeut, opleiding tot

*

*

*

*

4.

B Huidtherapie

*

*

*

*

5.

B Kunstzinnige therapie

*

*

*

*

6.

B Logopedie, opleiding voor1

*

*

*

*

7.

B Management in de zorg1,3

*

*

*

*

8.

B Medisch beeldvormende en radio-

therapeutische technieken

*

*

*

wisA of wisB

9.

B Medische Hulpverlening

*

*

*

*

10.

B Mondzorgkunde

*

*

*

*

11.

B Oefentherapie Cesar

*

*

*

*

12.

B Oefentherapeut Mensendieck, opleiding tot

*

*

*

*

13.

B Optometrie

*

*

*

wisA of wisB

14.

B Orthoptie

*

*

*

wisA of wisB

15.

B Podotherapie, opleiding

*

*

*

*

16.

B Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie1

*

*

*

*

17.

B Sport, gezondheid en management3

*

*

*

*

18.

B Toegepaste gerontologie

*

*

*

*

19.

B Verloskunde1

biol

*

biol + schk

biol + schk + (wisA of wisB)

20.

B Verpleegkundige, opleiding tot

*

*

*

*

21.

B Voeding en diëtetiek

*

*

*

*

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met havo-diploma)

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Bedrijfskunde en agribusiness3

*

*

*

wisA of wisB

2.

B Biotechnologie

*

*

#

#

3.

B Bos- en natuurbeheer

*

*

*

wisA of wisB

4.

B Dier- en veehouderij3

*

*

schk

#

5.

B Diermanagement

*

*

biol

#

6.

B Educatie en kennismanagement groene sector2,3

*

*

*

*

7.

B Food Commerce & Technology

*

*

wisA of wisB

wisA of wisB

8.

B Food design and Innovation

*

*

*

wisA

9.

B Geo Media & Design

*

*

*

Wis A of Wis B

10.

B Greenport Business & Retail

*

*

*

wisA of wisB

11.

B Kust- en zeemanagement

*

*

*

wisA

12.

B Land- en watermanagement

*

*

schk

#

13.

B Landscape and Environment Management

*

*

*

econ of wisA of wisB

14.

B Milieukunde3

*

*

schk

#

15.

B Plattelandsvernieuwing

*

*

*

wisA of wisB

16.

B Toegepaste Biologie

*

*

schk

#

17.

B International Development Management

*

*

*

wis A of B en econ

18.

B Tuinbouw en akkerbouw3

*

*

schk

#

19.

B Tuin- en landschapsinrichting3

*

*

*

wisA of wisB

20.

B Voedingsmiddelentechnologie

*

*

wisA+schk

#

21.

B Watermanagement

*

*

*

#

2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Onderwijs (instroom met havo-diploma)

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Aardrijkskunde2

*

*

*

*

2.

B Algemene economie2

econ of m&o

econ of m&o

*

econ

3.

B Basisonderwijs, opleiding tot leraar

*

*

*

*

4.

B Beeldende kunst en vormgeving, docent1

*

*

*

*

5.

B Bedrijfseconomie2

econ of m&o

econ of m&o

*

econ

6.

B Biologie2

*

*

biol of nlt

biol of nlt

7.

B Bouwkunde I en II2,3

*

*

*

wisA of wisB

8.

B Bouwtechniek I en II2,3

*

*

*

wisA of wisB

9.

B Consumptieve techniek I en II2,3

*

*

*

*

10.

B Dans, docent1

*

*

*

*

11.

B Duits2

dutl

dutl

dutl

dutl

12.

B Economie2

econ of m&o

econ of m&o

*

econ

13.

B Elektrotechniek I en II2,3

*

*

*

wisA of wisB

14.

B Engels2,3

*

*

*

*

15.

B Frans2

fatl

fatl

fatl

fatl

16.

B Fries2

*

*

*

*

17.

B Geschiedenis2

*

*

*

*

18.

B Gezondheidszorg en welzijn2,3

*

*

*

*

19.

B Godsdienst2

*

*

*

*

20.

B Informatie en communicatie technologie, docent2,3

*

*

*

wisA of wisB

21.

B Installatietechniek I en II2,3

*

*

*

wisA of wisB

22.

B Islam-godsdienst2

*

*

*

*

23.

B Lichamelijke opvoeding1

*

*

*

*

24.

B Maatschappijleer2

*

*

*

*

25.

B Mechanische techniek I en II2,3

*

*

*

wisA of wisB

26.

B Mens en maatschappij2,3

*

*

*

*

27.

B Mens en Technologie2

*

*

*

wisA of wisB

28.

B Motorvoertuigentechniek I en II2,3

*

*

*

wisA of wisB

29.

B Muziek, docent1

*

*

*

*

30.

B Natuurkunde2

*

nat of nlt

#

#

31.

B Nederlands2

*

*

*

*

32.

B Omgangskunde2,3

*

*

*

*

33.

B Opleiding tot Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT)/ Bacheloropleiding tot Tolk NGT1,2,3

*

*

*

*

34.

B Opleidingskunde

*

*

*

*

35.

B Pedagogiek2

*

*

*

*

36.

B Scheikunde2

*

*

#

#

37.

B Spaans2

*

*

*

*

38.

B Techniek2,3

*

*

#

#

39.

B Technisch Beroepsonderwijs3

*

*

*

wisA of wisB

40.

B Theater, docent1

*

*

*

*

41.

B Verzorging/ huishoudkunde2

*

*

*

*

42.

B Verzorging/ gezondheidskunde2

*

*

*

*

43.

B Werktuigbouwkunde I en II2,3

*

*

*

wisA of wisB

44.

B Wiskunde2

*

wisB

wisB

wisB

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex art 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Taal en cultuur (instroom met havo-diploma)

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Autonome beeldende kunst1

*

*

*

*

2.

B Beeldende kunst en vormgeving1

*

*

*

*

3.

B Circus and Performance Art1

*

*

*

*

4.

B Circus Arts1

*

*

*

*

5.

B Cultureel Erfgoed

*

*

*

*

6.

B Dans1,3

*

*

*

*

7.

B Film en televisie1

*

*

*

*

8.

B Muziek1,3

*

*

*

*

9.

B Muziektherapie1

*

*

*

*

10.

B Theater1

*

*

*

*

11.

B Vormgeving1,3

*

*

*

*

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Techniek (instroom met havo-diploma)

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Advanced Sensor Applications

*

wisB

#

#

2.

B Applied science

*

*

#

#

3.

B Aquatische ecotechnologie

*

*

#

#

4.

B Archeologie

*

*

*

*

5.

B Autotechniek3

*

nat of nlt

#

#

6.

B Automotive

*

nat of nlt

#

#

7.

B Aviation

*

nat of nlt

nat

#

8.

B Bedrijfsmanagement mkb

*

*

*

wisA of wisB

9.

B Bedrijfswiskunde

*

*

wisB

wisB

10.

B Bewegingstechnologie

*

*

*

wisA of wisB

11.

B Bio-informatica

*

*

*

wisA of

wisB of nat

12.

B Biologie en medisch laboratoriumonderzoek3

*

*

#

#

13.

B Biometrie

*

*

*

wisA of wisB

14.

B Biotechnologie

*

*

#

#

15.

B Bouwkunde3

*

nat of nlt

wisB + nat

#

16.

B Bouwmanagement en vastgoed

*

*

*

econ + (wisA of wisB)

17.

B Bouwtechnische bedrijfskunde3

*

*

*

#

18.

B Built environment

*

nat of nlt

#

#

19.

B Business Management3

econ of m&o

econ of m&o

*

maw, econ of m&o

20.

B Chemie

*

*

#

#

21.

B Chemische technologie3

*

*

#

#

22.

B Civiele techniek3

*

nat of nlt

#

#

23.

B Climate & Management

*

*

*

wisA of wisB

24.

B Communication and multimedia design

*

*

*

wisA of wisB

25.

B Creative Media and Technology

*

*

*

wisA of wisB

26.

B Elektrotechniek

*

nat of nlt

#

#

27.

B Embedded Systems Engineering

*

nat of nlt

#

#

28.

B Energie- en Procestechnologie (AOT)

*

nat of nit

#

#

29.

B Engineering

*

*

*

#

30.

B Engineering, design and

Innovation

*

nat of nlt

nat

#

31.

B Forensisch onderzoek

*

nat of nlt

#

#

32.

B Game architecture and design

*

*

*

*

33.

B Geodesie

*

*

*

#

34.

B Gezondheidszorgtechnologie

*

*

*

#

35.

B HBO-ICT

*

*

*

*

36.

B Human technology

*

*

*

wisA of wisB

37.

B Industrieel product ontwerpen

*

nat of nlt

nat

#

38.

B Industriële automatisering

*

nat of nlt

nat

#

39.

B Informatica3

*

*

*

*

40.

B Information Security Management

*

*

*

*

41.

B International Maintenance Management

*

*

*

#

42.

B Kunst en techniek1

*

*

*

wisA of wisB

43.

B Logistiek en technische vervoerskunde

*

*

*

#

44.

B Luchtvaarttechnologie

*

nat of nlt

#

#

45.

B Maritiem officier1

*

nat of nlt

#

#

46.

B Mechatronica

*

nat of nlt

#

#

47.

B Mediatechnologie

*

*

*

wisA of wisB

48.

B Milieugerichte materiaaltechnologie

*

*

#

#

49.

B Milieukunde3

*

*

schk

#

50.

B Mobiliteit

*

*

*

#

51.

B Netwerk infrastructuur design

*

*

*

wisA of wisB

52.

B Ocean Technology

*

nat of nlt

#

#

53.

B Orthopedische technologie

*

*

#

#

54.

B Ruimtelijke ordening en planologie

*

*

*

#

55.

B Scheepsbouwkunde3

*

nat of nlt

#

#

56.

B Stedenbouwkundig Ontwerpen

*

*

*

*

57.

B Technische bedrijfskunde3

*

*

*

#

58.

B Technische commerciële confectiekunde

*

*

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

59.

B Technische commerciële textielkunde

*

*

*

wisA of wisB

60.

B Technische informatica3

*

*

wisB

wisB

61.

B Technische natuurkunde

*

nat of nlt

#

#

62.

B Watermanagement

*

*

*

#

63.

B Werktuigbouwkunde3

*

nat of nlt

#

#

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Sectoroverstijgend (instroom met havo-diploma)

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Delta Management

*

*

*

#

2.

B HBO-ICT

*

*

*

*

3.

B Windesheim Honours College

*

*

*

wisA of wisB

2. Instroom met VWO diploma

Economie (instroom met vwo-diploma)

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Accountancy3

*

*

*

*

2.

B Advanced Business Creation

econ of m&o

econ of m&o

*

econ of m&o

3.

B Bedrijfseconomie3

*

*

*

*

4.

B Bestuurskunde/overheids-management

econ

econ

*

econ

5.

B Bedrijfskunde MER3

econ of m&o

econ of m&o

*

econ of maw of m&o

6.

B Business Administration in Hotel Management1

2emvt

2emvt

2emvt

*

7.

B Business IT & Management3

*

*

*

*

8.

B Business studies

econ of m&o

econ of m&o

*

(econ of m&o)

9.

B Commercieel Management3

*

*

*

econ of m&o

10.

B Commerciële economie3

econ of m&o

econ of m&o

*

econ of m&o

11.

B Communicatie3

*

*

*

*

12.

B Communicatiesystemen

*

*

*

*

13.

B European Studies

2emvt

2emvt

2emvt

*

14.

B Facility management3

econ of m&o

econ of m&o

*

econ of m&o

15.

B Financial services management

econ of m&o

econ of m&o

*

econ of m&o

16.

B Fiscaal Recht en Economie

*

*

*

*

17.

B Food and business

*

*

*

*

18.

B Functiegerichte Bachelor in toerisme en recreatie3

*

*

*

econ of m&o

19.

B Hbo-rechten

*

*

*

*

20.

B Hogere Juridische opleiding

*

*

*

*

21.

B Hoger Hotelonderwijs1,3

2emvt

2emvt

2emvt

*

22.

B Hoger toeristisch en recreatief onderwijs3

*

*

*

econ of m&o

23.

B Informatiedienstverlening en -

Management3

*

*

*

*

24.

B Informationmanagement

*

*

*

*

25.

B Integrale veiligheid

*

*

*

*

26.

B Integrale veiligheidskunde

econ

econ

*

econ

27.

B International Business

*

*

*

econ of m&o of wisA

28.

B International business and

Languages

econ of m&o

econ of m&o

*

*

29.

B International business and

Managementstudies

econ of m&o of

2emvt

econ of m&o of

2emvt

*

*

30.

B International Fresh Business Management

econ of m&o

econ of m&o

*

(econ of m&o)

31.

B Journalistiek

*

*

*

*

32.

B Kunst en economie

*

*

*

*

33.

B Lifestyle

*

*

*

*

34.

B Logistiek en economie

econ of m&o

econ of m&o

*

econ of m&o

35.

B Media and entertainment management

*

*

*

*

36.

B Media, informatie en communicatie

econ of m&o

econ of m&o

*

econ of m&o

37.

B Toegepaste Bedrijfskunde

2emvt

2emvt

2emvt

*

38.

B Oriëntaalse talen en communicatie

*

*

*

*

39.

B People and Business Management

*

*

*

*

40.

B Security Management

*

*

*

*

41.

B Small business & retail management3

econ of m&o

econ of m&o

*

econ of m&o

42.

B Sport, management en ondernemen1

*

*

*

*

43.

B Trade management Azië

econ of m&o

econ of m&o

*

econ of m&o

44.

B Vastgoed en makelaardij

*

*

*

econ of m&o

45.

B Vertaalacademie5

2emvt

2emvt

2emvt

*

46.

B Vitaliteitsmanagement & Toerisme3

*

*

*

*

47.

B Vrijetijdsmanagement3

*

*

*

econ of m&o

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

5 Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen.

Gedrag en maatschappij (instroom met vwo-diploma)

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Creatieve therapie1

*

*

*

*

2.

B Culturele en maatschappelijke vorming

*

*

*

*

3.

B Godsdienst-pastoraal werk

*

*

*

*

4.

B Human Resource Management3

*

*

*

*

5.

B Integrale veiligheidskunde

econ

econ

*

econ

6.

B Maatschappelijke werk en dienstverlening

*

*

*

*

7.

B Pedagogiek3

*

*

*

*

8.

B Pedagogisch Management Kinderopvang

*

*

*

*

9.

B Sociaal-juridische dienstverlening3

*

*

*

*

10.

B Sociaal pedagogische hulpverlening

*

*

*

*

11.

B Social work

*

*

*

*

12.

B Sport en bewegen1

*

*

*

*

13.

B Sport en bewegingseducatie

*

*

*

*

14.

B Toegepaste psychologie

*

*

*

*

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Gezondheidszorg (instroom met vwo-diploma)

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Ergotherapie, opleiding voor

*

*

*

*

2.

B Farmakunde

*

*

*

*

3.

B Fysiotherapeut, opleiding tot

*

*

*

*

4.

B Huidtherapie

*

*

*

*

5.

B Kunstzinnige therapie

*

*

*

*

6.

B Logopedie, opleiding voor1

*

*

*

*

7.

B Management in de zorg1,3

*

*

*

*

8.

B Medisch beeldvormende en radio-

therapeutische technieken

*

*

*

*

9.

B Medische Hulpverlening

*

*

*

*

10.

B Mondzorgkunde

*

*

*

*

11.

B Oefentherapie Cesar

*

*

*

*

12.

B Oefentherapie Mensendieck, opleiding tot

*

*

*

*

13.

B Optometrie

*

*

*

*

14.

B Orthoptie

*

*

*

*

15.

B Podotherapie, opleiding

*

*

*

*

16.

B Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie1

*

*

*

*

17.

B Sport, gezondheid en management3

*

*

*

*

18.

B Toegepaste gerontologie

*

*

*

*

19.

B Verloskunde1

biol

*

biol + schk

biol + schk

20.

B Verpleegkundige, opleiding tot

*

*

*

*

21.

B Voeding en diëtetiek

*

*

*

*

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex art 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met vwo-diploma)

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Bedrijfskunde en agribusiness3

*

*

*

*

2.

B Biotechnologie

*

*

#

#

3.

B Bos- en natuurbeheer

*

*

*

*

4.

B Dier- en veehouderij3

*

*

schk

#

5.

B Diermanagement

*

*

biol

#

6.

B Educatie en kennismanagement groene sector2,3

*

*

*

*

7.

B Food Commerce and Technology

*

*

wisA of wisB

wisA of wisB

8.

B Food design and Innovation

*

*

*

*

9.

B Geo Media & Design

*

*

*

*

10.

B Greenport Business & Retail

*

*

*

wisA of wisB

11.

B Kust- en zeemanagement

*

*

*

wisA of wisB

12.

B Land- en watermanagement

*

*

schk of nlt

schk of nlt

13.

B Landscape and Environment Management

*

*

*

econ of wisA of wisB

14.

B Milieukunde3

*

*

schk of nlt

#

15.

B Plattelandsvernieuwing

*

*

*

*

16.

B Toegepaste Biologie

*

*

schk

#

17.

B International Development Management

*

*

*

wis A of B en econ

18.

B Tuinbouw en akkerbouw3

*

*

schk of nlt

#

19.

B Tuin- en landschapsinrichting3

*

*

*

*

20.

B Voedingsmiddelentechnologie

*

*

wisA + schk

#

21.

B Watermanagement

*

*

*

#

2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Onderwijs (instroom met vwo-diploma)

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Aardrijkskunde2

*

*

*

*

2.

B Algemene economie2

econ of m&o

econ of m&o

*

econ

3.

B Basisonderwijs, opleiding tot leraar

*

*

*

*

4.

B Beeldende kunst en vormgeving, docent1

*

*

*

*

5.

B Bedrijfseconomie2

econ of m&o

econ of m&o

*

econ

6.

B Biologie2

*

*

biol of nlt

biol of nlt

7.

B Bouwkunde I en II2,3

*

*

*

wisA of wisB

8.

B Bouwtechniek I en II2,3

*

*

*

wisA of wisB

9.

B Consumptieve techniek I en II2,3

*

*

*

*

10.

B Dans, docent1

*

*

*

*

11.

B Duits2

*

*

*

*

12.

B Economie2

econ of m&o

econ of m&o

*

econ

13.

B Elektrotechniek I en II2,3

*

*

*

wisA of wisB

14.

B Engels2,3

*

*

*

*

15.

B Frans2

*

*

*

*

16.

B Fries2

*

*

*

*

17.

B Geschiedenis2

*

*

*

*

18.

B Gezondheidszorg en welzijn2,3

*

*

*

*

19.

B Godsdienst2

*

*

*

*

20.

B Informatie en communicatietechnologie, docent2,3

*

*

*

wisA of wisB

21.

B Installatietechniek I en II2,3

*

*

*

wisA of wisB

22.

B Islam-godsdienst2

*

*

*

*

23.

B Lichamelijke opvoeding1

*

*

*

*

24.

B Maatschappijleer2

*

*

*

*

25.

B Mechanische techniek I en II2,3

*

*

*

wisA of wisB

26.

B Mens en maatschappij2,3

*

*

*

*

27.

B Mens en Technologie2

*

*

*

wisA of wisB

28.

B Motorvoertuigentechniek I en II2,3

*

*

*

wisA of wisB

29.

B Muziek, docent1

*

*

*

*

30.

B Natuurkunde2

*

nat of nlt

nat of nlt

#

31.

B Nederlands2

*

*

*

*

32.

B Omgangskunde2,3

*

*

*

*

33.

B Opleiding tot Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT)/ Bacheloropleiding tot Tolk NGT1,2,3

*

*

*

*

34.

B Opleidingskunde

*

*

*

*

35.

B Pedagogiek2

*

*

*

*

36.

B Scheikunde2

*

*

schk of nlt

#

37.

B Spaans2

*

*

*

*

38.

B Techniek2,3

*

*

nat of nlt

#

39.

B Technisch Beroepsonderwijs3

*

*

*

wisA of wisB

40.

B Theater, docent1

*

*

*

*

41.

B Verzorging/huishoudkunde2

*

*

*

*

42.

B Verzorging/gezondheidskunde2

*

*

*

*

43.

B Werktuigbouwkunde I en II2,3

*

*

*

wisA of wisB

44.

B Wiskunde2

*

*

*

wisA of wisB

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Taal en cultuur (instroom met vwo-diploma)

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Autonome beeldende kunst1

*

*

*

*

2.

B Beeldende kunst en vormgeving1

*

*

*

*

3.

B Circus and Performance Art1

*

*

*

*

4.

B Circus Arts1

*

*

*

*

5.

B Cultureel Erfgoed

*

*

*

*

6.

B Dans1,3

*

*

*

*

7.

B Film en televisie1

*

*

*

*

8.

B Muziek1,3

*

*

*

*

9.

B Muziektherapie1

*

*

*

*

10.

B Theater1

*

*

*

*

11.

B Vormgeving1,3

*

*

*

*

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Techniek (instroom met vwo-diploma)

Nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Advanced Sensor Applications

*

wisB

#

#

2.

B Applied science

*

*

#

#

3.

B Aquatische ecotechnologie

*

*

#

#

4.

B Archeologie

*

*

*

*

5.

B Autotechniek3

*

nat of nlt

nat

#

6.

B Automotive

*

nat of nlt

nat

#

7.

B Aviation

*

nat of nlt

nat

#

8.

B Bedrijfsmanagement mkb

*

*

*

wisA of wisB

9.

B Bedrijfswiskunde

*

*

*

wisA of wisB

10.

B Bewegingstechnologie

*

*

*

*

11.

B Bio-informatica

*

*

*

wisA of wisB

12.

B Biologie en medisch laboratoriumonderzoek3

*

*

#

#

13.

B Biometrie

*

*

*

*

14.

B Biotechnologie

*

*

#

#

15.

B Bouwkunde3

*

nat of nlt

nat

#

16.

B Bouwmanagement en vastgoed

*

*

*

*

17.

B Bouwtechnische bedrijfskunde3

*

*

*

#

18.

B Built Environment

*

nat of nlt

nat

#

19.

B Business Management3

econ of m&o

econ of m&o

*

maw, econ of m&o

20.

B Chemie

*

*

#

#

21.

B Chemische technologie3

*

*

#

#

22.

B Civiele techniek3

*

nat of nlt

nat

#

23.

B Climate & Management

*

*

*

*

24.

B Communication and multimedia design

*

*

*

*

25.

B Creative Media and Technologiey

*

*

*

*

26.

B Elektrotechniek

*

nat of nlt

nat

#

27.

B Embedded Systems Engineering

*

nat of nlt

#

#

28.

B Energie- en Procestechnologie (AOT)

*

nat of nit

nat

#

29.

B Engineering

*

*

*

#

30.

B Engineering, design and

innovation

*

nat of nlt

nat

#

31.

B Forensisch onderzoek

*

nat of nlt

#

#

32.

B Game architecture and design

*

*

*

*

33.

B Geodesie

*

*

*

wisA of wisB

34.

B Gezondheidszorgtechnologie

*

*

*

wisA of wisB

35.

B HBO-ICT

*

*

*

*

36.

B Human technology

*

*

*

*

37.

B Industrieel product ontwerpen

*

*

*

#

38.

B Industriële automatisering

*

*

*

#

39.

B Informatica3

*

*

*

*

40.

B Information Security Management

*

*

*

*

41.

B International Maintenance Management

*

*

*

#

42.

B Kunst en techniek1

*

*

*

*

43.

B Logistiek en technische vervoerskunde

*

*

*