Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2014, 11351Pensioenen

Bekendmaking wijziging en gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gezien de op 23 december 2013 ontvangen aanvragen van Transport en Logistiek Nederland, Goederenvervoer Nederland, Vereniging Nederlandsch Binnenvaartbureau, Vereniging van Verticaal Transport, KNV Taxivervoer, KNV Busvervoer, CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten, daartoe strekkende, dat de verplichtstelling tot deelneming in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg, ingevolge de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, wordt gewijzigd voor de in de aanvraag bedoelde groepen van personen in de bedrijfstak voor het beroepsvervoer over de weg en gedeeltelijk wordt ingetrokken voor in de aanvraag bedoelde groepen van personen in de subsector bode en/of bestelhuis;

Overwegende, dat genoemde organisaties zijn te beschouwen als een vertegenwoordiging van het georganiseerde bedrijfsleven in genoemde bedrijfstak, en naar het oordeel van de Minister een belangrijke meerderheid van de in de bedrijfstak werkzame personen vertegenwoordigen;

Gelet op de artikelen 10, eerste lid en 16 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000;

Gezien het overleg met De Nederlandsche Bank;

BESLUIT:

I.

Wijzigt het besluit van 8 mei 1964, nr. 64729, Stcrt. 1964, nr. 89 (laatstelijk gewijzigd bij besluit van 23 juni 2010, Stcrt. 2010, nr. 10137) waarin werd overgegaan tot het verplicht stellen van de deelneming in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg.

De verplichtstelling tot deelneming komt na wijziging te luiden als volgt:

‘De deelneming in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg is verplichtgesteld voor:

 • Werknemer A, geboren op of na 1 januari 1950, vanaf de eerste dag van de maand waarin hij de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt tot de eerste dag van de maand waarin hij de leeftijd van 67 jaar heeft bereikt dan wel vanaf de eerste dag van de maand waarin hij de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt tot de eerste dag van de maand waarin hij de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt indien hij is geboren voor 1950,

 • Werknemer B, geboren voor 1 januari 1950, vanaf het moment dat hij de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt tot hij de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt, dan wel in geval van uitstel van het prepensioen tot de eerste dag van de maand waarin het prepensioen ingaat,

 • Werknemer C, geboren voor 1 januari 1950, vanaf het moment dat hij de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt tot hij de leeftijd van 62 jaar heeft bereikt, dan wel in geval van uitstel van het prepensioen tot de eerste dag van de maand waarin het prepensioen ingaat.

  met dien verstande dat een persoon tegelijkertijd kan worden aangemerkt als:

  • Werknemer A en Werknemer B; of

  • Werknemer A en Werknemer C; of uitsluitend als

  • Werknemer A, waarbij verstaan wordt onder:

   1. Werknemer A:

   De persoon die krachtens arbeidsovereenkomst in dienst is van een onderneming in het Beroepsvervoer over de Weg, dan wel die bij een dergelijke onderneming als chauffeur of kraanmachinist werkzaam is krachtens een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek met een onderneming die zich bezighoudt met het ter beschikking stellen van werknemers als bedoeld in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van:

   • a. een directeur grootaandeelhouder en/of lid van de directie van een onderneming, met dien verstande dat:

    • onder directeur-grootaandeelhouder uitsluitend wordt verstaan een directeur-grootaandeelhouder in de zin van de Pensioenwet (Wet van 7 december 2006, Stb. 2006, 705); en

    • onder lid van de directie uitsluitend wordt verstaan degene die bestuurder is van een N.V. of B.V. in de zin van het Burgerlijk Wetboek en die als zodanig bij de Kamer van Koophandel in het Handelsregister is ingeschreven als alleen dan wel gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd;

   • b. de werknemer die in een onderneming in het Beroepsvervoer over de Weg, waarin anders dan uitsluitend of in hoofdzaak een of meer takken van bedrijf, behorende tot respectievelijk het wegvervoer, het binnenbeurtvaartbedrijf en/of het kraanverhuurbedrijf worden uitgeoefend, niet werkzaam is in een afdeling waarin uitsluitend of in hoofdzaak een of meer der bedoelde takken van bedrijf worden uitgeoefend;

   • c. de werknemer die krachtens een uitzendovereenkomst als hiervoor bedoeld werkzaam is bij een onderneming in het Beroepsvervoer over de Weg en in dienst is van een onderneming die voldoet aan alle hierna genoemde criteria:

    • zich uitsluitend bezig houdt met het ter beschikking stellen van werknemers in de zin van artikel 7:690 BW; en – de cao voor Uitzendkrachten 2004–2009 algemeen verbindend verklaard bij besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 juli 2004, nr. 10210, Stcrt. 2004, nr. 144 (laatstelijk gewijzigd bij besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 februari 2008, nr. 10746, Stcrt. 2008, nr. 38) respectievelijk de eventueel daarvoor in de plaats tredende cao toepast krachtens haar lidmaatschap van een partij bij die overeenkomst dan wel krachtens een besluit tot algemeen verbindend verklaring krachtens de Wet AVV (Wet van 25 mei 1937, Stb. 801, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van collectieve arbeidsovereenkomsten, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de Wet van 1 december 2005, Stb. 626); en

    • voor ten minste 25% uitzendt naar ondernemingen op wie het bepaalde in deze verplicht-stellingsbeschikking niet van toepassing is; en

    • voor ten minste 15% of meer van het totale premieplichtige loon op jaarbasis werknemers ter beschikking stelt van derden op basis van uitzendovereenkomsten met uitzendbeding als bedoeld in artikel 7:691 lid 2 BW, zoals nader gedefinieerd in bijlage 1 behorend bij artikel 5.1 punt 52 van de Regeling Wet financiering sociale verzekeringen, Stcrt. 2005, nr. 242, in werking getreden per 1 januari 2006. De onderneming heeft aan dit criterium voldaan indien en voor zover dit door het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) als zodanig is vastgesteld; en

    • géén onderdeel is van een concern van ondernemingen waarop deze verplichtstellingsbeschikking van toepassing is; en

    • niet werkzaam is als arbeidspool overeenkomstig afspraken gemaakt door de sociale partners in het wegvervoer-, binnenbeurtvaart- of kraanverhuurbedrijf.

   2. Werknemer B:

   De persoon die krachtens arbeidsovereenkomst in dienst is van een onderneming in het beroepsgoederenvervoer over de Weg en/of de Verhuur van Mobiele Kranen, dan wel die bij een dergelijke onderneming als chauffeur of kraanmachinist werkzaam is krachtens een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek met een onderneming die zich bezighoudt met het ter beschikking stellen van werknemers als bedoeld in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van de werknemer die krachtens een uitzendovereenkomst als hiervoor bedoeld in dienst is van een onderneming die voldoet aan alle hierna genoemde criteria:

   • zich uitsluitend bezig houdt met het ter beschikking stellen van werknemers in de zin van artikel 7:690 BW; en

   • de cao voor Uitzendkrachten 2004–2009 respectievelijk de eventueel daarvoor in de plaats tredende cao toepast krachtens haar lidmaatschap van een partij bij die overeenkomst dan wel krachtens een besluit tot algemeen verbindend verklaring krachtens de Wet AVV; en

   • voor ten minste 25% uitzendt naar ondernemingen op wie het bepaalde in deze verplichtstellingsbeschikking niet van toepassing is; en

   • voor ten minste 15% of meer van het totale premieplichtige loon op jaarbasis werknemers ter beschikking stelt van derden op basis van uitzendovereenkomsten met uitzendbeding als bedoeld in artikel 7:691 lid 2 BW, zoals nader gedefinieerd in bijlage 1 behorend bij artikel 5.1 punt 52 van de Regeling Wet financiering sociale verzekeringen, Stcrt. 2005, nr. 242, in werking getreden per 1 januari 2006. De onderneming heeft aan dit criterium voldaan indien en voor zover dit door het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) als zodanig is vastgesteld; en

   • géén onderdeel is van een concern van ondernemingen waarop deze verplichtstellingsbeschikking van toepassing is; en

   • niet werkzaam is als arbeidspool overeenkomstig afspraken gemaakt door de sociale partners in het beroepsgoederenvervoer over de weg of het kraanverhuurbedrijf.

   3. Werknemer C:

   De persoon die krachtens een arbeidsovereenkomst in dienst is van een onderneming in het Personenvervoer over de Weg met uitzondering van:

   • het lid van de directie, met dien verstande dat onder lid van de directie uitsluitend wordt verstaan degene die bestuurder is van een N.V. of B.V. in de zin van het Burgerlijk Wetboek en die als zodanig bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven als alleen dan wel gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd;

   • het rijdend personeel van de KLM, afdeling wegvervoer.

   4. Onderneming in het Beroepsvervoer over de Weg:

   De natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon die – al dan niet met winstoogmerk – in een in Nederland gevestigd bedrijf of in een afdeling van een zodanig bedrijf uitsluitend of in hoofdzaak werkzaamheden uitoefent, behorende tot het wegvervoer en/of het binnenbeurtvaartbedrijf en/of het kraanverhuurbedrijf, met uitzondering van:

   • a. het privaatrechtelijke lichaam dat op grond van zijn doelstelling en financiële verhouding tot een of meer publiekrechtelijke lichamen door de Minister van Binnenlandse Zaken is aangewezen als lichaam waarvan de werknemers deelnemen in Stichting Pensioenfonds A.B.P.;

   • b. de rechtspersoon, die op 1 januari 1963 als aangesloten werkgever is ingeschreven bij Stichting Pensioenstichting Transport, te Utrecht, zolang de inschrijving als aangesloten werkgever bij die stichting na 1 januari 1963 onafgebroken voortduurt;

   • c. de rechtspersoon die valt onder de werkingssfeer van Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer, gevestigd te Utrecht, zoals deze geldt op 1 januari 2008 (zie voetnoot 1);

   • d. de rechtspersoon die valt onder de werkingssfeer (zie voetnoot 2) van de Stichting Spoorwegpensioenfonds, gevestigd te Utrecht zoals deze geldt op 1 oktober 2001 en voorzover de onderneming zich niet bezig houdt met het beroepsvervoer over de weg;

   5. Wegvervoer:

   Het bedrijf van:

   • a. het tegen vergoeding vervoeren van goederen over de weg, alsmede het tegen vergoeding vervoeren van goederen over niet voor het openbaar verkeer openstaand terrein;

   • b. het tegen vergoeding uitvoeren van besloten busvervoer en openbaar vervoer;

   • c. het exploiteren van taxi’s; waarbij onder besloten busvervoer, openbaar vervoer en taxivervoer hetzelfde wordt verstaan als in de Wet Personenvervoer 2000 (Wet van 6 juli 2000, Stb. 2000, 314).

   6. Binnenbeurtvaartbedrijf:

   Het bedrijf van het binnen Nederland uitvoeren van één of meer geregelde diensten tot het tegen vergoeding vervoeren van goederen met binnenschepen en het bedrijf van het verlenen van bemiddeling tot het afsluiten van overeenkomsten tot vervoeren, als zojuist bedoeld.

   7. Kraanverhuurbedrijf:

   Alle in Nederland werkzame ondernemingen waarin het bedrijf wordt uitgeoefend van het verhuren van mobiele kranen.

   8. Onderneming in het Beroepsgoederenvervoer over de Weg en/of de Verhuur van Mobiele Kranen:

   De natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon die zich – al dan niet met winstoogmerk – in een in Nederland gevestigd bedrijf bezighoudt met beroepsgoederenvervoer over de weg en/of het kraanverhuurbedrijf, met uitzondering van:

   • a. ondernemingen die in hoofdzaak gemeten naar de loonsom van het bedrijf bouwwerkzaamheden uitvoeren en tevens mobiele kranen exploiteren;

   • b. ondernemingen die een eigen cao of een andere bedrijfstak-cao dan die voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen dienen toe te passen, dan wel over een eigen vastgelegd arbeidsvoorwaardenpakket beschikken waarvan het niveau ten minste gelijkwaardig is aan het niveau van de arbeidsvoorwaarden in de bedrijfstak voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen, en die voorts voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • de hoofdactiviteit van de onderneming is een andere dan beroepsgoederenvervoer over de weg, logistieke dienstverlening of verhuur van mobiele kranen. Maatgevend voor de bepaling van de hoofdactiviteit is de juridische eenheid waarvoor de vergunning beroepsgoederenvervoer is aangevraagd of toegekend, dan wel waarbinnen de activiteit van de verhuur van mobiele kranen plaatsvindt.

    • in de regel wordt binnen deze juridische eenheid niet meer dan 20% van de omzet gerealiseerd met beroepsgoederenvervoeractiviteiten, logistieke dienstverlening en/of de verhuur van mobiele kranen.

   9. Beroepsgoederenvervoer over de Weg:

   Het verrichten van vergunningplichtig vervoer krachtens de Wet Goederenvervoer over de Weg, zoals deze laatstelijk is gewijzigd of aangevuld op 20 juni 2002 (Stcrt. 2002, nr. 347), en/of het tegen vergoeding geheel of ten dele verrichten van vervoer, anders dan van personen over de weg of over andere dan voor het openbaar verkeer openstaande wegen.

   10. Logistieke dienstverlening:

   Het organiseren van goederenstromen en/of het groeperen, lokaliseren, customiseren, assembleren, op maat maken, repareren en retourcontroleren, configureren, ompakken, toevoegen van handleiding, labellen, etiketteren, mengen, mixen, (re)conditioneren, testen, controleren van de kwaliteit en het orderpicken van producten.

   11. Onderneming in het Personenvervoer over de Weg:

   De natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon, die in een in Nederland gevestigde onderneming tegen betaling:

   • a. gesloten busvervoer verricht in de zin van de Wet personenvervoer 2000 (Stb. 2000, 314) (hierna: Wp);

   • b. krachtens een vergunning op grond van de Wp taxivervoer verricht in de zin van de Wp;

   • c. vervoer van personen verricht met een personenauto, over de weg of over andere dan voor het openbaar verkeer openstaande wegen;

   Niet wordt onder onderneming in het Personenvervoer over de Weg verstaan de natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon die zich bezig houdt met vervoer dat valt onder:

   • de cao voor het personeel in de Ambulancezorg 2005–2008, waarvan de werkingssfeer luidt als volgt. Deze CAO is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de in Nederland gevestigde particuliere bedrijven werkzaam in de ambulancezorg, die zijn aangesloten bij de Vereniging Werkgevers AmbulanceZorg, verder te noemen vwAZ, en die:

    • a. zijn bedrijf maakt van het tegen vergoeding verlenen van ambulancezorg vallend onder de werkingsfeer van de Wet Ambulancevervoer (wet van 23 april 1971, Stb. 1971, 369)

    • b. de werkgevers en werknemers in dienst van in Nederland gevestigde particuliere bedrijven in de uitoefening van een Meldkamer Ambulance (CPA/MKA) Centrale Post Ambulancevervoer (CPA);

   • de werkingssfeer van de Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer 1).

   12. Personenauto:

   Motorrijtuig, ingericht tot het vervoer van personen tot een aantal van ten hoogste acht, de bestuurder daaronder niet begrepen, bestemd om personen tegen vergoeding te vervoeren.

   13. Werkgever:

   De natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon waarmee de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft gesloten.’

   • 1) Op grond van artikel 3, lid 3, sub c, van de statuten van Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer zoals deze notarieel zijn verleden op 21 december 2007, wordt onder de werkingssfeer verstaan: ‘de in Nederland werkzame ondernemingen die openbaar vervoer verrichten op basis van een daartoe aan de onderneming verstrekte vergunning als bedoeld in de Wet Personenvervoer (Stb. 2000, 314). Onder openbaar vervoer wordt verstaan voor een ieder openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling met: auto, bus, trein, metro, tram of een van geleidesysteem voortbewogen voertuig. Daarnaast wordt onder openbaar vervoer verstaan voor een ieder openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling over water. Eveneens valt onder de werkingssfeer die onderneming die 50% of meer van de omzet haalt uit het verrichten van diensten (onder meer het verstrekken van onderzoek, bieden van technische ondersteuning en uitlenen en/of detacheren van arbeidskrachten) ten behoeve van ondernemingen die openbaar vervoer verrichten. Daarnaast vallen onder de werkingssfeer ondernemingen die deel uitmaken van een concern waarvan de hoofdactiviteit het verrichten van openbaar vervoer is, waarvan één van de ondernemingen openbaar vervoer verricht zoals hierboven genoemd, en die is toegetreden tot Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer.’

   • 2) Tot de werkingssfeer van de Stichting Spoorwegpensioenfonds worden volgens artikel 4 van de op 1 oktober 2001 geldende statuten gerekend bedrijven die actief zijn op de volgende terreinen, dan wel delen daarvan:

    • a. het (doen) aanbieden van openbaar vervoer van personen per trein;

    • b. het beheren en exploiteren van stations ten behoeve van het vervoer van personen per trein;

    • c. het (doen) vervoeren van goederen per trein;

    • d. het adviseren over en het beheren, (doen) realiseren en in stand houden van rollend materieel;

    • e. het adviseren over en het beheren, (doen) realiseren en in stand houden van railinfrastructuur;

    • f. het toedelen van de railinfrastructuurcapaciteit aan vervoerders en het regelen van het treinverkeer. Tevens kunnen tot de bedrijfstak Spoorwegen worden toegelaten bedrijven die gerekend kunnen worden te behoren tot de bedrijfstak Spoorwegen.

II.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

's-Gravenhage, 14 april 2014

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, de Directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, M.H.M. van der Goes