Logo KerkradeGehandicaptenparkeerplaatsDahliastraat44 Kerkrade

Burgemeester en wethouders van Kerkrade;

gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW)

Overwegende dat:

door dhr. C.J. Becholtz, wonende Dahliastraat 44 in Kerkrade, is verzocht een gehandicapten-parkeerplaats nabij de woning te reserveren;

de verzoeker in het bezit is van een geldige gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder;

de verzoeker geen gelegenheid heeft op eigen terrein een parkeerplaats te realiseren;

het besluit beoogt weggebruikers en passagiers te beschermen, zoals bedoeld in artikel 2, lid 1 van de WVW 1994;

deze maatregel op grond van het bepaalde in artikel 15, lid 1 van de WVW 1994, wordt genomen op grond van een verkeersbesluit;

overleg is gevoerd met de verkeerscoördinator van de politieregio Limburg-Zuid conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

gelet op de bepalingen van de WVW 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV), het BABW en de Algemene wet bestuursrecht;

mede gelet op de “Mandaat-, volmacht- en machtigingsregeling College Kerkrade 2013”met bijbehorende lijst en wel paragraaf 3 (3.5.1. t/m 3.5.9.) inzake verkeer;

BESLUITEN

Door plaatsing van bord E6, bijlage 1 van het RVV, met kenteken op onderbord, een parkeerplaats aan de Dahliastraat in de onmiddellijke nabijheid van de woning Dahliastraat 44, als gehandicaptenparkeerplaats te reserveren.

Kerkrade, 09 april 2014

Namens het college,

Het hoofd Afdeling Stedelijke Ontwikkeling,

Drs. S. Ilbrink

Publicatie in de Staatscourant en geZIEN Kerkrade van 16 april 2014.

Openstaande rechtsgang

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kun nen belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders van Kerkrade bezwaar maken tegen dit besluit. U dient uw bezwaarschrift uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking te versturen naar de gemeente Kerkrade, t.a.v. de Centrale Bezwaarschriften Commissie, Postbus 600, 6460 AP Kerkrade. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste de naam en adres van de indieners, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten.

De stukken liggen vanaf donderdag 17 april 201 4 tot en met woensdag 28 mei 201 4 ter inzage bij de centrale balie op de begane grond van het Stadskantoor , Markt 33 te Kerkrade.

Naar boven