Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie AutoriteitStaatscourant 2013, 7607Besluiten van algemene strekking

Wijziging Aanwijzingsbesluit en Beleidsregels Nummerportabiliteit 2008

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,

Gelet op artikel 4.10, vierde lid, van de Telecommunicatiewet en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

Het Aanwijzingsbesluit en de Beleidsregels Nummerportabiliteit 20081 worden als volgt gewijzigd:

In de randnummers 1, 2, 6, in de artikelen 1, 2, 3, 6, 7 en 9 wordt ‘Het college’ telkens vervangen door: De Autoriteit Consument en Markt en wordt ‘het college’ telkens vervangen door: de Autoriteit Consument en Markt.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als artikel 2 van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Hoogachtend,

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, namens het college, C.A. Fonteijn, voorzitter

TOELICHTING

Het Aanwijzingsbesluit en de Beleidsregels Nummerportabiliteit 2008 worden gewijzigd om een naamswijziging door te voeren vanwege de samenvoeging van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Consumentenautoriteit en Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit in één organisatie. De naam van de nieuwe toezichthouder is de Autoriteit Consument en Markt. Met deze wijziging wordt het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit vervangen door de Autoriteit Consument en Markt. Alle samenhangende verwijzingen naar het college en OPTA worden ook gewijzigd.