Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2008, 169Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 augustus 2008, nr. GMT/IB 2872117, houdende wijziging van het besluit houdende aanwijzing personen en instantie die het donorregister kunnen inzien of raadplegen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 6 van het Besluit donorregister;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit houdende aanwijzing personen en instantie die het donorregister kunnen inzien of raadplegen wordt als volgt gewijzigd:

Aan het enig artikel worden twee leden toegevoegd, luidende:

 • 4. Met ingang van 1 september 2008 worden de volgende instellingen die zorg verlenen, als bedoeld in artikel 5 van de Wet toelating zorginstelling, aangewezen als instanties die rechtstreeks het donorregister kunnen raadplegen:

  • a. Academisch Ziekenhuis Maastricht;

  • b. Medisch Spectrum Twente;

  • c. Universitair Medisch Centrum Utrecht;

  • d. Ziekenhuis Bernhoven;

  • e. Ziekenhuis De Gelderse Vallei, en

  • f. Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen.

 • 5. Aan de aanwijzing van de in het eerste lid bedoelde instellingen wordt het voorschrift verbonden dat de wijze van raadpleging geschiedt volgens het door het bestuur van de zorginstelling ingevolge artikel 23 van de Wet op de orgaandonatie vastgesteld protocol.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink.

Een belanghebbende kan tegen een besluit bezwaar maken op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag volgend op de dag waarop het besluit is gepubliceerd.

Het bezwaarschrift wordt ondertekend door de indiener en bevat:

 • de naam en het adres van de indiener,

 • de dagtekening,

 • een omschrijving van het bestreden besluit, bijvoorbeeld door vermelding van het zaaknummer, briefkenmerk en datum of door bijvoeging van een kopie van het besluit,

 • de gronden van het bezwaar.