Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2013, 7424Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 14 maart 2013, nr. WJZ / 13041852, tot wijziging van de Regeling van de Minister van Economische Zaken van 8 februari 2013, nr. WJZ 12357329, tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel (Stcrt. 2013, 3181) en houdende vaststelling van het moment van inwerkingtreding van artikel 9 van de Regeling gegevensbeheer en afdracht elektriciteit en gas

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 26b, eerste lid, 95b, achtste lid, artikel 95cb, zesde lid en 95m, negende lid, van de Elektriciteitswet en de artikelen 12, eerste lid, 44, achtste lid, artikel 44b, zesde lid, en 52b, negende lid, van de Gaswet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling van de Minister van Economische Zaken van 8 februari 2013, nr. WJZ / 12357329, tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel (Stcrt. 2013, 3181) wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel V wordt ‘1 april 2013’ vervangen door: 1 augustus 2013.

B

In artikel VI wordt ‘1 april 2013’ vervangen door: 1 augustus 2013.

ARTIKEL II

Artikel 10 van de Regeling gegevensbeheer en afdracht elektriciteit en gas wordt gewijzigd als volgt:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Artikel 9 treedt in werking met ingang van 1 augustus 2013.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 maart 2013

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp.

TOELICHTING

Aanleiding

In het voorjaar van 2011 is de wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt in werking getreden (Stb. 2011, nr. 130). Doel van deze wet is om ervoor te zorgen dat de kleinverbruiker structureel beter kan worden bediend door de energiebedrijven, en de werking van de elektriciteits- en gasmarkt structureel te verbeteren. Een onderdeel van het zogenoemde marktmodel is de invoering van het leveranciersmodel voor de kleinverbruikersmarkt, hetgeen onder meer inhoudt dat kleinverbruikers geen gescheiden facturen meer ontvangen van de netbeheerder en van hun leverancier, maar nog slechts één gecombineerde factuur, verzonden door de leverancier, betreffende het totaal van de kosten van levering, meting en netgebruik.

Ter uitvoering van het leveranciersmodel zijn de wijzigingen voorgesteld van de Regeling afnemers en monitoring Elektriciteitswet 1998 en Gaswet, de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers, de Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden elektriciteit, en de Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden gas, zoals gepubliceerd op 8 februari 2013. De inwerkingtreding van deze regeling valt samen met de inwerkingtreding van het leveranciersmodel die vastgesteld is op 1 augustus 2013.

Regeldruk

Deze paragraaf gaat in op de administratieve lasten en nalevingkosten die voortvloeien uit deze regeling. Onder administratieve lasten wordt verstaan de kosten voor het bedrijfsleven of de burgers om te voldoen aan informatieverplichtingen richting de overheid. Nalevingskosten zijn kosten voor bedrijven die voortvloeien uit inhoudelijke verplichtingen van wet- en regelgeving.

Aangezien uit de wijziging van de regeling tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel en houdende vaststelling van het moment van inwerkingtreding van artikel 9 van de Regeling gegevensbeheer en afdracht elektriciteit en gas geen nieuwe informatieverplichtingen richting de overheid voortvloeien, is er geen sprake van een effect op de administratieve lasten.

De wijziging van het tijdstip van inwerkingtreding van de regeling tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel leidt ertoe dat de totale ingeschatte reductie van nalevingkosten per 1 augustus 2013 in plaats van 1 april 2013 van toepassing zal zijn.

Vaste Verandermomenten

In afwijking van het kabinetsbeleid op het gebied van de vaste verandermomenten treedt deze regeling in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant. Het leveranciersmodel treedt in overeenstemming met de sector in werking per 1 augustus 2013.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp.