Logo Nijmegen Aanpassing grens bebouwde kom in verband met ingebruikname De Oversteek (besluit 4 december 2013, nr. 167/2013)

Verkeersmaatregelen

 

Aanpassing grens bebouwde kom in verband met ingebruikname De Oversteek (besluit 4 december 2013, nr. 167/2013)

De gemeenteraad van Nijmegen maakt bekend dat is besloten de grens van de bebouwde kom te wijzigen in verband met de ingebruikname van stadsbrug De Oversteek. De brug komt binnen de bebouwde kom te liggen. Daarom is besloten de grens van de bebouwde kom van Nijmegen zoals deze is aangewezen bij besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland d.d. 23-12-1994 nr. WV93.22453-WVV2408 als volgt aan te passen:

- Vanaf het punt aan de zuidelijke oever van de Waal ten noordwesten van De Oversteek

- Het tracé direct ten noordwesten van deze brug in noordelijke richting over de Waal volgend tot aan de grens van de bebouwde kom van Lent, gem. Nijmegen gelegen ten noorden van de Oosterhoutsedijk

- De grens van Lent, gem. Nijmegen volgend in oostelijke richting tot het punt direct ten oosten van De Oversteek

- Vanaf dit punt het tracé direct ten oosten van De Oversteek volgend in zuidelijke richting tot aan de bestaande grens van de bebouwde kom van Nijmegen aan de

zuidelijke oever van de Waal. 

Bovengenoemd besluit met bijbehorende situatietekeningen ligt gedurende zes weken na heden voor eenieder ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Marienburg 75 Nijmegen (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur en op donderdag van 09.00-20.00 uur).Gedurende deze termijn kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht door belanghebbenden tegen deze besluiten een bezwaarschrift worden ingediend bij de gemeenteraad van Nijmegen, postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. Het is mogelijk om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen via een webformulier in de digitale balie van de gemeente Nijmegen (www.nijmegen.nl). Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift dient u in het bezit te zijn van een DigiD. [Optioneel: Eigen Kenmerk]

Naar boven