Regeling van de Minister van Economische Zaken van 15 februari 2013, nr. WJZ/13014567, tot wijziging van diverse ministeriële regelingen ter aanpassing aan het gewijzigde hoofdstuk 3 van de Telecommunicatiewet en het Frequentiebesluit 2013

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 3.22, tweede lid, van de Telecommunicatiewet, artikel 4.8 van de Wet luchtvaart, de artikelen 2, 3, 4, 5, 11, 12 en 26 van het Frequentiebesluit 2013, de artikelen 3, tweede lid, 4, derde lid, 5, 6 en 7 van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet en de artikelen 6, tweede lid, en 7 van het Besluit vluchtuitvoering;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling aanvraag en toelating vergunningen voor het gebruik van frequentieruimte wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2 wordt ‘de procedure op volgorde van binnenkomst of bij wijze van voorrang’ vervangen door: de procedure als bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, onder a, van de wet.

B

In artikel 3, tweede lid, vervalt de tweede volzin.

C

Artikel 10 komt te luiden:

Artikel 10

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvraagprocedure bij verlening op volgorde van binnenkomst.

ARTIKEL II

De Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning 2008 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onder a, wordt na ‘Frequentiebesluit’ ingevoegd: 2013.

B

In artikel 2, eerste lid, wordt ‘artikel 3.4, eerste lid, onder a, van de wet’ vervangen door: artikel 2 van het besluit.

C

In artikel 3 wordt ‘artikel 3.4, eerste lid, onder c, van de wet’ vervangen door: artikel 3 van het besluit.

D

In artikel 6 wordt ‘artikel 20a, eerste lid, van het besluit’ vervangen door: artikel 5, eerste lid, van het besluit.

ARTIKEL III

De Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2013 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, aanhef en onder f, wordt ‘artikel 3.3 van de wet’ vervangen door: de artikelen 3.6, 3.10 en 3.12 van de wet.

B

Aan artikel 5 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 6. In afwijking van het eerste en tweede lid is geen vergoeding verschuldigd voor een verlenging van rechtswege als bedoeld in artikel 3.17, tweede lid, van de wet.

C

In bijlage I, voetnoot 3, wordt ‘artikel 3.9 van de Telecommunicatiewet’ vervangen door: artikel 3.21 van de wet.

ARTIKEL IV

De Vrijstellingsregeling afwijkend gebruik frequentieruimte IVD wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onder c, komt te luiden:

  • c. een afwijkend gebruik van de frequentieruimte: een afwijkend gebruik van de frequentieruimte dat bestaat uit scannen of jammen, ter uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 3.22, derde lid, onder c, van de wet;

B

In artikel 2 wordt ‘geen toestemming als bedoeld in artikel 3.10, tweede lid, van de wet’ vervangen door: geen ontheffing als bedoeld in artikel 3.22, derde lid, van de wet.

ARTIKEL V

De Vrijstellingsregeling afwijkend gebruik frequentieruimte Justitie wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onder c, komt te luiden:

  • c. een afwijkend gebruik van de frequentieruimte: een afwijkend gebruik van de frequentieruimte dat bestaat uit scannen of jammen, ter uitvoering van de taken als bedoeld in artikel 3.22, derde lid, onderdeel a, b, d of e van de wet;

B

In artikel 2 wordt ‘geen toestemming als bedoeld in artikel 3.10, tweede lid, van de wet’ vervangen door: geen ontheffing als bedoeld in artikel 3.22, derde lid, van de wet.

C

In de artikelen 3, eerste lid, 4, eerste en tweede lid, en 8 wordt ‘de Minister van Justitie’ telkens vervangen door: de Minister van Veiligheid en Justitie.

ARTIKEL VI

De Regeling openbaar antenneregister wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

a. In het eerste en tweede lid wordt ‘artikel 20c, tweede lid, van het Frequentiebesluit’ telkens vervangen door: artikel 24, tweede lid, van het Frequentiebesluit 2013.

b. In het derde lid wordt ‘artikel 20d, tweede lid, van het Frequentiebesluit’ vervangen door: artikel 25, tweede lid, van het Frequentiebesluit 2013.

B

In artikel 3 wordt ‘artikel 20c, eerste lid, en 20d, eerste lid, van het Frequentiebesluit’ vervangen door: artikel 24, eerste lid, en 25, eerste lid, van het Frequentiebesluit 2013.

ARTIKEL VII

In artikel 5, onderdeel g, van de Regeling vluchtuitvoering wordt ‘artikel 3.3 van de Telecommunicatiewet’ vervangen door: artikel 3.13 van de Telecommunicatiewet.

ARTIKEL VIII

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. de aanvullende voorschriften en beperkingen verbonden aan machtigingen voor zendinrichtingen voor het doen van onderzoekingen door verenigingen van radiozendamateurs 1996,

b. de Regeling aanvraag en vergelijkende toets vergunningen commerciële radio-omroep 2007,

c. de Regeling aanvraag en vergelijkende toets vergunningen kavels A7 en A8 in de FM-band en aanvraag vergunningen voor frequentieruimte in band III,

d. de Regeling aanvraag vergunning en uitvoering vergelijkende toets DVB-T,

e. de Regeling aanvraag vergunning voor IMT-2000,

f. de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 2,6 GHz,

g. de Regeling aanvraagprocedure en veiling gebruiksrecht frequentieruimte voor PAMR,

h. de Regeling aanvraagprocedure en veiling gebruiksrecht frequentieruimte voor WLL,

i. de Regeling aanvraagprocedure en veiling gebruiksrecht frequentieruimte voor WLL 26 GHz,

j. de Regeling aanvraagprocedure en veiling gebruiksrechten frequentieruimte voor digitale omroep alsmede vaststelling van een maximum aan te verwerven digitale omroepfrequentieruimte,

k. de Regeling aanwijzing overheidsorganen, bedoeld in artikel 3.4 van de Telecommunicatiewet,

l. de Regeling radio-frequenties DCS 1800,

m. de Regeling radio-frequenties DCS 1800 gecombineerd met GSM,

n. de Regeling technische eigenschappen uitzendingen publieke omroep,

o. de Regeling uitvoering artikel 9 Frequentiebesluit,

p. de Regeling veiling gebruiksrecht radio-frequenties DCS 1800 en DCS 1800 gecombineerd met GSM,

q. de Regeling verlenging en digitalisering commerciële radio-omroep (middengolf en niet-landelijke FM),

r. de Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep,

s. de Uitvoeringsregeling randapparatuur en apparatuur voor satellietgrondstations,

t. de Voorschriften en beperkingen verbonden aan machtigingen voor zendinrichtingen voor het doen van onderzoekingen radiozendamateurs, en

u. de Wijzigingsregeling Regeling aanvraag en toelating vergunningen voor het gebruik van frequentieruimte, enz. (vervallen verplichting om te beschikken over vaardigheden op het gebied van morsetelegrafie).

ARTIKEL IX

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het bij koninklijke boodschap van 9 april 2008 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de Nota frequentiebeleid 2005 (Kamerstukken 31412) in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 februari 2013

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

TOELICHTING

1. Doelstelling en aanleiding

Deze regeling voorziet in de aanpassing van een aantal ministeriële regelingen naar aanleiding van de Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de Nota frequentiebeleid 2005 (Kamerstukken 31412, nr. A) en de vervanging van het Frequentiebesluit door het Frequentiebesluit 2013. De technische wijzigingen bestaan uit het aanpassen van verwijzingen naar artikelen uit de Telecommunicatiewet en het Frequentiebesluit 2013. Van de gelegenheid is tevens gebruik gemaakt om verwijzingen naar de Minister van Justitie aan te passen aan de nieuwe benaming.

Daarnaast wordt een aantal uitgewerkte en/of door het nieuwe wettelijk kader overbodig geraakte ministeriële regelingen expliciet ingetrokken.

2. Administratieve lasten

Dit besluit brengt geen administratieve lasten voor het bedrijfsleven met zich mee.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Naar boven