Programma talent in internationale context Fonds Podiumkunsten

Het bestuur van het Fonds Podiumkunsten,

Gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en artikel 2 van het Algemeen Reglement Fonds Podiumkunsten;

Besluit:

Artikel 1: Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

bestuur:

de raad van bestuur van de stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+;

maker:

iemand die artistiek-inhoudelijk actief is in de podiumkunsten en artistiek-inhoudelijk eindverantwoordelijk is voor het totstandkomen van voorstellingen of concerten.

Artikel 2: Doel

Om bij te dragen aan de ontwikkeling van in Nederland actieve makers kent het bestuur in het kader van het Programma talent in internationale context financiële bijdrages toe ten behoeve van projecten van deze makers bij buitenlandse instellingen die uitmonden in een presentatie.

Artikel 3: Doelgroep programma

Het programma is gericht op makers die reeds bewezen succesvol zijn in de Nederlandse podiumkunstpraktijk, maar zich nog niet of maar beperkt als zodanig hebben gemanifesteerd in het internationale podiumkunstenveld. Collectief opererende groepen makers komen als collectief in aanmerking voor deelname aan het programma.

Artikel 4: Intendant

  • 1. Er is een intendant, die verantwoordelijk is voor de invulling van het programma. De intendant wordt benoemd en ontslagen door het bestuur.

  • 2. Het bestuur kan een of meer verkenners aanwijzen, die tot taak hebben de intendant te wijzen op makers die in aanmerking komen voor deelname aan het programma.

Artikel 5: Invulling programma

  • 1. In het kader van het programma worden in Nederland actieve makers gekoppeld aan buitenlandse partijen om daar gedurende een in tijd afgebakende periode een project uit te voeren.

  • 2. De intendant draagt makers voor aan het bestuur voor deelname aan het programma. Hij doet zijn voordrachten op basis van een door hem opgestelde programmaleidraad, waarin een nadere uitwerking van de doelstellingen en invulling van het programma is opgenomen. De programmaleidraad moet door het bestuur worden goedgekeurd.

  • 3. Het bestuur kent een financiële bijdrage toe ten behoeve van door de intendant voorgedragen makers als deze voldoen aan de eisen voor deelname in het programma en voor zover de financiële middelen dat toelaten.

  • 4. Het bestuur bepaalt de hoogte van de financiële bijdrage.

Artikel 6: Looptijd en budget

Het programma loopt van 1 januari tot 2014 en met 31 december 2016. Gedurende deze periode is in totaal € 1.100.000,– beschikbaar.

Artikel 7: Overig

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, gehoord de intendant.

Artikel 8: Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 9: Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Programma talent in internationale context Fonds Podiumkunsten.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Het bestuur van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+, namens deze, H. Post, directeur / bestuurder

Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Bestuur d.d.6 november 2013

TOELICHTING PROGRAMMA TALENT IN INTERNATIONALE CONTEXT FONDS PODIUMKUNSTEN

Inleiding

Het Programma talent in internationale context van het Fonds Podiumkunsten komt voort uit de visiebrief van minister Bussemaker, Cultuur beweegt. In deze brief vraagt de minister de cultuurfondsen om een programma te ontwikkelen dat zich richt op de ontwikkeling van talent in een internationale context. Ieder van de cultuurfondsen geeft invulling aan dit programma op een manier die past bij de sector waarin het fonds opereert. Het Fonds Podiumkunsten heeft gekozen voor een programma dat verbindingen legt tussen talentvolle makers en interessante buitenlandse partijen.

Het programma talent in internationale context van het Fonds Podiumkunsten wil talentvolle makers helpen bij het maken van een belangrijke stap in hun persoonlijke of artistieke ontwikkeling. Binnen het programma krijgen makers de mogelijkheid een periode te werken onder de vleugels van een buitenlandse gastheer. De vorm waarin dat gebeurt, is in principe vrij. Wel zal altijd toegewerkt moeten worden naar een concreet product: wat de maker ontwikkelt, moet vertaald kunnen worden naar een voor het publiek zichtbaar resultaat. Dat zal in veel gevallen een voorstelling of concert zijn, maar ook andersoortige eindproducten zijn denkbaar als dat beter past bij de ontwikkeling van de maker.

Buitenlandse partijen

Het programma talent in internationale context koppelt makers aan buitenlandse partners die een bijdrage aan de ontwikkeling van de maker kunnen leveren. Gezocht wordt naar partners die de maker kunnen helpen zich te ontwikkelen op een manier die voor de maker in kwestie in Nederland niet (goed) realiseerbaar is. Voorbeelden van mogelijke partners zijn buitenlandse gezelschappen, podia of festivals. De buitenlandse partner moet een sterke positie innemen in het internationale circuit in de discipline of het genre waarin de maker werkt.

De makers

Het programma richt zich op makers die zich al bewezen hebben in de Nederlandse podiumkunstenpraktijk, maar die zich nog maar beperkt internationaal hebben gemanifesteerd. Er is nadrukkelijk niet gekozen voor een al te strikte afbakening op bijvoorbeeld leeftijd of ervaringsniveau. De ontwikkelingsfase is het uitgangspunt, waarbij niet alleen gekeken wordt naar wat een maker reeds bereikt heeft, maar ook naar de potentie die de maker heeft.

Omdat het in de podiumkunsten niet ongebruikelijk is dat makers gezamenlijk een voorstelling of concert maken (popbands, acteurscollectieven et cetera), kunnen ook groepen in het programma worden opgenomen. Naar verwachting kunnen tien tot twaalf (groepen) makers deelnemen aan het programma.

De procedure

Het programma heeft een looptijd van drie jaar, van 2014 tot en met 2016. Het budget dat beschikbaar is bedraagt circa 1,1 miljoen euro. Voor de invulling van het programma wordt door het bestuur van het Fonds Podiumkunsten een intendant aangesteld. De intendant wordt aangezocht op basis van zijn excellente internationale netwerk in de podiumkunsten. Naast de intendant is er een team van verkenners met een brede kennis van het Nederlandse podiumkunstenveld. De intendant heeft twee verantwoordelijkheden, die samenkomen in het tot stand brengen van de match tussen maker en buitenlandse partij. Allereerst selecteert de intendant interessante makers die naar zijn oordeel voor opname in het programma in aanmerking komen. Hierbij spelen de verkenners ook een rol; zij staan de intendant terzijde bij het in kaart brengen van het veld. Daarnaast is de intendant ook verantwoordelijk voor het leggen van contacten met buitenlandse partijen, waaraan makers kunnen worden gekoppeld. De uiteindelijke keuze voor de combinatie van maker en buitenlandse instelling is de kerntaak van de intendant. Als zodanig draagt hij vervolgens de maker voor aan het bestuur, die een subsidie ter beschikking stelt voor de uitvoering van het traject.

Tot slot

De intendant heeft zijn kantoor bij het Fonds Podiumkunsten en wordt door het bureau van het fonds ondersteund bij zijn werkzaamheden. Vragen kunnen via het bureau aan de intendant worden voorgelegd. Ook is het mogelijk de intendant te wijzen op geschikte kandidaten, buitenlandse gastheren et cetera. Over de resultaten van het programma zal regelmatig informatie worden gegeven door het Fonds Podiumkunsten via de website of op een andere passende manier.

Naar boven