Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatscourant 2013, 35325Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 10 december 2013, nr. 460570, houdende wijziging van de tarieven van de ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;

Gelet op artikel 14 van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders;

Besluit:

ARTIKEL I

In de in kolom A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders wordt het in kolom E opgenomen bedrag telkens vervangen door het in kolom F opgenomen bedrag.

A

B

C

D

E

F

Artikel

lid

onderdeel

hoofdzin

huidig bedrag €

nieuw bedrag per 1-1-2014 in €

2

 

a

 

76,71

77,52

2

 

b

 

73,83

74,61

2

 

c

 

60,69

61,33

2

 

d

 

64,95

65,64

2

 

e

 

100,90

101,97

2

 

f

 

135,49

136,93

2

 

g

 

199,67

201,79

2

 

h

 

219,17

221,50

2

 

i

 

160,78

162,49

2

 

j

 

114,44

115,65

2

 

k

 

97,73

98,77

2

 

l

 

133,87

135,29

2

 

m

 

232,90

235,37

2

 

n

 

100,16

101,22

2

 

o

 

138,63

140,10

2

 

p

 

49,47

49,99

2

 

q

 

305,59

308,83

2

 

r

 

207,94

210,15

2

 

s

 

75,90

76,71

2

 

t

 

265,62

268,44

2

 

u

 

71,33

72,09

2

 

v

 

198,45

200,56

2

 

w

 

230,66

233,11

3

 

a

 

9,78

9,88

 

b

 

15,55

15,71

 

c

 

5,78

5,84

5

     

18,72

18,92

6

 

a

 

19,08

19,28

 

b

 

66,79

67,50

7

   

eerste

18,72

18,92

   

tweede

11,10

11,22

8

1

   

23,61

23,86

 

2

   

47,54

48,04

 

2

   

92,88

93,97

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

ARTIKEL III

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling wijziging tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 december 2013

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven

TOELICHTING

Ingevolge artikel 14, eerste lid, van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Stb. 2001, 600) worden de vaste schuldenaarstarieven jaarlijks door de Minister van Veiligheid en Justitie met ingang van 1 januari gewijzigd met een percentage dat overeenkomt met 0,6 x (A-B) + (0,4 x C). Voor 2014 is de toe te passen index 0,010611.

In de onderdelen a tot en met d van voornoemd artikel 14 wordt uitgelegd waar A, B en C voor staan.

Voor de aanpassing van de tarieven met ingang van 1 januari 2014 zijn relevant de ontwikkelingen van de indexen in CAO lonen, arbeidsproductiviteit en consumentenprijsindex. De procentuele stijging van de CAO lonen is berekend op 0,014019%. De procentuele stijging van de arbeidsproductiviteit is op basis van CBS-gegevens berekend op 0,012693%. De consumentenprijsindex is berekend op 0,024538. De resulterende indexeringsfactor =0,6* (0,014019 – 0,012693) + 0,4*0,024538 is afgerond 0,010611%.

Kolom F geeft de aldus geïndexeerde tarieven voor 2014 weer. In het belang van de overzichtelijkheid zijn alle daarvoor in aanmerking komende wijzigingen in één tabel opgenomen.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven